Si fas 25 anys en l'any natural en què realitzaràs la prova

Les persones més grans de 25 anys que no posseeixin cap titulació per accedir a la universitat per altres vies, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d'una prova d'accés i la preinscripció universitària.

Per aquesta via hi haurà preferència d'accés a aquells estudis de grau de la branca de coneixement de les matèries examinades en la fase específica. 

Si fas 40 anys en l'any natural en què sol·licites l'accés

Les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i professional en relació a un ensenyament universitari oficial de grau i que no posseeixin cap titulació per accedir a la universitat per altres vies, podran sol·licitar aquest accés.

Per aquesta via es podrà accedir a aquells estudis de grau que ofereixin aquesta modalitat d'accés.

Oferta curs acadèmic 2024/2025:

 

Centres Adscrits

  • Tecnologia
   • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica/Grau en Enginyeria Mecànica/ Enginyeria de l'Organització Industrial: 1 plaça
   • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació: 1 plaça
  • Indústries Culturals
   • Grau en Disseny i Producció de Videojocs: 1 plaça
   • Grau en Mitjans Audiovisuals: 1 plaça
  • Empresa
   • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació: 1 plaça
   • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès): 1 plaça
   • Doble grau en Turisme i Gestió del Lleure / Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació: 1 plaça
   • Doble grau en Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals: 1 plaça
   • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals: 1 plaça
   • Grau en Logística i Negocis Marítims: 1 plaça
  • Salut
   • Grau en Infermeria: 1 plaça
   • Grau en Fisioteràpia: 1 plaça
   • Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport: 1 plaça
   • Doble grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia: 1 plaça
   • Grau en Nutrició Humana i Dietètica: 1 plaça
  • Grau en Infermeria: 1 plaça

Requisits:

Poden accedir per aquesta via totes les persones que compleixin els següents requisits:

a)  Fer 40 anys d'edat l'any natural en què es fa la prova.

b)  No posseir cap titulació que habiliti poder accedir a la universitat per altres vies d'accés.

c)  Acreditar experiència laboral i professional en relació a l'ensenyament universitari de grau per al qual es sol·licita l'accés.

Termini de preinscripció:

Els candidats que vulguin accedir a la Universitat Pompeu Fabra hauran de formalitzar la preinscripció al portal ACCESNET seguint les indicacions que es detallen a la Convocatòria 2024.

Hauran d'indicar l'ensenyament de grau al qual volen accedir. Només es podrà sol·licitar un únic centre d'estudi.

Posteriorment a la sol·licitud de l'accés al portal ACCESNET:

Hi haurà dues fases diferenciades:

 • Fase 1. Valoració de l'experiència acreditada (en base a la informació i la documentació presentada pel candidat en formalitzar la matrícula). Aquesta fase serà eliminatòria i les persones que  la superin podran presentar-se a l'entrevista personal.
 • Fase 2. Entrevista personal. 

La Secretaria de la Facultat o Escola, publicarà a la web del centre el resultat de la Fase 1 i la data i hora de l'entrevista.

La Secretaria de la Facultat o Escola, es posarà en contacte amb els candidats que passen a la fase 2 per concretar dia i hora per a l'entrevista.

Cal recordar que la superació del procés d'accés no adjudica plaça automàticament. Caldrà consultar l'assignació de places de preinscipció universitària al portal ACCESNET 

Els candidats que hagin superat les 2 fases i vulguin accedir als estudis de Traducció i Interpretació, per inscriure's a les PAP cal que consultin la web del centre. 

 

Estructura del procés de valoració de l'experiència professional o laboral
Hi haurà dues fases diferenciades, la primera fase de valoració serà eliminatòria; les persones que  la superin podran presentar-se a l'entrevista personal.

Fase 1. Valoració dels mèrits i la documentació
La valoració dels mèrits s'ha de fer d'acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral i professional
La Comissió de valoració, valorarà l'experiència aportada, sempre que es demostrin competències que tinguin equivalència en l'àmbit de l'estudi de grau  escollit per l'estudiant: fins a un màxim de 6 punts.

En concret, es valorarà l'experiència adquirida i demostrable en ocupacions que es relacionin específicament amb l'estudi de grau sol·licitat per l'estudiant fins a un màxim de 0,05 punts per mes complet d'experiència professional.

L'experiència professional es considerarà acreditada si s'aporta contracte o nomenament amb funcions i certificació oficial de períodes de cotització al Règim de la Seguretat Social.

b) Formació
Es valorarà la formació acreditada: fins a un màxim de 2 punts.

Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals estigui directament relacionat amb l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior a 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,002 punts per hora.
Els cursos de formació i perfeccionament, el contingut dels quals no estigui directament relacionat amb la branca de coneixement de l'estudi de grau sol·licitat, amb una durada igual o superior de 15 hores, que hagin estat cursats per la persona interessada es valoraran d'acord amb el còmput 0,001 punts per hora.

c) Coneixement de llengües estrangeres
Es valoraran els coneixements de llengües estrangeres segons la seva rellevància per a la docència i l'aprenentatge en els ensenyaments de què es tracti, prèvia acreditació dels certificats que estableix aquest apartat: fins a un màxim d'1 punt.

 • Curs de nivell intermedi corresponent al nivell B1 Llindar del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 0,5 punts.
 • Curs de suficiència corresponent al nivell C1.2 Domini funcional efectiu del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) o equivalent: 1 punt.

Una vegada superada la fase de valoració dels mèrits i la documentació, i sempre i quan el candidat hagi obtingut una qualificació mínima de 5 punts, la Comissió d'avaluació convocarà al sol·licitant a la realització de l'entrevista.

Fase 2. Entrevista personal

 1. L'entrevista tindrà per objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat de la persona per seguir amb èxit l'estudi de grau sol·licitat. Aquesta fase tindrà una valoració d'Apte o No Apte. Els candidats que obtinguin una qualificació de No Apte a la fase de l'entrevista personal no hauran superat aquest procés d'accés.
 2. Durant l'entrevista, la Comissió de valoració utilitzarà preferentment la llengua catalana i podrà comprovar les competències de comprensió i expressió del candidat en qualsevol de les llengües de docència de la titulació corresponent.
 3. Per als candidats que hagin obtingut una qualificació d'Apte, la qualificació final vindrà determinada per la suma de les qualificacions de la fase 1, que s'utilitzarà també per a l'assignació de places corresponent. 

Si fas 45 anys en l'any natural en què realitzaràs la prova

Les persones més grans de 45 anys que no poseeixin cap titulació per poder accedir a la universitat per altres vies, podran accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant la superació d'una prova d'accés i la preinscripció universitària.

Les persones que hagin superat la prova, sol·licitaran l'entrevista mitjançant el portal ACCESNET, a la Universitat que imparteixi l'estudi al qual es vol accedir.

Procés d'admissió:

Hi haurà dues fases diferenciades, la primera fase de valoració serà eliminatòria; les persones que  la superin podran presentar-se a l'entrevista personal.

 

Estructura del procés de valoració de l'experiència professional o laboral per a estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Entrevista personal

 1. L'entrevista tindrà per objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat de la persona per seguir amb èxit l'estudi de grau sol·licitat. Aquesta fase tindrà una valoració d'Apte o No Apte. Els candidats que obtinguin una qualificació de No Apte a la fase de l'entrevista personal no hauran superat aquest procés d'accés.
 2. Durant l'entrevista, la Comissió de valoració utilitzarà preferentment la llengua catalana i podrà comprovar les competències de comprensió i expressió del candidat en qualsevol de les llengües de docència de la titulació corresponent.
 3. Per als candidats que hagin obtingut una qualificació d'Apte, la qualificació final vindrà determinada per la suma de les qualificacions de la fase 1, que s'utilitzarà també per a l'assignació de places corresponent.