L'alumnat que estigui treballant o hagi treballat en una empresa amb contracte laboral (que no sigui un conveni de pràctiques), pot sol·licitar la valoració de l'experiència laboral per obtenir crèdits de pràctiques.

Requisits

 • És imprescindible que l'experiència laboral s'hagi dut a terme una vegada s'han superat totes les assignatures de 1r i 2n curs per als Graus en ADE, Economia, IBE o Empresarials.
  • A més per al grau en IBE caldrà que l'experiència laboral acreditada compleixi alguna de les circumstàncies detallades en la guia docent de l'assignatura.
 • Per a l'alumnat de Doble Grau cal tenir la progressió a 6è curs. Per a més informació sobre la progressió, consultar aquest enllaç.
 • Les tasques realitzades en l'experiència laboral han d'estar relacionades amb el Grau.
 • La retribució mínima per a l'alumne ha de ser de com a mínim 6,30€ brut / hora.

 

Nombre de crèdits que es poden obtenir

L'assignació del nombre de crèdits s'establirà en funció de les hores certificades per l'empresa podent obtenir com a màxim 14 crèdits, que també es poden dividir en blocs segons les assignatures:

 • Pràctiques I - Internship I, 5 crèdits (125 hores d'experiència laboral)
 • Pràctiques II - Internship II, 5 crèdits (125 hores d'experiència laboral)
 • Pràctiques III - Internship III, 4 crèdits (100 hores d'experiència laboral)

 

Aspectes a tenir en compte sobre l'experiència laboral

Quan es realitzi en una empresa familiar

 • A partir del curs 2020-2021, s'estableix la limitació en assignar com a màxim 9 crèdits per experiència laboral en els casos que hi hagi vinculació familiar de fins a primer grau de consanguinitat entre l'estudiant i propietaris, socis i/o accionistes de l'empresa.
 • Aquesta limitació s'aplicarà encara que s'hagin acreditat 250 o més hores d'experiència laboral.
 • L'estudiant haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància a la Secretaria de la Facultat d'Economia i Empresa.
 • Des de Secretaria es valorarà individualment la conveniència de l'assignació de crèdits.
 • El fet de no comunicar aquesta circumstància podrà ser motiu d'anul·lació de l'assignació de crèdits.

Quan es realitzi en una Empresa de Treball Temporal o mitjançant una empresa intermediària

 • Serà valorada per una comissió especial i no es garanteix que s'atorguin crèdits.
 • Es valorarà especialment que hi hagi un interlocutor real, a l'empresa on s'ha treballat, que es comprometi a valorar a l'estudiant per escrit.
 • També es valorarà que l'empresa ja tingui un conveni marc amb la UPF.
 • Caldrà garantir que es compleixin tots els requisits que vetllen per un correcte funcionament de l'experiència laboral i una bona comunicació entre empresa i Universitat.
L'autorització definitiva d'un contracte laboral com a crèdits de pràctiques pertany exclusivament a la tutora de pràctiques de la Facultat, d'acord amb els requisits detallats

 

Sol·licitar la valoració de l'experiència laboral

Què cal presentar per demanar la valoració

Per tal que es pugui valorar l'experiència laboral, cal presentar dos documents mitjançant CAU:

1) Sol·licitud d'autorització de pràctiques curriculars.

 • És imprescindible que el document estigui signat i segellat per l'empresa, a més de signat per l'alumne/a.
 • El model de sol·licitud està disponible en els tres idiomes següents:

2) Contracte laboral

 • El contracte ha d'estar signat i segellat per l'empresa i signat per l'alumne/a.

Quan s'ha de demanar la valoració

Els dos documents s'han de presentar una vegada que l'empresa pugui certificar les hores corresponents al nombre de crèdits que sol·liciti l'alumne/a. No s'admetran sol·licituds en les que encara no s'hagi iniciat la relació laboral entre alumne i empresa. Tampoc s'admetran sol·licituds en les que es certifiqui un nombre d'hores que no permeti atorgar els crèdits sol·licitats per l'alumne/a.

 

Reconeixement de l'experiència laboral de l'estiu del 2024

La data límit per presentar la sol·licitud d'autorització de pràctiques curriculars és el 15 d'octubre del 2024. D'aquesta manera es preten garantir la qualitat i el correcte seguiment de l'experiència realitzada.

En cas que l'experiència laboral s'autoritzi com a pràctiques curriculars, l'alumne rebrà un correu electrònic amb instruccions per sol·licitar la matrícula dels crèdits de pràctiques