Les juntes de centre o estudi són els òrgans col·legiats de govern dels centre o estudis. La norma de creació són els Estatuts de la UPF.

Composició
L'article 59 dels Estatuts estableix que les juntes de centre o estudi tenen una representació dels estudiants matriculats en el centre o estudi elegida per i entre ells. Els reglaments dels respectius centres o estudis n'assenyalen el nombre concret.

Requisits
Estar matriculat al pla d'estudis del centre o estudi.

Si ets membre de la junta de centre o estudi  tindràs, entre d'altres, les funcions següents:

  1. Elegir el degà o degana o director o directora del centre i proposar-ne la revocació.
  2. Aprovar els objectius del centre en el marc estratègic de la Universitat. 
  3. Aprovar la memòria anual d'activitats del centre. 
  4. Informar sobre les propostes de creació, modificació, fusió i supressió de departaments que imparteixin docència en el centre. 
  5. Proposar els criteris i les proves d'accés o admissió al centre i sobre la determinació de la capacitat de places docents d'aquests. 
  6. Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans i la seva oferta d'activitat docent i decidir conjuntament amb els departaments el professorat que impartirà docència en matèries o àrees de la seva competència. 
  7. Proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteixen, d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts o en la normativa que els desenvolupi. 
  8. Aprovar el pressupost del centre i acordar els compromisos incorporats en els instruments que els òrgans competents de la Universitat proposin per a la distribució interna dels recursos. 
  9. Aprovar el seu reglament d'organització i funcionament, que ha de ser ratificat pel Consell de Govern. 
  10. Totes les funcions relatives al centre que aquests Estatuts li atribueixin explícitament.

Existeixen les següents Juntes de facultat i escola:

Altres organs de juntes de facultat i escola: