1r. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions d’1 de desembre del 2021 i de  26 de gener del 2022.

2n. Balanç del primer any de mandat, a càrrec del rector.

3r. Informe del Síndic de Greuges de la UPF.

4t. Elecció del Síndic de Greuges de la UPF.

5è. Declaració.

6è. Mocions.

7. Torn obert de paraules.

 

 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions d'1 de desembre del 2021 i de 26 de gener del 2022
(Data de publicació dels acords: 20 de juliol del 2022)

S'aproven les actes de les sessions d'1 de desembre del 2021 i de 26 de gener del 2022.

 

4. Elecció del Síndic de Greuges de la UPF.
(Data de publicació dels acords: 20 de juliol del 2022)

El Claustre elegeix la prof. Catalina Garcia Segura síndica de Greuges de la Universitat Pompeu Fabra, per 62 vots favor i 10 en blanc.

 

5. Declaració 
(Data de publicació dels acords: 20 de juliol del 2022)

S’aprova, per 53 vots a favor, 4 en contra i 4 abstencions, la declaració següent:

  • Que la metodologia docent coneguda com a immersió està homologada mundialment per la comunitat acadèmica com una de les més eficaces per a la preservació́ de les llengües amenaçades per l'hegemonisme de les llengües dominants.
  • Que aquesta metodologia no ha impedit fins ara a Catalunya que els alumnes del nostre sistema escolar acabin les etapes obligatòries amb el coneixement estipulat de la segona llengua estrangera i el domini prescrit de la llengua oficial de l'estat.
  • Que aquesta metodologia requereix que la llengua minoritzada sigui emprada al cent per cent per la comunitat educativa, no solament en totes les matèries –excepte les lingüístiques– sinó́ també́ en les activitats externes a l'aula i en tots els usos interpersonals entre els professors i els alumnes.
  • Que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que il·legalitza de facto la immersió́ en prohibir la vehicularitat al 100% del català̀ a les escoles de Catalunya és una intromissió́ del poder judicial  inacceptable en democràcia perquè̀ suplanta tant el poder legislatiu (que aprova les lleis educatives) com l'executiu (que les implementa).

 

6. Mocions
(Data de publicació dels acords: 20 de juliol del 2022)

6.1. S’aprova, per 28 vots a favor, 27 en contra i 13 abstencions, la moció següent:

“El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra reconeix el paper de la universitat en la normalització del català i insta els òrgans competents a adoptar les següents mesures:

1. Fer ús exclusiu del català en les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals de la Universitat i del conjunt del Grup UPF; i addicionalment, de l’anglès com a llengua franca de l’Acadèmia.

2. Incorporar als criteris de valoració de les convocatòries de subvencions per associacions l’atorgament de punts per a l’ús del català i/o l’aranès en les activitats objecte de subvenció (I) i de les activitats de promoció i normalització del català i/o aranès en els àmbits naturals d’actuació de les associacions (II).

3. Ampliar la comunicació directa a la comunitat universitària i, si escau, l’oferta, sobre els cursos de català orientats a la millora de la competència lingüística en català dels estudiants que accedeixen a la universitat sense destresa suficient a causa de les deficiències de la vehicularitat del català en el sistema educatiu.

4. Organitzar sessions de formació en terminologia en català de cada matèria.”

 

6.2. S’aprova, per 52 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions, la moció següent:

“El Claustre insta als òrgans competents a modificar els criteris d'elaboració del calendari acadèmic per alinear les dates d’inici i final de curs amb la resta d’universitats garantint que els exàmens del 1r. trimestre es duen a terme abans de les vacances de Nadal, els del 2n. trimestre abans de Setmana Santa sempre que la data en què caigui així ho permeti, i els del 3r. trimestre finalitzen abans de Sant Joan, Festa Nacional dels Països Catalans.”

 

6.3. S’aprova, per 55 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la moció següent:

“El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra insta als òrgans competents a:

Assumir la reivindicació estudiantil de millores del transport per als estudiants, i treballar amb la resta d’universitats per reclamar a les administracions públiques responsables l’agilització de la burocràcia en els ajuts per al transport i la instauració d’un títol específic per als estudiants que s’adapti millor a les necessitats d’aquests i suposi una rebaixa per la càrrega financera d’aquests, especialment dels que es desplacen habitualment fora de l’àrea metropolitana.”

 

6.4. El Claustre rebutja la moció següent per 6 vots a favor, 37 en contra i 17 abstencions:

“El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra reconeix al Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra el dret de contactar directament, a través del correu electrònic institucional de la UPF, els estudiants que en són membres i representats tant a nivell global de tota la universitat com per als de cadascuna de les facultats i escoles, per a garantir-ne el funcionament òptim.”

 

6.5. El Claustre rebutja la moció següent per 12 vots a favor, 32 en contra i 13 abstencions:

“El Claustre insta als òrgans de govern competents a flexibilitzar els criteris de matrícula i permetre l’opció a la desmatriculació de crèdits i la compensació econòmica de les assignatures desmatriculades en els períodes d’automodificació de matrícula, en els termes que permetin els règims de permanència i els nombre mínim de crèdits a matricular”.