1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 23 de febrer del 2022.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta d'aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:

 • Proposta de nova programació de titulacions oficials per al curs 2023-2024. 
 • Proposta d'oferta de places per al curs 2022-2023.
 • Proposta de modificació de la Normativa del Premi Extraordinari Fi d'Estudis.
 • Proposta d’aprovació del Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa al millor treball fi de grau sobre temes de RSC (UPF- Consorci ESCI).
 • Proposta d’aprovació del Premi al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster en temes de Benestar Planetari (UPF- Consorci ESCI- Fundació IDEC).

4t. Proposta d’aprovació de temes d’estructura acadèmica:

 • Proposta de creació del Learning Lab com a centre interdisciplinari de la UPF.
 • Proposta de ratificació de la modificació del Reglament de la Facultat de Comunicació.

5è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de recerca i d’innovació docent:

 • Proposta de Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2022.
 • Proposta d'aprovació de les bases reguladores del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK.
 • Proposta de participació de la UPF en l’Associació Hac Te.

6è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit de comunitat universitària

 • Proposta Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF.
 • Proposta d’aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
 • Proposta d’aprovació del programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral activa (programa “TALENT SÈNIOR UPF”).

7è. Proposta d’aprovació de temes de l’àmbit organitzatiu i econòmic:

 • Informe sobre la signatura de l'Acord de la disposició transitòria divuitena del conveni col·lectiu del PAS-L de les universitats públiques catalanes.
 • Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

8è. Proposta de designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.

9è. Ratificació de convenis.

10è. Afers de tràmit.

11è. Torn obert de paraules.

 

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

S'aprova l'acta de la sessió de 23 de febrer del 2022.

3. Aprovació de temes de l’àmbit acadèmic:
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

3.1. Aprovació de la programació de titulacions oficials per al curs 2023-2024. 

S’aprova la programació de titulacions universitàries oficial per al curs 2023-2024, que consta com  annex 1.

3. 2. Aprovació de l'oferta de places per al curs 2022-2023.

S'aproven les places d'ensenyament de grau, de màster universitari, i de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra i dels seus centres adscrits del curs 2022-2023, que consten com annex 2.

3.3.  Modificació de la Normativa del Premi Extraordinari Fi d'Estudis.

A la darrera reunió del Jurat del Premi Extraordinari de Fi d’Estudis del curs 2020-2021, es va considerar que els requisits per a l’obtenció del premi no poden ser els mateixos per als estudiants de dobles graus que per als altres graus, atès que cursar un doble grau comporta un esforç i dedicació superior. En aquest sentit, es va acordar que es proposaria la modificació de la normativa que regula la concessió d’aquests premis, per tal que la mitjana d’expedient mínima per a l’obtenció del premi per als dobles graus passi del 8,5 al 8.

En conseqüència, el Consell de Govern, 

ACORDA

Article únic: modificar la Normativa del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis de la Universitat Pompeu Fabra en els termes següents:

Primer. L’apartat 2 de l’article 3 queda redactat de la manera següent:

“3.2. Per optar al premi extraordinari de fi d'estudis cal haver obtingut una mitjana d'expedient de com a mínim 7,5 per a les titulacions tècniques, 8 per als dobles graus o 8,5 en la resta de titulacions.”

Disposició final:

Aquesta modificació entrarà en vigor per a l'adjudicació dels premis que corresponguin al curs acadèmic 2021-2022.

3.4. Aprovació del Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa al millor treball fi de grau sobre temes de RSC (UPF- Consorci ESCI).

PREÀMBUL

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi al Millor Treball de Fi de Grau (en endavant, TFG) sobre Responsabilitat Social Corporativa (en endavant, RSC) de la càtedra MANGO d’RSC ESCI-UPF.

El premi està convocat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), i el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI). I amb aquest motiu s’ha signat un conveni administratiu entre les diferents entitats intervinents que regularà aquestes bases.

La UPF té la voluntat d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –el desenvolupament sostenible, la consciència ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

ESCI considera d’interès fomentar el coneixement i promoure la investigació i la difusió d’estudis que contribueixin al compromís i a la responsabilitat socials, analitzar la sostenibilitat de l’activitat econòmica i empresarial, generar coneixement, potenciar l’anàlisi i el debat sobre totes aquestes qüestions, tot a través de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

L’objectiu del premi és promoure la incorporació de temes d’RSC en els estudis de la UPF.

 

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Premi al Millor TFG sobre  Responsabilitat Social Corporativa de la càtedra MANGO d’RSC ESCI-UPF, que consten a l’annex.

 

ANNEX

BASES DEL PREMI AL MILLOR TFG SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA DE LA CÀTEDRA MANGO D’RSC ESCI-UPF

Primera. Objecte

Són exemples relacionats amb l’RSC les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents:

 • L’estratègia corporativa d’RSC
 • El bon govern corporatiu
 • La comunicació i el diàleg amb els grups d’interès
 • La gestió responsable dels recursos humans
 • La compra (i gestió de la cadena de subministrament) responsable
 • L’acció social
 • La innovació social
 • La inversió socialment responsable
 • L’emprenedoria social


Els TFG s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Els estudiants poden participar-hi de manera individual o en grup, en funció de si el TFG ha estat elaborat individualment o en grup.


Segona. Requisits de participació

 • Haver presentat un TFG a la UPF o a ESCI en qualsevol dels programes de grau, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • El TFG ha de versar sobre alguna o diverses de les àrees llistades en la base primera.
 • El TFG ha de ser un treball original qualificat amb una nota mínima de 7,5 en primera convocatòria.
 • S’ha d’haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • El TFG ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

 

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).

Preferentment es presentaran electrònicament, mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent.

També es poden presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyades de la documentació adjunta a la sol·licitud.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a la pàgina  web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social).

El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules).


Quarta. Modalitat del Premi

Es concedirà un primer i únic premi i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic. La quantitat del Premi s'estableix en cada convocatòria anual.

Igualment, podran rebre un diploma de menció els treballs finalistes, a proposta de la Comissió Avaluadora.


Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual, i l’òrgan convocant serà el rector o rectora.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la UPF i del Consorci ESCI, i contindrà, com a mínim, la informació següent:

 • Dotació econòmica
 • Terminis
 • Imprès de sol·licitud

 

Sisena. Instrucció

L’UCPI efectua els actes d’ofici, els quals estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

 • El vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat, o la persona en qui delegui.
 • Un membre de la càtedra MANGO d’RSC ESCI expert en temes d’RSC, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI.
 • Un membre del professorat amb expertesa en temes d’RSC d’ESCI o de la UPF, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI o de la UPF.
 • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social de la UPF, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta de l’UCPI.

La Comissió podrà demanar assessorament o suport a d'altres experts per valorar els treballs presentats.

Són funcions de la Comissió avaluar les candidatures presentades i elevar la seva proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.


Vuitena. Criteris d’avaluació

La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
 • Marc teòric utilitzat (25 punts)
 • Coherència i rigor metodològic (25 punts)
 • Resultats, conclusions i avenç aportat en el camp de l’RSC (25 punts)

La puntuació mínima per rebre aquest Premi és de 60 punts. El Premi  i/o les mencions es poden declarar deserts.


Novena. Resolució i comunicació

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria és el rector o rectora, que resoldrà la concessió del Premi durant el mes d’octubre de cada curs acadèmic.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la pàgina web de la UPF.


Desena. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

 • Comprometre’s, si resulta guanyador, a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
 • Publicar el text complet del treball en accés obert al repositori de la Universitat de manera immediata (sense cap embargament temporal).


Onzena. Tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és la seva gestió de la concessió dels ajuts, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat des de [email protected].

Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina web de la Universitat, d’acord amb la legislació sobre transparència i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades.

La legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 41 de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats).

Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.

Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament, i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.

L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió dels ajuts, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria o al mateix ajut.

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet, es pot presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 

3.5. Aprovació del Premi al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster en temes de Benestar Planetari (UPF- Consorci ESCI- Fundació IDEC).

 

PREÀMBUL

L’objecte d’aquestes bases és la concessió del Premi al millor treball de fi de grau i al millor treball de fi de màster en Benestar Planetari.

El Benestar Planetari s’entén com una extensió del concepte de Salut Planetària cap a una gamma més àmplia d’àrees relacionades amb el benestar, posant èmfasi en la importància del treball interdisciplinari entre les ciències socials, les humanitats, les ciències de la vida i la tecnologia. En aquest sentit, el benestar individual i social es converteix en un objectiu general de la societat, amb una naturalesa multidimensional que inclou riquesa, equitat, medi ambient i altres béns públics, com la salut i l’educació.

El premi està convocat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI) i la Fundació Institut d’Educació Contínua (en endavant, FIDEC). I amb aquest motiu s’ha signat un  conveni administratiu entre les diferents entitats intervinents que regularà aquestes bases.

ESCI considera d’interès contribuir al coneixement i promoure la investigació i la difusió d’estudis, davant els desafiaments de la sostenibilitat, que transformin el món cap a una situació millor i puguin ser aplicables per mitigar el canvi climàtic, a través de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic.

FIDEC considera d’interès contribuir al coneixement i promoure la investigació per transformar l’entorn, la societat i el planeta, amb mirada crítica, científica i de compromís social, a través de la Barcelona School of Management.

 

Per tot això, el Consell de Govern,

ACORDA

Article únic. Aprovar les bases del Premi en Benestar Planetari, en les modalitats del millor treball de fi de grau (TFG) i treball de fi de màster (TFM), que consten a l’annex.

 

ANNEX

BASES DEL PREMI EN BENESTAR PLANETARI, EN LES MODALITATS DEL MILLOR TFG I TFM

Primera. Objecte

Són exemples relacionats amb el Benestar Planetari les aportacions que contribueixen a desenvolupar nous coneixements en alguna de les àrees següents:

–Cobeneficis per a la salut i el medi ambient

–Integració de la protecció mediambiental en temes de salut

–Canvi climàtic

–Energies netes

–Producció alimentària i dietes sanes amb baix impacte ambiental

–Solucions integrades de l’ús del sòl

–Estudis urbans

–Governança global

–Desigualtats globals

–Desenvolupament sostenible

–Pobresa

–Envelliment

–Educació global

–Salut global

–Benestar animal, humà i social

Els treballs de fi de grau i de fi de màster s’adequaran a l’àmbit de coneixement en el qual s’hagin desenvolupat i poden adoptar diferents formats. Per exemple, poden ser de caràcter teòric o empíric, amb metodologies quantitatives o qualitatives, de desenvolupament tècnic o de caràcter artístic.

Els estudiants poden participar-hi de manera individual o en grup, en funció de si el TFG o el TFM ha estat elaborat individualment o en grup.

 

Segona. Requisits de participació

 • Haver presentat un treball de fi de grau o de fi de màster a la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), a l’Escola Superior de Comerç Internacional (en endavant, ESCI) o a la Barcelona School of Management (en endavant, BSM) en qualsevol dels programes de grau o de màster, durant els cursos acadèmics que s’indiquin en la convocatòria.
 • El treball ha de versar sobre alguna o diverses de les àrees llistades en la base primera.
 • El treball ha de ser original i ha d’haver estat qualificat amb una nota mínima de 8,5 en primera convocatòria.
 • S’ha d’haver fet servir una de les llengües següents: català, castellà o anglès.
 • El treball ha de fer un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge.

 

Tercera. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI).

