Instrucció del Degà, amb data 22 d'octubre del 2012, per a la regulació del procediment d'organització del Treball de Fi de Grau

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta instrucció és regular el Treball de Fi de Grau als estudis de la Facultat d'Economia i Empresa.

Aquesta complementa la Normativa Reguladora del Treball de Fi de Grau per als ensenyaments universitaris oficials aprovada mitjançant l'acord de Consell de Govern de 2 de març del 2011, modificat per acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2011 i per acord de Consell de Govern de 13 de juliol del 2022.

Article 2. Naturalesa

2.1. El Treball de Fi de Grau comporta la realització d'un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats adquirits en l'ensenyament concernit.

El Treball de Fi de Grau està orientat a permetre l'avaluació de competències associades al títol i conclou amb la seva presentació i aprovació.

2.2. El treball serà elaborat, en caràcter general, en equips, seguint les directrius establertes en el pla docent de la assignatura Treball de Fi de Grau o Final Year Proyect. És possible també elaborar el treball individualment, sempre que es compti amb un tutor extern a l'assignatura.

2.3. Es realitzarà dins de l'assignatura oferta ad hoc per la Facultat seguint el calendari següent:

2.3.1. Graus en Administració i Direcció d'Empreses, en Economia i en Ciències Empresarials-Management:

Treball de Fi de Grau (codi d'assignatura 21973)

Grups 1* i 2 (1r trimestre)

Grups 3 i 4 (2n trimestre)

Grups 5* i 6 (3r trimestre)

*Grups en anglès

2.3.2. Grau en International Business Economics:

Final Year Project (codi 21279)

Grup 1 (1r trimestre)

Grup 2 (3r trimestre)

2.3.3. Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses o en Dret i Economia:

Treball de Fi de Grau en ADE o en Economia (codi 24823):  
Grups 1* i 2 (1r trimestre)
Grups 3 i 4 (2n trimestre)
Grups 5* i 6 (3r trimestre)

*Grups en anglès

2.3.4. Aquesta normativa no regula el Treball de Fi de Grau en Dret que s'ha de cursar independentment.

2.4. El pla docent de l'assignatura Treball de Fi de Grau o Final Year Project detallarà el que fos necessari, incloent-hi els continguts informatius i informàtics que eventualment convindrà assolir i verificar mitjançant els procediments que es consideren oportuns.

Article 3. Assignació

3.1. S'anunciarà el professorat assignat a l'assignatura juntament amb la publicació de l'oferta docent. Per defecte, aquest professorat exercirà la direcció dels treballs que s'ajustin a la modalitat general, especificada al pla docent de la assignatura.

3.2. Les persones que estiguin matriculades a aquesta assignatura  podran sol·licitar una co-direcció per part de persones tutores externes a l'assignatura.  Aquestes persones han de confirmar la seva voluntat de dirigir qualsevol treball mitjançant un imprès  disponible a la intranet de la Facultat i a l'Aula Global de l'assignatura, on també es poden trobar instruccions sobre les funcions i obligacions d'aquests tutors externs.

3.3. Qualsevol direcció de treballs que no es porti per part del professorat assignat a la docència de l'assignatura Treball de Fi de Grau haurà de ser aprovada de manera conjunta per les persones que nomenin el Deganat de la Facultat.

3.4. Els terminis de presentació i avaluació dels treballs amb direcció de professorat no assignat específicament a la docència de l'assignatura Treball de Fi de Grau correspondran als del grup de l'assignatura en què s'hagi matriculat l'alumnat afectat.

3.5. Es podran realitzar Treballs de Fi de Grau durant estades d'intercanvi o amb vinculació a un projecte d'una empresa, sempre que la persona que ho sol·licita estigui cursant el darrer any dels seus estudis.

Article 4. La direcció del treball

4.1.  El Treball de Fi de Grau admet diverses modalitats de tutoria:

4.1.1. Tot treball de fi de grau que s'ajusti a la modalitat general  (especificada al pla docent de la assignatura) serà dirigit pel professorat que imparteix la docència d'aquesta assignatura.

4.1.2. Qui compti amb l'autorització corresponent podrà gaudir d'una  direcció ad hoc, d'acord amb el procediment establert als punts 3.2 a 3.5 d'aquesta instrucció.

4.1.3. Qui vulgui vincular la realització del seu Treball de Fi de Grau amb un projecte d'una empresa podrà comptar amb la tutoria d'una persona responsable de l'empresa, d'acord amb els punts 3.2 a 3.5 d'aquesta instrucció i sempre que el professorat que desenvolupi les tasques de direcció ho autoritzi.

4.2. Les obligacions de qui exercici la direcció d'un Treball de Fi de Grau són les següents:

a) informar l'estudiant sobre les característiques i els objectius del treball,

b) assegurar la viabilitat del treball amb el nombre d'hores de treball que es corresponguin amb els crèdits ECTS que tingui assignats el treball en el pla d'estudis,

c) orientar l'estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment, i, finalment,

d) autoritzar la presentació del treball.

Article 5. Avaluació

5.1. L'assignatura Treball de Fi de Grau té una durada trimestral i serà avaluada dins el període establert per la universitat en  el trimestre corresponent.

5.2. L'avaluació del Treball de Fi de Grau es realitzarà de manera no presencial i dins del període d'avaluació que estableixi la universitat

5.3. El professorat de l'assignatura establirà els mecanismes d'avaluació a cada convocatòria i dins del Pla Docent de l'Assignatura.

Article 6. Presentació del treball

6.1. L'estudiant haurà de fer arribar al professorat responsable de l'assignatura una còpia del treball que ha d'incloure necessàriament objectius, mètode, contingut i conclusions del treball.

6.2. El treball serà defensat públicament davant un tribunal de dos membres. La presentació del Treball de Fi de Grau davant el tribunal ha de seguir les pautes establertes al Pla Docent. Després de la defensa del  treball, el tribunal pot plantejar preguntes sobre el treball presentat que  hauran de ser contestades.

6.3. La realització i presentació del treball es podrà fer en català, castellà o anglès, excepte per a les persones matriculades en grups en anglès als graus en Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Empresarials-Management i International Business Economics que haurà de ser en anglès.

Article 7. Qualificació

7.1. El professorat avaluador estendrà acta d'avaluació, on han de figurar els noms dels avaluadors i estudiants, títol del treball, qualificació i, en cas de suspens, una descripció dels elements que han portat a la qualificació atorgada.

7.2. L'acta d'avaluació s'haurà de fer arribar als autors del treball concernit i al professorat que n'hagi exercit les tasques de direcció.