El principi de seguretat lingüística es va definir en el Pla d'Acció pel Multilingüisme de la UPF i és vigent a les aules de la Universitat Pompeu Fabra des dels inicis de l'aplicació d'aquest pla. Recentment, a més, l'aplicació d'aquest principi ha estat ratificada pel Consell Interuniversitari de Catalunya en el Pla d’Enfortiment de la Llengua Catalana en el Sistema Universitari i de Recerca de Catalunya.

D'acord amb el marc normatiu, respectar la llengua o les llengües de docència tal com s’han publicat és una garantia tant per a estudiants com per a professors. I per assegurar aquesta garantia, l’article 6 de la Regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra estableix que els membres de la comunitat universitària que considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna poden comunicar-ho (1) preferentment, mitjançant un CAU a l'apartat "Atenció acadèmica a l’estudiant > Llengües de la docència" o (2) per escrit al degà o director del centre o estudi, en els casos que afectin la docència. En la resta de casos, poden adreçar-se al rector o al vicerectorat o comissionat competent en matèria de política lingüística mitjançant la instància general electrònica. En qualsevol cas s'assegura que es mantindrà l'anonimat de la persona que comunica la incidència/queixa. 

(Vídeo amb subtítols en català, anglès i espanyol)


Responsabilitats

Assegurar que es manté la llengua o llengües de docència anunciades en els plans docents de les assignatures és responsabilitat de tothom. Les responsabilitats es concreten de la manera següent:

Degans i directors (grau) i directors de departament (màster)

  • Assegurar que totes les assignatures i grups tenen establerta la llengua de docència abans de l’inici de les classes.
  • Comunicar als professors la llengua o les llengües de docència dels grups que imparteixen.
  • Resoldre les incidències/queixes sobre llengües de docència establertes en els plans docents.
  • Comunicar al Servei de Gestió Acadèmica al final de cada trimestre les incidències/queixes que s’hagin produït en matèria de llengua de docència.

Professors

  • Conèixer la llengua o les llengües de docència establertes per a les assignatures que imparteixen.
  • Impartir les assignatures en la llengua o les llengües de docència establertes.
  • Comunicar al degà o director les incidències/queixes sobre llengua de docència dels grups que imparteixen.

Estudiants

  • Conèixer la llengua o llengües de docència de les assignatures que cursen abans de l’inici de les classes.
  • Comunicar per escrit al degà (per a assignatures de grau) o director de departament (per a assignatures de màster) un canvi de llengua de docència respecte de la llengua o llengües informades per al grup de docència.

Seguiment d’incidències/queixes

L’informe anual de política lingüística inclou el seguiment trimestral de les incidències/queixes detectades amb relació a les llengües de docència. Periòdicament des del vicerectorat competent en matèria de política lingüística s’avaluen les incidències/queixes detectades i es fan propostes de millora als centres.

El circuit establert per interposar una incidència/queixa quan els membres de la comunitat universitària considerin afectats els seus drets lingüístics per una actuació o omissió interna és el següent:

1. L’estudiant presenta la incidència o la queixa a través del CAU (apartat Atenció acadèmica a l’estudiant > Llengües de la docència) o mitjançant un escrit al degà o director del centre o estudi.

2. Les sol·licituds rebudes a través del CAU les resol en primera instància el PIE, i en el cas que això no sigui possible es traslladen a la Unitat de Gestió i Administració (UGA) corresponent.

3. L’UGA fa arribar la informació a la direcció dels estudis per tal que resolgui la incidència o la queixa.

4. L’UGA implementa les accions que es derivin de la resolució que hagi pres la direcció dels estudis, que afectaran el professor responsable de l’assignatura i els estudiants implicats.

5. L’UGA incorpora la informació a l’informe de recollida d’incidències i queixes per canvi de llengua d’impartició docent en assignatures d’estudis de grau i de màster oficials (segons acord del Consell Interuniversitari de Catalunya).


Motius de les incidències/queixes:

Canvi d’idioma en l’assignatura-grup per canvi de professor

Canvi d’idioma en l’assignatura-grup demanat per estudiants de mobilitat

Canvi d’idioma en l’assignatura-grup demanat per estudiants amb matrícula ordinària

No s’especifica la llengua en la planificació docent de l’assignatura-grup en el moment de la matrícula


Altres incidències/queixes:

6. La vicegerència de l’Àrea de Docència és la responsable de recollir aquestes dades i de trametre-les al Departament de Recerca i Universitats.