Preferentment es presentaran electrònicament, mitjançant la instància general electrònica que es pot trobar a la seu electrònica de la UPF, en el catàleg de procediment i tràmits, adjuntant-hi el formulari de sol·licitud i la documentació corresponent.

També es poden presentar presencialment al Registre General de la UPF acompanyades de la documentació adjunta a la sol·licitud.

El formulari de sol·licitud estarà disponible a la pàgina web de Compromís Social i Desenvolupament Sostenible de la UPF (https://www.upf.edu/web/responsabilitat-social).

El treball es lliurarà en el format que sigui més adient a la seva naturalesa (PDF, multimèdia, programari, prototip, URL d’accés, etc.), sempre anònimament. Cada treball s’ha d’acompanyar d’un resum del contingut (màxim 500 paraules).

 

Quarta. Modalitat dels premis i dotació econòmica

• Modalitat de millor TFG. Premi de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI i de la UPF al millor treball de fi de grau sobre temes de Benestar Planetari.

Es concedirà un primer premi i dos segons premis i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic.

La dotació econòmica de la convocatòria del Premi per a aquesta modalitat prové d’ESCI i del pressupost de la UPF, i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

 

• Modalitat de millor TFM. Premi de la BSM i de la càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic d’ESCI al millor treball de fi de màster sobre temes de Benestar Planetari.

Es concedirà un primer premi i dos segons premis i es lliurarà un diploma de menció en un acte públic.

La dotació econòmica de la convocatòria del Premi per a aquesta modalitat prové de la BSM i d’ESCI, i la quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

 

Cinquena. Convocatòria

Es publicarà una convocatòria anual per a cada modalitat del Premi, i l’òrgan convocant serà el rector o rectora.

La convocatòria es difondrà a través dels canals de comunicació habituals de la UPF, d’ESCI i de la BSM, i contindrà, com a mínim, la informació següent:

•          Dotació econòmica

•          Terminis

•          Imprès de sol·licitud

 

Sisena. Instrucció

La Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (UCPI) efectua els actes d’ofici, els quals estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Setena. Comissió Avaluadora

La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

1) Modalitat de millor TFG

 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Director o directora del Centre d’Estudis en Benestar Planetari, o persona en qui delegui.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat  d’ESCI, nomenat pel rector o rectora de la UPF a proposta d’ESCI.
 • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social de la UPF, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta de l’UCPI.

 

2) Modalitat de millor TFM

 • Vicerector o vicerectora de Compromís Social i Sostenibilitat de la UPF, o la persona en qui delegui.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat d’ESCI, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta d’ESCI.
 • Un  membre del professorat amb expertesa en estudis de benestar planetari o sostenibilitat de la BSM, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta de la BSM.
 • Un tècnic o tècnica de l’àmbit de responsabilitat social de la UPF, que actuarà com a secretari o secretària, nomenat pel rector o rectora de la UPF, a proposta de l’UCPI.


Són funcions de la Comissió avaluar les candidatures presentades i elevar la seva proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre.

La Comissió podrà demanar assessorament o suport a d'altres experts per valorar els treballs presentats.

 

Vuitena. Criteris d’avaluació

 La Comissió Avaluadora tindrà en compte els criteris següents:

 • Rellevància del tema i originalitat en el seu desenvolupament (25 punts)
 • Marc teòric utilitzat (25 punts)
 • Coherència i rigor metodològic (25 punts)
 • Resultats, conclusions i avenç aportat a l’àmbit dels estudis de Benestar Planetari (25 punts)

La puntuació mínima per rebre aquest Premi és de 60 punts. El Premi es pot declarar desert.


Novena. Resolució i comunicació

L’òrgan encarregat de resoldre la convocatòria és el rector o rectora, que resoldrà la concessió del Premi durant el mes d’octubre de cada curs acadèmic.

La resolució es comunicarà per correu electrònic a les persones sol·licitants, al mateix temps que es publicarà a la pàgina web de la UPF.
 

Desena. Obligacions de la persona o de l’equip guanyador

 • Comprometre’s, si resulta guanyador, a fer una presentació del treball en un acte públic durant el curs acadèmic posterior a la convocatòria del Premi.
 • Publicar el text complet del treball en accés obert al repositori de la Universitat de manera immediata (sense cap embargament temporal).

 

Onzena. Tractament de les dades de caràcter personal

La finalitat del tractament de les dades personals recollides en aquesta convocatòria és la seva gestió de la concessió dels ajuts, i es farà d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Igualment, s’informa que el responsable del tractament és la Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Podeu contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat des de [email protected].

Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina web de la Universitat, d’acord amb la legislació sobre transparència i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades.

La legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art. 41 de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats).

Les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir les obligacions legalment establertes.

Els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat; oposar-se al tractament, i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.

L’oposició al tractament de les dades personals, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió dels ajuts, comportarà la renúncia a la participació en la convocatòria o al mateix ajut.

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet, es pot presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

 

 4. Aprovació de temes d’estructura acadèmica:
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

4.1. Creació del Learning Lab com a centre interdisciplinari de la UPF.
 

Davant del canvi de paradigma de l’educació superior arreu del món, la Universitat Pompeu Fabra té un doble repte: posar al dia les seves pràctiques docents i crear una dinàmica d’experimentació-recerca-transferència per possibilitar una actualització constant davant d’aquesta transformació exponencial.

El primer repte, abordat a través del programa EDvolució, necessita un entorn per fer experimentació i avaluació dels nous models docents que el professorat està duent a terme.

D’altra banda, cal complementar l’estratègia d’EDvolució amb una acció per consolidar i expandir el seu treball, i possibilitar l’assoliment  del segon repte amb la creació d’una dinàmica d’actualització permanent del model educatiu de la Universitat.

El nou paradigma requereix d’una reconversió de les institucions educatives perquè esdevinguin “organitzacions que aprenen” (learning organizations) i, per tal d’avançar cap a aquest model, cal experimentar sobre l’aprenentatge (desenvolupament i innovació),      extreure’n proves i aplicar de nou les generades (recerca).

És per això que, d’acord amb el que preveu l’article 141 dels Estatuts de la UPF sobre les accions que la Universitat ha de dur a terme en formació pedagògica i innovació i qualitat docents, el Consell de Govern

 

ACORDA

Article únic. Crear el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, com a centre interdisciplinari de la UPF, en els termes previstos a l'annex.

 

ANNEX

Article 1. Creació i finalitat

Es crea el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, com a centre interdisciplinari de la UPF, que té per finalitat donar suport a la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en Educació, mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació dels indicis generats a l’activitat docent de la Universitat.

 

Article 2. Objectius

Són objectius del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab:

a)   Fomentar la millora permanent de la docència de la UPF mitjançant l’experimentació sobre l’aprenentatge i l’aplicació per la UPF de les proves  generades a l’activitat docent del professorat.

b)   Dissenyar activitats d’assessorament i d’innovació adreçades al professorat, l’estudiantat i els centres de la UPF.

c)   Donar suport a les línies estratègiques de la UPF dins del camp de la millora i la innovació de l’activitat docent.

d)   Desenvolupar i/o impulsar projectes d’innovació i recerca educativa al servei de la UPF i, si escau, de l’aliança europea a la que pertany.

e)   Connectar el personal docent i investigador de la UPF que fan innovació i recerca en matèria multi/interdisciplinària sobre aprenentatge per afavorir les sinergies de treball entre ells.

f)   Col·laborar amb els agents locals en l’àmbit educatiu i les entitats internacionals líders en innovació i recerca en docència i en aprenentatge, per contribuir a l’impacte social de la recerca educativa i a la projecció de l’excel·lència en la docència a la UPF.

g)   Proveir altres instruments de transferència, emprenedoria i innovació social a partir de la recerca en l’aprenentatge.

 

Article 3. Organització i òrgans de govern

3.1 El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab depèn del vicerectorat competent en matèria d’innovació docent.

3.2 Els òrgans de govern del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab són:

-     Director o directora

-     Comitè de direcció

-     Comitè d’experts

 

Article 4. Direcció

4.1 Al capdavant del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab hi ha una directora o un director. El nomenament i cessament correspon al rector o la rectora entre el personal acadèmic permanent amb dedicació a temps complet i coneixement en matèria d’innovació i recerca docents amb experiència en la matèria.

4.2 Són funcions del director o la directora:

a)   Dirigir i coordinar les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

c)   Dirigir i coordinar les diverses línies específiques a través de les quals el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab desenvolupa la seva activitat.

d)   Proposar les funcions d’actuació del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

e)   Coordinar les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab amb les línies estratègiques en matèria d’innovació docent de la Universitat.

f)   Convocar el comitè d’experts i coordinar la formulació de línies d’actuació.

h)   Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

 

Article 5. Comitè de direcció

5.1 El comitè de direcció estarà format per:

-     El vicerector o la vicerectora competent en matèria d’innovació docent, que el presidirà.

-     Tres membres del personal docent i investigador de la UPF amb responsabilitats vinculades a l'àmbit del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, designats pel rector.

-     La directora o el director del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

Actuarà de secretari o secretària del comitè de direcció un membre del PAS de la unitat de suport administratiu i econòmic, amb veu però sense vot.

 

5.2 Són funcions del comitè de direcció:

a)   Assistir al director o la directora en les seves funcions.

b)   Dissenyar les línies estratègiques del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab sota la supervisió de la direcció. 

c)   Elaborar el pla de treball anual.

d)   Aprovar les funcions d’actuació del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

e)   Vetllar per l’assegurament de la qualitat de les activitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

f)   Elaborar la memòria de les activitats Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

 

Article 6. Comitè d’experts

6.1 El comitè d’experts estarà format per:

-     Entre 2 i 4 membres del personal docent i investigador de la UPF que facin innovació i recerca en matèria d’aprenentatge.

-     Una persona externa que faci innovació i recerca en matèria d’aprenentatge.

-     Un o una representat dels agents locals en el àmbit de l’educació.

-     La directora o el director del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

 

6.2 Són funcions del comitè d’experts:

a)   Assessorar el director o la directora en matèria d’innovació, recerca i transferència de coneixement en educació.

b)   Rebre informació i avaluar les accions empreses pel Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

c)   Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques en matèria d’ensenyament i aprenentatge.

d)   Assessorar sobre col·laboracions amb agents locals en el àmbit educatiu i les entitats internacionals líders en recerca en docència i aprenentatge.

e)   Fomentar la transferència, l’emprenedoria i la innovació social a través de la recerca en l’aprenentatge.

 

Article 7. Personal docent i investigador

El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab farà una tasca d’articulació de sinergies entre el personal docent i investigador que treballi en matèria d’educació (docència i aprenentatge) a la UPF, als efectes de la seva interacció i de vincular-los a les finalitats del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab. Igualment, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab podrà tenir com a col·laboradors, per promoure les seves accions, persones de dins i de fora de la UPF.

En qualsevol cas, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab no adscriu personal docent i investigador per portar a terme la seva recerca, que continuarà realitzant-se en els departaments i grups de recerca als que pertanyin.

 

Article 8. Finançament

8.1 El Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab comptarà amb el suport dels recursos de les unitats que la gerència proposi per al seu bon funcionament. Així mateix, el Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab treballarà per obtenir els recursos necessaris per contribuir a fer front al sosteniment de les seves línies d’actuació.

