Procediment de reconeixement d'un grup o unitat

Per sol·licitar el reconeixement d'un grup o una unitat de recerca, el coordinador o coordinadora ha d'emplenar la sol·licitud corresponent següent, acompanyada de l'informe del director o directora del departament, i adreçar-los al vicerector o vicerectora competent en matèria de recerca a través del Servei de Recerca ([email protected]).

En el cas dels CER i CE, s'ha de presentar una memòria, el contingut de la qual trobareu als apartats dels CER i dels CE.