Ratificació dels acords de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica de 16 de juliol del 2019
(Data de publicació dels acords: 22 d'agost del 2018)

  1. S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 16 de juliol del 2019, relatiu al manteniment, per al curs 2019/2020, de la quantia que, en concepte d'ajut a l'estudi, han de percebre els estudiants en pràctiques, aprovada mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social en la sessió d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les deliberacions i conclusions a les què arribin els Grup de Treball per al nou model de pràctiques a la UPF i el Grup de Treball per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic a la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
  2. S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 16 de juliol del 2019, relatiu al manteniment, per al curs 2019/2020, dels preus en concepte de gestió de convenis de practiques i participació a la Fira d’Ocupació UPFeina, aprovats mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social en la sessió d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les deliberacions i conclusions a les que arribin els Grup de Treball per al nou model de pràctiques a la UPF i el Grup de Treball per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic a la Fundació Universitat Pompeu Fabra.
  3. S’acorda, per unanimitat, la ratificació de l’acord de la Comissió Permanent de la Comissió Econòmica del 16 de juliol del 2019, relatiu a la modificació del requisit d’anglès d’una plaça de la RLT de personal funcionari, en els termes que consten a l’annex 1.

Acord de participació de la UPF en l’empresa Lucid Technologies, S.L.
(Data de publicació dels acords: 22 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 4 de juliol del 2019, l’adopció de l’acord següent:

ACORD

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents de l’acord del Consell de Govern amb data 3 de juliol del 2019, la qual, amb proposta de denominació Lucid Technologies, S.L. tindrà per objecte social desenvolupar, fabricar i comercialitzar solucions programari i/o maquinari per al tractament de senyals d’imatge i so de la indústria audiovisual i de l’entreteniment. L'esborrany d'Estatuts de la societat s'adjunta com a annex 2.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 30.000 participacions de valor nominal total 300 €, equivalent al 10 % del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l'execució d'aquests acords.

Desafectació de material bibliogràfic
(Data de publicació dels acords: 22 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica de 4 de juliol del 2019, la desafectació de fons bibliogràfic, que s’adjunta com a annex 3.

Calendari de sessions del Ple per al curs 2019-2020
(Data de publicació dels acords: 22 d'agost del 2018)

S’aprova, per unanimitat, el calendari de sessions del Ple, per al curs 2019-2020, que s’adjunta com a annex 4.

 

1. Acta de la sessió anterior

2. Informe de la presidenta

3. Informe del rector

4.Presentació d’EUTOPIA, a càrrec del vicerector adjunt al rector

5. Informe de la Comissió Econòmica:

5.1.Seguiment econòmic i pressupostari
5.2.Creació de la spin-off Lucid Technologies S.L.
5.3.Desafectació de fons bibliogràfic
5.4.Acords adoptats

6.Calendari de sessions curs 2019-2020

7Torn obert de paraules