Actualment el canvi climàtic és ja una realitat tal i com constaten nombrosos estudis científics. Tot i així la lluita i les estratègies per tal de mitigar-lo  continuen sent imprescindibles i primordials, la reducció de la petjada de carboni és, doncs, una qüestió de primera instància també per a la Universitat. Però també s’ha d’anar més enllà i preveure accions i estratègies d’adaptació a aquest canvi per tal d’augmentar la resiliència de la universitat tot reduint-ne les vulnerabilitats. Segons els estudis sobre canvi climàtic propers, els principals canvis a tenir en compte passen per l’augment de temperatures extremes, episodis de sequera combinats amb tempestes, accés a l’energia o la intrusió de la salinitat entre d’altres.

La Universitat Pompeu Fabra ha adquirit el compromís de reduir la seva petjada de carboni un 25% de cara al 2025, un 55% per al 2030 i esdevenir neutres en carboni l’any 2040. Uns objectius ambiciosos sens dubte, alineats amb les iniciatives més punteres del nostre entorn i que demanarà de la implicació de tots i cada ú de nosaltres. Com a pas necessari per tal de mitigar aquesta petjada de carboni i la seva acció sobre el canvi climàtic, la UPF ha iniciat el càlcul de la seva petjada de carboni per tal de poder encarar les mesures a emprendre per tal de reduir-la. A data d’avui s’ha realitzat el càlcul per a l’any 1996, primer any en què es pot considerar que la UPF estava implantada territorialment i any que prenem com a referència per a les reduccions, i per a l’any 2018. Aquests càlculs es poden veure en el següent enllaç.