Tesis

L'estudi de l'adaptació intercultural i el desenvolupament de la sensibilitat intercultural del català / estudiants universitaris espanyols durant estudis a l'estranger

Autora : Iryna Pogorelova

Directora : Mireia Trenchs

Any : 2016
Tesi doctoral, defensada amb èxit al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, el 19 de desembre del 2016.

Resum

La tesi investiga l'impacte dels estudis universitaris a l'estranger programes (SA) en l'adaptació intercultural i la sensibilitat intercultural dels estudiants bilingües d'un fons multilingüe i multicultural. L'estudi també examina els seus motius per participar en programes d'assistència social, les expectatives prèvies a la partida i preocupacions. Aquesta investigació es centra en un grup de dotze estudiants bilingües català / castellà i empra un disseny longitudinal amb dos mètodes quantitatius i qualitatius. Els resultats demostren com l'adaptació varia molt en funció de les habilitats socials, lingüístiques i acadèmiques. L'estudi proporciona evidència que el SA experiències tenen un efecte positiu sobre la sensibilitat intercultural encara estades també poden contribuir al desenvolupament dels estereotips culturals. Les expectatives, la fluïdesa del llenguatge, de confiança personal i lingüística, i experiències prèvies SA semblen ser factors que influeixen en l'adaptació i la sensibilitat. Aquesta tesi proporciona recomanacions perquè les institucions d'educació superior que organitzen els programes d'AS poden atendre millor a les necessitats dels seus alumnes i fer que els seus transicions culturals més suau.

 

Using Internet Videoconferencing to enhance interaction and intercultural competence in foreign language education

Autora: Yordanka Chimeva (PhD Candidate)

Any: 2016

Projecte de Tesi Doctoral

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Resum

Aquest estudi es centrarà en l'ús de la videoconferència en un entorn d'aprenentatge de llengües estrangeres. Més concretament, l'estudi investigarà la negociació de les estratègies de significat i de comunicació utilitzats pels parlants no nadius d'anglès en tal context d'aprenentatge virtual. A més, aquesta investigació tindrà com a objectiu explorar les creences i actituds en l'ús de les interaccions de vídeo amb parlants nadius o amb parlants d'altres llengües per tal de practicar i millorar les habilitats orals. I finalment, aquesta investigació es tractarà d'analitzar quines són les possibilitats de la tecnologia de videoconferència per millorar la comunicació intercultural en l'ensenyament de llengües estrangeres, com els estudiants de ELT que viuen en un ambient bilingüe / multilingüe responen a aquesta instrucció intercultural potenciat per la tecnologia i quins beneficis i desafiaments experiència dels alumnes durant les interaccions virtuals d'aprenentatge. Les dades seran recollides a través de qüestionaris, entrevistes individuals, observacions de classe i gravacions de vídeo. Una anàlisi de les dades qualitatives i quantitatives es durà a terme per tal de respondre a les preguntes d'investigació. Els resultats d'aquest estudi de cas etnogràfic serà de gran valor, ja que demostraran si la videoconferència pot ser una eina útil per ajudar i facilitar l'aprenentatge de llengües estrangeres.

 

El barrio multicultural en el discurso periodístico informativo: análisis del mensaje y su recepción por parte de un grupo de adolescentes del barrio del Raval de Barcelona

Autora: Larissa Tristan-Jiménez

Tesi doctoral: 2016

Lloc: Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red 

 

Ideologías y actitudes lingüísticas en la escuela alemana de Barcelona

Autor: Sebastian Cramer

Any: 2010

Treball de màster

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

L'escola alemanya de Barcelona (DSB) és un espai etnolingüístcamente diferent de la resta de les escoles de Catalunya amb una la realitat multilingüe que resideix una alta complexitat, ja que, d'una banda, té una l'orientació en un sistema escolar estranger, i per l'altre, té molts alumnes amb combinacions diferents de les seves llengües de la llar. Amb mètodes d'observació etnogràfica, entrevistes i una enquesta es relleven les dades etnolingüístics pertinents de l'escola i els alumnes. L'enquesta recull dades actitudinals dels alumnes del 10è grau amb preguntes tancades, i mitjançant la formulació i les eleccions discursives en les preguntes obertes es traça un croquis de les estructures ideològiques presents a l'escola, i de la seva composició policèntrica. El bi i multilingüisme és la regla en la majoria de les llars, i no només en la vida escolar dels alumnes. Les actituds cap a les llengües en aquesta escola no són homogènies i difereixen de la resta de Catalunya perquè hi ha una influència heterogènia de múltiples centres i les seves ideologies lingüístiques. La ideologia hegemònica afavoreix el multilingüisme, però amb una preferència d'un multilingüisme de llengües dominants. Aquestes també reben una valoració més afavoridora per part de la majoria dels alumnes. Aquests resultats són indicatius de la relació de forces entre les llengües d'aquest espai particular i contribueix a comprendre millor el possible èxit o fracàs de polítiques educatives cap a certes llengües.

 
 

Identity formation in social networks websites: Facebook and the interaction between young individuals in the cases of Slovenia and Catalonia

Autor: Meden, A.

Any: 2010

Treball de màster

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

This paper lays down some theoretical framework for further research to be made on the subject of how identity of young Slovenian and Catalan users is forming within the social networking website Facebook. The author pursues his interest based on observation of how communication and thus interaction between users is changing and how this is reflected in everyday practices. In so doing he tries to identify the connections between the individual, society and technology, as these are more and more interwoven, and we cannot think one without the other in the contemporary globalised world.

 

La comunitat romanesa a Catalunya en el programa de televisió Tot un Món: estudi de la imatge representada i el grau d'identificació dels immigrants"

Autora: Marta Guasch

Any: 2011

Treball de recerca final de màster

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

El programa de Televisió de Catalunya Tot un Món, emès des de l'any 2004, té per objectiu explicar la immigració i la diversitat cultural a partir de les experiències personals dels immigrants. La finalitat d'aquest estudi és esbrinar fins a quin punt els programes divulgatius que tenen per objectiu donar a conèixer la imatge de la comunitat romanesa representen una imatge que s'adiu amb la realitat d'aquesta comunitat. El present projecte de recerca s'articula a partir de l'exploració de tres camps de treball diferents: l'anàlisi del contingut dels capítols del programa Tot un Món protagonitzats per romanesos, l'anàlisi de les dues carpetes de material didàctic elaborades amb l'objectiu d'explicar la immigració a les escoles i, per últim, la realització i anàlisi d'entrevistes a immigrants romanesos amb diferents perfils per comprovar-ne el seu grau d'identificació. La culminació d'aquest estudi relacionarà tres àmbits disciplinaris: l'audiovisual, l'educatiu i el sociològic.

 
 

La imatge social de la comunitat xinesa a la premsa a Catalunya. Estudi de cas al municipi de Santa Coloma de Gramenet 

Autora: Laura M. Saus

Any: 2012

Treball de recerca final de màster

Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

El present projecte busca estudiar la relació entre la imatge de la comunitat xinesa projectada a la premsa escrita i la seva construcció en l'imaginari col·lectiu, d'acord amb els postulats més vigents de les teories dels efectes dels mitjans de comunicació (attribute agenda setting, cultiu i framing) que emfasitzen el poder dels mitjans en la construcció social d'una realitat. Amb aquest objectiu, el projecte s'acota a la premsa escrita de major difusió a Catalunya i a la comunitat xinesa de Santa Coloma de Gramenet -el municipi català amb més percentatge de població xinesa sobre el total de població immigrant. El projecte consta de dues fases: una primera d'anàlisi dels textos periodístics -de la qual s'inclou un estudi pilot a petita escala- i una segona de recepció del discurs, mitjançant grups de discussió.