Junta de Facultat

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat de Dret i coordina la gestió de les tres titulacions de grau que s'hi imparteixen. La Junta està composada per 30 membres: el degà, que la presideix; els dos vicedegans directors de les titulacions de Relacions Laborals i de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció; 16 representants dels professors permanents que hi imparteixen docència; 5 representants d'altres professors i del personal investigador en formació; 4 estudiants i 2 representants del personal d'administració i serveis. El seu mandat és de tres anys.

Correspon a la Junta de Facultat escollir i proposar la revocació del degà, aprovar els plans i objectus estratègics de la Facultat, proposar l'aprovació o la modificació dels plans d'estudis de les titulacions que imparteix la Facultat i exercir la resta atribucions que li atribueix el Reglament de la Facultat.

Les titulacions de Relacions Laborals i de Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció organitzen i promouen les seves activitats acadèmiques amb autonomia per mitjà de les respectives Seccions, coordinades pel degà i la Junta de Facultat. Les Seccions proposen al degà la designació del respectiu vicedegà de la Facultat encarregat d'assumir la direcció de la titulació.

Membres de la Junta de Facultat

Reglament de la Facultat de Dret