Ensenyar llengua

Ensenyar931

Ensenyar 932

 

Cassany, Daniel; Luna, Marta i Glòria Sanz. Ensenyar llengua. Barcelona: Graó, 1993, 560 p. Reimpressió 9a: 2006. ISBN: 84-87470-34-3. Hi ha versió espanyola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraportada

Ensenyar llengua és un manual de didàctica de la llengua per al mestre de l'escola bàsica (de 6/16 anys). Amb una perspectiva moderna, global i pràctica, i amb un llenguatge planer, respon preguntes com aquestes:

Quins són els objectius i els continguts de l'àrea de llengua a tercer? i a cinquè?

Quins procediments, quins conceptes i quins valors puc treballar a cada cicle? Com els treballo?

Què és l'expressió oral? Què han d'aprendre els meus alumnes? Com la puc treballar a classe?

Què significa "llengua 1" i "llengua 2"? Quina relació té amb el Projecte Lingüístic de Centre?

Quin paper tenen la literatura, la sociolingüística o els mitjans de comunicació a la classe de llengua? Amb quines tècniques puc treballar-los?

Ensenyar llengua explica els conceptes lingüístics essencials, exposa els trets principals de la Reforma, suggereix recursos didàctics per a l'aula i, en definitiva, facilita la tasca quotidiana del mestre.

 

Índex

Situació actual. Conflicte lingüístic i social. Conflicte lingüístic escolar.

Cap a un projecte d'ensenyament de la llengua. Llengua i escola. Llengua i projecte de centre: model de llengua, els mestres i la llengua, L1 i L2. Immersió lingüística. Projecte lingüístic de centre.

L'aprenentatge de la llengua. La llengua, instrument de comunicació i ús. Desenvolupament del llenguatge. Lectoescriptura: ensenyar a llegir i/o alfabetitzar?, mètodes, quan cal aprendre a llegir?, prerequisits. i després què?

La Reforma Educativa. Estructures curriculars. Canvis en l'àrea de Llengua.

Programació. De cicle: seqüenciar els continguts; d'aula. Materials. Avaluació.

Les habilitats lingüístiques

 • Introducció. Coneixement i ús de la llengua. Competència lingüística, comunicativa i pragmàtica. Els enfocaments comunicatius. Habilitats lingüístiques: orals i escrites, receptives i productives. Integració. Freqüència d'ús i importància.

 • Comprensió oral. Què és escoltar? Models i estratègies. Microhabilitats. Didàctica: orientacions, magnetòfon i vídeo, tipologia d'exercicis, avaluació.

 • Expressió oral. Cal ensenyar a parlar? Tipus de text i necessitats orals. Model teòric. Microhabilitats. Didàctica: orientacions, exercicis i recursos, planificació, maneig i interacció, avaluació, correcció.

 • Comprensió lectora. Llegir és comprendre. Tipus de lectura. Perfil del bon lector. Model teòric. Microhabilitats. Didàctica: orientacions, tècniques i recursos, defectes de la lectura, planificació, avaluació.

 • Expressió escrita. Què és escriure? Processos de composició. Model teòric. Microhabilitats. Enfocaments i recursos didàctics: redacció, taller, correcció, avaluació del producte i del procés.

El sistema de la llengua

 • Introducció. Enfocaments. Models gramaticals i ensenyament. La revolució de la lingüística del text. Competència gramatical. Objectius de la gramàtica. Gramàtica implícita i explícita, utilitats, corrents i terminologies.

 • Text. Concepte. Propietats: adequació, coherència, cohesió, estilística, presentació. Tipus. Textos acadèmics. Recursos didàctics. Avaluació.

 • Morfosintaxi. Paradigmes i sintagmes. Objectius i deficiències. Recursos: anàlisi sintàctica, construcció de la frase, traducció. Avaluació.

 • Lèxic. Competència lèxica. Recursos didàctics: jocs, diccionaris. Avaluació.

 • Pronunciació i ortografia. Pronunciació: importància i tractament, mancances i necessitats, mètodes de correcció, recursos, avaluació. Ortografia: importància i tractament, tipologia d'errors, enfocament i recursos didàctics, avaluació.

Llengua i societat

 • Diversitat sociolingüística. Varietats i registres. Varietats dialectals i funcionals o registres. L'estàndard. Didàctica.

 • Sociolingüística. La llengua com a fet social. Contacte de llengües i conflicte lingüístic. Llengua i dialecte. Actituds, valors i normes. Prejudicis. Didàctica.

 • Literatura. La competència literària: tradició, gèneres, recursos estilístics. Adquisició. Didàctica. Lectura extensiva. Comentari de text. Tallers de creació. Avaluació.

 • Mitjans de comunicació. Ensenyament i temps lliure. Tecnologia i ensenyament. Els MC en el currículum de llengua. Els MC com a recurs didàctic: premsa, ràdio, televisió.

 • Cultura. Continguts culturals. El currículum implícit: models lingüístics, culturals, socials, didàctics. Anàlisi de materials. Dinamització cultural.

 

Crítiques 

Papers d'educació, Generalitat Valenciana. 1993. Hem llegit. Miquel Belda i Carles Buchón.

Comunidad Escolar, 28-9-1994. Enseñar lengua. Blas Ferrero Celada.