Back We are hiring personnel to support our DICOLED project

We are hiring personnel to support our DICOLED project

11.09.2023

 

Three part-time positions: https://www.upf.edu/web/etic/management

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-59

Research Support position – suport a Dicoled - MRR/ Dicoled - MRR support


Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-59

Número de places/ Number of positions: 2

Fons de finançament/ Financing fund: Projecte PRCAT00423 - Generalitat-"DICOLED" EDU128/23-HERNANDEZ,Davinia - DICOLED, Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta. Contractes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per la Unió Europea NextGeneration EU, projecte que finalitza el 30/04/2024.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

Les tasques formaran part del projecte DICOLED (Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta). DICOLED posarà en marxa activitats orientades a la difusió de Recursos Educatius Oberts (REO) sobre les millors propostes d'aula (no universitària) que apliquin la Competència digital docent i la digitalització dels centres educatius, la sensibilització sobre aspectes crítics de la CDD (ètica, benestar digital) i la facilitació de processos per a la inspiració mútua. Les tasques s'inclouen en les següents accions:/ The tasks will be part of the DICOLED project (Collective digital improvement in education: informed, mutual and open inspiration). DICOLED will launch activities aimed at the dissemination of Open Educational Resources (REO) on the best (non-university) classroom proposals that apply the Teaching Digital Competence and the digitization of educational centers, awareness of critical aspects of CDD (ethics, digital well-being) and facilitating processes for mutual inspiration. The tasks are included in the following actions:  

a) Organització d'un concurs (REO) per a l'impuls digital a l'educació. Acompanyament amb retroalimentació als participants./ Organization of a competition (REO) for the digital impulse in education. Support with feedback to participants.

b) Creació de guies-bastides digitals i interactives per a la sensibilització sobre Aspectes Crítics de la CDD (beneficis i ètica, benestar digital docent i estudiant i per l’(auto)avaluació de la qualitat dels REO amb aplicació de la CDD./ Creation of digital and interactive guides-scaffolds to raise awareness about Critical Aspects of the CDD (benefits and ethics, teacher and student digital well-being and for the (self) evaluation of the quality of REO with application of the CDD.  

c) Preparació i impartició de Sessions "estudi de disseny", amb recursos físics i digitals basats en coneixements i resultats de recerca, recursos existents (xarxes) i intercanvi d'experiències en "fase inspira't", cocreació de nous recursos en “fase prototipa”./ Preparation and conduction of "design study" Sessions, with physical and digital resources based on knowledge and research results, existing resources (networks) and exchange of experiences in the "get inspired phase", co-creation of new resources in " prototype phase".

d) Organització d'actes, presencials i virtuals./ Organization of events, face-to-face and virtual. 

e) Tasques d'avaluació de les accions i preparació per a transferibilitat./ Action evaluation tasks and preparation for transferability.  

Requisits/ Requirements

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior./ Be in possession of the qualification of Graduate in Compulsory Secondary Education, or equivalent, or any other qualification at a higher level.

La data prevista d'inici és el 20 de novembre 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is November 20th, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 16.207,30 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell S

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial  (20h/setmana)/ Part Time (20h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/ Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

La Comissió de Selecció utilitza diversos indicadors per avaluar els candidats:/ The selection committee uses several indicators to evaluate the applicant’s:

1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points). Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida. Es valora estudis de màster./ Academic qualifications above the required level. Master's degree is a plus.

2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat/ Professional Experience /Adequacy to the proposed profile (0-60 punts/ points)  

 • Experiència en: l'àmbit educatiu, de recerca./ Experience in: education, research, 
 • Competències digitals i d'anàlisi de dades./ Digital and data analysis skills.

3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points): Idiomes (català, castellà, anglès)./ Languages (Catalan, Spanish, English).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Davinia Hernandez-Leo, Vocal 1: Patricia Santos, Vocal 2: Aurelio Ruiz (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 09/10/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 24/10/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PCLT-2023-59_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PCLT-2023-59_Name Surname").

