En cas que estiguis treballant o hagis treballat en una empresa amb contracte laboral (que no sigui un conveni Universitat - Empresa), pots sol·licitar la valoració de l'experiència laboral per obtenir crèdits de pràctiques.

Requisits

 • És imprescindible que l'experiència laboral s'hagi dut a terme una vegada hagis superat totes les assignatures de 1r i 2n cursos dels Graus en ADE, Economia, IBE o Empresarials.
  • Requisit addicional per al Grau en IBE: cal que l'experiència laboral acreditada compleixi algun dels requisits addicionals detallats a la guia docent de l'assignatura.
 • Per a l'alumnat de Doble Grau cal tenir la progressió a 6è curs. Per a més informació sobre la progressió, consulta aquest enllaç.
 • Les tasques realitzades en l'experiència laboral han d'estar relacionades amb el Grau
 • La retribució mínima ha de ser de 6,30€ / hora bruts

 

Nombre de crèdits que es poden obtenir

 • L'assignació del nombre de crèdits s'establirà en funció de les hores treballades, podent obtenir com a màxim 14 crèdits, que també es poden dividir en blocs segons les assignatures:
  • Pràctiques I - Internship I, 5 crèdits (125 hores d'experiència laboral)
  • Pràctiques II - Internship II, 5 crèdits (125 hores d'experiència laboral)
  • Pràctiques III - Internship III, 4 crèdits (100 hores d'experiència laboral)

 

Aspectes a tenir en compte sobre l'experiència laboral

Quan es realitzi en una empresa familiar:

 • A partir del curs 2020-2021, s'estableix la limitació en assignar com a màxim 9 crèdits per experiència laboral en els casos que hi hagi vinculació familiar de fins a primer grau de consanguinitat entre l'estudiant i propietaris, socis i/o accionistes de l'empresa
 • Aquesta limitació s'aplicarà encara que l'estudiant hagi acreditat 250 o més hores d'experiència laboral
 • L'estudiant haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància a la Secretaria de la Facultat d'Economia i Empresa 
 • Des de Secretaria es valorarà individualment la conveniència de l'assignació de crèdits
 • El fet de no comunicar aquesta circumstància podrà ser motiu d'anul·lació de l'assignació de crèdits

Quan es realitzi en una Empresa de Treball Temporal o mitjançant una empresa intermediària:

 • Serà valorada per una comissió especial i no es garanteix que s'atorguin crèdits
 • Es valorarà especialment que hi hagi un interlocutor real, a l'empresa on s'ha treballat, que es comprometi a valorar a l'estudiant per escrit
 • També es valorarà que l'empresa ja tingui un conveni marc amb la UPF
 • Caldrà garantir que es compleixin tots els requisits que vetllen per un correcte funcionament de l'experiència laboral i una bona comunicació entre empresa i Universitat
L'autorització definitiva d'un contracte laboral com a crèdits de pràctiques pertany exclusivament a la coordinadora de pràctiques de la Facultat, d'acord amb els requisits detallats.

 

Com sol·licitar la valoració de l'experiència laboral

Has d'enviar a la Secretaria de la Facultat, mitjançant CAU, els dos documents següents:

 • 1) Sol·licitud d'autorització de pràctiques curriculars, emplenada i signada per l'alumne/a i l'empresa. Pots emplenar el següent document PDF en qualsevol de les tres versions disponibles:
 • 2) Contracte laboral degudament signat i segellat per l'empresa i signat per l'alumne/a.

 

Reconeixement de l'experiència laboral de l'estiu del 2023

 • Data límit per presentar la sol·licitud d'autorització de pràctiques curriculars: 15 d'octubre del 2023.
 • D'aquesta manera es preten garantir la qualitat i el correcte seguiment de l'experiència realitzada.

 

En cas que la teva experiència laboral s'autoritzi com a curricular, rebràs un correu electrònic amb instruccions per sol·licitar la matrícula dels crèdits de pràctiques