Crèdits cursats en el marc d'un programa de Màster

1.   Introducció

Aquest programa continua amb la línia marcada pel programa Mètodes Quantitatius Avançats (MQA) de crear una oferta de cursos molt exigents destinada als estudiants dels graus oferts per la Facultat d'Economia i Empresa que no tinguin por en aprofundir en alguna àrea que els atregui i en la que s'hagin mostrat particularment competents. Aquests programes estan particularment indicats per a aquells estudiants que es plantegen la realització d'un doctorat. 

Continuem el programa amb la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE) i la Barcelona School of Managenent (BSM), coordinat per la vicedegana acadèmica María Gundín.

2.  Característiques i oferta d'assignatures

La Direcció dels màsters autoritza a alumnes destacats de la Facultat d'Economia i Empresa a accedir a la docència i avaluació d'algunes de les assignatures  que s'imparteixen en el Master of Science in Management de la BSM i en el Master in Economics i el Master in Finance de la BGSE, prèvia selecció per part de la Facultat.

3.  Destinataris

Els destinataris d'aquest projecte són els alumnes de 4t curs dels graus en Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials-Management i International Business Economics, impartits per la Facultat d'Economia i Empresa.

4. Termini de sol·licitud

Les peticions es poden fer fins al 16 de setembre del 2020.  Els interessats han de contactar amb Secretaria mitjançant CAU, indicant quines són les assignatures que es volen cursar i a quin dels programes pertanyen.

 

Doble titulació Toulouse School of Economics - Grau en Economia UPF

Dins del marc d'internacionalització de la Universitat, La Facultat ha establert un acord amb la Toulouse School of Economics (TSE), pel qual s'aprova la doble titulació Toulouse School of Economics (TSE) -  Grau en Economia (UPF).

Aquest acord suposa per als nostres estudiants d'Economia una oportunitat única ja que, cursant el seu quart any a la TSE, al final del programa obtindran dels títols de Licence i Maîtrise 1 (primer any de màster) de la Universitat de Toulouse a més del Grau en Economia de la UPF i possibilitat d'accedir al segon any de màster a la TSE.

Així mateix els alumnes de la TSE al final del programa obtindran els títols de Licence i Maîtrise 1 de la Universitat de Toulouse a més del Grau en Economia de la UPF.

La doble titulació es va implementar al 2015-16 amb 2 places. Els alumnes han de cursar 60 crèdits en un curs acadèmic en la Universitat de destinació i  complir amb els requeriments que estableix la memòria del programa per tal d'obtenir la doble titulació.

Per participar en el programa s'ha de fer la sol·licitud en el marc del programa general de Mobilitat Internacional i demanar plaça el primer trimestre de 3r curs, com si es tractés d'un intercanvi ja que així es gaudeixen de les beques Erasmus+. Està adreçat únicament a estudiants de tercer curs d'Economia (per fer l'estada durant el quart any) i es requereix una entrevista prèvia amb el Coordinador d'Intercanvis. Donat l'alt contingut quantitatiu de les assignatures de TSE és important tenir un bon nivell de matemàtiques i econometria i és recomanable cursar alguna optativa de MQA al tercer any (tal i com Anàlisi Real, Àlgebra Lineal i sistemes dinàmics o Econometria Aplicada).

És molt important aprovar totes les assignatures de tercer curs a la UPF abans de fer l'estada.

El TFG de de la UPF es podrà realitzar durant l'estada seguint el pla docent de l'assignatura. A la TSE es podran realitzar pràctiques a empresa.

 

 Acord de Doble Titulació en Economia amb la Higher School of Economics (St. Petersburg)

El 22 de setembre de 2018 es va signar l’acord de Doble Titulació amb la Higher School of Economics HSE-SPb (St. Petersburg) que permetrà als estudiants UPF d’Economia amb totes les assignatures de tercer aprovades cursar un any a la HSE-SPb i obtenir simultàniament el Grau en Economia de la UPF i el "Bachelor’s Degree in Economics in the field of study 38.03.01 “Economics”” de la HSE-SPb.

HSE és una de les millors universitats de Rússia i aquest acord possibilita realitzar una estada en una ciutat econòmicament molt dinàmica i clau des d'un punt de vista històric i cultural.

A nivell d’estudis es podran cursar assignatures com les següents, amb accés a algunes especialment interessants dels seus màsters, i amb la possibilitat de millorar o començar l’estudi de la llengua russa:

 • Models of Economic Growth
 • Institutional Economics
 • Discrete Choice and Consumer Behavior 
 • Behavioral and Experimental Economics
 • Microeconometrics 
 • Machine Learning 
 • Mechanism Design 
 • Empirical International Economics 
 • Financial Econometrics 
 • Poliсy Evaluation
 • Research seminar in Applied Economics – Reading Group
 • Big Data Analysis*
 • Social and Economic Network Analysis**
 • Industrial Data Analysis* *
 • Performance Management
 • Сross-Cultural Communication***
 • Corporate Governance* 
 • Empirical Industrial Organization*
 • Russian Language 

* Master's Programme "Applied Economics and Mathematical Methods"
** Master's Programme "Big Data Analysis for Business, Economy, and Society"
* ** Master's Programme "Applied Economics and Mathematical Methods" o "Big Data Analysis for Business, Economy, and Society"

Podran demanar aquesta programa de Doble Titulació estudiants de segon d’Economia amb una forta dedicació i un bon nivell d’anglès i caldrà una entrevista prèvia amb el Coordinador d’Intercanvis. Durant el mes d’octubre es faran reunions informatives sobre el tema. 

