Presentació breu de la UPF

imatge

Qüestionar. Avançar. Transformar.

Fundada el 1990, la UPF és una universitat pública, arrelada a la ciutat de Barcelona, altament competitiva en recerca i amb vocació de transformació educativa per donar resposta als reptes del futur. 

En un context marcat per grans desafiaments globals, la UPF assumeix un compromís ineludible com a institució universitària: contribuir a la cerca de solucions dels grans reptes que afrontem la humanitat i el planeta, i que es concreten en la iniciativa Benestar Planetari.

Missió, visió i valors de la UPF La UPF als rànquings

Per millorar el món en què vivim…

Com a universitat pública, el compromís de la UPF amb els grans reptes del segle XXI es concreta en la generació, la transmissió i la transferència d’un nou coneixement multidisciplinari, que guiï la implementació de polítiques sàvies i lideratges inspiradors.

La Universitat duu a terme aquesta activitat a l’entorn de vuit disciplines que tenen lloc en tres campus situats a Barcelona

... formant professionals excel·lents, persones sensibles, responsables i compromeses

El model educatiu de la UPF (EDvolució) prepara els estudiants per fer front a un mercat laboral global, canviant i altament competitiu.

La formació en competències (comunicacionals, digitals, d’autonomia...), l’acompanyament i tutorització dels estudiants, l’ús de noves metodologies d’aprenentatge o la transversalitat entre programes i titulacions formen part d’un model que aspira a formar persones cultes, bons professionals i ciutadans compromesos.

 
Alta demanada

Accés: alta demanda d’estudis

 • Dos estudiants per plaça oferta (curs 2021-2022)
 • Un 15% dels estudiants de nou ingrés van obtenir matrícula d’honor al batxillerat (curs 2021-2022)
Model educatiu

Model educatiu

 • 2a. universitat pública espanyola amb millor taxa de rendiment (Ministeri d'Universitats, 2021)
 • El 100% dels graus, màsters i doctorats, avaluats positivament (AQU Catalunya, 2021)
 • Titulacions innovadores: Grau Obert, Global Studies, Bioinformàtica, doble grau en Dret amb el King’s College London...
 • Convenis amb més de 1.200 empreses per fer pràctiques (curs 2020-2021)
Resultats

Resultats

 • Un 87% dels graduats de la UPF treballa (AQU Catalunya, 2020)
 • Prop del 30% dels graduats de la UPF troba feina a través de la UPF (AQU Catalunya, 2020)
 • Valoració dels graduats: el 90% tornaria a estudiar a la Universitat (AQU Catalunya, 2020)

… posant tota la capacitat investigadora per respondre als reptes globals

La cultura de la recerca a la UPF, inspirada en els principis de la investigació i la innovació responsables, posa èmfasi en la transferència dels resultats i en el seu impacte social. Mitjançant una recerca transversal, col·laborativa i oberta, volem aportar solucions als grans desafiaments globals, per contribuir al benestar del planeta i de la humanitat.

Aquest model és possible gràcies a la qualitat dels professors i recercadors de la Universitat, tal com acrediten els excel·lents indicadors en recerca que la Universitat atresora, tant en volum d’ingressos captats, sobretot a Europa, com en indicadors de producció científica.

 
Qualitat i impacte internacional

Qualitat i impacte internacional

 • 1a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats a les revistes més influents (Leiden, 2021)
 • 1a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats en col·laboració amb institucions de l’Estat (Leiden, 2021)
 • 2a. universitat espanyola en percentatge d’articles publicats en col·laboració internacional (Leiden, 2021)
Competitivitat

Competitivitat

 • Horizon Europe (resultats inicials, a febrer 2022): 4 projectes i 2,8 milions d’euros, incloent-hi:
  • ​2 ERC Grants
 • Resultats Horizon 2020 (2014-2020): 176 projectes i 85,6 milions d’euros, incloent-hi:
  • 33 ERC Grants
  • 64 accions Marie Curie
 • Plan Nacional de I+D+i (call 2020): 46 projectes i 4,6 milions d’euros (2021)
 • 1a. universitat espanyola en producció científica per professor (Informe IUNE, 2021)
 • 1a. universitat espanyola en citacions per professor (Informe IUNE, 2021)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Plan Nacional (per 100 professors) (Informe IUNE, 2021)
 • 1a. universitat espanyola en projectes del Programa Marc de la UE (per 100 professors) (Informe IUNE, 2021)
Capacitat formativa