Link to Euraxess

 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-58

Research Support position – suport a Dicoled - MRR/ Dicoled - MRR support


Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-58

Número de places/ Number of positions: 1

Fons de finançament/ Financing fund: Projecte PRCAT00423 - Generalitat-"DICOLED" EDU128/23-HERNANDEZ,Davinia - DICOLED, Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta. Contractes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per la Unió Europea NextGeneration EU, projecte que finalitza el 30/04/2024.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

Les tasques formaran part del projecte DICOLED (Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta). DICOLED posarà en marxa activitats orientades a la difusió de Recursos Educatius Oberts (REO) sobre les millors propostes d'aula (no universitària) que apliquin la Competència digital docent i la digitalització dels centres educatius, la sensibilització sobre aspectes crítics de la CDD (ètica, benestar digital) i la facilitació de processos per a la inspiració mútua. Les tasques s'inclouen en les següents accions:/ The tasks will be part of the DICOLED project (Collective digital improvement in education: informed, mutual and open inspiration). DICOLED will launch activities aimed at the dissemination of Open Educational Resources (REO) on the best (non-university) classroom proposals that apply the Teaching Digital Competence and the digitization of educational centers, awareness of critical aspects of CDD (ethics, digital well-being) and facilitating processes for mutual inspiration. The tasks are included in the following actions:  

a) Organització d'un concurs (REO) per a l'impuls digital a l'educació. Acompanyament amb retroalimentació als participants./ Organization of a competition (REO) for the digital impulse in education. Support with feedback to participants.

b) Creació de guies-bastides digitals i interactives per a la sensibilització sobre Aspectes Crítics de la CDD (beneficis i ètica, benestar digital docent i estudiant i per l’(auto)avaluació de la qualitat dels REO amb aplicació de la CDD./ Creation of digital and interactive guides-scaffolds to raise awareness about Critical Aspects of the CDD (benefits and ethics, teacher and student digital well-being and for the (self) evaluation of the quality of REO with application of the CDD.  

c) Preparació i impartició de Sessions "estudi de disseny", amb recursos físics i digitals basats en coneixements i resultats de recerca, recursos existents (xarxes) i intercanvi d'experiències en "fase inspira't", cocreació de nous recursos en “fase prototipa”./ Preparation and conduction of "design study" Sessions, with physical and digital resources based on knowledge and research results, existing resources (networks) and exchange of experiences in the "get inspired phase", co-creation of new resources in " prototype phase".

d) Organització d'actes, presencials i virtuals./ Organization of events, face-to-face and virtual. 

e) Tasques d'avaluació de les accions i preparació per a transferibilitat./ Action evaluation tasks and preparation for transferability.  

Requisits/ Requirements

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior./ Be in possession of the qualification of Graduate in Compulsory Secondary Education, or equivalent, or any other qualification at a higher level.

La data prevista d'inici és el 20 de novembre 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is November 20th, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 8.103,52 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell S

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial  (10h/setmana)/ Part Time (10h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

La Comissió de Selecció utilitza diversos indicadors per avaluar els candidats:/ The selection committee uses several indicators to evaluate the applicant’s:

1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points). Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida. Es valora estudis de màster./ Academic qualifications above the required level. Master's degree is a plus.

2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat/ Professional Experience /Adequacy to the proposed profile (0-60 punts/ points)  

 • Experiència en: l'àmbit educatiu, de recerca./ Experience in: education, research, 
 • Competències digitals i d'anàlisi de dades./ Digital and data analysis skills.

3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points): Idiomes (català, castellà, anglès)./ Languages (Catalan, Spanish, English).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Davinia Hernandez-Leo, Vocal 1: Patricia Santos, Vocal 2: Aurelio Ruiz (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 09/10/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 24/10/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PCLT-2023-58_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PCLT-2023-58_Name Surname").

Link to Euraxess

 

One part-time position and two full-time positions (see below) - CLOSED

For questions and requests: [email protected]  and   [email protected]                                                      

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-44

Research Support position – suport a Dicoled - MRR/ Dicoled - MRR support


Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-44

Número de places/ Number of positions: 1

Fons de finançament/ Financing fund: Projecte PRCAT00423 - Generalitat-"DICOLED" EDU128/23-HERNANDEZ,Davinia - DICOLED, Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta. Contractes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per la Unió Europea NextGeneration EU, projecte que finalitza el 30/04/2024.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

Les tasques formaran part del projecte DICOLED (Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta). DICOLED posarà en marxa activitats orientades a la difusió de Recursos Educatius Oberts (REO) sobre les millors propostes d'aula (no universitària) que apliquin la Competència digital docent i la digitalització dels centres educatius, la sensibilització sobre aspectes crítics de la CDD (ètica, benestar digital) i la facilitació de processos per a la inspiració mútua. Les tasques s'inclouen en les següents accions:/ The tasks will be part of the DICOLED project (Collective digital improvement in education: informed, mutual and open inspiration). DICOLED will launch activities aimed at the dissemination of Open Educational Resources (REO) on the best (non-university) classroom proposals that apply the Teaching Digital Competence and the digitization of educational centers, awareness of critical aspects of CDD (ethics, digital well-being) and facilitating processes for mutual inspiration. The tasks are included in the following actions:  

a) Organització d'un concurs (REO) per a l'impuls digital a l'educació. Acompanyament amb retroalimentació als participants./ Organization of a competition (REO) for the digital impulse in education. Support with feedback to participants.

