|

BIBA - EFECTES BIDIRECCIONALS DEL BILINGÜISME EN DIFERENTS EDATS (PID2020-114276GB-I00) IPs: Aurora Bel & Silvia Perpiñán

El debat al voltant del futur de les llengües espanyola i catalana en una societat bilingüe com Catalunya no és una novetat ni sembla que tingui un final proper. S'ha parlat i indagat molt sobre els usos de totes dues llengües en el context educatiu i en altres esferes públiques; no obstant això, la investigació s'ha centrat poc en el coneixement lingüístic mateix per part dels seus parlants, en el desenvolupament d'ambdues llengües des d'edats primerenques a edats adultes, o en la influència que experimenten entre si i mútuament com a conseqüència del contacte diari i sostingut en el temps. El projecte Efectes bidireccionals del bilingüisme en diferents edats (BIBA) pretén cobrir aquest buit investigant el bilingüisme català-espanyol des d'una perspectiva combinada, lingüística i psicolingüística; el seu objecte central d'estudi és el parlant bilingüe i les dues llengües que cohabiten en la seva ment des de la primera infància.

A partir d'una combinació de mètodes lingüístics i tècniques psicolingüístiques, adoptem un disseny transversal i seqüencial per abordar l'estudi de l'adquisició, el desenvolupament, el manteniment i la interacció d'ambdues llengües, català i espanyol, en un context de bilingüisme social prolongat. Tenint en compte el domini relatiu de les llengües, mesurat mitjançant factors com la quantitat i qualitat de l'input, dilucidarem els principals predictors del desenvolupament lingüístic i la influència translingüística en persones bilingües de diferents edats.

Un efecte del present projecte és concedir al context català-espanyol el lloc que es mereix en l'estudi del bilingüisme en general: ens plantegem transcendir les circumstàncies locals i anar més enllà, investigant el nostre escenari particular com a exemple d'altres contextos de bilingüisme; en altres paraules, creiem que el nostre estudi pot contribuir a revelar processos i efectes del bilingüisme primerenc aplicables a altres entorns.

L'originalitat del nostre projecte rau en essència en dos factors clau. D'una banda, proposem investigar el bilingüisme català-espanyol de manera bidireccional; per això avaluarem les dues llengües dels nostres participants centrant-nos en les mateixes estructures morfosintàctiques, que han estat seleccionades per fet de presentar diferències microparamètriques: 1) el marcatge d'objecte (DOM, en anglès), 2) la distribució dels verbs copulatius, i 3) les construccions existencials. D'altra banda, tracem un disseny transversal, abordant en particular les edats menys estudiades en el desenvolupament del bilingüisme (7-15 anys), edats que es comparen amb parlants adults, és a dir, els "proveïdors" de l'input. Les edats en què comença el contacte amb el món i les pràctiques de la lectoescriptura són vitals per fixar el coneixement gramatical i detectar desequilibris incipients entre les llengües. Només mitjançant una comparació detallada i exhaustiva entre, i també intra, diferents tipus de bilingües (en aquest cas entre llengües properes), serem capaços d'avaluar processos generals implicats en el bilingüisme, com són la influència translingüística, la convergència funcional, la simplificació, la complexitat o el potencial, i subsegüent, canvi lingüístic. Un altre tret definitori de la nostra proposta és considerar el bilingüisme per si mateix sense el recurs a la comparació amb parlants monolingües, entre altres qüestions perquè en el cas de les llengües minoritàries no (sempre) hi ha aquest grup monolingüe.

 

CONTACT – PROCESSAMENT I REPRESENTACIÓ DE CONSTRUCCIONS MULTINIVELL: EFECTES DEL CONTACTE LINGÜÍSTIC EN PARLANTS D’HERÈNCIA I BILINGÜES FUNCIONALS (FFI2016-75082-P) PI: Aurora Bel

Basant-nos en troballes anteriors a partir de projectes finançats previs (FFI2012-35058 & FFI2009-09349, PI Aurora Bel), l'objectiu d'aquest projecte és investigar com es processen i adquireixen construccions lingüístiques específiques caracteritzades per ser complexes i no categòriques per part de parlants bilingües, nadius i no nadius. Combinem propostes derivades de la lingüística teòrica i mètodes experimentals desenvolupats en la investigació psicolingüística. Partint de troballes prèvies pròpies, i d'altres també recents, ens proposem anar més enllà a l'estudi de les restriccions que expliquen (1) l'elecció dels subjectes gramaticals pronominals, (2) el tipus i l'ordre de paraules de les oracions de relatiu, i (3) el marcatge de cas dels objectes directes (Differential Object Marking). Tots ells són bons exemples d'interacció múltiple de factors que en regulen la realització ja que impliquen relacions a diferents nivells: la sintaxi, el discurs i el lèxic. Els parlants bilingües aporten un camp de proves immillorable per comprovar com es duen a terme aquestes interaccions entre la sintaxi i altres nivells atès el domini variable que mostren en diferents mòduls (Benmamoun, Montrul i Polinsky 2013; Meisel 2011; Slabakova 2013), cosa que en principi, no és possible comprovar en parlants monolingües.

La nostra hipòtesi de treball és que no només aquells elements i estructures del nivell d'interfície són inestables (proposta derivada de la Hipòtesi de la Interfície, Sorace 2005, 2011, en la qual hem enquadrat projectes previs) sinó que l'activació simultània d'informació de diferents nivells -la relació entre el component computacional i els components interpretatius- els fa complicats i constitueixen un espai potencial de divergència lingüística entre nadius i no-nadius, alhora que són també complexos per als nadius (Hopp 2010, 2014). Els parlants bilingües, que manegen més d'un sistema lingüístic, poden recórrer, essencialment, a dues fonts per resoldre aquesta complexitat: una d'abast particular (les solucions de l'altra llengua o influència translingüística) i una altra d'abast general (principis generals lingüístics) i de processament). La idea subjacent és que la variabilitat provocada per un coneixement inestable és persistent i sistemàtica però restringida.

Les poblacions més sensibles a aquest tipus de fenòmens són parlants bilingües molt funcionals. Distingim tres subgrups d'interès: parlants bilingües de varietats de contacte en context social bilingüe (és a dir, parlants de comunitats bilingües), parlants bilingües en context social no bilingüe (és a dir, parlants d'herència) i parlants bilingües aprenents de L2 de nivells avançats i gairebé nadius. Centrem la nostra proposta en les llengües catalana, espanyola i anglesa com a objecte d’estudi i en bilingües del perfil indicat amb una d’aquestes llengües. L'estudi d'aquest tipus de construccions en bilingües altament funcionals mitjançant tècniques offline (judicis d'acceptabilitat/gramaticalitat, tasques de producció, narratives) i online (moviments oculars, temps de reacció) aportarà proves sobre la importància de factors externs com el context, en la mesura que els parlants bilingües amb diferent grau d'exposició i domini mostrin variabilitat, però també de factors interns als sistemes lingüístics i de factors individuals relacionats amb les limitacions de processament inherents als parlants en general, però en major mesura als bilingües, com són la memòria de treball i el control d'inhibició.