Objetius del projecte SALA: Adquisició de Llengües en Estades a l'estranger (ES), Instrucció Formal (IF) i Enfocament Integrat de Continguts i Llengüess Estrangeres (EICLE) - IP Carmen Pérez Vidal

 

L'equip investigador del Projecte SALA ha centrat els seus treballs en l'anàlisi del grau d'impacte lingüístic i cultural de tres contextos d'aprenentatge clarament diferents entre si: la instrucció formal (IF), les estades en països estrangers (ES) i l'Enfocament Integrat de continguts i Llengües Estrangeres (EICLE). En relació amb aquests contextos ha proposat el model de la Combinació i Complementarietat de Contextos (CO3) (Combination and Complementarity of Contexts), que defensa el fet que cada un d'ells ofereix als aprenents oportunitats de practicar una llengua que són diferents, però alhora complementàries. En conseqüència, els que experimenten els tres contextos durant la seva etapa educativa, en l'ensenyament secundari i la universitària, adquireixen un perfil multilingüe. Aquest té un valor afegit al purament lingüístic, ja que realça el perfil acadèmic i les oportunitats de desenvolupament futur individual i professional. En aquest sentit, el projecte SALA també ha treballat en el disseny i implementació de polítiques lingüístiques i programes educatius a nivell secundari i universitari. SALA té dues seus a Espanya: la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona, ​​i la Universitat de les Illes Balears, a Palma de Mallorca

 

Principals publicacions

Zaytseva, V., Miralpeix, I. & Pérez-Vidal, C.  (2019, online first) “ESL written development at home and abroad: Taking a closer look at vocabulary”. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-17. https://doi.org/10.1080/13670050.2019.1664392

Zaytseva, V., Miralpeix, I., & Pérez-Vidal, C. (2019, online first). "The Effects of Contexts on the Acquisition of Oral Lexical Ability in English as a Foreign Language" The Language Learning Journal,  1-16. https://doi.org/10.1080/09571736.2019.1656766

Geogeghan, L. & Pérez-Vidal, C. (2019). “The effects of context and input conditions on oral and written development: A Study Abroad perspective”. In M. Howard (ed.). The effects of input on foreign language learning ( pp. 103_135). Clevedon: Multilingual Matters. 

Ament J, Barón-Páres J, & Pérez-Vidal C. (2019). «On the use of textual pragmatic markers: a comparison between native speakers and English-medium instruction learners». Special edition: Pragmatic Markers and their Functions: Applied Perspectives, The Journal of Pragmatics (In press Available on line Oct 2019)

Ament J, Barón-Páres J & Pérez-Vidal C. (2019).) «The Effects of English-medium Instruction on the use of pragmatic markers and their role in Pragmatic Fluency». Pragmatics 284 (pp. 571-554).

Ament, J., Barón-Páres, J. & Pérez-Vidal, C. (2019). A focus on the development of the use of interpersonal pragmatic markers and pragmatic awareness among English-medium instruction learners.In Sánchez-Hermandez, Adriana & Herraiz, Anna Learning second language pragmatics beyond traditional contexts. 111-145. Peter Lang, Berlin.

Pérez-Vidal, C. & Shiveley, R. (2018). L2 Pragmatic development in Study Abroad settings. In N. Taguchi, (ed.). The Routledge Handbook of Pragmatics (Chapter 24). NewYork/London: Routledge, Taylor and Francis Group.

Zaytseva, V., Miralpeix, I. & Pérez-Vidal, C. (2018). Vocabulary acquisition and Study Abroad: a comprehensive review of the research and some methodological considerations. In C. Sanz.  & A, Morales-Front (eds.). The Routledge Handbook of Study Abroad Research and Practice. NewYork/London: Routledge, Taylor and Francis Group.

Pérez-Vidal, C. (2017). ‘Practice makes best: contrasting learning contexts, comparing learner progress’. Multilingualism and L2 acquisition. New Perspectives on current research (pp. 61-79). Y. Ruiz de Zarobe & Ruiz de Zarobe, L. (eds.). London/New York: Routledge. Taylor & Francis Group

Pérez-Vidal, C. (2017). La atención a la forma en las aulas de integración de contenidos y lengua en la educación superior. In C. Escobar Urmeneta & L. Arnau (eds.), Los retos de la internacionalización de los grados universitarios en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior  (pp.61-70). Madrid:Síntesis.

Pérez-Vidal, C., N. Lorenzo & Trenchs-Parera, M. (2016). Les llengües en l’ educació: el plurilingüisme. In J.M. Vilalta (ed.) Reptes de l’Educació a Catalunya. Anuari 2015 (pp. 141-197). Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Pérez-Vidal, C. (2015). Practice makes best: contrasting learning contexts, comparing leaner progress. International Journal of Multilingualism 12 (4):  435-470, 2015. Special issue: Multilingualism and L2 acquisition: New perspectives on current research

Roquet, H. and Perez-Vidal, C.  (2015). Do productive skills improve in content and language integrated learning (CLIL) contexts? The case of writing. Applied Linguistics. DOI:10.1093/applin/amv050.

Roquet, H., Llopis, J. and Perez-Vidal, C. (2015). Does gender have an impact on the potential benefits learners may achieve in two contexts compared: FI and FI+CLIL? International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2014.992389.

Perez-Vidal, C. and Roquet, H. (2015). ‘The linguistic impact of a CLIL Science programme: An analysis measuring relative gains. In M.P. Garcia Mayo (ed.) Learning Language and Content Through Tasks: Exploring the Interfaces, System, 54: 80-89. DOI: 10.1016/j.system.2015.05.004

Lara, R.; Mora, J.C.; Pérez-Vidal, C. (2015). How long is long enough? L2 English Development through study abroad programmes varying in duration. Innovation in Language Learning and Teaching. 9(1): 46-57.

Pérez-Vidal, C. (2015). Languages for all in education: CLIL and ICLHE at the crossroads of Multilingualism, Mobility and Internationalisation. In Juan-Garau, M. & Salazar-Noguera, J. (eds.) Content based learning in Multilingual Educational Environments (pp31-51). Springer Verlag.

Pérez-Vidal, C. & Roquet, H. (2015). CLIL in context: Profiling Language abilities. In Juan-Garau, M. & Salazar-Noguera, J. (eds.) Content based learning in Multilingual Educational Environments (237-255). Springer Verlag.

Juan-Garau, M. & Salazar-Noguera, J. (2015). Content-Based Learning in Multilingual Education Environments. Berlin: Springer.

Pérez-Vidal, C. (Ed.). (2014). Second Language Acquisition in Study Abroad and Formal Instruction Contexts. Amsterdam: John Benjamins.

Avello, P., Mora, J.C. & Pérez-Vidal, C. (2012). Perception of foreign accent y non-native listeners in a Study Abroad Context. Research in Language 10 (1).

Pérez-Vidal, C., Juan-Garau, M., Mora, J.C. & Valls-Ferrer, M. (2012). Oral and written development in formal instruction and study abroad: Differential effects of learning contexts. In Muñoz, C. (ed.) Intensive exposure experiences in second language learning (pp.213-234). Clevedon: Multilingual Matters.

Pérez-Vidal, C. (2011). Language acquisition in three different contexts of learning: Formal instruction, Study Abroad and Semi-immersion (CLIL). In Y. Ruiz de Zarobe, J.M. Sierra & F. Gallardo del Puerto (eds.) Content and Foreign Language Integrated Learning: Contributions to Multilingualism in European Contexts (pp. 25-35). Bern/Berlin: Peter Lang.

Pérez-Vidal, C., Juan-Garau, M. & Mora, J.C. (2011). The effects of formal instruction and study abroad contexts on foreign language development: the SALA project. In C. Sanz, C. & R. Leow (eds.) Implicit and explicit conditions, processes, and knowledge in SLA and Bilingualism (pp. 194-215). Georgetown: Georgetown University Press.

 

Estades a l'estranger (ES): Adquisició de la competència oral i escrita

El projecte SALA té un interès especial en estudiar el procés d'adquisició del llenguatge en contextos naturals d'aprenentatge, més concretament en el contextos de 'Estades a l'Estranger' o de 'Residència al País d'una Llengua Meta'. El cas dels intercanvis universitaris Erasmus constitueix el gruix de les dades del projecte, tenint com a llengua meta l'anglès (alumnat local) i l'espanyol (alumnat europeu). Així mateix, el projecte ha analitzat l'efecte de les 'Estades a l'estranger' d'alumnat de nivell de secundària. En tots dos casos, el nivell de llengua anglesa s'avalua abans i després de l'estada i s'analitzen les quatre destreses, incloent per tant la producció oral i escrita, així com aspectes socio-cognitius associats amb el desenvolupament lingüístic, en concret canvis en les actituds i motivació per a l'aprenentatge de llengües, la internacionalització i la identitat. Els resultats es comparen amb l'efecte de la instrucció formal en institucions espanyoles.

1. Producció oral: CAF ('complexity, accuracy, and fluency')

En els estudis del projecte SALA s'analitza el progrés en la producció oral (més concretament, la fluïdesa, la complexitat, la correcció i el ritme) després d'haver realitzat una estada al país d'una llengua meta (es comparen programes de 3 i 6 mesos). Aquests resultats es comparen amb els d'estudiants que no han realitzat aquesta estada i que durant el mateix període de temps han rebut instrucció formal en la llengua meta. Més en concret hem analitzat el grau d'accent estranger i la 'comprensibilitat' de la producció oral dels aprenents, en relació amb la seva pronunciació. Ens interessa el tractament pedagògic de la pronunciació.

