PyramidApp és una eina que implementa el patró de col·laboració Piràmide o Bola de Neu, on l'alumnat treballa inicialment de manera individual i després en grups petits que es fusionen en grups més grans a mesura que avança l'activitat, el que facilita assolir un consens comú o una construcció col·laborativa de coneixement (a nivell de gran grup o de classe) pel problema o tasca tractat.

Gràcies a l'eina de creació PyramidApp, el professorat pot dissenyar activitats que poden dur-se a terme en qualsevol context educatiu.

L'alumnat presentarà la seva resposta, i a mesura que es vagi integrant en grups cada cop més grans, es fomentarà el debat per arribar a un consens global sobre l'opció o opcions més interessants.

PyramidApp aporta diversos beneficis al procés d’ensenyament-aprenentatge:

  • Es reflexiona, s’expressa i es discuteix sobre solucions i idees d’altres. Permet recuperar i practicar allò après i detectar possibles llacunes de coneixement i comprensió.
  • Es fomenta la participació des del principi fins al final  del procés de construcció de coneixement o consens per aconseguir una col·laboració fructífera d’aprenentatge.
  • Es contribueix a la responsabilitat i les interaccions  positives equilibrades en un procés de col·laboració.
  • Es pot fer un seguiment del progrés de l’alumnat i grups des d’un panell que permet intervenir i adaptar les fases.

Versió digital de PyramidApp

Versió física de PyramidApp