1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 28 d’abril del 2021.

2n. Informe del rector.

3r. Concessió del Guardó d'Honor de la UPF.

4t. Proposta d'aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2021-2022.

5è. Proposta de Bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2021-2022.

6è. Proposta de modificació de la Normativa reguladora de les figures de recerca.

7è. Modificació del Programa d'activitats acadèmiques especials.

8è. Proposta d'adhesió al Protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

9è.  Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

10è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

11è. Ratificació de convenis.

12è. Afers de tràmit.

13è. Torn obert de paraules.

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 28 d’abril del 2021.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

S’aprova l’acta de la sessió de 28 d’abril del 2021

3. Concessió del Guardó d'Honor de la UPF.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

El Consell de Govern acorda, a proposta del rector, concedir el Guardó d'Honor de la UPF, la màxima distinció honorífica de la Universitat, al professor Jaume Casals Pons en agraïment a la seva tasca al capdavant de la institució entre els anys 2013 i 2021. Durant els seus mandats com a rector, la UPF ha fet explícit el seu compromís com a institució universitària de contribuir a la cerca de solucions dels grans desafiaments globals, i ha definit projectes estratègics a l'entorn de la docència, la recerca, la cultura o l'humanisme que acompanyaran aquesta institució en els propers anys.

4. Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2021-2022.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

La UPF, fidel a la finalitat de promoure una docència de qualitat, ha impulsat el replantejament del seu model educatiu, sobre com han de canviar els plans d’estudis, la manera d’impartir les classes, els instruments que han de facilitar l’aprenentatge dels estudiants, etc.

Aquest replantejament proporciona les bases des de les quals aquestes iniciatives de millora i d’innovació docent han de passar a formar part del marc comú de la Universitat. D’aquí neix EDvolució, el projecte que vol fer evolucionar el model educatiu de la UPF, establint un nou marc que permeti una transformació esglaonada de les estructures i dels recursos educatius de la Universitat.

EDvolució posa l’aprenentatge de l’estudiant al centre i està pensat des de la versatilitat d’aquest estudiant; des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des de la generació de coneixement; des de la integració de la docència i la recerca, etc.

Es tracta d’un marc educatiu que vol oferir a l’estudiant una visió global i versàtil per enfrontar-se a les professions del futur de manera autònoma i proactiva, i que ofereix a la societat professionals altament qualificats, tant en l’àmbit teòric com en el pràctic, amb una alta competència tecnològica i una excel·lent capacitat comunicativa.

És des d’aquest plantejament que es presenta el Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement – PlaCLIK 2021-2022.

L’article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com a promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement - PlaCLIK 2021-2022, que figuren en l’annex.

 

ANNEX

BASES DEL PLA D’AJUTS DE SUPORT A LA QUALITAT I A LA INNOVACIÓ EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT - PLACLIK 2021-2022

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte de la convocatòria PlaCLIK 2021-2022 és donar suport a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge, promoure la recerca en la pràctica docent i promoure projectes transversals com a UPF.

2. Tipologia dels projectes

La convocatòria d’enguany presenta quatre tipologies de projectes:

a) Projectes emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF:

La Xarxa d'Innovació Educativa és l’espai de coordinació entre els responsables d’innovació de les UCA, el Vicerectorat de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, i el personal tècnic del CLIK. Té com a objectiu impulsar i implementar estratègies de millora educativa a la UPF que impliquin la interacció i la coordinació entre diverses UCA.Més informació.

Aquest any, els projectes estan orientats a dues línies estratègiques de la Xarxa. S’hi poden presentar propostes per implementar aquestes temàtiques a assignatures específiques, grup d’assignatures o graus. Una de les persones integrants de la Xarxa coordinarà de manera transversal el conjunt de propostes dins de la mateixa línia:

i) Aprenentatge basat en problemes (ABP) i objectius de desenvolupament sostenible (ODS): consolidació del projecte de la xarxa d’innovació iniciat al curs 2020-2021. Línia orientada a crear material educatiu sobre els ODS amb la metodologia d’ABP.

ii) Treballs de fi de grau (TFG): millora en la visibilització i la difusió dels TFG individuals o grupals, i promoció d’intercanvis entre alumnat i alumni.

b)Projectes de recerca sobre la docència: projectes orientats a la investigació de pràctiques educatives per millorar la qualitat docent. Es prioritzaran aquells projectes relacionats amb els eixos d’EDvolució.

c) Projectes col·lectius: projectes de caràcter col·laboratiu, que engloben diverses matèries o que depassen el marc de les assignatures per construir propostes de caràcter transversal o interuniversitari.

d) Projectes individuals: projectes d’un o més professors en una mateixa assignatura. S'entén com una categoria oberta a les necessitats i la millora de la docència, focalitzada en un context concret amb impacte en un grup específic de l’alumnat.

