Instrucció sobre els requisits per fer pràctiques curriculars 

 1. Les pràctiques curriculars només es poden realitzar quan estigui totalment superat el primer i el segon curs del grau.
 2. No es reconeixeran amb caràcter retroactiu les pràctiques realitzades abans de tenir superat el 1r i el 2n curs.

On buscar ofertes de pràctiques

Campus Treball 

iAgora

 • Ofereix oportunitats de feina i de pràctiques a l’estranger, sobretot a Europa.

Altres mitjans

 • En cas que trobis una empresa o institució interessada en contractar-te mitjançant pràctiques amb conveni amb la Universitat, hauràs de contactar amb el Servei de Carreres Professionals per tal de d'establir els acords del conveni.

 

Cal tenir en compte que:

 • Les pràctiques en empresa mai poden ser motiu per eximir-te de les teves obligacions acadèmiques
 • Realitzar les pràctiques a 4t curs t’afavoreix laboralment

Aspectes clau de les pràctiques

 • Per establir un conveni de pràctiques és imprescindible estar matriculat/da en el curs acadèmic actual en algun dels Graus de la Facultat​​, segons estableix la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF (article 4).
 • Es podran fer un màxim de 800 hores de pràctiques per curs acadèmic (sumant tant les curriculars com les extracurriculars).
 • Les tasques han d'estar relacionades amb el Grau.
 • L'ajut a l'estudi mínim a percebre haurà de ser de 6,30€ / hora bruts. En qualsevol cas, es preveuen les següents excepcions:
  • Que la institució sigui un organisme públic o una entitat sense ànim de lucre.
  • Quan l'ajut a l'estudi sigui inferior a l'establert, aquesta s'haurà de complementar amb un ajut compensatori en conceptes com ara transport, dietes, etc.
  • Per les pràctiques realitzades a l'estranger es valorarà la normativa que hi hagi en el país on es realitzin.
 • Una vegada finalitzis el Grau i sol·licitis el títol, ja no podràs fer pràctiques com a estudiant UPF. Per tant, cal tenir en compte que:
  • Si sol·licites el títol mentre tinguis un conveni vigent, caldrà rescindir aquest conveni.
  • Si sol·licites el títol, a partir d'aquest moment, ja no podràs formalitzar cap nou conveni de pràctiques en el que quedi de curs acadèmic.
  • Si vols fer pràctiques, per exemple a l'estiu del 2024, espera't a que finalitzi el conveni per sol·licitar el títol. 
 • Les pràctiques del Grau en IBE tenen uns requisits addicionals, que cal consultar en la guia docent de l'assignatura.

 

Pràctiques curriculars

Les curriculars permeten obtenir crèdits optatius, tenint en compte que: 

 • És imprescindible tenir totes les assignatures de primer i segon curs superades per als Graus en ADE, Economia, IBE i Empresarials.
 • Per a l'alumnat de Doble Grau cal tenir la progressió a sisè curs. Per a més informació sobre la progressió, consultar aquest enllaç.
 • Les pràctiques són assignatures optatives del Pla d'estudis i es reparteixen en les següents assignatures:
  • Pràctiques I - Internship I; 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques II - Internship II; 5 crèdits (125 hores de pràctiques)
  • Pràctiques III - Internship III; 4 crèdits (100 hores de pràctiques)
 • ​Per tant, per obtenir el màxim nombre de crèdits de pràctiques (14), cal realitzar 350 hores de pràctiques.
 • Per ampliar informació sobre les pràctiques curriculars es recomana consultar la guia docent de l'assignatura.
 • Els crèdits de pràctiques es poden obtenir a través de dues vies:
La matrícula de les assignatures de pràctiques sempre es fa des de Secretaria, una vegada s'ha autoritzat el conveni. Per tant, les pràctiques no es podran seleccionar ni en l'automatrícula ni en les automodificacions de matrícula del curs

 

​Pràctiques que es realitzin en una empresa familiar

 • A partir del curs 2020-2021, s'estableix la limitació en atorgar com a màxim 9 crèdits de pràctiques en els casos que hi hagi vinculació familiar de fins a primer grau de consanguinitat entre l'estudiant i propietaris i/o socis de l'empresa.
 • L'alumnat haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància al Servei de Carreres Professionals i a la Secretaria de la Facultat.
 • Des de Secretaria es valorarà individualment la conveniència de l'assignació de crèdits per la realització de pràctiques.
 • El fet de no comunicar aquesta circumstància als òrgans citats anteriorment podrà ser motiu d'anul·lació de l'assignació de crèdits de pràctiques.

 

Pràctiques gestionades mitjançant una Empresa de Treball Temporal o una empresa intermediària 

 • Serà valorada per una comissió especial i no es garanteix que s'atorguin crèdits.
 • Es valorarà especialment que hi hagi un interlocutor real a l'empresa on estàs fent pràctiques, que es comprometi a valorar a l'estudiant per escrit.
 • També es valorarà que l'empresa ja tingui un conveni marc amb la UPF.
 • Caldrà garantir que es compleixin tots els requisits que vetllen per un correcte funcionament de les pràctiques així com una bona comunicació entre empresa i Universitat.
L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la degana de la Facultat, d'acord amb els requisits esmentats anteriorment

 

Pràctiques extracurriculars

Les extracurriculars no permeten obtenir crèdits i cal tenir en compte que:

 • Es poden fer en qualsevol curs del Grau, encara que et trobis en alguna d'aquestes situacions:
  • que estiguis a tercer o quart curs i tinguis assignatures pendents de primer i/o segon curs.
  • que estiguis cursant per exemple segon curs. 
  • que prèviament hagis fet pràctiques curriculars i ja hagis incorporat el màxim de crèdits 14 crèdits.
  • que no t'interessi incorporar crèdits al teu expedient.
 • Les tasques han d’estar relacionades igualment amb el Grau. 
 • Les pràctiques del Grau en IBE tenen uns requisits addicionals que cal consultar en la guia docent de l'assignatura.
L'autorització definitiva de tots els convenis pertany a la degana de la Facultat, d'acord amb els requisits esmentats anteriorment

 

Nombre màxim de crèdits optatius a matricular

 • La Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF (art. 4.4.2) estableix un marge de 16 crèdits de flexibilitat a l'hora de matricular crèdits optatius.
 • Molt recomanable: abans de sol·licitar la matrícula de les pràctiques, comprova al teu expedient que no superis el nombre màxim matriculable de crèdits optatius segons el teu pla d'estudis:
Grau Nombre de crèdits optatius mínims a superar Nombre màxim de crèdits optatius que es poden matricular 
ADE 59 75
ECO 59 75
EMP - MGT 53 69
IBE 54 70
DOBLE GRAU 93 109

 

I si superes aquests màxims, tingues en compte que per incorporar els crèdits de pràctiques:

 • Hauràs de fer canviables assignatures que tinguis suspeses o abandonades de cursos acadèmics anteriors.
 • Aquest fet comporta haver d'abonar el preu del crèdit de les assignatures de pràctiques amb el recàrrec que correspon a la segona matrícula d'una mateixa assignatura.
 • També comporta arrossegar les convocatòries exhaurides de l'assignatura suspesa o abandonada.