b) Creació de guies-bastides digitals i interactives per a la sensibilització sobre Aspectes Crítics de la CDD (beneficis i ètica, benestar digital docent i estudiant i per l’(auto)avaluació de la qualitat dels REO amb aplicació de la CDD./ Creation of digital and interactive guides-scaffolds to raise awareness about Critical Aspects of the CDD (benefits and ethics, teacher and student digital well-being and for the (self) evaluation of the quality of REO with application of the CDD.  

c) Preparació i impartició de Sessions "estudi de disseny", amb recursos físics i digitals basats en coneixements i resultats de recerca, recursos existents (xarxes) i intercanvi d'experiències en "fase inspira't", cocreació de nous recursos en “fase prototipa”./ Preparation and conduction of "design study" Sessions, with physical and digital resources based on knowledge and research results, existing resources (networks) and exchange of experiences in the "get inspired phase", co-creation of new resources in " prototype phase".

d) Organització d'actes, presencials i virtuals./ Organization of events, face-to-face and virtual. 

e) Tasques d'avaluació de les accions i preparació per a transferibilitat./ Action evaluation tasks and preparation for transferability.  

Requisits/ Requirements

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior./ Be in possession of the qualification of Graduate in Compulsory Secondary Education, or equivalent, or any other qualification at a higher level.

La data prevista d'inici és el 23 d’octubre 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is October 23th, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 8.103,52 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell S

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps parcial  (10h/setmana)/ Part Time (10h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

La Comissió de Selecció utilitza diversos indicadors per avaluar els candidats:/ The selection committee uses several indicators to evaluate the applicant’s:

1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points). Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida. Es valora estudis de màster./ Academic qualifications above the required level. Master's degree is a plus.

2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat/ Professional Experience /Adequacy to the proposed profile ( 0-60 punts/ points)  

 • Experiència en: l'àmbit educatiu, de recerca./ Experience in: education, research, 
 • Competències digitals i d'anàlisi de dades./ Digital and data analysis skills.

3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points): Idiomes (català, castellà, anglès)./ Languages (Catalan, Spanish, English).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Davinia Hernandez-Leo, Vocal 1: Patricia Santos, Vocal 2: Aurelio Ruiz (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 05/09/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 20/09/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PCLT-2023-44_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PCLT-2023-44_Name Surname").

Link to Euraxess

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-43

Research Support position – suport a Dicoled - MRR/ Dicoled - MRR support 

Convocatòria del Lloc/ Call for Position: DTIC-PLCT-2023-43

Número de places/ Number of positions: 2

Fons de finançament/ Financing fund: Projecte PRCAT00423 - Generalitat-"DICOLED" EDU128/23-HERNANDEZ,Davinia - DICOLED, Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta. Contractes pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) per la Unió Europea NextGeneration EU, projecte que finalitza el 30/04/2024.

Funció a desenvolupar/ Tasks to be performed:

Les tasques formaran part del projecte DICOLED (Millora digital col·lectiva a l’educació: inspiració informada, mútua i oberta). DICOLED posarà en marxa activitats orientades a la difusió de Recursos Educatius Oberts (REO) sobre les millors propostes d'aula (no universitària) que apliquin la Competència digital docent i la digitalització dels centres educatius, la sensibilització sobre aspectes crítics de la CDD (ètica, benestar digital) i la facilitació de processos per a la inspiració mútua. Les tasques s'inclouen en les següents accions:/ The tasks will be part of the DICOLED project (Collective digital improvement in education: informed, mutual and open inspiration). DICOLED will launch activities aimed at the dissemination of Open Educational Resources (REO) on the best (non-university) classroom proposals that apply the Teaching Digital Competence and the digitization of educational centers, awareness of critical aspects of CDD (ethics, digital well-being) and facilitating processes for mutual inspiration. The tasks are included in the following actions: 

a) Organització d'un concurs (REO) per a l'impuls digital a l'educació. Acompanyament amb retroalimentació als participants./ Organization of a competition (REO) for the digital impulse in education. Support with feedback to participants.

