Juntes electorals de facultat o escola

Competències
Són competència de les juntes electorals de centre o estudi els processos electorals per a l'elecció dels representants a la junta de centre o estudi.
Composició
El Reglament Electoral de la UPF estableix que les juntes electorals de centre o estudi han d'estar formades entre d'altres per un estudiant, elegit per i entre els estudiants del centre o estudi.
Requisits
Estar matriculat al pla d'estudis del centre o estudi. És incompatible amb ser candidat a membre de la junta de centre o estudi.
Si ets membre de les Juntes Electorals de centre o estudi tindràs, entre d'altres, les funcions següents:
Organitzar el procés electoral corresponent.
Proclamar els candidats.
Proclamar els candidats electes.
Resoldre les reclamacions que es presentin durant el procés.