8.2 La gerència adscriurà equipaments, béns necessaris i espais per al correcte funcionament del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

 

Article 9. Gestió administrativa i econòmica

La unitat que es farà càrrec de la gestió administrativa i econòmica del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab, sota les instruccions del seu director o directora, serà La Factoria, pertanyent a la Biblioteca. Des de La Factoria es donarà suport a tots els tràmits requerits per al funcionament tècnic del Laboratori d’aprenentatge/Learning Lab.

 

 4.2. Ratificació de la modificació del Reglament de la Facultat de Comunicació.

 

PREÀMBUL

A la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra els estudis de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques sempre han gaudit de gran autonomia. En el reglament de la nostra facultat, el reconeixement d’una "Secció" per a cadascun d’aquests estudis va suposar l’existència d’un espai on el professorat d’aquests tres àmbits ha pogut debatre i prendre decisions sobre l'esdevenir dels tres graus de la facultat.

L’actual modificació del reglament es proposa amb la finalitat de reforçar l'autonomia de les seccions dels tres estudis. Concretament, es persegueix garantir la presència de les persones que integren la direcció dels graus a les reunions de cadascuna de les seccions. És a dir, es pretén que les persones que ostenten els càrrecs de Director o Directora del grau, Cap d'estudis, i Coordinador docent participin a les reunions de la seva secció amb veu, i amb vot si són membres electes de la Junta de Facultat, sense haver de ser convidats.

Per tot això i d’acord amb l’article 42 r) dels Estatuts de la UPF, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic

Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Comunicació, aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acord del Consell de Govern de 27 de gener del 2010, en els termes següents:


Primer.- L’article 4, en els seu apartat  3, queda redactat de la manera següent:

“3. El degà o degana presideix la Junta de Facultat i n’executa els acords. El secretari o secretària de la Facultat actua de secretari/a de la Junta, amb veu i vot si n’és membre, i amb veu però sense vot si no n’és, i s’encarrega de redactar i de custodiar les actes i d’expedir els certificats dels acords presos. Els vicedegans i vicedeganes, els caps d’estudi i els coordinadors docents, assisteixen a les reunions amb veu però sense vot, llevat que en siguin membres electes.

 

Segon.- L’article 11, en els seus apartats 3, 4 i 8, queda redactat de la manera següent:

3. Cada secció està composta per:

- El vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de la titulació corresponent, que la presideix.

- Els 5 representants dels professors amb vinculació permanent a la Universitat de la titulació corresponent pertanyents a la Junta de Facultat.

- Els 2 representants de la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació de la titulació corresponent pertanyents a la Junta de Facultat.

- Els 2 estudiants de la Junta de Facultat de la titulació corresponent.

- 1 representant del personal d'administració i serveis pertanyent a la Junta de Facultat.

El secretari o secretària de la Facultat actua de secretari/a de les Seccions, amb veu i vot si n’és membre, i amb veu però sense vot si no n’és.

4. Les seccions es reuniran almenys tres vegades durant el curs acadèmic, i han d’haver estat convocades pel seu president o presidenta.

8. Les seccions es poden dotar d’un protocol de funcionament intern, que ha de ser aprovat per majoria dels representants de la secció.”

 

Tercer.- Article 16, en els seus apartats 1, 3 i 4, queda redactat de la manera següent:

Article 16. Vicedegans o vicedeganes i altres càrrecs acadèmics

1. La Facultat té un vicedegà o vicedegana, amb funcions de direcció de titulació, un cap d'estudis i un coordinador docent per a cada titulació de grau impartida a la Facultat.

3. Correspon als cap d'estudis les tasques següents, exercides per delegació del degà o degana i en coordinació plena amb el respectiu vicedegà o vicedegana amb funcions de direcció de titulació:

a) Informar sobre el desplegament del pla d'estudis.

b) Establir i posar en pràctica mecanismes de seguiment de l'avaluació dels alumnes.

c) Coordinar i supervisar les activitats d'avaluació dels estudiants.

d) Coordinar amb els serveis administratius corresponents l'organització dels grups docents, l'assignació de l'aulari i altres espais i la fixació dels horaris de classes i altres activitats acadèmiques.

e) Dirigir les reunions relatives a les avaluacions dels estudiants i a la qualitat docent, i les reunions amb els delegats dels estudiants.

f) Vetllar pel compliment i qualitat de les tutories de les diverses matèries que s'imparteixen al centre.

g) Assessorar als estudiants en aquells assumptes que no siguin propis d'una assignatura.

h) Informar al degà o degana sobre les sol·licituds relatives a la normativa acadèmica de permanència i progressió en els estudis.

i) Vetllar per la difusió i millora de les borses de treball que amb caràcter particular o general de la universitat puguin afectar al centre, i dels altres instruments que afavoreixin la inserció professional dels estudiants.

j) Planificar i coordinar les activitats culturals o d'extensió universitària.

4. El coordinador docent exerceix funcions de coordinació acadèmica de caràcter transversal en l’àmbit científic de què es tracti.

a) Supervisar els continguts dels programes de les assignatures i la seva harmonització i aplicació docents.

b) Informar sobre el desplegament del pla d'estudis.

c) Establir i posar en pràctica mecanismes de seguiment de l'avaluació dels alumnes.

d) Informar al degà o degana sobre les sol·licituds de convalidació, adaptació o reconeixement d'estudis o activitats prèvies.”

 

Quart.- L’article 18, en els seus apartat 3, queda redactat de la manera següent:

“3. El degà o degana podrà convidar als delegats del degà o degana, així com al coordinador o coordinadora de Mobilitat, els coordinadors docents de les titulacions i el responsable d’Innovació, a assistir a les reunions de l'Equip, sempre que ho consideri necessari en atenció a la naturalesa o continguts dels assumptes que s'hagin de tractar.

 

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la publicació de la modificació en la Seu electrònica de la UPF.

 

5. Aprovació de temes de l’àmbit de recerca i d’innovació docent:
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

5.1. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2022.

 

L’article 164 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra defineix la recerca i la transferència de coneixement com una funció essencial de la Universitat, tot recollint allò que diu l’article 39.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats per a les universitats en general.

L’esmentat article 164 dels Estatuts estableix que la Universitat ha de fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com la seva transferència i divulgació a la societat i també afegeix que correspon al Consell de Govern, en el marc dels plans estratègics de la Universitat, aprovar programes de suport, foment i coordinació de la recerca.

En aquest marc, la Universitat Pompeu Fabra, amb l’objectiu de fomentar l’activitat de recerca de la seva comunitat investigadora i millorar-ne el desenvolupament i d’acord amb les competències descrites en l’article 5.c dels seus Estatuts, impulsa el Pla de Mesures de Suport a la Recerca corresponent a l’any 2022.

 

Programa COFRE

Bases reguladores dels ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte del programa COFRE és cofinançar les activitats de recerca dels departaments (modalitat A) i centres específics, unitats i grups de recerca (modalitat B). Aquestes bases en regulen les condicions i el procediment per a l’any 2022.

Segon. Destinataris

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Medicina i Ciències de la Vida
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

 

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent, els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

En el cas dels grups de recerca, les persones responsables dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador o coordinadora serà la persona responsable dels ajuts corresponents a tots els grups que formen part de la unitat. En el cas dels centres específics de recerca, la persona responsable de l’ajut serà el director o directora del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

- Contractació de personal (personal investigador, de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.

- Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.

- Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).

- Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.

- Assistència a congressos.

- Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Procediment

 1. El procediment de concessió dels ajuts es farà valorant les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració recollits en aquestes bases.
 2. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts. La convocatòria establirà els terminis de presentació de les sol·licituds i, si escau, altres aspectes del programa.
 3. Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques
 4. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.
 5. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 6. La resolució dels ajuts es farà pública a la web del Servei de Recerca de la Universitat.

Cinquè. Sol·licituds

Modalitat A: Departaments

Els departaments han de formalitzar la sol·licitud mitjançant l’imprès normalitzat corresponent a aquesta modalitat,  disponible a l’apartat Ajuts UPF de la web del Servei de Recerca. Aquest imprès inclou una memòria que ha de contenir: (a) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i (b) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

La sol·licitud, amb l’imprès i la memòria esmentats i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar mitjançant el registre electrònic, adreçada al Servei de Recerca.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès normalitzat corresponent a aquesta modalitat, disponible a la web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF, en el qual s’hi han d’incloure les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors). És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i dels membres que s’incorporin al grup.

La sol·licitud, amb l’imprès esmentat i, si escau, altra documentació que pugui establir la convocatòria, s’ha de presentar al Registre General de la UPF, ja sia per registre electrònic o presencialment, adreçada al Servei de Recerca. Alternativament, es pot fer servir un dels altres mitjans recollits a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE 2022 serà de 1.750.000€, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

800.000

Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

Finançament

475.000

Total

1.750.000

 

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat en aquestes bases i, si escau, en la convocatòria.

Setè. Durada

Els ajuts atorgats dins del Programa COFRE 2022 es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i posterior pagament i fins al 31 de desembre de l’any següent. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Vuitè. Criteris d’assignació dels ajuts

1. COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

En l’assignació dels ajuts corresponents a la modalitat A es consideren les referències següents:

a. Finançament

La dotació segons finançament es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

b. Indicadors

La dotació segons indicadors es calcula d’acord amb els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

- Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació).

- Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. Pel que fa als contractes, es consideren els d’import superior a 5.000€ (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

 • Projectes del Programa Horizon 2020/Horizon Europe
 • Projectes de la European Science Foundation (ESF)
 • Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
 • Projectes atorgats pel National Institute of Health (NIH)
 • Projectes d’import superior a 500.000 €

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

La dotació total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és la suma de l’import procedent de Finançament i de l’import procedent d’Indicadors.

2. COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La dotació es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i contractes a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1.

Novè. Pagament dels ajuts

Els ajuts en la modalitat A s’ingressaran als departaments en dos terminis: el 60% amb la resolució de concessió dels ajuts i el 40% el primer trimestre del 2023.

Els ajuts en la modalitat B es posaran a disposició dels responsables dels CERs, unitats i grups beneficiaris, segons s’escaigui, amb la resolució de concessió dels ajuts.

Desè. Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

Onzè. Justificació

Els beneficiaris de la modalitat A hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades durant l’exercici anterior amb els fons del COFRE Modalitat A. Aquesta memòria es lliura juntament amb la sol·licitud COFRE de l’edició següent com disposa el punt 2 de la base quarta de la documentació.

Els beneficiaris de la modalitat B justificaran la utilització del finançament rebut a petició del vicerector/a competent en matèria de Recerca.

Dotzè. Tractament de dades personals

 1. La participació en la convocatòria implica el consentiment al tractament de les dades facilitades en la sol·licitud amb la finalitat de gestionar la convocatòria i les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a aquesta gestió.
 2. La UPF no cedirà les dades a tercers llevat que existeixi una obligació legal.
 3. Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades per escrit, davant del gerent de la Universitat, acreditant la seva identitat, per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
 4. L’oposició al tractament de dades, podrà determinar, en la mesura que sigui incompatible amb la gestió de la convocatòria, el desistiment o la renúncia a l’ajut.

 

Programa FOMENTA

Programa FOMENTA per al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics de recerca i de transferència del coneixement

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és donar suport al desenvolupament d’actuacions i projectes estratègics promoguts pels vicerectorats de recerca i de transferència del coneixement per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat. Les activitats i projectes estratègics han d’ajustar-se als objectius dels plans de recerca de les administracions públiques competents en recerca (catalanes, espanyoles i europees), a la millora d’indicadors de recerca i transferència o a altres qüestions que tinguin un impacte en el finançament per conceptes de recerca i transferència a de la Universitat Pompeu Fabra o la seva capacitat de presentar-se amb èxit a convocatòries públiques.

