On buscar ofertes de pràctiques

Campus Treball 

iAgora

 • Ofereix oportunitats de feina i de pràctiques a l’estranger, sobretot a Europa

Altres mitjans

 • En cas que trobis una empresa o institució interessada en contractar-te mitjançant pràctiques amb conveni amb la Universitat, hauràs de contactar amb el Servei de Carreres Professionals per tal de d'establir els acords del conveni.

 

Cal tenir en compte que:

 • Les pràctiques en empresa mai poden ser motiu per eximir-te de les teves obligacions acadèmiques
 • Realitzar les pràctiques a 4t curs t’afavoreix laboralment

Aspectes clau de les pràctiques

 • Per establir un conveni de pràctiques és imprescindible estar matriculat en el curs acadèmic actual en algun Grau de la Facultat​​, segons estableix la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF (article 4).
 • Podràs fer un màxim de 800 hores de pràctiques per curs acadèmic (sumant tant les curriculars com extracurriculars).
 • Les tasques han d'estar relacionades amb el teu Grau
 • L'ajut a l'estudi mínim a percebre haurà de ser de 6,30€ / hora bruts. En qualsevol cas, es preveuen les següents excepcions:
  • Que la institució sigui un organisme públic o una entitat sense ànim de lucre.
  • Quan l'ajut a l'estudi sigui inferior a l'establert, aquesta s'haurà de complementar amb un ajut compensatori en conceptes com transport, dietes, etc
  • Per les pràctiques realitzades a l'estranger es valorarà la normativa que hi hagi en el país on es realitzin
 • Una vegada finalitzis el Grau i sol·licitis el títol, ja no podràs fer pràctiques com a estudiant UPF. Per tant, cal tenir en compte que:
  • Si sol·licites el títol mentre tinguis un conveni vigent, caldrà rescindir aquest conveni.
  • Si sol·licites el títol, a partir d'aquest moment, ja no podràs formalitzar cap nou conveni de pràctiques en el que quedi de curs acadèmic.
  • Si vols fer pràctiques, per exemple a l'estiu del 2022, espera't a que finalitzi el conveni per sol·licitar el títol. 
 • Les pràctiques del Grau en IBE tenen uns requisits addicionals, que cal consultar al PDA de l'assignatura
 • Les pràctiques es poden fer mitjançant:

 

Pràctiques Curriculars

Les curriculars permeten obtenir crèdits optatius, tenint en compte que: 

 • És imprescindible tenir tot 1r i 2n curs aprovat per als Graus en ADE, ECO, IBE i EMP
 • Per als estudiants del Doble Grau cal tenir l'accés a 6è curs.
 • Les pràctiques són optatives del Pla d'estudis i es reparteixen en les següents assignatures:
  • Pràctiques I - Internship I; 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques II - Internship II; 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques III - Internship III; 4 crèdits (100 hores de pràctiques)
 • ​Per tant, per obtenir el màxim nombre de crèdits de pràctiques (14), cal realitzar 350 hores.

 

​Pràctiques que es realitzin en una empresa familiar

 • A partir del curs 2020-2021, s'estableix la limitació en atorgar com a màxim 9 crèdits de pràctiques en els casos que hi hagi vinculació familiar de fins a primer grau de consanguinitat entre l'estudiant i propietaris i/o socis de l'empresa.
 • L'estudiant haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància al Servei de Carreres Professionals i a la Secretaria de la Facultat.
 • Des de Secretaria es valorarà individualment la conveniència de l'assignació de crèdits per la realització de pràctiques.
 • El fet de no comunicar aquesta circumstància als òrgans citats anteriorment podrà ser motiu d'anul·lació de l'assignació de crèdits de pràctiques.

 

Pràctiques gestionades mitjançant una Empresa de Treball Temporal o una empresa intermediària 

 • Serà valorada per una comissió especial i no es garanteix que s'atorguin crèdits.
 • Es valorarà especialment que hi hagi un interlocutor real a l'empresa on estàs fent pràctiques, que es comprometi a valorar a l'estudiant per escrit.
 • També es valorarà que l'empresa ja tingui un conveni marc amb la UPF.
 • Caldrà garantir que es compleixin tots els requisits que vetllen per un correcte funcionament de les pràctiques així com una bona comunicació entre empresa i Universitat.
L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la coordinadora de pràctiques de la Facultat, d'acord amb els requisits esmentats anteriorment

 

Pràctiques Extracurriculars

Les extracurriculars no permeten obtenir crèdits i cal tenir en compte que:

 • Es poden fer en qualsevol curs del Grau, encara que et trobis en alguna d'aquestes situacions:
  • que estiguis a 3r / 4t curs i tinguis assignatures pendents de 1r i/o 2n curs
  • que estiguis cursant 1r o 2n curs 
  • que prèviament hagis fet pràctiques curriculars i ja hagis incorporat el màxim de crèdits 14 crèdits
  • que no t'interessi incorporar crèdits al teu expedient
 • Les tasques han d’estar relacionades igualment amb el Grau. 
 • Les pràctiques del Grau en IBE tenen uns requisits addicionals que cal consultar al PDA de l'assignatura
L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la coordinadora de pràctiques de la Facultat, d'acord amb els requisits esmentats anteriorment

 

Pla docent de l'assignatura Pràctiques en Empresa

 

Nombre màxim de crèdits optatius a matricular

 • La Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF (art. 4.4.2) estableix un marge de 16 crèdits de flexibilitat a l'hora de matricular crèdits optatius.
 • Molt recomanable: abans de sol·licitar la matrícula de les pràctiques, comprova al teu expedient que no superis el nombre màxim matriculable de crèdits optatius segons el teu pla d'estudis:
Grau Nombre de crèdits optatius mínims a superar Nombre màxim de crèdits optatius que es poden matricular 
ADE 59 75
ECO 59 75
EMP - MGT 53 69
IBE 54 70
DOBLE GRAU 93 109

 

I si superes aquests màxims, tingues en compte que per incorporar els crèdits de pràctiques:

 • Hauràs de fer canviables assignatures que tinguis suspeses o abandonades de cursos acadèmics anteriors.
 • Aquest fet comporta haver d'abonar el preu del crèdit de les assignatures de pràctiques amb el recàrrec que correspon a la segona matrícula d'una mateixa assignatura.
 • També comporta arrossegar les convocatòries exhaurides de l'assignatura suspesa o abandonada.