El Consell Rector és l'òrgan rector del Consell d'Estudiants, col·labora en la representació del CEUPF i fa una tasca de comissió permanent. Són competències del Consell Rector del CEUPF les següents:

a) Executar i assegurar l’execució de tots els acords del CEUPF que gestionin de forma directa, així com d’aquells que els hi encomanessin altres òrgans quan aquests no tinguessin capacitat per a fer-ho per si mateixos amb els seus mitjans propis.

b) Actuar com a comissió permanent del Ple del CEUPF, realitzant les seves funcions de forma delegada quan no sigui requerida una actuació o debat més ampli.

c) Fer el paper de mesa del Ple del CEUPF, i executar les funcions de secretari i moderador (que podran ser rotatives, insaculades o altre, segons disposi el Consell Rector).

d) Convocar el Ple del CEUPF o altres òrgans del CEUPF o reunions segons es requereixi.

e) Realitzar els informes administratius pertinents per al retiment de comptes anual (o segons correspongui per reglament intern) davant del Ple del CEUPF i l’alumnat en general.

f) Altres funcions, tasques i competències que el Ple del CEUPF, per majoria absoluta, delegui en el Consell Rector sempre que aquest reglament no les assignés a cap òrgan del CEUPF.

Aquest cos administratiu és compost per:

a) la Presidència del CEUPF, que n'exerceix presidència i el convoca,

b) una persona representant de cada campus, triada per i entre la representació al Ple del CEUPF de cada campus,

c) una persona representant de l'escola de doctorat, triada per i entre la representació al Ple del CEUPF de l'escola de doctorat,

d) la representació de les associacions, triada per i dins la Comissió d'Associacions.

Per a completar la gestió del Consell d'Estudiants, la Universitat Pompeu Fabra ofereix una pràctica perquè un estudiant de la Universitat pugui desenvolupar unes pràctiques extracurriculars durant tot el curs acadèmic. Aquest estudiant en pràctiques ofereix un suport accessori al Consell Rector.

Tots els càrrecs aquí exposats es renoven de forma bianual. Els càrrecs s'escullen durant el primer trimestre de curs, mitjançant una convocatòria oberta als membres del Ple del CEUPF.

 

Membres actuals

  • Joan Soriano
  • Artai Borrega
  • Marcel Arbós
  • César Jessé Enríquez
  • Álvaro Martín

Representant de les associacions

  • Àlex Aranda