Segon. Conceptes finançables i àmbits específics d’actuació.

Aquest programa permet el finançament de despeses vinculades a l’execució d’actuacions i projectes estratègics per al foment i la millora de l’activitat investigadora i la transferència de coneixement a la societat, inclòs el finançament de personal tècnic, d’acord amb la reglamentació vigent.

Els àmbits en els quals es poden dur a terme actuacions i projectes inclouen el foment de la participació en convocatòries competitives, la captació i retenció de talent, el compliment de requisits i recomanacions de protecció de dades i altres aspectes legals, conformitat ètica i integritat científica, ciència oberta, protecció de resultats de la recerca, valorització i transferència de coneixement (aspectes jurídics, socials, empresarials i comercials), col·laboració público-privada, impacte de la recerca en ciències, tecnologia, humanitats i ciències socials, emprenedoria, outreach, comunicació de recerca i transferència, cultura científica, i altres àmbits que puguin esdevenir estratègics per a la millora qualitativa i quantitativa de la recerca i la transferència del coneixement a la Universitat. 

Tercer. Dotació

Es dota el programa amb un màxim de 340.000€.

Quart. Documentació

De manera prèvia a l’execució de cada una de les actuacions i projectes estratègics objecte d’aquest programa, s’elaborarà una memòria justificativa que descrigui el detall de les actuacions previstes i el pressupost de la seva execució.

Cinquè. Durada

La dotació es podrà utilitzar, prèvia elaboració de la memòria justificativa esmentada al punt anterior, des del moment de l’aprovació d’aquest Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2022 i fins al 31 de desembre de l’any següent. Els romanents que puguin restar es reintegraran al Pressupost de Recerca, excepte que s’acordi una altra finalitat.

 

5.2. Aprovació de les bases reguladores del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK.

 

PREÀMBUL

D’acord amb l’article 141 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra: “la Universitat ha de vetllar perquè la docència impartida asseguri una formació universitària de qualitat, mitjançant la competència professional reconeguda del seu professorat, la tutorització dels estudiants i una metodologia docent innovadora i eficaç, amb el màxim aprofitament de les tecnologies aplicades a l’ensenyament universitari”.

En aquesta línia, el projecte EDvolució ha transformat el model educatiu de la UPF amb la finalitat d’aconseguir una docència de qualitat.

EDvolució posa l’aprenentatge de l’estudiant al centre i està pensat des de la versatilitat d’aquest estudiant; des de la transdisciplinarietat i la interdisciplinarietat de l’aprenentatge individual, col·lectiu i col·laboratiu; des de la flexibilitat i l’obertura dels programes; des de la cooperació entre societat, empresa i universitat; des de la generació de coneixement; des de la integració de la docència i la recerca, etc. Aquest model educatiu de la UPF estableix un nou marc que permet una transformació esglaonada de les estructures i dels recursos educatius de la Universitat.

És des d’aquesta proposta de transformació educativa que es presenta el Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement – PlaCLIK.

 

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Article únic. S’aproven les Bases Reguladores del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement-PlaCLIK, que figuren a l’annex.

Disposició final. Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern.

 

ANNEX

BASES REGULADORES DEL PLA D’AJUTS A LA QUALITAT I A LA INNOVACIÓ EN L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT - PLACLIK

 

1. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla d’Ajuts a la Qualitat i a la Innovació en l’Aprenentatge i el Coneixement.

L’objecte dels ajuts és promoure la qualitat i la transformació educativa a través del suport a projectes destinats a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge a la Universitat Pompeu Fabra i de determinats projectes transversals en el marc d’EDvolució.

 

2. Tipologia dels projectes

Els projectes poden ser individuals o col·lectius. Dintre d’aquest dos tipus, les tipologies es concretaran en les respectives convocatòries.

En tot cas, els projectes han de tenir un responsable que necessàriament serà personal docent i investigador de la UPF.

Els projectes col·lectius poden ser impulsats per una o varies unitats acadèmiques de la UPF o poden ser interuniversitaris. En els projectes col·lectius poden participar qualsevol membre de la comunitat universitària de la UPF i d’altres persones externes.

Cap personal docent i investigador de la UPF podrà participar en més dos projectes que optin als ajuts regulats en aquestes bases.

En el cas de projectes interuniversitaris el responsable dels projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i pel cofinançament amb les altres universitats participants.

 

3. Persones beneficiàries

A efectes legals tindran la consideració de beneficiari dels ajuts regulats en aquestes bases el responsable del projecte. El beneficiari haurà de complir la condició de tenir assignada docència durant el curs acadèmic de la convocatòria. En cas de professorat no permanent a banda de la condició anterior, les despeses elegibles del projecte hauran de tramitar-se durant el període en que estigui vigent la seva vinculació amb la UPF.

No podran ser beneficiaris els responsables dels projectes que hagin gaudit d’ajuts en anterior convocatòries i no hagin justificat els ajuts en el temps i la forma prevista en la respectiva convocatòria.

 

4. Període d'execució

Els projectes tenen caràcter anual. El període d’implementació serà el curs acadèmic de referència de la convocatòria.

 

5. Dotació econòmica

Els ajuts es finançaran contra els crèdits consignats al pressupost de la UPF en les partides descentralitzades assignades al PlaQUID-USQUID’s. La quantia concreta s’establirà en cada convocatòria.

En cas que el pressupost que es demana a la sol·licitud sigui superior a l’import màxim de la tipologia de projectes en la qual s’inscriu la iniciativa, s'ha d'incloure en la memòria del projecte el cofinançament previst per dur a terme el projecte.

L’ajut atorgat s'assignarà al departament en el qual figuri adscrit el responsable del projecte, que gestionarà econòmicament l’execució del projecte.

Les despeses a càrrec de l’ajut han de ser les necessàries per executar el projecte, i s’han de correspondre amb els conceptes elegibles especificats en la base següent.

Així mateix, aquestes despeses han de constar en el pressupost de la sol·licitud i s'han de fer durant el període d'execució del projecte.

 

6. Despeses elegibles

 • Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte, contractats d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.
 • Despeses d’edició de materials produïts.
 • Despeses d’inscripció, de desplaçament, de manutenció i d’allotjament, si escau, per presentar una comunicació o una ponència relacionades amb el projecte en una jornada o un congrés.
 • Despeses de coordinació (viatges, manutenció i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.
 • Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

 

7. Compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l’atorgament d’altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris. Només en el cas de projectes PlaCLIK interuniversitaris es podrà optar a l’ajut de l’altra o les altres universitats participants per completar el finançament del projecte.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

 

8. Viabilitat tècnica dels projectes

Tots aquells projectes que requereixin ús de les infraestructures, aplicacions i/o serveis tecnològics hauran d'adjuntar un informe favorable que serà emès pel Servei d'Informàtica. Per sol·licitar l'informe cal adreçar-se un missatge a [email protected].

 

9. Procediment de sol·licitud dels ajuts

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK) efectua d’ofici els actes d’instrucció, subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud s’ha de presentar electrònicament al Registre General de la UPF, en el termini fixat al calendari de la convocatòria.

La pantalla de sol·licitud consta d’un formulari amb dades generals, i cal adjuntar-hi un document descriptiu del projecte d’acord amb el model que figura a la web del CLIK (https://www.upf.edu/web/clik).  

En el cas excepcional que no es pugui presentar la sol·licitud electrònicament per motius tècnics, la persona sol·licitant podrà presentar-la al Registre General de la Universitat presencialment adreçant la sol·licitud al CLIK.

 

10. Avaluació dels projectes presentats

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals d’adequació a la convocatòria.

El vicerector o vicerectora que tingui les funcions de direcció i coordinació en matèria d’innovació, qualitat i millora docent nomenarà una comissió avaluadora integrada per cinc persones: tres professors permanents de la UPF provinents de diferents disciplines o àmbits, un professor o professora extern amb experiència en l’àmbit de la innovació educativa i un tècnic o tècnica del CLIK, de l’àmbit de la innovació. Aquesta comissió avaluarà les sol·licituds d’acord amb els criteris d’avaluació, que es presenten a continuació, i farà una proposta d’adjudicació prioritzant els millors puntuats per cada tipologia fins a esgotar el pressupost de la convocatòria. Finalment,  traslladarà la proposta de concessió, a través del CLIK, al vicerector o vicerectora competent.

 

Criteris d’avaluació

Criteri

Puntuació

Fonamentació de la necessitat del projecte i del context d’implementació

10 punts

Adequació a les modalitats previstes a la convocatòria i al marc EDvolució: relació amb els eixos i/o vinculació del projecte al benestar planetari i ODS: gènere, sostenibilitat, equitat, solidaritat i transferència de coneixement.

10 punts

Coherència entre els objectius, la metodologia i les accions plantejades.

10 punts

Adequació i viabilitat del pressupost presentat.

10 punts

Pla de treball: objectius, descripció de la metodologia, accions/fases per desenvolupar, calendarització de fases i difusió (si s’escau).

35 punts

Avaluació i impacte esperat: indicadors o criteris d’avaluació i/o indicis i resultats que s’esperen obtenir, per al conjunt de la titulació i possibilitat d'exportar el projecte altres titulacions i/o societat.

15 punts

Sostenibilitat : a curt termini (proper curs) i a llarg termini ( més de dos cursos acadèmics).

10 punts

 

Puntuació màxima: 100 punts

En el cas de presentar una proposta basada en un projecte finançat en altres convocatòries del PlaCLIK, es valorarà l’aportació de noves idees i l’evolució substancial del projecte.

No es pot presentar una proposta que tinguin el mateix objecte i destinatari o destinataris a dos tipologies de projectes durant la mateixa convocatòria.

 

11. Convocatòria dels ajuts i resolució

El rector o rectora o, en el seu cas, el vicerector o vicerectora que tingui delegat l’exercici de les competències, convocarà els ajuts i resoldrà la concessió del PlaCLIK.

Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa, i serà publicada a la web del CLIK.

Contra la resolució de concessió es pot interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la recepció de la publicació de la resolució de concessió. Això no obstant, la resolució podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant del mateix òrgan que va dictar la resolució en el termini d'un mes des de l'endemà de la recepció de la notificació.

En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposa.

La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat.

 

12. Acceptació de l’ajut

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte. En aquest document, el responsable del projecte es compromet a complir totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i, si escau, les exposades en la resolució de la convocatòria, així com actuar d’acord amb els principis del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juliol del 2020.

En el cas que el pressupost demanat sigui superior a l’atorgat, caldrà indicar en l'acceptació del projecte el reajustament del pressupost al qual ha estat atorgat o indicar que hi ha cofinançament.

En cas que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos per la convocatòria,  el vicerector o vicerectora competent en matèria d’innovació, qualitat i millora docent pot adjudicar l’ajut a projectes de la llista d'espera, segons l’ordre de puntuació que aquests projectes hagin obtingut. 

 

13. Compromisos dels beneficiaris

Els beneficiaris es comprometen a:

 1. Executar el projecte.
 2. Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos que financin els projectes.
 3. Cada projecte finançat acordarà un representant que adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF, com per exemple la iWeek, la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article per publicar-lo en una revista o a l’e-Repositori institucional, la preparació d’una comunicació per presentar-la en un congrés sobre educació superior o la participació en una activitat dins la programació del CLIK.
 4. En les publicacions i altres productes dels projectes finançats per aquesta convocatòria s'haurà de fer una referència explícita al suport rebut de la convocatòria del PlaCLIK.

