El Govern de la Generalitat de Catalunya va desenvolupar mitjançant el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, l'estructura dels ensenyaments universitaris oficials, i ho va fer d'acord amb les premisses de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que estableix tres tipus d'estudis conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials corresponents: grau, màster i doctorat.

L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior harmonitza la durada dels estudis, els mètodes d'aprenentatge i l'avaluació de les activitats acadèmiques amb la voluntat de promoure la mobilitat dels estudiants i dels titulats, i fa possible, per tant, un sistema de reconeixement i de transferència de crèdits.

Estudis de grau

Els graus són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional.

Els títols de grau, generalment, són de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudi de quatre anys. Excepcionalment, altres graus poden tenir menys o més crèdits i comportar un període d'estudi des de tres anys, 180 crèdits (Estudis Globals, per exemple) fins a 6 anys, 360 crèdits (Medicina, per exemple).

El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.

Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.

L'adscripció a una branca o a una altra determina les assignatures bàsiques que s'hauran de cursar en els dos primers anys del grau.

Els plans d'estudis de grau contenen com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, matèries obligatòries i matèries optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha volgut posar un èmfasi especial en el fet que tots els plans d'estudis de grau que imparteixen les universitats de Catalunya continguin pràctiques externes en empreses o institucions i, també, matèries que garanteixin el coneixement de la llengua anglesa.

Quina diferència hi ha entre un doble grau i els estudis simultanis?

La diferència bàsica rau en la manera d'accedir a cada una de les modalitats.

El doble grau té un accés directe des de primer curs. Això vol dir que és una titulació que s'ha de demanar per preinscripció universitària i té una nota d'accés específica, equiparable a la resta de graus de la UPF.

En cas de voler fer estudis simultanis, per exemple, entre el grau en Dret i el grau en Ciències Polítiques i de l'Administració, l'estudiant ha d'accedir a la universitat per un dels dos graus, amb la nota d'accés específica del grau en qüestió i, un cop a dins, demanar cursar estudis simultanis amb l'altra titulació. L'accés a aquesta opció dependrà del nombre de places que s'ofereixin cada curs i de l'expedient acadèmic universitari de l'estudiant.

Estudis de màster

Els màsters tenen la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els plans d'estudis tenen una càrrega d'entre 60 i 120 crèdits i inclouen tant formació teòrica com formació pràctica.

Estudis de doctorat

Els doctorats tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca.