Les Juntes de Representants són els màxims òrgans de representació estudiantil a escala de centre i un pilar fonamental de l’estructura orgànica del CEUPF. Estan compostes per tota la representació institucional que hi participaran amb dret a veu i a vot segons s’indica en aquest reglament. Són membres amb dret de vot tots els delegats de grup dels graus i dels màsters. En el cas dels estudis de doctorat, aquella unitat mínima de representació anàloga que estableixi l'Escola de Doctorat. Són membres amb veu i sense vot tota la representació estudiantil institucional de la facultat o centre en qüestió.

Són competències de les Juntes de Representants d’Estudiants les següents:

a) Exercir la màxima representació estudiantil i del CEUPF a escala de centre, en allò que els afecti directament com a centre.

b) Convocar votacions a través dels delegats per a marcar el sentit dels vots i d’actuació dels representants dels estudiants, conforme a aquest reglament, a través de la Junta de Representants d’Estudiants.

c) Convocar processos participatius i consultes estudiantils a escala de centre.

d) Exercir la potestat representativa suprauniversitària sectorial, si s’esdevé, podent-la delegar o co-gestionar amb altra entitat del mateix centre o amb vinculació amb aquest.

e) Constituir comissions i altres òrgans interns de representació estudiantil a escala de centre.

f) Altres que siguin inherents a les anteriors i les que el Ple del CEUPF o el Consell Rector els hi assigni quan aquest reglament no les contempli.

g) Proposar la modificació del seu reglament intern, que haurà de ser aprovada per votació directa o representada de tot l’alumnat que representa, comunicada a l'òrgan de govern del centre que representa i ratificada per Consell Rector o Ple del CEUPF seguint el principi de no-centralitat (article 4.d), sense perjudici que es denegui la reforma en cas de violació del present reglament o de la normativa universitària aplicable.