 

14. Modificacions del projecte

En cas que es produeixin modificacions del projecte en la fase d’execució del projecte, el responsable haurà de presentar electrònicament una sol·licitud al Registre General de la UPF. Aquesta sol·licitud constarà d’un escrit motivat adreçat al vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi de participants, en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 20% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

L'acceptació o la revocació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

Les modificacions, si escau, es comunicaran als interessats i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

 

15. Justificació

Els responsables del projecte han de justificar, per correu electrònic a l’adreça [email protected], l’execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica, que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició indispensable per poder participar en posteriors edicions dels ajuts del PlaCLIK.

 

5.3. Participació de la UPF en l’Associació Hac Te.

 

PREÀMBUL

L’associació Hac Te (Hub d'Art, Ciència i Tecnologia) es va constituir  el novembre del 2021. Va ser creada amb l’objectiu d'explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat i fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit.

Actualment, Barcelona té molts agents que treballen en àmbits on conflueixen art, disseny, ciència i tecnologia; però ho fan separadament. L’associació Hac Te vol articular-ne la col·laboració i fomentar les sinergies entre tots ells, ja siguin centres de recerca, universitats, espais expositius o centres de producció artística o d’innovació. Es tracta d’una iniciativa transversal impulsada per institucions catalanes de referència, amb un model de governança compartida.

 

L’associació Hac Te és:

 • Un nexe de dimensió híbrida per enllaçar coneixement i disciplines de l’àmbit artístic i cientificotècnic
 • Una interconnexió d’àmbits acadèmics i diversos agents relacionats amb el camp interdisciplinari
 • Un futur obert a la ciutadania i un impuls a la transformació digital

 

Per materialitzar els seus objectius, Hac Te promou:

- Programes transversals per impulsar la recerca, la producció, la difusió i transferència de coneixement i la formació sobre les interconnexions entre l’àmbit artístic i el cientificotècnic.

- Residències d’artistes en grans infraestructures científiques, socials i educatives, per promoure la producció artística i la participació ciutadana.

- Activitats i col·laboracions per transferir coneixement artístic i tecnològic a la indústria, incentivar-la i facilitar noves oportunitats de negoci, per consolidar el teixit productiu.

 

La Universitat Pompeu Fabra, com a universitat pública, tal com estableixen els seus estatuts, té entre els seus fins el de “Participar en el progrés de la societat mitjançant la conservació, la creació, la crítica i la difusió del saber científic” (art. 4, b). Aquest fi es trasllada a diversos àmbits d’actuació amb la voluntat de reforçar la interacció amb la societat.

La UPF vol contribuir al canvi social també a través de la cultura, entenent que, de la seva activitat natural com a centre de coneixement, han d’emanar iniciatives que depassin l’entorn acadèmic, tot reforçant les relacions amb el món cultural mitjançant l'articulació de xarxes i plataformes que facilitin el contacte dels membres de la comunitat universitària amb les principals institucions culturals i tot construint interseccions creatives i interconnexions entre art, ciència i tecnologia, i establint noves sinergies i estratègies en comú.

La Universitat Pompeu Fabra, tal com estableixen els seus estatuts té, entre les seves competències, la de “Establir relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament dels seus fins institucionals” (art. 5, i).

En raó, doncs, dels seus fins i de les seves competències, la Universitat considera d’interès la seva integració a l’associació Hac Te. L’interès de la UPF per esdevenir entitat associada fundadora d’Hac Te és una conseqüència natural de la seva voluntat transformadora de la societat a través de la transferència del coneixement amb un esperit de transversalitat i de diàleg de les disciplines. Per a la UPF, ser membre de l’associació Hac Te reforçaria aquest compromís, que ja es materialitza en projectes existents, tals com el Programa de Cultura, l’Àrea Tallers, el Mercat del Peix (promogut per la UPF) o el Campus de les Arts Can Ricart (impulsat per la UB i amb participació de la UPF).

 

L’Associació Hac Te constituiria un àmbit més d’actuació i d’amplificació de la seva voluntat de transferència del coneixement cap a la societat, vehiculada a través d’una plataforma on s’integren les arts, la ciència i la tecnologia, amb una visió de la capacitat transformadora de la cultura.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent

ACORD

Primer.- Aprovar la participació de la Universitat Pompeu Fabra a l’associació Hac Te, que té com a objectiu explorar i desenvolupar les interseccions entre art, ciència i tecnologia per enfortir la transformació digital de la societat i fer de Barcelona un pol global de recerca, formació, difusió, transferència i producció en aquest àmbit. Els Estatuts de l’associació s’adjunten com a annex 3.

Segon.- Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

 

6. Aprovació de temes de l’àmbit de comunitat universitària
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

6.1. Bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF.

L’article 92. de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 175.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra recull el foment d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de la pau com un element per a un progrés solidari.

L’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que, a fi que ningú no quedi exclòs de l'estudi a la universitat per raons econòmiques, les mateixes universitats puguin instrumentar una política d’ajuts per als estudiants.

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, en el seu article 4, també contenen un mandat per garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

La solidaritat és un principi rector de la Universitat Pompeu Fabra. Tal com exposa en el seu Pla Estratègic 2016-2025 és voluntat de la UPF esdevenir una universitat d’escala humana sensible al seu  entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món. Aquest compromís es manifesta també amb accions com la iniciativa “Universitat, Som Refugi” impulsada pel Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i altres universitats, amb l’objectiu de promoure una universitat compromesa amb les persones refugiades i desplaçades a la força.

Davant de diferents conflictes internacionals la comunitat universitària s’ha bolcat en la recollida de fons per a persones refugiades i en situació d’emergència. És voluntat de la Universitat Pompeu Fabra vehicular el fruit d’aquestes iniciatives i assegurar que reverteixen en les pròpies polítiques universitàries, i per aquest motiu es creu necessari disposar d’uns fons oberts a les aportacions de tota la comunitat universitària destinats a garantir el dret de l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals, l’anomenat Fons Refugi de la UPF. És també necessari establir les bases que regularan la concessió directa d’ajuts amb càrrec a aquest fons l’anomenat. Raons humanitàries avalen el caràcter singular d’aquests ajuts i justifiquen la concessió directa dels ajuts.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Únic. Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts amb càrrec al Fons Refugi de la UPF que es recullen com annex d’aquest acord.

 

Disposició Final. L’entrada en vigor d’aquestes bases es produirà l’endemà de la seva aprovació.

L’article 92. de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i l’article 175.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra recull el foment d’activitats i iniciatives que contribueixin a l’impuls de la cultura de la pau com un element per a un progrés solidari.

L’article 45.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que, a fi que ningú no quedi exclòs de l'estudi a la universitat per raons econòmiques, les mateixes universitats puguin instrumentar una política d’ajuts per als estudiants.

Els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, en el seu article 4, també contenen un mandat per garantir la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés i a la permanència dels estudiants a la Universitat.

La solidaritat és un principi rector de la Universitat Pompeu Fabra. Tal com exposa en el seu Pla Estratègic 2016-2025 és voluntat de la UPF esdevenir una universitat d’escala humana sensible al seu  entorn, socialment responsable en les seves relacions amb múltiples agents culturals, socials i econòmics i que aporti respostes a les necessitats del país i als problemes del món. Aquest compromís es manifesta també amb accions com la iniciativa “Universitat, Som Refugi” impulsada pel Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR conjuntament amb la Universitat Pompeu Fabra i altres universitats, amb l’objectiu de promoure una universitat compromesa amb les persones refugiades i desplaçades a la força.

Davant de diferents conflictes internacionals la comunitat universitària s’ha bolcat en la recollida de fons per a persones refugiades i en situació d’emergència. És voluntat de la Universitat Pompeu Fabra vehicular el fruit d’aquestes iniciatives i assegurar que reverteixen en les pròpies polítiques universitàries, i per aquest motiu es creu necessari disposar d’uns fons oberts a les aportacions de tota la comunitat universitària destinats a garantir el dret de l’educació superior de les víctimes de conflictes internacionals, l’anomenat Fons Refugi de la UPF. És també necessari establir les bases que regularan la concessió directa d’ajuts amb càrrec a aquest fons l’anomenat. Raons humanitàries avalen el caràcter singular d’aquests ajuts i justifiquen la concessió directa dels ajuts.

 

ANNEX

BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS AMB CÀRREC AL FONS REFUGI DE LA UPF

Article 1. Objecte

1.1. Aquestes bases regulen les normes i el procediment de concessió dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi.

1.2. Els ajuts a càrrec del Fons Refugi de la UPF tenen per objecte donar suport als estudiants de la UPF víctimes de conflictes internacionals, per tal de propiciar una situació de normalitat vital i evitar que abandonin els seus estudis universitaris.


Article 2. Persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi

2.1. Els ajuts a càrrec del Fons Refugi estan destinats a fer front a supòsits d’excepcionalitat i d’urgència en què es puguin veure afectats les persones destinatàries.

2.2. Són persones destinatàries dels ajuts amb càrrec al Fons Refugi els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que tinguin qualsevol de les situacions jurídiques següents:

a) Persones que tinguin la condició legal de refugiades.

b) Persones que tinguin reconegut el dret a protecció subsidiària.

c)Persones beneficiàries de la protecció temporal prevista en el Reglament sobre règim de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades, aprovat pel  Reial Decret 1325/2003, de 24 d’octubre.


Article 3. Modalitats dels ajuts

3.1. Les modalitats dels ajuts són les següents:

1) La totalitat o part de l’import dels crèdits matriculats.
2) L’import de les despeses que la comissió responsable definida a l’article 6 consideri necessaris per garantir l’objecte d’aquest tipus d’ajuts.

3.2. L’import dels ajuts s’adaptarà a la situació de la persona sol·licitant, segons el criteri de la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.

3.3. Aquest ajut es podrà atorgar només una vegada per persona, a excepció dels casos en què la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts valori com especialment justificada una nova concessió.

3.4. La concessió dels ajuts estarà limitada per les disponibilitats pressupostàries.


Article 4. Finançament

Els ajuts a càrrec del Fons Refugi de la UPF es finançaran amb càrrec a una partida específica que es nodrirà, d’entre altres, de les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària destinades explícitament per a aquest fons, de recursos obtinguts en actes o esdeveniments solidaris organitzats a la UPF i d’aportacions de la pròpia UPF.


Article 5. Tramitació i procediment de concessió

5.1. El procediment de concessió dels ajuts vinculats al Fons Refugi de la UPF es farà mitjançant concessió directa.

5.2. El procediment s’iniciarà amb la presentació d’una sol·licitud en model normalitzat per la persona interessada on detallarà els conceptes pels quals sol·licita l’ajut i els fets que motiven la situació de excepcionalitat i urgència. El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a la web UPF Solidària (https://www.upf.edu/web/upfsolidaria) de la Universitat Pompeu Fabra.

Les sol·licituds han de fer constar explícitament el ple sotmetiment en aquestes bases.

5.3. La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.4. Un cop formalitzada la sol·licitud, correspondrà a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucional, que gestiona el programa UPF Solidària, instruir el procediment.

