Projectes de recerca

Language attitudes and ideologies in Barcelona towards Catalan and Spanish

Entitat finançadora: PSC-CUNY Grant Fulbright Fellowship (2004)
Investigadors: Michael Newman (IP) & Mireia Trenchs

Resum

L'estudi explora les actituds dels adolescents a Catalunya, principalment procedents de famílies de classe treballadora, pel que fa a les dues llengües cooficials a la comunitat autònoma. L'estudi empra una metodologia híbrida, qualitativa i quantitativa per donar a conèixer i analitzar aquestes actituds i ideologies lingüístiques relacionades amb ells. Tanmateix, es basa en estudis anteriors de Woolard (1989, 2009) i Woolard i Gangh (1990) que van establir una línia base una generació anterior a l'inici del present treball. Aquesta línia de base ha permès determinar les tendències intergeneracionals en els anys intermedis. Com en l'estudi de Woolard, la majoria de participants van ser adolescents de 3r i 4t d'ESO, de diversos backgrounds lingüístics, inclòs el castellà i el català locals. No obstant això, a causa dels canvis demogràfics i socials que han tingut lloc entre ambdós estudis, hem afegit la joves locals bilingües, amb antecedents de català i castellà, així com immigrants que han crescut parlant el castellà llatinoamericà i altres idiomes.

Com en els estudis de Woolard, el mètode quantitatiu utilitza un matched guise test, basat en un mètode indirecte i per tant més fiable per accedir a les actituds lingüístiques que el mètode basat en preguntes directes. El test està format dues versions d'un breu text llegits en ambdós idiomes  per diferents oradors. Els participants jutgen les veus que escolten al llarg d'una sèrie de trets de personalitat, però no se'ls explica que s'utilitzen els mateixos oradors en cada idioma. Aquest espectre revela el sorprenent resultat que tots els participants van preferir notablement la versió dels oradors no-nadius per davant de les dels nadius. Aquest patró, juntament amb altres dades reunides en la cerca, revela que els participants prefereixen un orador bilingüe competent per davant d'un monolingüe. Arribem a la conclusió que aquesta actitud reflecteix l'opinió majoritària (encara que no universal) pel que nosaltres anomenem "Cosmopolitanisme Lingüístic". La porció qualitativa de l'estudi consisteix en entrevistes de grups focals entre estudiants per a una posterior comparativa entre els joves nadius i els immigrants llatinoamericans participants. Els resultats d'aquesta part posen de manifest les actituds i ideologies revelades a la primera part de l'estudi. Primer, els parlants locals d'espanyol oscil·laven al voltant d'un espectre coherent d'ideologies que van des del "Linguistic Cosmopolitanism" fins al "Linguistic Parrochialism". Per contra, els llationamericans tenen poca coherència en les seves actituds, llevat que tendeixin a reflectir la competència dels participants en català. Les actituds negatives són més freqüents en aquells que tenen menor coneixement de l'idioma mentre que, una vegada assolit, les actituds milloren. A més, els sentiments negatius s'associen als problemes pràctics que els ha causat el català a les escoles en lloc de qüestions relacionades amb la identitat. Aquest projecte també revela la importància de tenir cura, pensar i reflexionar que tenen els educadors en el foment d'actituds positives cap al català i  cap a l'èxit educatiu. L'escola que integra activament els llatinoamericans en la comunitat escolar té major garantia d'èxit en ambdós objectius. Els resultats d'aquest projecte han estat publicat, entre altres llocs, a Trenchs-Parera & Newman (2009) al Journal of Multilingual and Multicultural Development i a Newman, Trenchs-Parera & Ng (2008) a Journal of Sociolinguistics.