Tesis defensades

Exploring High School Learners 'Intercultural Competences : A Case Study of Traditional Classrooms in Minimal-Cultural-Gap Societies. 
Autora : Hiltrud Awad
Any : 2019
Tesi doctoral, defensada amb èxit al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, octubre del 2019.
Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red

 

Les actituds lingüístiques dels immigrants panjabis adults a Catalunya.
Autor : Imanol Larrea Mendizabal
Any : 2017
Tesi doctoral, defensada amb èxit al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, el 3 de març del 2017.
Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red

 

L'estudi de l'adaptació intercultural i el desenvolupament de la sensibilitat intercultural del català / estudiants universitaris espanyols durant estudis a l'estranger

Autora : Iryna Pogorelova
Any : 2016
Tesi doctoral, defensada amb èxit al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, el 19 de desembre del 2016.
Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red

 

El barrio multicultural en el discurso periodístico informativo: análisis del mensaje y su recepción por parte de un grupo de adolescentes del barrio del Raval de Barcelona

Autora: Larissa Tristan-Jiménez
Tesi doctoral defensada amb èxit al Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, el 25 de gener del 2016.

Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red 


Enseñar inglés a futuros maestros mediante el chat pedagógico : Estudio de la reparación y las estrategias comunicativas e interactivas entre aprendices de lengua. 
Autor : Antonio Sánchez Sola
Tesi 
doctoral, defensada amb èxit al Departament de Didàctica i Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, el 23 de setembre del 2014.

Més informació i text de la tesi a Tesis Doctorales en Red

 

Tesis en curs

The Development of Transcultural Competence in a Multicultural and Multilingual University Classroom : A Social Interaction Perspective in a Case Study

Autora : Andreana Pastena
Projecte de tesi aprovat el 19 de juny del 2018

Las trayectorias de identidad académica en el contexto del trabajo por proyectos

Autora : Celia Esquerra Lobato
Projecte de tesi aprovat el 5 de juny del 2017

 

Using Internet Videoconferencing to enhance interaction and intercultural competence in Foreign Language Education

Autora: Yordanka Chimeva (PhD Candidate)
Any: 2016
Projecte de Tesi Doctoral
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Resum

Aquest estudi es centrarà en l'ús de la videoconferència en un entorn d'aprenentatge de llengües estrangeres. Més concretament, l'estudi investigarà la negociació de les estratègies de significat i de comunicació utilitzats pels parlants no nadius d'anglès en tal context d'aprenentatge virtual. A més, aquesta investigació tindrà com a objectiu explorar les creences i actituds en l'ús de les interaccions de vídeo amb parlants nadius o amb parlants d'altres llengües per tal de practicar i millorar les habilitats orals. I finalment, aquesta investigació es tractarà d'analitzar quines són les possibilitats de la tecnologia de videoconferència per millorar la comunicació intercultural en l'ensenyament de llengües estrangeres, com els estudiants de ELT que viuen en un ambient bilingüe / multilingüe responen a aquesta instrucció intercultural potenciat per la tecnologia i quins beneficis i desafiaments experiència dels alumnes durant les interaccions virtuals d'aprenentatge. Les dades seran recollides a través de qüestionaris, entrevistes individuals, observacions de classe i gravacions de vídeo. Una anàlisi de les dades qualitatives i quantitatives es durà a terme per tal de respondre a les preguntes d'investigació. Els resultats d'aquest estudi de cas etnogràfic serà de gran valor, ja que demostraran si la videoconferència pot ser una eina útil per ajudar i facilitar l'aprenentatge de llengües estrangeres.