5.5. La tramitació i el procediment de concessió s’articulen de la manera següent:

a) Un cop rebuda la sol·licitud, la unitat instructora concertarà una entrevista amb la persona interessada i demanarà la documentació que consideri necessària per valorar que es compleixen els requisits de l’article 2 per beneficiar-se de l’ajut.
b) A continuació, la unitat instructora elaborarà un informe valorant la concurrència dels supòsits d’excepcionalitat i d’urgència per accedir als ajuts a càrrec al Fons Refugi i el farà arribar a la comissió responsable de l’adjudicació dels ajuts.
c) Correspon a la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds proposar la resolució sobre la concessió dels ajuts. En cas que ho consideri necessari, pot requerir assessorament tècnic especialitzat abans de prendre la seva decisió o la incorporació a l’expedient d’altra documentació.
d) La resolució dels ajuts correspon al rector o rectora. La resolució es notificarà en un termini màxim de dos mesos un cop rebuda la sol·licitud.
e) La Unitat de Comunicació i Projecció Institucional serà la unitat responsable de tramitar l’ajut, les comunicacions i les notificacions que se’n derivin.
f) Les comunicacions amb la persona sol·licitant es faran preferentment a través de l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.
 

Article 6. Composició de la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds

6.1. El rector o rectora, nomenarà la Comissió Avaluadora responsable de la valoració de les sol·licituds.

6.2. La Comissió Avaluadora tindrà la següent composició:

- El vicerector o el vicerectora competent en matèria de compromís social, que n'exercirà la presidència.
- El vicerector o vicerectora competent en matèria d’estudiants o la persona en la qual delegui.
- Un membre de cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat universitària, a proposta de la presidència de la Comissió.
- Un representant del Consell Social de la UPF.
- Un tècnic de la unitat a la qual correspon la gestió del programa UPF Solidària, que n'exercirà la secretaria.


Article 7. Incompatibilitats

7.1. Aquests ajuts són compatibles amb els ajuts o subvencions concedits per qualsevol altre organisme públic o privat pels mateixos fets i període, sempre que no coincideixi el concepte subvencionat.

7.2. En cap cas l’ajut no podrà superar el cost dels conceptes subvencionats.


Article 8. Pagament dels ajuts

Els ajuts consistents en l’import dels crèdits matriculats, en el cas que l’estudiant no hagi abonat els preus públics, es podran satisfer mitjançant compensació total o parcial. En altres casos els ajuts s’abonaran mitjançant transferència bancària a un compte del qual sigui titular el beneficiari.


Article 9. Obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut

Són obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut:

a) Aportar les justificacions que se li requereixin per la UPF.
b) Comunicar a la UPF l’obtenció d’altres ajuts destinats a cobrir el cost dels conceptes subvencionats.
c) Reintegrar els imports rebuts en els supòsit de revocació dels ajuts.

 

Article 10. Revocació i reintegrament dels ajuts

10.1. Aquest ajut pot ser revocat total o parcialment en qualsevol dels casos següents:

1) Falsejament de dades en la sol·licitud o en la informació complementària requerida.
2) Incompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de l’ajut.
3) Quan el cost efectiu dels conceptes subvencionats sigui inferior a l’import de l’ajuts concedit.

10.2. La revocació implicarà el reintegrament de l’ajut amb els seus interessos de demora.


Article 11. Interpretació de les bases

Es faculta la comissió responsable de la valoració de les sol·licituds per interpretar aquestes bases.


Article 12. Protecció de dades

12.1. La Universitat Pompeu Fabra tractarà les dades personals, com a responsable,  d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, el Reglament General de Protecció de Dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre del 2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i d’acord amb la resta de normativa vigent en la matèria.

12.2. El tractament es farà únicament amb la finalitat de gestionar els ajuts, la seva verificació i justificació, d’acord amb el que disposen aquestes bases i la legislació aplicable, en especial la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta necessitat, puguin derivar-se’n responsabilitats legals i així ho determini la normativa d’arxius.

12.3.Les dades només seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra i no se cediran a tercers, excepte que hi concorri obligació legal.

12.4. Les persones sol·licitants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit adreçat al gerent de la Universitat ([email protected]). Les persones sol·licitants podran contactar amb el delegat o delegada de protecció de dades de la Universitat Pompeu Fabra a través de l’adreça [email protected] per a qualsevol consulta en relació amb les dades, o en cas que es consideri que els seus drets no han estat atesos correctament. El delegat o delegada de protecció de dades comunicarà a la persona afectada la seva decisió en un termini màxim de dos mesos, a comptar des de la recepció de la reclamació. En cas que no hi estigui d’acord, podrà presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). La sol·licitud de l’ajut implica el consentiment de les persones sol·licitants al tractament de les seves dades personals segons allò descrit en aquest article.


Disposició addicional única. Seguiment del funcionament del Fons Refugi

La unitat instructora presentarà al rector o rectora un informe anual sobre els ajuts concedits a càrrec del Fons Refugi i de la utilització de les partides pressupostàries previstes.

 

6.2. Aprovació del Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Mitjançant l’Acord d’11 d’abril del 2018, el Consell de Govern va aprovar el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, amb la finalitat d'establir els criteris i procediments davant conductes percebudes com a discriminatòries, violentes o d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, sempre que una de les persones implicades en els fets sigui membre de la comunitat universitària de la UPF.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en la qual  es contemplen noves formes de violència i nous àmbits on es donen les conductes que aborda el aquest Protocol.

El 24 de febrer del 2021, el Consell de Govern va aprovar l’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament que recull els principis d’actuació personal i professional que han de regir la interacció entre els membres de la comunitat universitària i amb el personal de les empreses contractades que desenvolupen la seva jornada laboral a les diferents dependències de la UPF.

Finalment, s’ha aprovat la Llei 3/2022, del 24 de febrer, de Convivència Universitària que, entre d’altres temes, regula les activitats de prevenció en matèria d’assetjament i els procediments específics per atendre les queixes i denúncies, així com les mesures d’acompanyament a les víctimes.

Vista aquesta normativa, s'ha considerat adient proposar un nou protocol que incorpori les novetats que s’hi recullen, ampliant el seu abast a les situacions d’assetjament sexual que puguin patir els homes heterosexuals. Aquest Protocol incorpora per primer cop la manera de procedir quan les conductes esmentades es donin entre membres de la comunitat universitària de la UPF i membres dels centres docents adscrits a la UPF. Finalment, s’introdueix també la manera de procedir quan aquestes conductes es produeixin en el marc d’unes pràctiques curriculars o extra curriculars.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Article únic.  Aprovar el Protocol per prevenir i actuar contra la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, que consta com annex.

Disposició derogatòria.  Queda derogat el Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, aprovat per l’Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018.

Disposició transitòria. El Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia, aprovat per l’Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018, seguirà sent d'aplicació als procediments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Acord.

Disposició final. Aquest Acord entrarà en vigor la data de la seva publicació a l’apartat “Normativa UPF” de la Seu electrònica de la UPF.

 

ANNEX

PROPOSTA DE PROTOCOL PER PREVENIR I ACTUAR CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE

1. Objecte

Aquest protocol té com a finalitats:

a) Prevenir l'aparició de situacions de violència masclista, d'assetjament sexual, d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere entre els membres de la comunitat universitària.

b) Establir les pautes d'actuació davant una queixa o denúncia relacionada amb les situacions descrites en l'apartat 2; investigar-les i, si escau, iniciar les actuacions administratives necessàries per abordar-les, adoptar mesures cautelars o depurar possibles responsabilitats disciplinàries.

c) Establir les mesures de suport, d’acompanyament i de reparació a les persones afectades.


2. Definicions

2.1. Partint de les conductes definides en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, (en la modificació operada per la Llei 17/2020, de 22 de desembre), aquest protocol s'activarà davant la concurrència d'alguna de les següents formes de violència masclista, tant si s'exerceix de manera puntual com reiterada:

Violència física: comprèn qualsevol acte de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, humiliació, vexacions, menysteniment, menyspreu, exigència d'obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. La violència masclista també es pot dur a terme amb l'amenaça o la causació de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, especialment els fills i filles o altres familiars que hi convisquin o que hi tinguin una relació directa, quan tingui la intenció d’afligir la dona. També inclou la violència ambiental, que es duu a terme per mitjà de l'exercici de la violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb els quals té un vincle afectiu, amb la finalitat d'afligir-la o de crear un entorn intimidatori.

Violència sexual: comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o aprofitant-se d'un context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, amb independència del vincle que hi hagi entre aquesta i la persona agressora o agressores. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital o el risc de patir-ne, els matrimonis forçats, el tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre altres conductes.

Violència digital: consisteix en els actes de violència masclista i de misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips; danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d'expressió.

Violència de segon ordre: consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista.

La intersecció o concurrència de la violència masclista amb altres eixos de discriminació, com l’origen, el color de la pell, la religió, la diversitat funcional o psíquica o la diversitat sexual i de gènere, suposen una forma agreujada i diferenciada de violència que ha de ser tinguda en compte en les actuacions de prevenció, d’abordatge, d’acompanyament i reparació.

Són d’especial rellevància per al context universitari els àmbits següents en què es pot manifestar la violència masclista:

Violència en l’àmbit educatiu: qualsevol tipus de violència que es produeix en l’entorn educatiu entre els membres de la comunitat educativa. Es pot produir entre iguals, d’una persona major d’edat a una menor d’edat o viceversa. Inclou l’assetjament, l’abús sexual i el maltractament físic, sexual, psíquic o emocional. Entre aquestes violències n’hi ha que es produeixen per raó de gènere o d’identitat sexual.

Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, econòmica, digital o psicològica que es pot produir en l’àmbit públic o privat durant la jornada de treball, o fora del centre i de l’horari establert si té relació amb la feina. Pot adoptar els tipus següents:

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no desitjat, verbal o físic, relacionat amb el sexe o gènere de la dona, realitzat amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de treball de les dones pel fet de ser-ho, creant un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest que dificulti la seva promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs directius, remuneració i reconeixement professional, en equitat amb els homes.

b) Assetjament sexual: consisteix en qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat i la llibertat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consisteix en tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat, existent o potencial, que comporti una discriminació directa i una vulneració dels drets fonamentals a la salut, a la integritat física i moral i al treball.

Violència en l’àmbit institucional: accions i omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix la Llei 5/2008, de 24 d'abril, per assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Aquesta violència pot provenir d’un sol acte o pràctica greu, de la reiteració d’actes o pràctiques de menor abast que generen un efecte acumulat, de l’omissió d’actuar quan es conegui l’existència d’un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimitzadores.

2.2. Partint de la definició de les conductes de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aquest protocol també s'activarà davant la concurrència d'alguna de les manifestacions següents d’LGBTIfòbia, tant si s'exerceix de manera puntual com reiterada:

Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere: qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

2.3. La violència masclista i l’assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere comprenen també qualsevol altra forma anàloga que lesioni o que sigui susceptible de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones o de les persones LGBTI, tal com preveu l’annex al Codi de la Universitat Pompeu Fabra sobre conductes violentes, discriminatòries i assetjament, aprovat per l’acord del Consell de Govern de 24 de febrer del 2021.

2.4. El protocol cobreix totes les situacions d’assetjament sexual, amb independència de la identitat de gènere o l’orientació sexual de la persona afectada i de la persona agressora.


