Projectes de recerca

Estudis de cas de la influència del nucli familiar, el procés d'acollida i l'edat d'arribada en la construcció de les actituds i ideologies lingüístiques dels joves llatinoamericans i xinesos a Catalunya

Entitat finançadora: Recercaixa 2010ACUP 00344 (Obra Social la Caixa)
Durada: febrer 2011 - febrer 2013
Investigadors: Mireia Trenchs Parera (IP), Michael Newman, Adriana Patiño, Laura Canós, Manel Ollé, Chun-chun Chin-Ko & Montserrat Abella.

 

Resum

 

El present projecte investiga les actituds i ideologies lingüístiques dels joves d'ensenyament secundari d'origen llatinoamericà i xinès en el seu procés d'integració a Catalunya. Com que Catalunya té dues llengües oficials en un patró únic -el castellà, dominant internacionalment, i el català, una llengua sense aquesta projecció que esdevé la llengua d'instrucció dels nouvinguts-, les investigacions en d'altres països no són suficients per informar de les polítiques i pràctiques educatives catalanes; les investigacions locals tampoc són suficients ja que només han considerat la Generació 1. Tanmateix, totes aquestes recerques assenyalen tres fets interessants: (1) les actituds i ideologies lingüístiques positives són fonamentals per a una integració lingüística d'èxit (Woolard 2009, Trenchs-Parera & Newman 2009; Trenchs-Parera & Patiño, en premsa; Nussbaum & Unamuno, 2006), (2) alguns col·lectius com el llatinoamericà mostren una preferència problemàtica pel castellà (Huget & Janés 2008, Newman, Trenchs-Parera, & Ng 2008), i (3) aquestes actituds canvien amb el temps i la competència lingüística i responen a les experiències prèvies en el centre educatiu (Trenchs-Parera & Newman, 2009; Trenchs-Parera & Patiño, en premsa).

 

Per tot això, ens centrarem en el desenvolupament de les actituds i ideologies vers les llengües en joc a Catalunya per als joves tant de la generació 1 com de la 1.5 d'origen llatinoamericà i xinès. El projecte investiga com aquests processos es revelen en les seves pràctiques comunicatives quotidianes, així com la influència dels dos contextos formatius més rellevants per al desenvolupament d'actituds i ideologies: (a) les accions pedagògiques dels docents del centre educatiu, tant de l'aula d'acollida com de les aules regulars, i llurs actituds i ideologies (Trenchs-Parera & Newman, 2009; Trenchs-Parera & Patiño-Santos, en premsa), i (b) el nucli familiar i la seva relació amb l'escola (Schieffelin i Ochs 1986a, Garret & Baquedano-López, 2002). Com que encara no s'ha investigat el seu paper a Catalunya, l'estudi se centra en les actituds i ideologies dels progenitors i dels germans que, procedents del mateix entorn familiar i cultural, hagin iniciat el seu procés d'integració en edats diferents. La metodologia que s'emprarà és l'observació participativa i la realització d'entrevistes individuals i en grup amb els participants.

 

Com a continuació i ampliació del treballs anteriors del mateix grup de recerca (2009-ARAFI-00049 i 2008AIRE-00018), el present estudi  permetrà dibuixar un retrat aprofundit de joves de dues comunitats importants a Catalunya amb recursos lingüístics diferents per gestionar el procés de socialització i d'integració. L'objectiu final és el de posar a l'abast de la societat en format de llibre i d'articles científics la complexitat dels fenòmens que conflueixen en el procés de socialització i integració social dels joves nouvinguts. Aquest millor coneixement ajudarà a fomentar intervencions educatives més eficaces a Catalunya.

 
 

Vídeos:

 

Versió en català:[video] 

 

Versió en castellà: [video]