b) Creació de guies-bastides digitals i interactives per a la sensibilització sobre Aspectes Crítics de la CDD (beneficis i ètica, benestar digital docent i estudiant i per l’(auto)avaluació de la qualitat dels REO amb aplicació de la CDD./ Creation of digital and interactive guides-scaffolds to raise awareness about Critical Aspects of the CDD (benefits and ethics, teacher and student digital well-being and for the (self) evaluation of the quality of REO with application of the CDD.

c) Preparació i impartició de Sessions "estudi de disseny", amb recursos físics i digitals basats en coneixements i resultats de recerca, recursos existents (xarxes) i intercanvi d'experiències en "fase inspira't", cocreació de nous recursos en “fase prototipa”./ Preparation and conduction of "design study" Sessions, with physical and digital resources based on knowledge and research results, existing resources (networks) and exchange of experiences in the "get inspired phase", co-creation of new resources in " prototype phase".

d) Organització d'actes, presencials i virtuals./ Organization of events, face-to-face and virtual.

e) Tasques d'avaluació de les accions i preparació per a transferibilitat./ Action evaluation tasks and preparation for transferability. 

Requisits/ Requirements

 • Estar en possessió de la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o equivalent, o qualsevol altra titulació de nivell superior./ Be in possession of the qualification of Graduate in Compulsory Secondary Education, or equivalent, or any other qualification at a higher level.

La data prevista d'inici és el 23 d’octubre 2023, la feina és a Barcelona i cal Nie i permís de treball/ The expected start date is October 23th, 2023, the job is in Barcelona, and Nie and a work permit is required.

Retribució prevista aproximada/ Planned remuneration approx: 28.362,58 € brut / any

Grup i complement/ Group and complement: PSR3 + Nivell S

Dedicació i jornada/ Dedication and working hours: Temps complet (35h/setmana)/ Full time (35h/week)

Tipus de contractació/ Type of contract: Indefinida segons previst RD 32/2021 de 28 de desembre de 2021/  Indefinite according to RD 32/2021 of December 28, 2021

Criteris de selecció/ Selection criteria: La selecció dels candidats es farà mitjançant valoració del currículum i, si escau, amb la realització d’una prova i/o entrevista. La valoració serà la següent:/ The selection of the candidates will be made through evaluation of the curriculum and, where appropriate, with the carrying out a test and/or interview. Valuation will be as follows:

La Comissió de Selecció utilitza diversos indicadors per avaluar els candidats:/ The selection committee uses several indicators to evaluate the applicant’s:

1. Formació Acadèmica/ Academic Training (0-20 punts/points). Titulació acadèmica de nivell superior a la requerida. Es valora estudis de màster./ Academic qualifications above the required level. Master's degree is a plus.

2. Experiència professional/Adequació al perfil proposat/ Professional Experience /Adequacy to the proposed profile ( 0-60 punts/ points)  

 • Experiència en: l'àmbit educatiu, de recerca,/ Experience in: education, research, 
 • Competències digitals i d'anàlisi de dades./ Digital and data analysis skills.

3. Altres mèrits/ Other merits (0-20 punts/ points): Idiomes (català, castellà, anglès)./ Languages (Catalan, Spanish, English).

La puntuació mínima per passar el procés de selecció és de 70 punts. La persona candidata que hagi obtingut la puntuació més alta en el procés de selecció serà l’adjudicatària del lloc de treball i en el cas de renúncia s’adjudicarà al següent segons ordre de puntuació obtinguda./ The minimum score to pass the selection process is 70 points. The candidate with the highest score in the selection process will be offered the job and in case of resignation, the position will be awarded to the next person in order of score obtained.

Comissió de Selecció/ Selection Committee: President: Davinia Hernandez-Leo, Vocal 1: Patricia Santos, Vocal 2: Aurelio Ruiz (membre per delegació de la direcció de la UCA).

Data de publicació/ Date of publication: 05/09/2023

Termini de presentació sol·licituds/ Deadline for submission of applications: 20/09/2023

Les persones interessades han d’inscriure’s al procés selectiu a través del formulari corresponent i annexar el Currículum vitae (en format pdf i  amb la denominació que indiquem CV_DTIC-PCLT-2023-43_Name Surname")

Interested persons must register in the selective process through the corresponding form and attach the Curriculum Vitae (in pdf format and with the name that we indicate "CV_DTIC-PCLT-2023-43_Name Surname").

Link to Euraxess

Multimedia

Categories:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF

Contact