3. Destinataris

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui previst tenir assignada docència durant el curs 2021-2022, i pot fer-ho en un màxim de dos projectes, tot i que només pot ser responsable de projecte d’una de les iniciatives.

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. En aquest segon cas, els projectes poden ser impulsats per una unitat acadèmica, per diferents departaments o fins i tot per diferents universitats. Així mateix, es pot preveure la participació d’alumnat i de PAS de la UPF i la col·laboració d'organitzacions externes. En el cas de projectes interuniversitaris, el responsable del projecte ha de ser necessàriament PDI de la UPF i ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament de la iniciativa per part de l’altra institució universitària.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la manera previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte.

4. Període d'execució

Els projectes poden tenir caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d’implementació serà el curs 2021-2022, i els projectes biennals hauran de desenvolupar-se entre els cursos 2021-2022 i 2022-2023.

5. Dotació econòmica

L’import total destinat a aquesta convocatòria és de 50.000 euros.

A continuació es detalla l’import màxim que es pot sol·licitar per projecte segons la tipologia:

Projectes emmarcats en la Xarxa d’Innovació Educativa de la UPF

 

Màxim 1.500 euros per projecte

Projectes de recerca sobre la docència

Màxim 5.000 euros per projecte

Projectes col·lectius

Màxim 6.000 euros per projecte

Projectes individuals

Màxim 1.500 per projecte

 

En cas que el pressupost que es demana sigui superior a l’import màxim de la tipologia de projectes en la qual s’inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el confinançament previst per dur a terme el projecte.

L’ajut atorgat s'ingressarà al departament en el qual figuri adscrit el responsable del projecte, que gestionarà econòmicament l’execució del projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent.

Així mateix, aquestes despeses han de constar en el pressupost de la sol·licitud i s'han de fer durant el període d'execució del projecte.

6. Despeses elegibles

 • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Personal de suport contractat, amb caràcter temporal, d’acord amb la  normativa vigent en aquesta matèria a la UPF.
 • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
 • Despeses d’edició de materials produïts.
 • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
 • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
 • Despeses de publicació i de difusió dels resultats del projecte.
 • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

8. Procediment de sol·licitud dels ajuts

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) efectua d’ofici els actes d’instrucció, subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicatiu, a través de la web del CLIK, en el termini fixat al calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud consta d’un formulari amb dades generals, i cal adjuntar-hi un document descriptiu del projecte d’acord amb el model que figura a la web del CLIK.

En el cas excepcional que no es pugui presentar la sol·licitud electrònicament per motius tècnics, la persona sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat (presencialment o a través de la seu electrònica) adreçant la sol·licitud al CLIK.

9. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria i, si escau, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica dels projectes.

El vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació nomenarà una comissió avaluadora integrada per cinc persones: tres professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, un professor extern amb experiència en l’àmbit de la innovació educativa i un tècnic del CLIK, de l’àmbit de la innovació. Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació i traslladarà la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació.

Criteris d’avaluació

Fonamentació de la necessitat del projecte, transversalitat, adequació a les modalitats previstes a la convocatòria i al context de la titulació

0-10 punts

Coherència entre els objectius i les accions plantejades. Adequació i viabilitat del pressupost presentat

0-20 punts

Pla de treball: descripció de la metodologia, accions per desenvolupar, incloent-hi l’avaluació de la implementació del projecte

0-25 punts

Vinculació del projecte a reptes socials: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat

0-5 punts

Impacte esperat: indicis i resultats que s’esperen obtenir, i rellevància per al conjunt de la titulació i per a altres titulacions

0-5 punts

 

Puntuació màxima: 65 punts

En el cas de presentar una proposta basada en un projecte finançat en altres convocatòries del PlaCLIK, es valorarà l’aportació de noves idees i l’evolució substancial del projecte.

