Des del convenciment que una universitat igualitària és també una universitat de millor qualitat, més democràtica i radicalment compromesa amb la transformació social, la UPF s’ha dotat de diferents estructures i instruments per fer avançar la igualtat de gènere i el reconeixement de la diversitat sexual, així com per proporcionar un entorn laboral i d’aprenentatge segur per a tots els membres de la comunitat universitària.

 

A més d’organitzar activitats de sensibilització i de formació, la Unitat d’Igualtat assessora el conjunt d’òrgans, serveis i unitats de la UPF en matèria de transversalitat de gènere i impulsa les polítiques d’igualtat de gènere i les polítiques LGBTI. L’estructura d’igualtat es complementa amb la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere a nivell d’universitat i amb les Comissions d’Igualtat de Centre, les quals desenvolupen les següents funcions:

  • Recollir i discutir les necessitats i demandes del centre en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual.
  • Elaborar propostes d’activitats en l’àmbit de les polítiques d’igualtat de gènere perquè siguin desenvolupades per la Unitat d’Igualtat o per altres òrgans de la Universitat, incloent el propi centre.
  • Informar al seu centre de les activitats i les decisions institucionals relacionades amb les polítiques d’igualtat de gènere i diversitat sexual.
  • Instar el director o directora de la Unitat d’Igualtat a proposar als òrgans de govern de la Universitat noves mesures destinades a promoure la igualtat entre dones i homes i el respecte a la diversitat sexual.
  • Instar els òrgans de govern del centre, i si s’escau del departament al qual el centre està adscrit, a implementar les accions previstes en el Pla d’Igualtat vigent de la Universitat.
  • Informar la Junta de Centre de llurs acords, informes o propostes.

Presidenta i representant del PDI: Teresa Monllau (vocal del Departament a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la UPF) ([email protected])

Daniel Serra ([email protected])

Rosa Ferrer ([email protected])

Representant del PAS: Sira Homs ([email protected])

Representant d'estudiants de grau: Naia Vázquez ([email protected])

Representant d'estudiants de doctorat: Carolina Castaneda ([email protected])

Consulteu aquí el Segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena, el qual inclou 58 accions per al període 2018-2022 que s’estructuren al voltant de cinc eixos: (i) Promoció d’una cultura d’igualtat; (ii) Una docència, recerca i transferència de coneixement sensibles al gènere; (iii) Igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i a la promoció professional; (iv) Participació i representació paritàries; i (v) La UPF, una institució lliure de discriminacions i violències.

La UPF disposa d’un protocol d’abordatge de les situacions d’assetjament sexual, violència masclista o LGBTIfòbia que afectin els membres de la comunitat universitària, dins o fora del campus (festes, estudi en grup a casa, etc.), tant si són fets recents com de fa un temps. També
es proporciona acompanyament en els casos en què la persona agressora no sigui membre de la comunitat universitària. Si et trobes en alguna d’aquestes situacions, contacta amb la Unitat d’Igualtat, el punt lila-rainbow de la UPF.


Els principis d’actuació personal i professional en matèria d’igualtat i no-discriminació per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses subcontractades que desenvolupen la seva jornada a les diferents dependències de la UPF estan recollits al Codi de Conducta de la UPF.

La UPF vol ser un espai segur que defensa i garanteix el dret de les lesbianes, gais, bisexuals, persones intersexuals i persones trans a ser i a mostrar-se tal com vulguin.


Cadascun dels campus disposa de lavabos inclusius, sense gènere marcat, i la sol·licitud de canvi de nom de persones trans i intersexuals es tramita de manera molt senzilla a través de la Unitat d’Igualtat.


Cada campus disposa també d’una sala de lactància i un canviador de nadons. La senyalèctica indica també els lavabos que, al tenir pica a dins, faciliten l’ús de la copa menstrual.

La Biblioteca-CRAI de la UPF posa a disposició de l’alumnat i el professorat una guia general amb recursos per incorporar la perspectiva de gènere a la docència i a la recerca i una guia temàtica específica per als estudis de Ciència Política on hi trobaràs referències bibliogràfiques, informes i bases de dades per treballar la dimensió de gènere de les diferents assignatures.


T’interessen els estudis de gènere? El Mínor en Estudis de Gènere que ofereix la UPF et permet desenvolupar la capacitat per avaluar les desigualtats per raó de sexe, gènere i diversitat sexual, i per dissenyar solucions, tenint en compte la intersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (classe social, racialització, diversitat funcional, etc.).

Vegeu també les convocatòries de premis a la recerca en gènere de grau, de màster i de doctorat a la UPF.

La Unitat d’Igualtat organitza tres Setmanes de la Igualtat al llarg de l’any amb diferents activitats de sensibilització i de formació dirigides a tota la comunitat universitària o bé específicament adreçades a estudiants, PAS o PDI: una al primer trimestre, al voltant del 8 de març, Dia Internacional de les Dones; una al segon trimestre, al voltant del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia; i una al tercer trimestre, en motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones.

Des del nostre centre també organitzem diverses activitats al llarg del curs relacionades amb la igualtat.