Composició escrita

La producció del discurs escrit, la composició, és l'àmbit en què s'emmarquen les meves primeres recerques. Bona part de les publicacions ressenyades despleguen diverses perspectives d'aquest camp, amb una clara voluntat de divulgació entre el professorat i la comunitat: els processos de composició (Descriure escriure, de 1988, tesi de llicenciatura, i Construir l'escriptura, de 1999), l'ensenyament de la composició (currículum i activitats: Ensenyar llengua, de 1993; l'avaluació: Reparar l'escriptura, 1993), la formació de professionals (La cuina de l'escriptura, de 1993).

D'altres investigacions posteriors, com la tesi doctoral o l'anàlisi de la divulgació de la ciència, desenvolupen parcel·les més específiques del discurs escrit.

 

Formació en comunicació escrita per a les empreses

La meva tesi doctoral versa sobre la formació en redacció especialitzada i comunicació (econòmica, tècnica, jurídica), en entorns empresarials i institucionals, amb advocats, economistes, enginyers i administradors. [Demano excuses aquí als qui la busquin en línia... perquè encara no he tingut temps d'actualitzar-ne els fitxers i de penjar-la; prometo fer-ho...] De totes maneres, el meu llibre Esmolar l'eina (Afilar el lapicero, en castellà) recull els aspectes més novedosos de la tesi.

Durant un període inicial de la meva activitat professional, vaig col·laborar amb diverses empreses i institucions dels sectors mencionats, en activitats de formació i assessoria. El meu doctorat és l'anàlisi d'aquesta experiència, i n'aprofita els corpus i els materials desenvolupats llavors.

 

Anàlisi del discurs de la divulgació de la ciència

Durant més de cinc anys (1997-2002) vaig treballar en un camp fascinant i emergent, que és la divulgació de la ciència (public understanding of science, en anglès), és a dir, en l'estudi dels recursos lingüístics que usen els experts (científics, periodistes, mediadors) per aconseguir que la ciudadania general, que no té coneixements de biologia, astronomia o genètica -per exemple-, pugui entendre els avenços més importants que es van produint en aquestes disciplines. Vam analitzar sobretot corpus de premsa, de notícies científiques. 

El grup formava part de la Xarxa d'estudis del discurs (CIRIT, PB-96-0291), que coordinava diversos grups. Els resultats d'aquesta recerca s'han publicat en diversos articles: Cassany i Martí (1998), Cassany, López i Martí (2000) i Calsamiglia i Cassany (1999). El text titulat "Análisis del discurso de la divulgación científica" constitueix una presentació del grup i en el congrés de la Sociedad Chilena de Lingüística, d'Osorno, també hi ha una presentació dels treballs globals del grup.

En el meu llibre Rere les línies. Sobre la lectura contemporània també hi ha un capítol dedicat a aquesta qüestió. Vegeu la relació detallada de projectes de recerca.

 

Portafoli Europeu de les Llengües

Del 2004 al 2007 vaig coordinar per a tot l'estat espanyol l'equip de docents i investigadors que va crear els materials didàctics del Portfolio Europeu de les Llengües de secundària (PEL, abreujat i col·loquialment), a partir de les directrius europees del Consell d'Europa (del projecte European Language Portfolio). Vam fer el PEL de l'aprenent, la guia per a l'aprenent, la guia per al docent -molt extensa-, i també una recerca empírica amb uns 500 informants. Hi ha un informe en PDF que recull tot aquest material, que té més de 200 pàgines.

Tots els materials didàctics i de recerca els podeu trobar a la web de la secció Proyectos Europeos del Ministerio de Educación del govern espanyol [que sovint canvia de nom i de vincle i que, per tant, és complicat de vinclar... però que trobareu fàcilment amb qualsevol buscador). Per a més informació sobre el projecte, el millor és anar a la web del Consell d'Europa (ELP, Europass, etc.). Alguns dels treballs d'aquest camp van publicar-se en el volum que vaig editar al 2006: El Portfolio Europeo de las Lenguas y sus aplicaciones en el aula.

 

Literacitat crítica

A partir de 2007 treballo en aquest nou camp de recerca, que denominem amb aquest terme (literacitat), equivalent a l'anglòfon literacy (i que també es tradueix com alfabetisme, escripturalitat, cultura escrita o, simplement, lectura i escriptura). Estudiem les pràctiques de lectura i escriptura, des d'una òptica sociocultural, d'acord amb els New Literacy Studies. Vegeu la nostra web específica, on hi ha penjats tots els articles de recerca, els projectes i la informació del grup: Literacitat crítica.

Hi ha tres llibres que recullen els treballs d'aquest àmbit: Rere les línies. Sobre la lectura contemporània (2006), Prácticas letradas contemporáneas (2008) i Para ser letrados (2009).