Junta de Centre

Degà
Walter García-Fontes Badanian
Els vicedegans  María Inés Gundín Castro
Ester Oliveras Sobrevias
Teresa Monllau Jaques
El cap d'estudi  Elisa Alòs Alcalde
Representant dels Antics Alumnes  Ferran Simarro Quetglàs
Representant dels professors amb vinculació permanent a la Universitat que imparteixin docència a la Facultat
Vicente Ortún Rubio
Estudiants
Representant de 1r curs
Representant de 2n curs

Pau Cuadern Masiques 

Representant de 3r curs Raquel Lorenzo Vidal 
Representant de 4t curs Rubén Molina Andreu  
Personal d'Administració i Serveis Sílvia Tenes Mascorda

Assisteixen a la Junta amb veu i sense vot

La representant del gerent Cristina Oliva Berini
El secretari acadèmic Teresa Monllau Jaques