El pla de millora de centre és la suma de totes les propostes que es plantegen als Informes de seguiment i acreditació de les titulacions del nostre centre; als informes de revisió de l'SGIQ i a les millores UPF. Per a una millor consulta, s’han ordenat per nivell d’afectació: