Visualització del contingut web

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00

Finalitat: rebre informació sobre notícies i convocatòries de recerca del butlletí elaborat pel Servei de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Legitimació: consentiment de la persona interessada. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legalment establertes.

Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat ([email protected]) per a qüestions relacionades amb les vostres dades. Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.