---------------------

INTClass Language Learning at home and abroad

http://intclass.upf.edu/formal-instruction/

---------------------

Adquisició de segones llengües, estades a l'estranger, immersió, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE), instrucció formal

Adquisició de segones llengües http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA/

Recursos AICLE http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=125 (anglès i català)

AICLE i polítiques europees http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm

 

Recursos per a l'aprenentatge i bases de dades digitals

Estadística

Software SPSS http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/

SPSS per a Windows http://cstl-cla.semo.edu/snell/spsswin.htm

Stata Website http://www.stata.com/

Introducció a Stata http://www.biostat.au.dk/teaching/mph/06_07/Stata%20intro.pdf

Recursos per aprendre a utilitzar SPSS http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/

Recursos per aprendre a utilitzar Stata http://statistics.ats.ucla.edu/stat/stata/

Tutoriales

Guia per a SPSS http://www.hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Tutorial/spsstut.shtml

Web “The Basic Practice of Statistics” http://bcs.whfreeman.com/bps5e/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0

Stata vs SPSS http://fmwww.bc.edu/GStat/docs/StataVSPSS.html

Stata i SPSS http://www.benefits.org.uk/stataspss.htm

“Take good care of your data” (pdf) http://www.epidata.dk/downloads/takecare.pdf

StatSci.org – Recursos per a professors http://www.statsci.org/teaching.html

”How not to lie with statistics” (pdf) http://gking.harvard.edu/files/mist.pdf

Recursos addicionals

”Praat: doing Phonetics by Computer” http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Web de Pauline Welby sobre Praat http://aune.lpl.univ-aix.fr/~welby/pages/praat.html

CHILDES “Child Language Data Exchange System” http://childes.psy.cmu.edu/

Web sobre adquisició de vocabulari http://www.lognostics.co.uk/varga/

Programes de gestió bibliogràfica:

- RefWorks http://www.refworks.com/es/ (espanyol)

- EndNote http://endnote.com/

IRIS (repositori digital amb recursos per a la investigació en adquisició de llengües) http://www.iris-database.org/iris/app/home/index;jsessionid=0BF0A5523BFF57A936FE3F3AF974F760

Cursos en línia https://www.coursera.org/

 

Associacions de lingüística aplicada

"The European Second Language Association" - EUROSLA http://eurosla.org/home.html

Associació Espanyola de Lingüística Aplicada - AESLA http://www.aesla.uji.es/ (espanyol)

"International Association of Applied Linguistics" - AILA http://www.aila.info/

"American Association for Applied Linguistics" - AAAL http://www.aaal.org/

"Second Language Research Forum" - SLRF http://ce.byu.edu/cw/slrf/

LINGUIST List http://linguistlist.org/