10. Convocatòria dels ajuts i resolució

El vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, per delegació del rector, convocarà els ajuts i resoldrà la concessió del PlaCLIK 2021-2022.

Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra aquesta resolució els interessats poden interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes comptant a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió.

11. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte. En aquest document, el responsable del projecte es compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i, si escau, les exposades en la resolució de la convocatòria, així com actuar d’acord amb els principis del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juliol del 2020.

En el cas que el pressupost demanat sigui superior a l’atorgat, caldrà indicar en l'acceptació del projecte el reajustament del pressupost al qual ha estat atorgat o indicar que hi ha cofinançament.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos per la convocatòria 2021-2022, el vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació pot adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

12. Compromisos dels beneficiaris

Cada projecte finançat acordarà un representant que adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com per exemple la i-Week, la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional, la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.

En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria del PlaCLIK 2021-2022.

13. Renúncia, canvi o incompliment de les condicions de la convocatòria

En cas que es produeixin canvis, incidències o renúncies de participants en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà d’enviar a l’adreça [email protected] un escrit motivat adreçat al vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació, el qual resoldrà en el termini d'un mes des de la data de presentació.

Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

14. Justificació

Els responsables del projecte han de justificar, per correu electrònic a l’adreça [email protected], l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica, que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts del PlaCLIK.

Disposició final

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

 

5. Aprovació de les Bases per a la convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2021-2022.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

Existeix un ampli ventall d’estudis científics que demostren el caràcter crucial dels primers anys de la trajectòria investigadora en la projecció i l’evolució professionals. Aquesta constatació explica per què bona part dels programes de beques i ajuts predoctorals i postdoctorals preveuen diverses mesures com la limitació de la dedicació de joves investigadors i investigadores a la docència o l’atorgament de borses de viatge per a realitzar estades de recerca a altres centres. En paral·lel, existeix una no menys nombrosa evidència científica que posa de relleu les dificultats específiques a què han de fer front les joves investigadores a càrrec de la cura  d’infants, que s’agreuja en el cas de ser família monoparental.

Davant d’aquesta realitat, i en desplegament del Segon Pla d’Igualtat de la UPF, el Consell Social de la Universitat va obrir el juliol de 2020 la primera convocatòria d’ajuts per a joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys. D’aquesta primera convocatòria es van beneficiar cinc investigadores. Davant els bons resultats de la mateixa, i incloent-hi algunes millores fruit de l’experiència, el Consell de Govern pren coneixement de la convocatòria del Consell Social d’ajuts per a joves amb responsabilitats de cura d’infants menors de sis anys per al curs 2021-2022, que consta com a annex.

ANNEX

1. Objecte dels ajuts.

Els ajuts tenen per objecte facilitar la dedicació a la recerca de les joves investigadores amb responsabilitats de cura d’infants. Aquests ajuts estan pensats per proporcionar un recolzament financer per a l’ajuda de la cura dels fills.

2. Condicions dels ajuts.

2.1. Els ajuts tindran un import de fins a 200 euros mensuals, ampliables fins a un màxim de 400 euros mensuals en el cas d’investigadores amb famílies monoparentals.

2.2. En el cas que la investigadora sigui responsable de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família no monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 300 euros mensuals.

2.3. En el cas que la investigadora estigui al càrrec de la cura de més d’una criatura menor de sis anys en el marc d’una família monoparental els ajuts podran incrementar-se fins a un màxim de 500 euros mensuals.

2.4. Els ajuts tindran una durada màxima d’un any, i estaran vinculats a la vigència del contracte que tingui formalitzat la candidata amb la universitat

3. Elegibilitat.

3.1. Per tal de poder obtenir un dels ajuts, caldrà complir els criteris d’elegibilitat següents:

a) Gaudir d’un contracte a temps complet com a investigadora predoctoral o postdoctoral a la UPF. En el cas de les investigadores amb contracte postdoctoral, a més, cal que no faci més de 3 anys que han defensat la tesis doctoral, excloent els mesos de permís de maternitat i baixes mèdiques relacionades amb la maternitat.

b) Estar a càrrec de la cura d’una criatura menor de sis anys en el moment de rebre l’ajut. Les beneficiàries d’ajuts a càrrec de la cura de infants que facin els sis anys al llarg dels dotze mesos posteriors a la data de concessió del mateix deixaran de percebre’l a partir de l’endemà de l’aniversari de la criatura.

c) Ser dona i estar al càrrec de la cura d’almenys una criatura.

