Ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca 2022

Activitats d'impacte social de la recerca

El 2013, el programa Horizon 2020 de la Unió Europea emfasitzava la relació entre ciència i societat a través de la promoció de la recerca i la innovació responsables (RRI), l’educació i la cultura científiques. Un any més tard, la declaració de Roma sobre l’RRI a Europa (2014) plantejava la necessitat d’alinear investigació i innovació amb els valors, les necessitats i les expectatives de la societat. En l’actualitat, el proper programa marc europeu de recerca i innovació Horizon Europe (2021-2027) inclou entre els seus objectius operatius la millora de la relació i la interacció entre ciència i societat, en particular la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

La universitat, doncs, ha de contribuir a la formació científica de les persones i aportar una visió crítica sobre les activitats de docència i recerca que s'hi duen a terme; ha de fer entenedora la ciència per a la societat sense perdre el rigor, i ha de fer participar la ciutadania en aquesta activitat i en el procés de revisió social posterior. La producció científica de les universitats, doncs, ha de ser transparent i oberta a la població, integrant els seus interessos i valors en les activitats relacionades amb la ciència. La ciutadania no és una mera espectadora, sinó part activa del procés de recerca, i la universitat ha de vetllar per assegurar que el retorn dels resultats siguin sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables.

D’altra banda, el Pla Estratègic 2016-2025 de la Universitat Pompeu Fabra recull com a elements clau la promoció de la innovació i la transformació social; l’impuls de la generació del debat social i del compromís, de la reflexió crítica, del diàleg amb diferents grups d’interès, de l’acostament entre societat i personal docent i investigador de la Universitat. 

Finalment, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar el setembre del 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. L’Agenda planteja 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que serveixen de guia de referència per concretar l’Agenda. Per primera vegada, les Nacions Unides, més enllà de governs i d’empreses, fan una crida explícita a les universitats per participar-hi. En aquest sentit, la recerca és una bona manera de contribuir-hi.

Tots aquests compromisos replantegen i amplien el model clàssic de producció i de transferència científica i conviden a incloure el component social i la comunicació bidireccional de la recerca (public engagement). Per això, més enllà que la recerca a la Universitat Pompeu Fabra ja inclogui la dimensió social en les diferents fases del procés investigador, sorgeix la conveniència d’aprofundir en activitats d’impacte social a través de la concessió d’aquests ajuts per promoure la major interacció entre recerca universitària i societat.

Per tot això, i amb l'objectiu de promoure la realització d’activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF, es convoquen els ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca 2022. Aquestes activitats han de promoure la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i/o la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

Està adreçat a membres en actiu de la comunitat universitària de la UPF que hagin participat en projectes de recerca o de transferència.

Factors prioritaris: A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria 2022 es valoraran especialment les propostes que estiguin alineades amb:

IMPORTANT: Instruccions per a les persones que presentin una instància general electrònica. Des del Registre General ens han comunicat que caldrà indicar:

  • en l'apartat DEMANO: Sol·licitud a la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca 2022 (en minúscules, tal com està escrit)
  • i en l'apartat Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONALS (en majúscules, tal com està escrit)

Per a més informació:
[email protected]

Formulari de sol·licitud:

Bases:

Convocatòria:

Termini per presentar les sol·licituds: 28 de febrer de 2022Registre General  

Resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca: