• upf.edu
  • Informació per a ...
  • Contacte
  • ca
  • Campus Global

Ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca

Activitats d'impacte social de la recerca

Amb l'objectiu de promoure la realització d’activitats amb impacte social de la recerca i el coneixement produïdes a la UPF, es convoquen els ajuts econòmics per a activitats d’impacte social de la recerca 2020.

Aquestes activitats han de promoure la visibilitat de la ciència en la societat i la comunicació científica i/o la promoció de la participació dels ciutadans i usuaris finals en els processos de codisseny i cocreació.

Està adreçat a membres en actiu de la comunitat universitària de la UPF que hagin participat en projectes de recerca o de transferència.

Factors prioritaris: A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria 2020 es valoraran especialment les propostes que estiguin alineades amb:

IMPORTANT: Instruccions per a les persones que presentin una instància general electrònica. Des del Registre General ens han comunicat que caldrà indicar:

  • en l'apartat DEMANO: Convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca 2020 (en minúscules, tal com està escrit)
  • i en l'apartat Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONALS (en majúscules, tal com està escrit)

 Per a més informació:
[email protected]

Imprès de sol·licitud:

Bases:

Convocatòria:

Ateses les circumstàncies excepcionals i per tal de garantir la presentació de sol·licituds el formulari es pot presentar com a adjunt de la Instància General Electrònica ( IGE).

El termini serà de 20 dies a comptar a partir del primer dia en què s'hagi aixecat l'estat d'alarma, tret que normativament es prevegi quelcom diferent.