Recull de clàusules de plecs relatives a la responsabilitat social de la Universitat

1. Plec de clàusules administratives particulars

2. Plec de prescripcions tècniques

En les obligacions que estableixen els plecs de prescripcions tècniques, trobem clàusules de responsabilitat social en diferents àmbits: