TRANSLINGUAM - Estudi dels processos translingües i transculturals en joves d’origen divers, autòcton i estrangers, i estudi d’actituds lingüístiques i pràctiques multilingües en contextos de superdiversitat

Postulem que, tenint en compte la realitat multilingüe i multicultural dels centres educatius del nostre context propiciada per les migracions, una proporció significativa dels nois i joves d’aquests centres manifesta repertoris lingüístics múltiples que inclouen, entre altres, pràctiques lingüístiques híbrides com ara el code-switching i el crossing (Rampton 1995). Entenem aquestes pràctiques com a resposta a les actituds positives envers les diverses llengües que hi ha en joc i envers complexes construccions identitàries cosmopolites. Es pot esperar, tanmateix, que uns altres participants s’intentin resistir a tals formes híbrides segons la percepció de lleialtat grupal. Per això, observem les motivacions i els resultats d’aquests esforços i la manera en què aquests són percebuts per la resta de joves. La línia s’inscriu en el marc teòric de la sociolingüística de la globalització (Vertovec 2007, Blommaert 2010) o de la mobilitat (Block 2008, Heller 2003), però conjuga a més l’estudi interrelacionat de pràctiques lingüístiques —enteses tant com a ús de repertoris lingüístics (Bloomaert, Collins & Slembrouck 2005) com de trets dialectals exògens (Quist 2008), entre d`altres—, d’actituds lingüístiques (Woolard & Frekko, 2013), d’incidència del gènere (Pujolar i Cos 2001) i d’identitats en construcció (Bucholtz 2011, Pavlenko & Blackledge 2004).

Investiguem en quina mesura els joves d'origen autòcton i estranger que se socialitzen  en la superdiversitat dels centres educatius actuals experimenten processos de transculturació i de translanguaging (Garcia & Wei 2014). Per això, considerem imprescindible investigar en quina mesura les pràctiques comunicatives i les actituds lingüístiques dels joves reflecteixen característiques híbrides fruit d'un procés socialitzador compartit i, en especial, de les influències recíproques entre grups diferents que comparteixen context educatiu.