3. Àmbit d'aplicació

3.1. Àmbit d'aplicació objectiu: qualsevol de les conductes relacionades en l’apartat 2 que es produeixin per mitjans verbals, físics o digitals (missatges de correu, xarxes socials, WhatsApp, etc.)  dins l'àmbit organitzatiu i/o de prestació de serveis de la UPF, és a dir, dins de qualsevol espai dels campus o de les instal·lacions universitàries, o bé fora de les instal·lacions universitàries quan la conducta es produeixi en el marc d'una activitat o d'un servei organitzat per la UPF o quan aquesta conducta estigui vinculada a una relació derivada de l'activitat laboral o educativa.

3.2. Àmbit d'aplicació subjectiu: els membres de la comunitat universitària de la UPF, les persones usuàries de les instal·lacions o dels serveis proporcionats per la UPF, el personal d'empreses externes col·laboradores o contractistes de la UPF i el personal o els estudiants d’un centre adscrit a la UPF, d'una altra universitat o d’altres tipus de centres educatius que tinguin algun tipus de vincle amb la UPF o que hi col·laborin.

Si fa menys d'un any que la persona afectada ha deixat de pertànyer al col·lectiu de la comunitat universitària de la UPF, per la raó que sigui, aquest protocol serà igualment d'aplicació, sempre que la persona autora de la conducta continuï formant part d’algun dels col·lectius enumerats al paràgraf anterior i que els fets denunciats siguin anteriors a la data en què la persona afectada va deixar de trobar-se vinculada a la Universitat.

3.3. En aplicació de les obligacions establertes per a la coordinació d'activitats empresarials a què obliguen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de l'esmentada llei, les empreses externes d'obres i serveis contractades per la Universitat seran informades de l'existència d'aquest protocol.

Quan es produeixi una conducta de les descrites en aquest protocol entre personal de la Universitat i personal d'una empresa externa contractada o col·laboradora, hi haurà comunicació recíproca del cas, a fi que cadascuna de les parts apliqui el respectiu protocol d'actuació i executi les mesures correctores corresponents dins el seu àmbit d’actuació. En aquest sentit, la Unitat d’Igualtat en farà el seguiment fins a la resolució del cas

3.4. El personal i els estudiants de la UPF que participin en un programa o conveni de mobilitat tenen l’obligació d’atenir-se a les lleis del país d'acollida en matèria de violència masclista i homofòbia, així com a les normes de la universitat o entitat de destinació en aquesta matèria.

3.5. Quan es produeixi una conducta de les descrites en aquest protocol entre personal o estudiants de la Universitat i personal o estudiants d’un centre adscrit a la UPF, d'una altra universitat o d’altres tipus de centres educatius que tinguin algun tipus de vincle amb la UPF o que hi col·laborin, hi haurà comunicació recíproca del cas entre els respectius serveis especialitzats en polítiques d’igualtat, per tal d’activar el mecanisme de resposta oportú. La institució a la qual pertanyi la persona autora de la conducta serà la responsable d’activar el seu protocol, haurà d’investigar els fets i, si escau, incoarà un procediment disciplinari i executarà les mesures correctores pertinents. Si la persona agressora pertany a les dues institucions, activarà el mecanisme de resposta la institució a la qual pertanyi la persona afectada. Quedarà garantida en tot cas la intervenció de la Unitat d’Igualtat de la UPF o de l’òrgan equivalent de l’altra institució per possibilitar una adequada assistència del seu personal i alumnat.

3.6. Si en el marc d’unes pràctiques curriculars o extracurriculars es produeix una conducta de les descrites en aquest protocol, s'aplicarà el protocol de la Universitat quan l’estudiant en sigui la persona agressora. Si l’estudiant és  la persona afectada i no existeix a l’empresa, administració o entitat un procediment específic, s’aplicarà aquest protocol; si el lloc de pràctiques té un procediment establert, l'haurà de posar en marxa i garantir en tot moment la intervenció i l’acompanyament de l’estudiant per part de la Universitat.

 

4. Òrgans responsables de garantir el protocol

Pel que fa a la implantació d'aquest protocol, les obligacions es distribueixen entre els òrgans d'aquesta universitat de la manera següent:

—El rector o rectora, com a màxima autoritat universitària, és l'òrgan competent per incoar i resoldre els procediments administratius disciplinaris que corresponguin a fi d'investigar i de depurar possibles responsabilitats disciplinàries, quan concorrin indicis de les conductes descrites en aquest protocol.

—La Unitat d’Igualtat, com a servei especialitzat, ha de gestionar la recepció de les queixes o denúncies; ha d'assessorar, informar i entrevistar la persona o persones denunciants; ha d'emetre un informe preliminar de valoració dels fets denunciats; ha de fer el seguiment de les possibles mesures de protecció o  disciplinàries que s’hagin adoptat; ha de proporcionar acompanyament i suport a les persones afectades, i ha de col·laborar en la implantació de les mesures preventives previstes en aquest protocol. També ha d’elaborar i publicar informes periòdics sobre el nombre d'intervencions i de conseqüències d'aquestes a partir d’una base de dades interna en què es recullin, anònimament i sense referències a dades de caràcter personal, totes les peticions d'informació, denúncies, actuacions i resolucions.

—La Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia ha d'investigar els casos en els quals el rector o rectora hagi decidit obrir període d’informació o actuacions prèvies i ha d’elaborar un informe de conclusions.

—La Vicegerència de l'Àrea de Recursos Humans i Organització, així com les unitats acadèmiques i de gestió, han de procedir d'acord amb la resolució que dicti el rector o rectora, a partir de les conclusions i les recomanacions fetes per la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia, i han de vetllar per l'aplicació de les possibles mesures cautelars, les mesures correctores i de reparació, conjuntament amb la Unitat d’Igualtat, un cop finalitzada la intervenció.

—L'Oficina d'Organització i Desenvolupament de l'Àrea de Recursos Humans, el CLIK i la Unitat d'Igualtat han d'adoptar i promoure, en els seus respectius àmbits de responsabilitat, les mesures escaients per implantar programes formatius específics sobre prevenció, detecció i actuació davant les conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament d'origen masclista o d’LGBTIfòbia dins dels plans de formació per al PAS i el PDI.

—La resta d'òrgans, càrrecs i comandaments de la Universitat han de:

 • Vetllar per reduir i eliminar els factors de risc que generen l'aparició de situacions discriminatòries, violentes o assetjants.
 • Informar-se i formar-se tant per poder donar a conèixer el protocol com per garantir els processos i els compromisos que s'hi recullen.
 • Garantir al personal empleat i a l’alumnat la informació dels seus drets així com del contingut d'aquest protocol i de tota la normativa i del règim disciplinari que s'hi troba relacionada.
 • Executar, si escau, les mesures correctores i preventives que sigui possible d'aplicar i recomanades per la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia, per tal d’actuar en les situacions detectades i/o evitar l'aparició de nous casos.

—La resta del personal i l’alumnat han de conèixer i complir aquest protocol. Quan tinguin coneixement d’un cas que hi estigui recollit el posaran en coneixement de la Unitat d’Igualtat.

4.1. Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia

4.1.1. La Comissió està formada per:

a) El vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'igualtat, o la persona en qui delegui, que presidirà la Comissió i tindrà vot de qualitat.

b) Una persona empleada a la UPF, amb coneixements en l’abordatge de les conductes previstes en aquest protocol, proposada per la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.

c) Una persona representant del col·lectiu d’estudiants, proposada pel Consell d'Estudiants, quan una de les persones afectades sigui membre d’aquest col·lectiu.

d) Una persona representant del PDI i/o del PAS, delegada de prevenció, designada pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball quan en els fets es trobi també implicada una persona pertanyent a algun d'aquests dos col·lectius.

e) L’agent d’Igualtat de la UPF (o el tècnic o tècnica de la Unitat que el substitueixi), que n'assumirà la secretaria.

f) La directora o director de la Unitat d’Igualtat de la UPF, que hi participarà amb veu però sense vot, llevat de quan n’assumeixi la presidència per delegació del vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'igualtat.

En els casos b) i c) es designaran dues persones que pertanyin a centres o serveis diferents, amb l’objectiu d’evitar possibles conflictes d’interès o altres situacions que els impedeixin la seva participació, com baixa per malaltia o no disponibilitat. Aquestes persones seran nomenades pel rector o rectora, i la durada del nomenament serà de quatre anys per al PAS i el PDI i de dos en el cas dels estudiants, llevat que deixin de pertànyer al col·lectiu que representen, cas en què es procedirà a la immediata substitució. Els nomenaments podran ser renovats una vegada consecutiva. En els casos b) i c) la presidència de la Comissió decidirà qui intervindrà en funció de les circumstàncies de cada cas, per evitar els conflictes o situacions anteriorment esmentades.

Els membres de la Comissió podran comptar amb l'assessorament de terceres persones externes o internes especialitzades en la temàtica concreta de cada supòsit, que podran intervenir en els debats, però no tindran dret a vot.

Els membres de la Comissió han de garantir durant tot el procés la confidencialitat de les dades i de les informacions obtingudes.

4.1.2. El funcionament de la Comissió es regirà per les disposicions reguladores del règim jurídic d'òrgans col·legiats de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

5. Mesures de prevenció, informació, formació, detecció i sensibilització

La Universitat impulsarà actuacions de prevenció, informació, formació, detecció i sensibilització davant la violència masclista, l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, amb l'objectiu d'erradicar per complet aquest tipus de conductes de l'entorn universitari i contribuir a sensibilitzar la comunitat universitària. Aquestes mesures es desenvoluparan dins del Pla d'Igualtat de la UPF i seran impulsades per la Unitat d'Igualtat, amb la col·laboració de la resta d'unitats i serveis de la Universitat.

Per fer-ho, es plantegen les mesures següents:

5.1. Mesures de prevenció primària:

a) Desenvolupar un pla de comunicació, amb l'objecte que aquest protocol sigui conegut per tots els membres de la comunitat universitària, proporcionant-ne la traducció a totes les llengües oficials a la UPF. Els principals canals que s'arbitren per difondre’l són:

a) Pàgina web de la Universitat.

b) Pàgina web de la Unitat d’Igualtat i de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut.

c) Intranet i llistes de correu electrònic.

d) Butlletins interns de notícies de la Universitat.

e) Manuals d'acollida i guies per al PAS i el PDI.

f) Carpeta de l’estudiant.

g) Seccions sindicals.

b) Fer campanyes informatives i de sensibilització periòdiques, adreçades a tota la comunitat universitària:

—Elaborar documents divulgatius sobre el compromís de la Universitat per aconseguir un campus lliure d'aquestes conductes, el Codi de Conducta, els drets i deures, les responsabilitats i els efectes de l'incompliment del Protocol.

—Proporcionar informació sobre el Protocol i els recursos de suport i d’acompanyament que ofereix la Unitat d’Igualtat al PAS i al PDI de nova incorporació a la Universitat, i incloure contingut específic en aquesta matèria a les sessions de benvinguda i a les activitats dirigides a l’alumnat que s’incorpora a graus i postgraus.

—Organitzar jornades i campanyes anuals.

