Curs 2019-20

Normativa d'accés a la Universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional 

(Acord del Consell de Govern de 3 de març de 2010) de la UPF.

Resolució