Si volem lluitar per un món més sostenible, primer cal adquirir hàbits responsables amb el medi ambient. En aquest sentit, la Universitat vol fomentar un consum responsable mitjançant la implementació de les tres erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

La més important de les tres és la primera, reduir, ja que el millor residu és aquell que no es genera. Per això, es recomana utilitzar materials duradors i sostenibles per evitar una major producció de residus i, alhora, minimitzar la contaminació dels que es generin. La reducció es pot fer en dos nivells: per una banda, reduir el consum de béns, com fa el projecte "Sense paper" de la UPF, que busca reduir el consum de paper en la docència; per l'altra banda, consistiria a reduir el consum d'energia, com busca la iniciativa "district heating" al campus del Poblenou, que consisteix en un sistema de climatització que utilitza aigua freda i calenta per regular la temperatura dels edificis. A la pàgina web "Reduir" trobareu la descripció d'aquestes i totes les altres mesures que la UPF pren amb aquest objectiu.

La segona de les erres més important és reutilitzar, la qual es basa a donar nous usos als productes i materials que utilitzem, per allargar-ne la vida útil. En aquest sentit, l'equipament informàtic i científic que ja no s'utilitza se cedeix o es ven de segona mà a escoles i entitats públiques o de caràcter no lucratiu perquè puguin continuar fent-ne ús. Descobreix altres mesures que implementa la UPF relacionades amb aquest objectiu a la pàgina web "Reutilitzar".

Tot i que és l'última de les erres, reciclar encara és clau per a la sostenibilitat, ja que assegura que els residus que ja no es poden reutilitzar se separin segons el seu material, acció que facilita el posterior reciclatge. Per fomentar entre els estudiants aquesta pràctica, s'han instal·lat 120 contenidors de recollida selectiva als campus i tres compactadores de residus al campus de la Ciutadella. A la pàgina web "Reciclar" trobareu aquestes i altres mesures que la UPF posa en pràctica per complir aquest objectiu.

Posant en pràctica les tres erres podem marcar la diferència!