Si ets membre de la comunitat universitària de la UPF i veus afectats els teus drets lingüístics per una actuació o una omissió internes, pots comunicar-ho a través d'aquestes vies:

 • Casos que afecten la docència: adreça't al degà o al director del centre o estudi mitjançant un CAU (apartat Atenció acadèmica a l'estudiant / Incidències i queixes sobre les llengües de la docència).

                                  Bústia de queixes lingüístiques de l'àmbit docent 

 • Altres casos d'àmbit general: adreça't a la rectora o al vicerectorat o comissionat competent en matèria de política lingüística a través del Portal de la Transparència.

                          Bústia de queixes lingüístiques d'àmbit general 

 

Possibles motius de les queixes o incidències:

 • Canvi d’idioma en l’assignatura-grup per canvi de professor.
 • Canvi d’idioma en l’assignatura-grup demanat per estudiants de mobilitat.
 • Canvi d’idioma en l’assignatura-grup demanat per estudiants amb matrícula ordinària.
 • No s’especifica la llengua en la planificació docent de l’assignatura-grup en el moment de la matrícula.

 

Marc normatiu

El principi de seguretat lingüística es va definir en el Pla d'Acció pel Multilingüisme de la UPF i és vigent a les aules de la Universitat Pompeu Fabra des dels inicis de l'aplicació d'aquest pla. Recentment, a més, l'aplicació d'aquest principi ha estat ratificada pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya.

D'acord amb el marc normatiu, respectar la llengua o les llengües de docència tal com s’han publicat és una garantia tant per a estudiants com per a professors. Aquesta garantia s'assegura en l’article 6 de la Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra. 

(Vídeo amb subtítols en català, anglès i espanyol)


Responsabilitats dels agents implicats

Assegurar que es manté la llengua o llengües de docència anunciades en els plans docents de les assignatures és responsabilitat de tothom. Les responsabilitats es concreten de la manera següent:

Degans i directors (grau) i directors de departament (màster)

 • Assegurar que totes les assignatures i grups tenen establerta la llengua de docència abans de l’inici de les classes.
 • Comunicar als professors la llengua o les llengües de docència dels grups que imparteixen.
 • Resoldre les incidències/queixes sobre llengües de docència establertes en els plans docents.
 • Comunicar al Servei de Gestió Acadèmica al final de cada trimestre les incidències/queixes que s’hagin produït en matèria de llengua de docència.

Professors

 • Conèixer la llengua o les llengües de docència establertes per a les assignatures que imparteixen.
 • Impartir les assignatures en la llengua o les llengües de docència establertes.
 • Comunicar al degà o director les incidències/queixes sobre llengua de docència dels grups que imparteixen.

Estudiants

 • Conèixer la llengua o llengües de docència de les assignatures que cursen abans de l’inici de les classes.
 • Comunicar per escrit al degà (per a assignatures de grau) o director de departament (per a assignatures de màster) un canvi de llengua de docència respecte de la llengua o llengües informades per al grup de docència.

 

Circuit i seguiment de les queixes o incidències lingüístiques de l'àmbit docent

El circuit establert per interposar una queixa o incidència relacionada amb la docència quan els membres de la comunitat universitària considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna és el següent:

 1. L’interessat presenta la incidència o la queixa mitjançant un CAU (apartat Atenció acadèmica a l’estudiant > Incidències i queixes sobre les llengües de la docència) dirigit al degà o director del centre o estudi.
 2. Les sol·licituds rebudes a través del CAU les rep el PIE i les trasllada a la Unitat de Gestió i Administració (UGA) corresponent, amb còpia a la bústia del vicerector o vicerectora competent en matèria de política lingüística o, si no n'hi ha, a un altre càrrec amb funcions d'àmbit general competent en aquesta matèria. 
 3. L’UGA fa arribar la informació a la direcció dels estudis per tal que resolgui la incidència o la queixa.
 4. L’UGA implementa les accions que es derivin de la resolució que hagi pres la direcció dels estudis, que afectaran el professor responsable de l’assignatura i els estudiants implicats, i n'informa el vicerector o vicerectora competent en matèria de política lingüística o, si no existeix, un altre càrrec amb funcions d'àmbit general competent en aquesta matèria, a través de la seva bústia.
 5. L’UGA incorpora la informació a l’informe de recollida d’incidències i queixes per canvi de llengua d’impartició docent en assignatures d’estudis de grau i de màster oficials (segons acord del Consell Interuniversitari de Catalunya).
 6. La vicegerència de l’Àrea de Docència és la responsable de recollir aquestes dades i de trametre-les al Departament de Recerca i Universitats.

L'informe anual de política lingüística inclou el seguiment trimestral de les incidències o queixes detectades en relació amb les llengües de la docència. Periòdicament des del vicerectorat competent en matèria de política lingüística s'avaluen les incidències o queixes detectades i es fan propostes de millora als centres.