L’organització i celebració de jornades, congressos i esdeveniments similars precisen del tractament de dades personals d’assistents i participants. Aquest tractament ha de respectar el dret a la privacitat de les persones.

El Reglament de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD) estableixen una sèrie d’obligacions que han de complir organitzadors i empreses respecte al tractament de les dades personals.

 


 

Sempre que un esdeveniment recopili informació personal d'assistents i participants han de realitzar-se una sèrie de passos.