D'acord amb el pla de gestió del mutilingüisme a l'aula, els professors de la UPF han de tenir coneixements actius d'almenys una de les tres llengües de treball de la universitat (català, castellà i anglès), i com a mínim coneixements passius de les altres dues. 

Català Català

El Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya, preveu que els professors universitaris acreditin un coneixement suficient de català, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de conformitat amb les exigències de les seves tasques acadèmiques.

En aplicació d'aquest decret, aquesta acreditació ha estat regulada a la UPF per l'acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011 i la instrucció del rector del 7 de maig del 2012.

Mitjançant Resolució del rector de 18 de novembre del 2021, s'actualitza el circuit intern que pemetrà reconèixer aquesta acreditació i també ampliar les vies que permetin justificar a la UPF l'assoliment de la suficiència lingüística en català en l'àmbit acadèmic.

Aquesta Resolució modifica l'article 2 de la Resolució de 7 de maig del 2012, per tal que quedi redactat en els termes següents:

Article 2. El personal docent i investigador de la UPF té actualment les següents dues vies per justificar la seva suficiència lingüística en català a l’àmbit acadèmic:

  1. Acreditació amb certificació
    Aquesta és considerada actualment la via preferent d’acreditació i la més recomanada.  

    Per acreditar-se, els professors presentaran a la UPF, a través del formulari en línia algun dels documents següents:

     

  1. una titulació oficial d’ensenyament secundari (que pot ser el títol de BUP des de l’any 1992 o el títol d’ESO) amb un certificat del centre que acrediti que han rebut la docència en català,
  2. un títol acreditatiu d’un centre o institució oficial equivalent o superior al nivell C1 del MECR (consulteu el llistat de títols admesos: Més informació sobre els certificats admesos, entre els quals hi ha el certificat C1 de la CIFALC, el C2 de la CIFALC o el Certificat de nivell de suficiència de català del Consorci per a la Normalització Lingüística),
  3. o una acreditació de nivell C1 o superior obtinguda a Idiomes UPF (vegeu la informació més avall).
     
La Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat comprovarà la idoneïtat dels certificats presentats i serà responsable de donar-hi el vistiplau i de fer-los arribar al Servei de PDI. El Servei del PDI incorporarà aquesta informació a l’expedient del professor que demana l’acreditació i a la intranet del PDI. Recomanem al PDI que necessiti acreditar-se per al curs 2022-2023 que presenti la documentació abans del 30 de setembre del 2022.
 

La UPF posa a disposició del PDI un formulari en línia en què el sol·licitant de l’acreditació pot adjuntar-hi el certificat de nivell corresponent.

Finalment, cal recordar al professorat que la UPF posa al seu abast formació gratuïta en el nivell de suficiència (C1) de català. Per a més informació sobre aquests cursos i sobre la matrícula, s’ha de seguir l’enllaç següent: Cursos de preparació de nivell C1. Com que les places són limitades, es recomana al PDI interessat reservar la plaça al més aviat possible. Per a qualsevol dubte o consulta sobre els cursos o per demanar ajuda amb la matrícula dels cursos o dels exàmens oficials CIFALC, el professorat es pot adreçar al correu: [email protected].

2. Assimilació a suficiència

En la actualitat la via d’assimilació a suficiència estarà vigent, de manera transitòria, fins que la normativa UPF s’adapti a l’acord signat pels rectors de les universitats catalanes el 27 de maig de 2022.*

Hi ha dues opcions per sol·licitar i aconseguir aquesta assimilació:

a) Haver impartit un mínim de 40 hores de docència en català en, com a mínim, dues assignatures i, a més, aportar una evidència escrita de la impartició de la docència en català (per exemple, diapositives o material docent corresponents a una lliçó o classe d’una de les assignatures).

Hi haurà un procediment d’ofici en el qual es creuaran les dades de contractació (Servei de PDI) i les dades de docència (SGA). Un cop se'n tingui el resultat es convocarà la comissió avaluadora de l’activitat acadèmica realitzada en català pel professorat i es donarà l’assimilació a suficiència al personal docent que compleixi els requisits. El Servei de PDI introduirà l’assimilació a suficiència als expedients d’aquests docents per tal que, al més aviat possible, s’actualitzin les dades que es traspassen a UNEIX. El professorat que obtingui l’assimilació podrà consultar-ne la concessió a la intranet del PDI.

Per aportar l'evidència, el professorat interessat haurà d'emplenar el formulari següent:  "Acreditació del coneixement lingüístic del PDI de la UPF: Llengua catalana".

b) El PDI que hagi impartit en català una assignatura a la UPF però que no arribi al mínim d’hores de 40 hores de docència en català podrà optar a l’assimilació a suficiència si aporta un mínim de dues evidències orals acadèmiques impartides en català (vídeos de classes gravades, conferències reals, participació en taules rodones acadèmiques...) en què es demostri que ha assolit la suficiència lingüística. Igualment, s’aportarà l’evidència escrita de la impartició de la seva docència en català (per exemple, diapositives o material docent corresponents a una lliçó o classe de l’assignatura). Aquestes evidències seran avaluades per Idiomes UPF i la comissió resoldrà la concessió de l’assimilació.

Per aportar les evidències demanades, el professorat interessat haurà d'emplenar el formulari següent: "Acreditació del coneixement lingüístic del PDI de la UPF: Llengua catalana".

La Comissió Avaluadora de l’Activitat Acadèmica realitzada en Català pel Professorat comprovarà la idoneïtat dels certificats presentats i serà responsable de donar-hi el vistiplau i de fer-los arribar al Servei de PDI. El Servei del PDI incorporarà aquesta informació a l’expedient del professor que demana l’acreditació i a la intranet del PDI. Recomanem al PDI que necessiti acreditar-se per al curs 2022-2023 que presenti la documentació abans del 30 de setembre de 2022.

*Nota: El passat dia 27 de maig de 2022 la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, que incloïa amb tots els rectors de les universitats catalanes, va aprovar el Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya. Entre d'altres acords, s'hi inclou l'acord pel qual desapareix l'assimilació com a via per complir amb el requisit d'acreditar el nivell de competència lingüística en català i només es podrà acreditar mitjançant títols i proves oficials. Segons el Pla, aquest acord es fa efectiu en la data d'aprovació del Pla del 27 de maig.

Properament, la UPF aprovarà una normativa per adaptar a aquest acord la normativa actual de la UPF relativa a la suficiència lingüística del PDI. Mentrestant, entrem en un període transitori durant el qual cal seguir acreditant la suficiència lingüística segons el Decret 128/2010 de 14 de setembre però encara amb l'opció de fer-ho per qualsevol de les dues vies -acreditació o assimilació a suficiència- segons la normativa de la UPF vigent).


A més, la Resolució del rector de 18 de novembre del 2021 també modifica l'article 3 de la Resolució de 7 de maig del 2012 perquè quedi redactat en els termes següents:

Article 3. La UPF habilitarà una pàgina web dins del portal Les llengües a la UPF on es reculli tota la informació necessària per dur a terme els tràmits esmentats.

 

.

Anglès Anglès

Els professors de la UPF que imparteixin classes en anglès poden obtenir una acreditació de nivell superior d'aquesta llengua fent la prova "CLUC: Certificate of English as a Medium of Instruction". Aquest examen acredita la capacitació per a impartir docència universitària en anglès.