Actualment el canvi climàtic és ja una realitat tal i com constaten nombrosos estudis científics. Tot i així la lluita i les estratègies per tal de mitigar-lo  continuen sent imprescindibles i primordials, la reducció de la petjada de carboni és, doncs, una qüestió de primera instància també per a la Universitat. Però també s’ha d’anar més enllà i preveure accions i estratègies d’adaptació a aquest canvi per tal d’augmentar la resiliència de la universitat tot reduint-ne les vulnerabilitats. Segons els estudis sobre canvi climàtic propers, els principals canvis a tenir en compte passen per l’augment de temperatures extremes, episodis de sequera combinats amb tempestes, accés a l’energia o la intrusió de la salinitat entre d’altres.