3.2. Aquests ajuts són incompatibles amb aquells que tinguin la mateixa finalitat en el marc d’altres convocatòries.

4. Avaluació.

Totes les sol·licituds que compleixin els requisits d’elegibilitat descrits en el punt tercer d’aquesta convocatòria seran susceptibles de rebre ajuts. En cas que les sol·licituds que compleixin aquests requisits superin la disponibilitat pressupostària del Consell Social, la seva avaluació i priorització es realitzarà atenent als criteris i ponderacions següents:

i) excel·lència científica –rellevància científica del projecte de tesi doctoral o de recerca; qualitat acadèmica de les publicacions; assistència a congressos i participació en grups de recerca finançats en convocatòries competitives (30%);

ii) motivació de continuar en la carrera professional –previsió de futur acadèmica-professional; avaluació del director/a de la recerca de la candidata (30%);

iii) situació personal de la candidata –tipus de família (monoparental o no); condicions sòcio-econòmiques; nivell d’escolarització de les criatures (40%).

Correspon a la Comissió Avaluadora a què fa esment el punt cinquè d’aquesta convocatòria precisar i desenvolupar el contingut específic d’aquests criteris.

5. Sol·licitud, resolució i concessió dels ajuts.

5.1. Les sol·licituds hauran d’incloure la documentació següent: i) un CV de màxim 2 pàgines; ii) una carta de motivació; iii) una fotocòpia del llibre de família o el certificat d’adopció, guarda legal o acolliment; i iv) una carta de suport signada per la persona a càrrec de la supervisió de la seva tesi doctoral o de la seva recerca postdoctoral.

5.2. Només seran considerades aquelles sol·licituds adreçades directament a l’adreça de correu [email protected] amb l’assumpte “Convocatòria d’ajuts a joves investigadores amb responsabilitats paternals”.

5.3. La Comissió Avaluadora encarregada d’avaluar totes les sol·licituds i resoldre la concessió dels ajuts estarà integrada per cinc membres:

 • Dra. Montserrat Vendrell i Rius, presidenta del Consell Social de la UPF (Presidenta).
 • Dr. Pablo Pareja Alcaraz, Vicerector de professorat i de relacions amb la comunitat(Secretari).
 • Dra. Ester Oliveras Sobrevias, Vicerectora de compromís social i igualtat.
 • Sra. Milagros Pérez Oliva, Periodista i membre del Ple del Consell Social de la UPF.
 • Dra. Rosa Cerarols Ramírez, Directora de la Unitat d’Igualtat de la UPF.

5.4. La Comissió Avaluadora podrà demanar informació complementària a les candidates i convocar-les per suggerir l’ampliació de la documentació aportada. 

5.5. La resolució de la Comissió Avaluadora serà publicada a la pàgina web del Consell Social. Les investigadores sol·licitants a qui es concedeixi l’ajut també seran informades individualment de la resolució favorable de la seva sol·licitud.

6. Calendari.

6.1. Data límit per a la presentació de sol·licituds: 10 de setembre de 2021.

6.2. Data límit per a la publicació de la resolució provisional: 27 de setembre de 2021.

6.3. Data límit per a la publicació de la resolució definitiva: 11 d’octubre de 2021.

6.4. Data d’inici dels ajuts: octubre de 2021.

6.5. Data màxima de finalització dels ajuts: 30 de setembre de 2022.

 

6. Modificació de la Normativa reguladora de les figures de recerca.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

La normativa reguladora de les figures de recerca, tant a la versió aprovada inicialment l’any 1996, com a les següents modificacions, quan defineix i regula els instituts universitaris de recerca adscrits a la UPF, no estableix la vigència màxima del conveni d’adscripció corresponent, i és que fins a l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, la durada d’aquests convenis -excepte causa de resolució- podia ser indefinida si no s’establia expressament una vigència determinada.

