Actualment el canvi climàtic és ja una realitat tal i com constaten nombrosos estudis científics. Tot i així la lluita i les estratègies per tal de mitigar-lo  continuen sent imprescindibles i primordials, la reducció de la petjada de carboni és, doncs, una qüestió de primera instància també per a la Universitat. Però també s’ha d’anar més enllà i preveure accions i estratègies d’adaptació a aquest canvi per tal d’augmentar la resiliència de la universitat tot reduint-ne les vulnerabilitats. Segons els estudis sobre canvi climàtic propers, els principals canvis a tenir en compte passen per l’augment de temperatures extremes, episodis de sequera combinats amb tempestes, accés a l’energia o la intrusió de la salinitat entre d’altres.

Com a pas necessari per tal de mitigar la seva acció sobre el canvi climàtic, la UPF ha realitzat el càlcul de la seva petjada de carboni, aquest càlcul es pot veure en el següent informe.