Avaluació dels estudiants de doctorat (cursos 2n i 3r)

 

1. Bases de l'avaluació

L'avaluació anual dels estudiants de doctorat (després de 1r curs) es basarà en aquests dos aspectes:

1.       Seguiment i progrés en el pla de recerca

La tasca principal de l'estudiant  de doctorat és dur a terme la seva recerca doctoral. L'avaluació, doncs, haurà de tenir el compte el progrés de l'estudiant en la seva recerca doctoral i la seva viabilitat (en els terminis previstos).

2.       Altres activitats formatives

La formació doctoral incorpora també habilitats i competències relacionades amb la difusió de la recerca, la participació en recerca col·laborativa i la interacció amb altres investigadors i centres de recerca. Aquests aspectes, reflectits en les activitats formatives realitzades, hauran de ser tinguts en compte també en l'avaluació.

2. Documentació requerida

La Comissió Acadèmica efectuarà l'avaluació a partir de la següent documentació:

1.       Document titulat "Pla de recerca: seguiment i actualització", preparat per l'estudiant i validat pel(s) director(s)

Aquest document contindrà una actualització de la secció "Pla de treball" del pla de recerca i indicarà explícitament els canvis que s'hi hagin produït, la seva motivació i el punt exacte de desenvolupament de la recerca doctoral.

Si els canvis produïts en el pla de recerca doctoral afecten altres aspectes del pla de recerca (metodologia, objectius, hipòtesis o marc teòric), aquest document haurà d'incorporar les novetats en una secció corresponent. Vegeu en l'annex 1 l'esquema de dues versions d'aquest document.

L'estudiant penjarà aquest document a l'aplicatiu de seguiment de tesis abans de la finalització del curs acadèmic.

2.       Llistat d'activitats formatives dutes a terme el curs acadèmic corresponent

Llistat d'activitats formatives incorporades a l'aplicatiu per l'estudiant i validades pel(s) director (s): cursos monogràfics, assistència a congressos, participació en seminaris, estades de recerca, etc.

3.       Informe i valoració del(s) director(s) de la tesi

El director penjarà aquest informe a l'Aplicatiu de Seguiment de Tesis Doctorals. Hi constaran tres informacions:  la indicació explícita que el(s) director(s) coneix(en) la informació sobre les activitats de l'estudiant durant el curs tal com consta a l'aplicatiu, una valoració genèrica de l'activitat de l'estudiant durant el curs, i un comentari sobre la valoració genèrica atorgada, preceptiu en els casos en què hi ha hagut canvis respecte al pla de treball inicial. Vegeu en l'annex 2 la proposta de formulari.

3. Criteris d'avaluació

L'avaluació es fonamentarà en l'evolució de la recerca doctoral i en la resta d'activitats de l'estudiant relacionades amb la recerca.

Quant al progrés en la recerca doctoral, la comissió tindrà en compte la viabilitat de la recerca tal com està plantejada i en els terminis establerts, el grau de compliment del pla de treball establert i la justificació dels canvis que s'hagin produït.

Quant a la resta d'activitats, la comissió es fixarà en els següents indicadors:

-          la difusió de la recerca feta (publicacions, seminaris...)

-          la participació activa en activitats de recerca cooperativa (participació en projectes, en seminaris o congressos...)

-          estades de recerca en altres centres

En tots aquests aspectes es tindrà en compte de manera especial el grau d'internacionalització en les activitats i relacions dels estudiants.

4. Avaluació

El dictamen de la comissió serà d'Apte / No apte.

En el cas d'una avaluació de No apte, la comissió comunicarà per escrit les raons que justifiquen el dictamen i proposarà els mitjans que consideri adequats per a reconduir la situació en el període de 6 mesos de què disposa l'estudiant.

Quan l'avaluació és d'Apte, la comissió podrà fer les recomanacions que consideri convenients per a obtenir un millor resultat de la recerca doctoral i, en general, per aconseguir una millor formació en recerca.

 

Annex 1: Pla de recerca: seguiment i actualització