Ara, amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015 es fa imprescindible adaptar la normativa reguladora de les figures de recerca a les disposicions de dita llei, i establir una durada màxima dels convenis d’adscripció d’instituts universitaris de recerca.

Doncs bé, estableix l’article 49.h) que els convenis han de tenir una durada determinada, i que aquesta durada no podrà ser superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. És a dir, una norma jurídica -que pot ser una norma reglamentària aprovada per les mateixes universitats- pot definir un termini de vigència superior als quatre anys, però en qualsevol cas, també, un termini determinat.

En aquest sentit, ni la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, ni la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableixen el termini màxim de vigència dels convenis d’adscripció dels instituts universitaris de recerca, únicament establint que l’adscripció es farà mitjançant un conveni i que dita adscripció l’aprova cada comunitat autònoma.

D’altra banda, tampoc la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació estableix un termini màxim de vigència dels convenis d’adscripció dels instituts universitaris de recerca, només preveient a l’article 34.2 que els convenis de creació (que no d’adscripció) d’aquests instituts universitaris de recerca podran tindre una vigència indefinida, vinculada a la durada del corresponent institut universitari de recerca.

Així doncs, no havent-se establert cap previsió més enllà del mencionat en els anteriors paràgrafs, i per tal d’adequar la normativa reguladora de les figures de recerca a les disposicions de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es considera necessari i adient que, mitjançant la modificació de la present normativa s’estableixi una durada màxima d’aquests convenis que superi els quatre anys establerts de manera genèrica a l’article 49.h) de la Llei 40/2015, tot acollint-nos a l’últim incís de dit article i preveure mitjançant normativa interna de la UPF una vigència màxima de quinze anys, podent-se prorrogar per un període màxim de quatre anys més.

 

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar la modificació de la Normativa reguladora de les figures de recerca, en els termes següents:

Primer. S’afegeix l’apartat 2.9 a l’article únic amb la redacció següent:

“2.9. Durada dels convenis d’adscripció

1. Els convenis d’adscripció han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quinze anys.

2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”

Disposició final. Entrada en vigor de la modificació

Aquesta modificació entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

 

8. Proposta d'adhesió al Protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

El títol II del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat per acord del Consell de Govern del 8 de juliol del 2020, recull els principis als quals s’adhereixen les persones que formen part de la comunitat universitària en les seves actuacions. Aquests principis són els següents: integritat, llibertat acadèmica, responsabilitat, honradesa, igualtat, privacitat i confidencialitat, respecte i sostenibilitat.

Ja des de l’inici dels treballs de revisió del text del Codi, va haver-hi la voluntat d’evitar que aquest text esdevingués una mera declaració de principis. Per això, la Universitat es va comprometre a activar uns mecanismes de garantia i compliment, que van ser establerts al Codi Ètic mateix: la constitució de la Comissió d’Integritat i la creació de la Línia Ètica.

En aquest sentit, la Normativa reguladora de la Comissió d’Integritat va ser aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2020 i modificada per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021.

Posteriorment, i gràcies a l’experiència d’algunes institucions públiques del nostre entorn que ja han posat en funcionament instruments semblants, es va aprovar la Normativa reguladora de la Línia Ètica, per acord del Consell de Govern de 28 d’abril del 2021. En particular, cal destacar el suport i assessorament que ha rebut la Universitat per part de l’Ajuntament de Barcelona, el qual compta des de l’any 2017 amb una Bústia ètica i de bon govern, que també ofereix la garantia d’anonimat al seus comunicants.

Precisament l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital responsable del projecte XNET (en endavant, Xnet), van signar el Protocol marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix la confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció (en endavant, Protocol marc).

Atès que la segona Clàusula del Protocol marc preveu la possibilitat d’implementar la Bústia a altres administracions mitjançant protocols específics de reconeixement i/o adhesió, i que la Universitat Pompeu Fabra ja està en disposició d’implementar-la, resulta adient que la Universitat s’adhereixi a l’estructura “Bústia ètica i de bon govern” de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la signatura del Protocol marc.