HSE ajuda a aconseguir allotjament en un entorn d’una universitat molt moderna i extraordinàriament dinàmica en una ciutat magnífica. 

Programa Mètodes Quantitatius Avançats (MQA)

Si estàs interessat en cursar el programa en Mètodes Quantitatius Avançats, hauràs de cursar 3 assignatures entre les que s'indiquen a continuació.

Quan hagis superat com a mínim 3 d'aquestes assignatures, podràs sol·licitar, emplenant aquest formulari, un certificat on es farà constar la consecució d'aquest programa. En cas que siguis estudiant d'intercanvi a la UPF, també podràs obtenir aquest certificat en les mateixes condicions. 

Grau en Economia i Administració i Direcció d'Empeses / Grau en Ciències Empresarials-Management Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs  2016-2017 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 Curs 2019-2020 Curs 2020-2021
21892 Àlgebra Lineal i Sistemes Dinàmics  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta No s'oferta Sí s'oferta No s'oferta  Sí s'oferta
21893 Anàlisi Multivariant   Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  No s'oferta Sí s'oferta  No s'oferta  Sí s'oferta
21894 Anàlisi Real   No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta No s'oferta  Sí s'oferta  No s'oferta 
23630 Computació Estadística Moderna amb R No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
21901 Econometria Aplicada   Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
21959 Investigació Operativa  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
22960 Màrqueting Computacional   Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
23631 Preus Dinàmics i Gestió de l'Ingrés No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  No s'oferta  No s'oferta 
21895 Tècniques Aplicades d'Optimització No s'oferta No s'oferta No s'oferta No s'oferta No s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta
21896 Tècniques de Previsió Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
21932 Teoria de Jocs i Disseny d'Institucions Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
22996 Xarxes, Multituds i Mercats  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta

 

Grau en International Business Economics Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 Curs 2016-2017 Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 Curs 2019-2020 Curs 2020-2021
21171 Applied Econometrics Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta
22962 Computational Marketing  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta
23638 Dynamic Pricing and Revenue Management No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  No s'oferta  No s'oferta 
21176 Forecasting Techniques Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta
23170 Game Theory and the Design of Institutions Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta
22834 Innovation and Technology Management No s'oferta  No s'oferta  No s'oferta  No s'oferta  No s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta
23169 Linear Algebra and Dinamic Systems Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta No s'oferta Sí s'oferta No s'oferta  Sí s'oferta
23637 Modern Statistical Computing with R No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta
21173 Multivariate Analysis No s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta No s'oferta Sí s'oferta No s'oferta  Sí s'oferta
22997 Networks, Crowds and Markets Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta
21219 Operations Research Sí s'oferta Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta
23168 Real Analysis No s'oferta  Sí s'oferta Sí s'oferta  Sí s'oferta No s'oferta  Sí s'oferta No s'oferta 

 

Programes del Grau en Ciències Empresarials-Management

En el grau en Ciències Empresarials-Management es poden cursar programes amb un conjunt d'assignatures optatives que ofereixen formació específica en determinades àrees funcionals de l'empresa.

Aquests programes són els següents:

Programa en Màrqueting (cal cursar tres assignatures)

 • Màrqueting de Serveis
 • Màrqueting Directe i Digital
 • Direcció de Producte
 • Investigació de Mercats II
 • Temes Actuals en Direcció Comercial
 • Comportament del Consumidor
 • Política de Preus
 • E-Negocis

Programa en Comptabilitat i Auditoria (cal cursar tres assignatures)

 • Comptabilitat de Societats
 • Control de Gestió
 • Auditoria
 • Comptabilitat Internacional
 • Comptabilitat Pública
 • Consolidació d'Estats Comptables
 • Temes Actuals en Comptabilitat de Gestió
 • Temes Actuals en Comptabilitat Financera

Programa en Organització d'Empreses (cal cursar tres assignatures)

 • Creació d'Empreses Socials
 • Gestió de la Innovació i la Tecnologia
 • Gestió de Projectes
 • Psicologia i Empresa
 • Comerç Exterior II
 • Gestió de l'Empresa Familiar
 • Internacionalització de l'Empresa
 • Sociopsicologia de les Organitzacions
 • Gestió d'Empreses en el Sector de l'Esport i les Activitats d'Oci
 • Jocs d'Empresa
 • Política d'Empresa Internacional
 • Responsabilitat Social Corporativa i Ètica Empresarial
 • Temes Actuals en Política d'Empresa
 • Gestió d'Institucions Sanitàries
 • Gestió d'Institucions no Lucratives

Programa en Investigació Operativa (aquest programa no s'ofereix actualment) 

 • Gestió de la Cadena de Subministraments
 • Gestió de la Qualitat
 • Logística Empresarial
 • Investigació Operativa
 • Programació I
 • Programació II

Es reconeixerà la participació en els programes amb un certificat acreditatiu.