 

Treballs Final de Máster

Ideologías y actitudes lingüísticas en la escuela alemana de Barcelona

Autor: Sebastian Cramer
Any: 2010
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

L'escola alemanya de Barcelona (DSB) és un espai etnolingüístcamente diferent de la resta de les escoles de Catalunya amb una la realitat multilingüe que resideix una alta complexitat, ja que, d'una banda, té una l'orientació en un sistema escolar estranger, i per l'altre, té molts alumnes amb combinacions diferents de les seves llengües de la llar. Amb mètodes d'observació etnogràfica, entrevistes i una enquesta es relleven les dades etnolingüístics pertinents de l'escola i els alumnes. L'enquesta recull dades actitudinals dels alumnes del 10è grau amb preguntes tancades, i mitjançant la formulació i les eleccions discursives en les preguntes obertes es traça un croquis de les estructures ideològiques presents a l'escola, i de la seva composició policèntrica. El bi i multilingüisme és la regla en la majoria de les llars, i no només en la vida escolar dels alumnes. Les actituds cap a les llengües en aquesta escola no són homogènies i difereixen de la resta de Catalunya perquè hi ha una influència heterogènia de múltiples centres i les seves ideologies lingüístiques. La ideologia hegemònica afavoreix el multilingüisme, però amb una preferència d'un multilingüisme de llengües dominants. Aquestes també reben una valoració més afavoridora per part de la majoria dels alumnes. Aquests resultats són indicatius de la relació de forces entre les llengües d'aquest espai particular i contribueix a comprendre millor el possible èxit o fracàs de polítiques educatives cap a certes llengües.

 

Identity formation in social networks websites: Facebook and the interaction between young individuals in the cases of Slovenia and Catalonia

Autor: Meden, A.
Any: 2010
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

This paper lays down some theoretical framework for further research to be made on the subject of how identity of young Slovenian and Catalan users is forming within the social networking website Facebook. The author pursues his interest based on observation of how communication and thus interaction between users is changing and how this is reflected in everyday practices. In so doing he tries to identify the connections between the individual, society and technology, as these are more and more interwoven, and we cannot think one without the other in the contemporary globalised world.

 

La comunitat romanesa a Catalunya en el programa de televisió Tot un Món: estudi de la imatge representada i el grau d'identificació dels immigrants"

Autora: Marta Guasch
Any: 2011
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

El programa de Televisió de Catalunya Tot un Món, emès des de l'any 2004, té per objectiu explicar la immigració i la diversitat cultural a partir de les experiències personals dels immigrants. La finalitat d'aquest estudi és esbrinar fins a quin punt els programes divulgatius que tenen per objectiu donar a conèixer la imatge de la comunitat romanesa representen una imatge que s'adiu amb la realitat d'aquesta comunitat. El present projecte de recerca s'articula a partir de l'exploració de tres camps de treball diferents: l'anàlisi del contingut dels capítols del programa Tot un Món protagonitzats per romanesos, l'anàlisi de les dues carpetes de material didàctic elaborades amb l'objectiu d'explicar la immigració a les escoles i, per últim, la realització i anàlisi d'entrevistes a immigrants romanesos amb diferents perfils per comprovar-ne el seu grau d'identificació. La culminació d'aquest estudi relacionarà tres àmbits disciplinaris: l'audiovisual, l'educatiu i el sociològic.

 

La imatge social de la comunitat xinesa a la premsa a Catalunya. Estudi de cas al municipi de Santa Coloma de Gramenet 

Autora: Laura M. Saus
Any: 2012
Lloc: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Resum

El present projecte busca estudiar la relació entre la imatge de la comunitat xinesa projectada a la premsa escrita i la seva construcció en l'imaginari col·lectiu, d'acord amb els postulats més vigents de les teories dels efectes dels mitjans de comunicació (attribute agenda setting, cultiu i framing) que emfasitzen el poder dels mitjans en la construcció social d'una realitat. Amb aquest objectiu, el projecte s'acota a la premsa escrita de major difusió a Catalunya i a la comunitat xinesa de Santa Coloma de Gramenet -el municipi català amb més percentatge de població xinesa sobre el total de població immigrant. El projecte consta de dues fases: una primera d'anàlisi dels textos periodístics -de la qual s'inclou un estudi pilot a petita escala- i una segona de recepció del discurs, mitjançant grups de discussió.