Sol·licitud

És imprescindible que abans de presentar la sol·licitud d’equivalència d’un títol estranger a nivell acadèmic de doctorat els sol·licitants contactin amb el departament de la UPF que s’ocupa del mateix camp de coneixement que la investigació de la tesi doctoral per a la qual s’ha obtingut el títol de doctor i que és l'objecte del procediment d’equivalència.

Aquest departament de la UPF li haurà de proporcionar una carta de recomanació, que és imprescindible per presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la resta de documentació requerida.

Lloc de presentació i compulsa de documents

La documentació es compulsarà en el Registre de la Universitat o a través dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Documentació

(S'ha de consultar la normativa completa)

Imprès de sol·licitud d'equivalència d'un títol estranger al nivell acadèmic de doctor

  • Document que acrediti la identitat i la nacionalitat de l’interessat (fotocòpia compulsada del DNI o del passaport).
  • Carta de recomanació del departament de la UPF que sigui del mateix àmbit de coneixement sobre el qual s’hagi fet la recerca de la tesi doctoral que va permetre obtenir el títol de doctor, objecte del procediment d’equivalència, signada pel director o directora del departament.
  • Curriculum vitae de la persona sol·licitant en català, en castellà o en anglès.
  • Còpia compulsada del títol del qual se sol·licita l’equivalència degudament legalitzat o de la certificació acreditativa de la seva expedició degudament legalitzada.
  • Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per la persona sol·licitant per obtenir el títol de doctor, en què constin, entre altres, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d’estudis seguit.
  • Certificat en què consti la data de lectura de la tesi, els membres del tribunal i la qualificació obtinguda.
  • Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà o en català o en anglès, amb un nombre mínim de 10 pàgines. 
  • Exemplar enquadernat de la tesi.
  • Declaració responsable de no haver obtingut la declaració d’equivalència  del títol estranger de doctor en una altra universitat de l’estat espanyol.

L'òrgan instructor pot requerir, a més, altres documents que consideri necessaris per acreditar l'equivalència  entre la formació conduent a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per obtenir el títol espanyol amb el qual es pretén l’equivalència.

Els documents expedits a l’estranger han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents d’acord amb l’ordenament jurídic del país de què es tracti.  A més han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant postil·la del Conveni de La Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Aquells documents oficials que no estiguin en català o en castellà han d’incloure una traducció oficial. S'eximeix d'incloure una traducció d'aquells documents que s´hagin presentat en anglés.

En cas de dubte  sobre l’autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l’òrgan instructor pot efectuar les diligències necessàries per comprovar-ho, així com adreçar-se a l’autoritat competent expedidora dels esmentats documents per validar-ne els punts dubtosos.

Preu

La persona interessada ha d'abonar el preu públic corresponent a l' iniciació del procediment d'equivalència. L’import és el que estableix el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a prestar aquest servei. La justificació de l'abonament d'aquest import és requisit necessari per iniciar la tramitació de l'expedient. El pagament s'ha d'efectuar al compte corrent de l'entitat bancària indicats al model de sol·licitud mitjançant un ingrés a caixa.

En cap cas es retornarà a la persona interessada l’import abonat per l' iniciació del procediment d’equivalència.

Termini de resolució

El termini per resoldre i notificar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar des de la data en què la Universitat rep la sol·licitud i la documentació requerida. 

La falta de resolució expressa en el termini establert indica que la sol·licitud d'equivalència ha estat desestimada.

La resolució favorable a la declaració d’equivalència sol·licitada s’acredita mitjançant l’oportuna credencial.

La taxa d'expedició de la credencial acreditativa de la declaració de l’equivalència de títol estranger al nivell acadèmic de doctor és la que estableix el  Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Més Informació

Servei de Gestió Acadèmica
Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Telèfon: 93 542 18 54
Fax: 93 542 25 77