Principals publicacions

Avello, P. (2013). L2 Phonological Development in Speech Production during Study Abroad. PhD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Avello, P., Mora, J. C. y Pérez-Vidal, C. (2012). Perception of FA by Non-Native Listeners in a Study Abroad Context. Research in Language 10(01): 63-78.

Mora, J.C. & Valls-Ferrer, M. (2012). Oral Fluency, Accuracy and Complexity in Formal Instruction and Study Abroad Contexts. TESOL Quarterly 46(4): 610-641.

Valls-Ferrer, M. (2011). The Development of Oral Fluency and Rhythm during a Study Abroad Period. PhD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Lara, R. (2013). The development of oral complexity in short and long: Study Abroad effects. Universitat Pompeu Fabra.

2. Producció oral: efectes a llarg termini

El projecte SALA ha analitzat els efectes a llarg termini o la marxa enrere en el progrés aconseguit durant una estada al país de la llengua meta.

Principals publicacions

Mehotcheva, T. (2010). After the fiesta is over: Foreign Language Attrition of Spanish in Dutch and German Erasmus Students. PhD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra & Gröningen University.

Zaytseva, V. (2016). The long-term effects of a Study Abroad on the acquisition of the lexicon: the case of Catalan-Spanish learners of English. Universitat Pompeu Fabra.

3. Producció escrita: CAF i FLASC 

El projecte SALA ha analitzat el grau de progrés en complexitat, fluïdesa i exactitud de la competència escrita durant el temps d'estada. Els resultats obtinguts amb aquestes mesures en la competència escrita s'han comparat amb els obtinguts en el cas de la producció oral. Els nostres treballs han identificat un nou conjunt de variables que permeten l'anàlisi exhaustiva de la producció escrita: Fluïdesa, Riquesa Lèxica, Correcció, Complexitat i Varietat Sintàctica i Cohesió ( 'Fluency, Lexical Richness, Accuracy, Correction, Syntactic Complexity and variety and cohesió- FLASC '). Ens interessa la dimensió pedagògica de l'escriptura.

Principals publicacions

Barquin, E. (2012). Writing Development in a Study Abroad Context. PhD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Pérez-Vidal, C., Juan-Garau, M., Mora, J. C. & Valls-Ferrer, M. (2012). Oral and written development in formal instruction and study abroad: differential effects of learning context. In C. Muñoz (Ed.), Intensive Exposure Experiences in Second Language Learning (pp. 213-233). Bristol: Multilingual Matters.

Pérez-Vidal, C. & Juan-Garau. (2011). The effect of context and input conditions on oral and written development: A study abroad perspective. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching 49(2): 157-185.

 

Enfocament Integrat de Continguts i Llengües Estrangeraes (EICLE): Adquisició de la competència oral i escrita

El projecte SALA ha centrat els seus treballs d'investigació en l'anàlisi del grau de progrés lingüístic experimentat per part d'estudiants d'anglès com a llengua estrangera en un context de Enfocament Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (EICLE), tant en l'educació secundària com en la educació superior. En aquest tipus de contextos, diferents assignatures d'un pla d'estudis s'imparteixen en la llengua meta, és a dir en una llengua diferent a la (s) llengua (s) primera (s) de l'alumnat, i sovint del professorat. En el cas de l'ensenyament secundari, això representa que el programa ofereix instrucció formal, i, en paral·lel, alguna assignatura curricular impartida en la llengua meta estrangera estudiada, generalment l'anglès. També s'han implantat programes EICLE en francès i alemany. El projecte SALA ha analitzat el progrés lingüístic en totes les destreses lingüístiques (comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita) i també s'ha ocupat de qüestions sociocognitives. A més, SALA ha estudiat contextos d'immersió en escoles internacionals.

Principals publicacions

Gené, M., Juan-Garau, M. & Salazar-Noguera, J. (2012). A case study exploring oral language choice between the target language and the L1s in mainstream CLIL and EFL education. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 7(1): 133-146.

Juan-Garau, M. (2012). Context matters: Variability across three SLA learning settings. In E. Piechurska-Kuciel and L. Piasecka (Eds.), Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts. Cambridge: Cambridge Scholars.

Rallo-Fabra; L. & Juan-Garau, M. (2011). Assessing FL pronunciation in a semi-immersion setting: The effects of CLIL instruction on Spanish-Catalan learners’ perceived comprehensibility and accentedness. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 47(1): 96-108.

Tejada, I. (2015). L’acquisition de l'anglais écrit en contextes d'immersion scolaire en Colombie. (EFL Writing acquisition in immersion schools in Colombia). Universitat Pompeu Fabra & Université Paris VIII à Saint-Denis.

Roquet, H. (2011). A Study of the Acquisition of English as a Foreign Language: Integrating Content and Language in Mainstream Education (Science). PhD dissertation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Sanz, C. & Leow, R.P. (Eds.) (2011) Implicit and Explicit SLA & Bilingualism: Conditions, Processes and Knowledge. Washington, DC: Georgetown University Press.