CONTACT - Anàlisi dels efectes del contacte lingüístic en el processament i el coneixement de construccions complexes de parlants bilingües funcionals i aprenents avançats de segones llengües -  FFI2016-75082-P (IP- Aurora Bel)

Investiguem com els bilingües primerencs funcionals (de societats bilingües com la nostra i parlants d'herència en el nostre context o fora del país) i tardans (o parlants d'una L2 però amb nivells molt avançats) produeixen, comprenen i processen estructures lingüístiques complexes, d'execució variable que obeeixen a una combinació de factors que requereixen l`adequada integració de múltiples tipus d'informació de diferents nivells cognitiu, lingüístics i no lingüístics. Estudiem elements lingüístics multinivell: semàntico-pragmàtics, com la resolució de l'anàfora pronominal, una línia que ja hem investigat en els últims anys i sobre la qual hem obtingut resultats (FFI2012-35058; FFI2009-09349); sintàctics, com la complexitat que implica la reversibilitat en les oracions de relatiu d'objecte en relació amb les de subjecte; i semàntico-sintàctics, com el marcatge de cas dels objectes en llengües que en tenen, castellà, i que no en tenen, català o anglès. Tots aquests fenòmens tenen en comú el fet que la seva realització no depèn d'un únic factor, sinó que és susceptible de matisos i, per això, més sensibles a una major exposició a la informació lingüística de l'entorn.

Ens centrem en poblacions bilingües amb diferent grau d'exposició a l'input lingüístic. Volem examinar similituds i diferències entre diferents poblacions bilingües, amb l'objecte de descobrir patrons inestables i divergents entre ells, a la vegada que comparar-los amb poblacions monolingües, o bilingües de diferent perfil i combinatòria. Usem metodologies combinades, tant experiments de processament online de producció i comprensió (temps de lectura-E prime, eyetracking-Tobii T120, etc.) com offlline, per tal d'il·lustrar la importància de factors externs com el context, el mode d'adquisició bilingüe i les limitacions de processament inherents als parlants en general, però en major mesura als bilingües (Sorace 2011, 2016, Serratrice & Hervé 2015); entre aquests darrers hi ha la memòria de treball i el control d'inhibició, que també s'avaluen amb la intenció d´aportar coneixement a la representació lingüística dels bilingües de diferent nivell de competència i exposició a l'input.

Les poblacions més sensibles a la variabilitat d’aquest tipus de fenòmens són parlants bilingües altament funcionals, i distingim tres grups principals d’interès: parlants bilingües de varietats de contacte en context social bilingüe (és a dir, de comunitats bilingües com la nostra), parlants bilingües en context social no bilingüe (és a dir parlants d’herència) i parlants bilingües aprenents de L2 de nivells avançats i quasi natius. L'estudi d'aquest tipus de construccions en bilingües altament funcionals mitjançant tècniques offline i online proporciona proves (1) sobre la importància de factors externs com el context, en la mesura que els parlants bilingües amb diferent grau d'exposició i domini mostren variabilitat, i també (2) sobre la rellevància de factors interns als sistemes lingüístics i de factors individuals relacionats amb les limitacions de processament inherents als parlants en general, però en major mesura als bilingües, com són la memòria de treball i el control d'inhibició.