Capacitat formativa

 • 1a. universitat espanyola en beques FPI (per 100 professors) (Informe IUNE, 2021)
 • 1a. universitat espanyola en tesis defensades (per 100 professors) (Informe IUNE, 2021)
 • Un 78% de les tesis van ser escrites i defensades en anglès (2020-2021)
 • 48 doctorats industrials finançats per la Generalitat de Catalunya (2013-2021)
Captació i retenció de talent

Captació i retenció de talent

 • Consell Europeu de Recerca (ERC):
  • Convocatòries 2014 a 2020: 33 ERC Grants, que converteixen la UPF en l’entitat que més finançament rep d’aquest organisme (Informe CDTI, 2018)
 • Resultats dels programes espanyols i catalans: 46 ICREA, 26 Ramón y Cajal, 15 Juan de la Cierva, 13 Marie Curie, 8 CIBER (a febrer del 2022)
Innovació

Innovació

 • UPFVentures, una start-up per incrementar les relacions entre empresa i universitat
 • 1a. universitat espanyola en ingressos generats per llicències (per 100 professors) (Informe IUNE, 2021)
 • 11 càtedres d'empresa actives (2021)

… col·laborant en xarxa i amb aliances internacionals per dissenyar una universitat global

La internacionalització és una vocació fundacional de la UPF, tant pel que fa a la composició de la seva comunitat com a l’orientació de la seva formació i la seva recerca. La capacitat d’atracció de talent internacional a tots els nivells és un dels seus trets distintius.

La diversitat es respira al campus i crea oportunitats úniques per a la internacionalització a casa i a l’aula, que complementen les àmplies possibilitats de mobilitat a Europa i arreu del món.

Més enllà dels programes de cooperació i de l’extensa xarxa de convenis d’intercanvi, la participació en projectes estratègics com EUTOPIA, per crear un nou model d’universitat europea, reafirma aquesta ambició de la UPF per mantenir la posició d’avantguarda assolida en els darrers anys.

 
Comunitat

Comunitat

 • Un 47% dels estudiants de màster i doctorat són internacionals (curs 2021-2022)
 • Un 34% dels graduats ha fet alguna estada a l’estranger (curs 2020-2021) (una ràtio inferior a l'habitual atesa l'aturada de la mobilitat a causa de la pandèmia)
 • Un 25% del professorat és internacional (2021)
 • 2a. universitat pública espanyola en projecció internacional (rànquing Times Higher Education THE, 2022)
 • Convenis amb 28 de les 50 millors universitats del món (rànquing Times Higher Education, 2022)
Projectes

Projectes

 • Universitats europees: EUTOPIA
 • Altres xarxes: A4U, Europaeum, The Guild, ALEUESS, Consortium for Advanced Studies Abroad (CASA)
 • Centre en Polítiques Públiques conjuntament amb la Universitat Johns Hopkins (des del 2013)
 • Barcelona Centre of European Studies (BACES), amb el segell Jean Monnet
 • 5 Erasmus Mundus Joint Master Degrees, 9 titulacions dobles de màster, 3 titulacions dobles de grau (Kings’ College de Londres, Higher School of Economics a Sant Petersburg i Tolouse School of Economics)
 • Programes Internacionals: Barcelona International Summer School (BISS), Barcelona Program for Interdisciplinary Studies (BaPIS) i International Business Program (IBP, amb ESCI)

… des d’una perspectiva humanista, on la cultura impregna la nostra activitat docent i recercadora

La Universitat és, en essència, un lloc de debat, de discussió i de reflexió; una “fàbrica d’idees” que ens ha d’oferir eines per desxifrar i interactuar amb el món. La nostra és una institució on el coneixement científic i la cultura humanista avancen plegats en la cerca de respostes i solucions als reptes que afrontem com a societat.

 

Materials de presentació

Presentacions generals