D’acord amb el pla de gestió del mutilingüisme a l’aula, els professors de la UPF han de tenir coneixements actius d’almenys una de les tres llengües de treball de la Universitat (català, castellà i anglès), i com a mínim coneixements passius de les altres dues.

Català

El Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, preveu que els professors universitaris acreditin un coneixement suficient de català, tant en l’expressió oral com en l’escrita, de conformitat amb les exigències de les seves tasques acadèmiques.

En aplicació d’aquest decret, a la UPF aquesta acreditació està regulada per la Normativa relativa a l’acreditació del coneixement suficient del català del professorat (acord del Consell de Govern de 19 d’octubre del 2011) i la resolució de la rectora de 22 de gener de 2024, per la qual s’estableixen els mitjans per acreditar el coneixement suficient del català per part del professorat de la UPF i es crea la Comissió avaluadora de sol·licituds d’acreditació de coneixement lingüístic del PDI.

Anglès

Els professors de la UPF que imparteixin classes en anglès poden obtenir una acreditació de nivell superior d’aquesta llengua fent la prova CLUC: Certificate of English as a Medium of Instruction. Aquest examen acredita la capacitació per impartir docència universitària en anglès.