Per aquests motius, el Consell de Govern,

ACORDA

L’adhesió de la Universitat Pompeu Fabra a l’estructura la “Bústia ètica i de bon govern” de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant la signatura de l’annex III del Conveni de Col·laboració entre l’Institut per a la Cultura Democràtica a l’Era Digital i l’Ajuntament de Barcelona per la Bústia Ètica i de Bon Govern” (“Protocol Marc de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Xnet per tal d’establir una via de comunicació i col·laboració per a difondre i enfortir la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona com a paradigma de canal de comunicacions que garanteix a confidencialitat i l’anonimat dels comunicants i alertadors i com a eina pionera en la lluita contra el frau i la corrupció”).

 

9. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són titulars d’una llicència d’ús d’ocupació temporal conjunta de l’edifici situat al carrer Dr. Aiguader, 80, de Barcelona atorgada per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) mitjançant document subscrit en data 14 de desembre de 2007, per un termini de 50 anys des d’aquella data. En aquestes instal·lacions del campus del Mar s’imparteixen els estudis de Ciències de la Salut i de la Vida.

La llicència d’ús portava causa d’un conveni, subscrit en la mateixa data i per les mateixes parts, on s’establien els instruments de col·laboració necessaris per procedir a la remodelació interna de l’immoble. L’IMAS es feia càrrec del projecte d’obres i la remodelació de les instal·lacions, repartint-se els costos entre les tres institucions en la forma establerta en annex del conveni.

L’1 d’octubre de 2010 se subscrivia un nou conveni, entre la UAB, la UPF i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR), entitat que quedava subrogada en els drets i obligacions de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, als efectes de continuar amb la segona fase de remodelació de l’immoble, que resultava alterada com a conseqüència de l’aprovació de grau en Medicina que impartirien conjuntament les dues universitats.

El total de la inversió realitzada en concepte d’obres d’adequació de l’edifici, amb una superfície de 12.496 m2, 9.134 m2 dels quals eren de remodelació i 3.362 m2 d’obra nova, va ser d’uns 26 milions d’euros, dels quals la UAB va aportar 4.720.526 €.

La programació dels ensenyaments de grau de Medicina que impartirà la UPF a partir del curs acadèmic 2021-2022 comporta l’extinció del grau impartit conjuntament per la UAB i la UPF, per ser incompatibles entre sí.

Com a conseqüència de l’extinció del grau impartit conjuntament, la UAB deixarà de tenir la necessitat d’utilitzar l’immoble objecte de la llicència, essent d’interès de la UPF la plena utilització d’aquestes instal·lacions per tal d’impartir els nous ensenyaments de Medicina i realitzar activitats acadèmiques vinculades.

Les dues universitats han subscrit en data 26 de març de 2021, un acord marc en el qual s’assumien tots els compromisos necessaris per a la correcta implantació del grau en Medicina, a impartir per la UPF, i la des-implantació del grau interuniversitari en Medicina que venia sent impartint conjuntament per la UAB i la UPF.

Com a contraprestació per la transmissió a la UPF per part de la UAB de la part indivisa de la llicència d’ús sobre l’edifici Dr. Aiguader, la Universitat haurà d’abonar la quantitat de tres milions vuit-cents mil euros (3.800.000,00 €) per rescabalar la UAB per les inversions efectuades i no amortitzades en l’immoble esmentat.

El repartiment per anualitats de la despesa derivada de l’adquisició del dret és la següent:

Anualitat

Import total

Partida

2021

300.000,00

620.00

2022

1.300.000,00

620.00

2023

1.300.000,00

620.00

2024

900.000,00

620.00

Total

3.800.000,00

 

 

 

En virtut de l’article 20.1.22ºA) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, aquesta operació està exempta de l’impost sobre el valor afegit en virtut de l’article, per així entendre-ho la part transmitent i la part adquirent.

S’ha acordat un pagament de caràcter pluriennal atès que la UPF no pot absorbir el total de la inversió en un únic exercici.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la transmissió de la part indivisa de la llicència d’ús d’ocupació temporal sobre l’edifici Dr. Aiguader per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Universitat Pompeu Fabra.

 

10. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

Es designa el prof. David Sancho Royo com a representant del personal acadèmic en el Consell Social, en substitució del prof. Pelegrí Viader.

 

11. Ratificació de convenis.
(Data de publicació dels acords: 2 de juliol del 2021)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex.