Aquest web té la finalitat de posar a l'abast de la comunitat acadèmica i educativa la informació relacionada amb el Grup de Recerca en Espais Interculturals, Llengües i Identitats de la Universitat Pompeu Fabra (GRELI-UPF).

Àrees disciplinàries
L'activitat del grup se situa en la intersecció interdisciplinària dels àmbits següents:

 • l'anàlisi del discurs
 • la comunicació intercultural
 • l'educació
 • la immigració
 • la lingüística aplicada
 • la sociolingüística
 • la sociologia


Objectius
Aquest grup de recerca interdisciplinari en ciències socials i humanes es proposa d'investigar:

 • formes d'interacció en espais públics i institucionals caracteritzats per la diversitat lingüística, social i cultural, en especial -però no exclusivament- els espais educatius.
 • processos de construcció, negociació i manifestació de la identitat en entorns multilingües i multiculturals.
 • les conseqüències lingüístiques, educatives i socials d'aquests processos.
   


Sinèrgies amb altres grups

Membres del grup GREILI col·labora amb el grup de recerca consolidat ALLENCAM (https://www.upf.edu/web/allencam)
(Adquisició de Llengües a la Catalunya Multilingüe) de la UPF. 
 
El grup GREILI col·labora amb l'associació CEL/ELC (Conseil Européen pour les Langues/European Language Council). Més informació en aquest póster explicatiu (PDF) i a la pàgina web de l'associació
 
Membres del grup GREILI col·laboren amb l'associació SOCS (Societat Catalana de Sociolingüística) (https://blogs.iec.cat/socs/)