Modificació de la programació universitària
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vistos els acords del Consell de Govern del 14 de desembre del 2018 i de 20 de febrer del 2019, la modificació de la programació universitària per als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 que s’adjunta com annex 1.

Transmissió de participacions
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S’aproven, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del 26 de febrer del 2019, els acords següents:

Primer. Transmetre la totalitat de les participacions de la Universitat Pompeu Fabra en l'entitat Prospera Biotech S.L. a un o varis socis, en la proporció que aquests ostentin a l’empresa en el moment de notificar l’exercici del dret de sortida de la companyia, per un valor total d’un euro.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Desafectació de material bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S’acorda, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de data 20 de febrer del 2019, la desafectació de fons bibliogràfic, que s’adjunta com a annex 2.

Ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S’aprova, per unanimitat, vist l’acord del Consell de Govern de data 20 de febrer del 2019, la ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, que s’adjunten com a annex 3.

Aprovació de l’edició 2019 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S'acorda, per unanimitat, aprovar l’edició 2019 dels Premis del Consell Social i del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària.

Representació de membres del Consell Social
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

S’aprova, per unanimitat, la designació del senyor Xesús B. González López, membre del Consell Social en representació de l’organització sindical CCOO, com a representant del Consell Social al Consell Assessor de la Transparència de la UPF.

Contribució a l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
(Data de publicació dels acords: 2 d'abril del 2019)

De conformitat amb l’acord d’aprovació del pressupost d’aquest Consell, amb data 20 de desembre del 2018, i vist l'acord de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), amb data 8 de febrer del 2019, s'acorda, per unanimitat, contribuir al funcionament d’aquesta Associació amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2019.

Així mateix, es pren coneixement de què, d'acord amb a l'article 90.3 c) de la Llei de Finances Públiques (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), no és preceptiva la concurrència pública en la concessió de la subvenció, perquè la beneficiària, l'ACUP, és l'única associació de les universitats públiques catalanes i això no fa possible una concurrència amb cap altra institució;

I, també, que, d'acord amb els articles 92.1 i 94.2 de la mateixa Llei, no és preceptiva l'aprovació de bases reguladores i resulta procedent, en canvi, la concessió directa per la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

 

 
1. Acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Modificació de la programació universitària, cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2010-2021
5. Informe de la Comissió Econòmica:
5.1. Seguiment econòmic i pressupostari
5.2. Venda de les participacions de la UPF en la Spin Off Prospera Biotech SL per cessament d'activitat
5.3. Desafectació fons bibliogràfic
5.4. Acords adoptats
 
6. Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.
7. Premis del Consell Social i Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària, convocatòria 2019
8. Nomenament de representants del Consell a altres òrgans
9. Aportació any 2019 a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
10. Torn obert de paraules