Acords

Modificació de la programació de titulacions oficials

(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2018)

S'aprova, per unanimitat, la proposta de modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2018-2019, que s'adjunta com a annex 1.

Acord sobre servituds a constituir sobre la finca del carrer Wellington

(Data de publicació dels acords: 4 de juliol del 2018)

S'acorda, per unanimitat, vist l'informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell de data 26 d'octubre del 2017, l'autorització al rector a constituir en nom de la Universitat les servituds referents a les vies d'evacuació de l'edifici del carrer Wellington, 32-36 que discorren pel soterrani i la planta baixa de l'edifici Wellington, 28-30, seu de la Fundació Pasqual Maragall, amb sortida a la placeta de l'Àgora i al carreró paral·lel a l'edifici Jaume I,
tal com es recull en els plànols annexos, que s'adjunten com a annex 2.

1. Acta de la sessió anterior
2. Informe de la presidenta
3. Informe del rector
4. Temes de l'àmbit de la Comissió Acadèmica
4.1. Proposta de modificació de la programació dels cursos 2017-2018 i 2018-2019
4.2. Acords adoptats
5. Temes de l'àmbit de la Comissió Econòmica:
5.1. Informe sobre les servituds a constituir sobre la finca del carrer Wellington
5.2. Acords adoptats
6. Torn obert de paraules