5.2. Mesures de prevenció secundària:

a) Elaborar i difondre codis de bones pràctiques professionals (tant per al PDI com per al PAS) i acadèmiques (per a l’alumnat).

b) Implantar programes formatius sobre igualtat de gènere, diversitat sexual i no discriminació i sobre prevenció i detecció de les conductes recollides en aquest protocol dins dels plans de formació del PAS i del PDI, i programar cursos específics dirigits a les persones que fan tasques de gestió i de direcció d'equips de treball i a tots els representants dels empleats.

c) Implantar un programa formatiu específic sobre prevenció, detecció i actuació davant les agressions masclistes i LGBTIfòbiques que es puguin produir en les festes estudiantils, dirigit al Consell d’Estudiants i a les associacions d’estudiants de la Universitat.

d) Implantar un programa formatiu específic per als integrants de la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia i a d’altres persones que puguin participar en la instrucció de procediments.

e) Recollir periòdicament informació sobre la prevalença de les situacions de violència recollides en aquest protocol mitjançant enquestes o d’altres tècniques qualitatives, i crear una base de dades interna en què es recullin, anònimament i sense referències a dades de caràcter personal, totes les peticions d'informació, denúncies, actuacions i resolucions.

f) Incloure en els plecs de clàusules dels contractes amb empreses externes clàusules específiques sobre l’obligatorietat de disposar d’un protocol per prevenir les conductes d’assetjament sexual, violència masclista i LGBTIfòbia.

g) Incorporar una clàusula relativa a les conductes previstes en aquest protocol en els convenis de pràctiques.

h) Vetllar perquè el procediment de canvi de nom de les persones trans funcioni de manera àgil i assegurar que el nom sentit apareix en tots els processos que depenen de la Universitat, incloent-hi els censos electorals.

 

6. Actuació davant una queixa o denúncia

6.1. Principis

—Audiència i contradicció. S’ha de garantir l’audiència i la defensa de totes les persones implicades que poden ser acompanyades per la persona que considerin, inclosos agents socials i/o assessors legals.

—Protecció de la intimitat i la dignitat de les persones implicades, incloses les persones denunciades, garantint el suport al llarg del procés.

—Confidencialitat, inclosa la documentació relacionada. L’obligació de confidencialitat s’estén a totes les persones que intervinguin en el procés, ja sigui com a testimonis o com a membres de la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia, les quals hauran de signar un compromís de confidencialitat.

—Diligència i celeritat. Tot el procés s’haurà de tramitar amb la màxima celeritat possible sense demores indegudes i amb respecte als drets de cadascuna de les persones implicades.

—Cap persona que denunciï o comuniqui una situació de les descrites en aquest protocol (en sigui afectada o testimoni) o que participi en el procés, ha de patir represàlies. 

6.2. Drets de les persones implicades en els supòsits d’aquest protocol

a) Drets de les persones afectades:

—Ser citada i escoltada, evitant la revictimització.

—Estar acompanyada per una persona de confiança i/o assistència lletrada i intèrpret,  si fos el cas.

—Rebre informació de les mesures de protecció adoptades.

—Rebre informació de l’estat del procés i del seu resultat (arxiu de les actuacions o incoació d’expedient disciplinari). 

—Rebre suport psicològic i altres mesures d’acompanyament proporcionades per la Unitat d’Igualtat.

b) Drets de la persona denunciada:

—Estar informada de la queixa o denúncia i ser citada i escoltada.

—Veure respectada la presumpció d’innocència.

—Estar acompanyada per una persona de confiança i/o assistència lletrada i intèrpret,  si fos el cas.

—Rebre notificació de les mesures cautelars de protecció adoptades.

—Rebre notificació de la resolució definitiva del procés.

—Els inherents a la seva condició de part interessada en cas que s’incoï un procediment disciplinari.

6.3. Inici de les actuacions

Dies inhàbils

Als efectes d’aquest protocol, es consideraran inhàbils els períodes festius acordats per la Universitat.

6.3.1. Quan una persona consideri que hi ha indicis d'una conducta de les previstes a l'apartat 2 d'aquest protocol, pot formular una queixa o denúncia, per escrit o verbalment:

—Verbalment: la queixa o denúncia s'ha de formular davant la Unitat d’Igualtat. L’agent d’igualtat recollirà la informació aportada.

—Per escrit: la queixa o denúncia, adreçada a la Unitat d’Igualtat, es pot presentar davant el Registre General de la Universitat, en qualsevol de les seves seus. Així mateix, es pot presentar en aquells llocs que estableixi la normativa de procediment administratiu comú que resulti d'aplicació.

En cas que la queixa o denúncia s'adreci a qualsevol altra autoritat, servei o unitat acadèmica o administrativa, aquests la derivaran a la Unitat d’Igualtat.

La queixa o denúncia ha d'incloure com a mínim: la identificació de la persona denunciant, amb nom, cognoms i document identificatiu (DNI/passaport); si la persona denunciant no és la persona afectada, la identificació de la persona afectada, amb nom, cognoms i condició (estudiant, professor/a, etc.), si escau; la identificació de la persona autora de la conducta, amb nom, cognoms i condició (estudiant, professor/a, etc.) si escau; una exposició detallada de la situació per la qual passa o ha passat la persona o persones afectades i les accions concretes de les quals és objecte, així com les proves de què disposin, si és el cas, les persones que hi estan implicades; la data de l'escrit i la signatura. Els fets s'han d'ordenar, en la mesura del possible, en un relat amb dates i llocs ben fixats, deixant clar el contingut ofensiu i aportant la identificació dels testimonis, si n’hi ha i es coneixen, amb nom, cognoms i condició (estudiant, professor/a, etc.).

La Unitat d’Igualtat posarà a disposició persones denunciants un model normalitzat, que publicarà en la seva pàgina web.

6.3.2. En el termini màxim de cinc dies hàbils des que la queixa o denúncia tingui entrada a la Unitat d’Igualtat, l’agent d’igualtat s'entrevistarà amb la persona denunciant en un espai adequat per garantir la confidencialitat necessària.

En el decurs de l'entrevista es confirmaran o s'ampliaran les dades informades. També, es proporcionarà l'assessorament i l'orientació necessàries a la persona o persones denunciants.

6.3.3. En un termini màxim de cinc dies hàbils des que hagi tingut lloc l'entrevista quan hagi estat necessària o des que s’hagi formulat la denúncia, l’agent d’igualtat emetrà un informe tècnic preliminar d'avaluació de la naturalesa i l'àmbit de les conductes denunciades.

6.3.4. Si d’acord amb l’informe tècnic preliminar no s’evidencien indicis suficients que aconsellin l’inici d’un procediment disciplinari, el director o directora de la Unitat d’Igualtat elevarà l’informe tècnic preliminar al rector o rectora perquè, a partir d’aquest informe, acordi obrir un període d’informació o actuacions prèvies a fi de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència d’iniciar o no el procediment disciplinari, o bé decideixi arxivar la denúncia per falta d’indicis suficients.

Si d’acord amb l’informe tècnic preliminar s’evidencien indicis suficients que aconsellen l’inici d’un procediment disciplinari, el director o directora de la Unitat d’Igualtat elevarà l’informe tècnic preliminar al rector o rectora perquè, a partir d’aquest informe, acordi obrir un període d’informació o actuacions prèvies a fi de conèixer les circumstàncies del cas concret, resolgui incoar el procediment disciplinari en cas que la persona autora de la conducta pertanyi a la comunitat universitària de la UPF, o bé decideixi arxivar la denúncia.

La resolució del rector o rectora s’ha d’emetre en un termini de deu dies hàbils, i s’ha de comunicar a la Unitat d’Igualtat en tots els casos, i a la persona o persones denunciants quan les normes reguladores del procediment disciplinari així ho prevegin. 

 

6.4. Període d’informació o actuacions prèvies

6.4.1. Quan el rector o rectora hagi acordat obrir un període d’informació o actuacions prèvies, la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia, d’acord amb allò previst a l’apartat 4 d’aquest protocol, serà l’òrgan encarregat de realitzar aquestes actuacions prèvies, orientades a determinar, amb la major precisió possible, els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment disciplinari, la identificació de la persona o persones que puguin resultar responsables i les circumstàncies rellevants que concorrin en uns i altres.

6.4.2. La Comissió es reunirà en el termini màxim de deu dies hàbils des que li sigui notificada l’obertura del període d’informació o actuacions prèvies i designarà entre els seus membres una persona, que s'encarregarà de dirigir les actuacions que s'han de fer durant la investigació, informant a la Comissió en els termes que aquesta estableixi. Podrà comptar amb la col·laboració d'assessors interns i/o externs. 

Aquestes actuacions prèvies es desenvoluparan amb la màxima celeritat possible en funció de les característiques dels fets, i no podran superar en cap cas un mes des de la notificació de l’obertura del període d’informació.

La persona que exerceix la presidència de la Comissió serà qui la convocarà.

6.4.3. La persona encarregada de dirigir les actuacions prèvies durà a terme totes les accions que siguin necessàries. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a col·laborar-hi i a donar-li tota la informació que els demani durant el procés d'investigació. A tal efecte, si escau, es podran sol·licitar i emprar informes tècnics.

6.4.4. Un cop concloses les actuacions prèvies, l’agent d’igualtat, com a  secretari o secretària de la Comissió, elevarà al rector o rectora un informe de conclusions que ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

—Relació nominal de les persones integrants de la Comissió que emeten l'informe, i la identificació de la persona que ha dirigit les actuacions i de les persones implicades.

—Antecedents: queixa o denúncia i circumstàncies concurrents.

—Testimonis, proves i informes obtinguts en el marc de les actuacions prèvies.

—Conclusions i mesures que es proposen, en coordinació amb les unitats i les entitats implicades en l’acompanyament de les persones afectades.

6.4.5. El rector o rectora, en vista de l'informe de conclusions de la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia, pot:

a) Quan el presumpte autor de la conducta pertanyi al col·lectiu de la comunitat universitària de la UPF:

—Arxivar les actuacions per falta d'indicis suficients de l'existència d’una conducta susceptible de ser sancionada disciplinàriament, sens perjudici que pugui aprovar les mesures correctores i protectores proposades per la Comissió en benefici de la persona afectada, com ara canvis d’horari o de grup, reordenació d’espais de treball, etc.; o bé

—Incoar el procediment disciplinari quan es conclogui l'existència d'una conducta susceptible de ser sancionada disciplinàriament.

b) Quan el presumpte autor sigui usuari de les instal·lacions o dels serveis proporcionats per la UPF, es podran adoptar les mesures que es considerin oportunes segons el cas.

 

7. Procediment disciplinari

7.1. Quan el rector o rectora incoï un procediment disciplinari, la seva tramitació es regirà per les previsions normatives vigents en matèria de règim disciplinari que siguin d'aplicació.

7.2. La resolució d’incoació del rector o rectora s'ha de notificar a la persona o persones denunciades, que podran exercir els drets inherents a la seva condició d'interessats en un procediment administratiu.

7.3. S’informarà a la Unitat d’Igualtat de l’adopció d’aquesta resolució d’incoació, així com de la resolució del procediment disciplinari.

7.4. A fi d'evitar possibles revictimitzacions i duplicitats innecessàries i reforçar la celeritat com a principi inspirador, s'incorporaran a l'expedient del procediment disciplinari les actuacions prèviament realitzades per tal que siguin considerades per l'instructor o instructora, fet que estalviarà a la persona o persones afectades múltiples declaracions sobre els fets.

 

8. Mesures cautelars

Amb caràcter previ a la incoació del procediment disciplinari i una vegada iniciat aquest procediment, tant la Unitat d’Igualtat com la Comissió Permanent contra la Violència Masclista i l’LGBTIfòbia poden proposar al rector o rectora l’adopció de mesures cautelars per tal d’evitar el contacte entre la persona afectada i la persona presumptament responsable dels fets.

S’ha de donar audiència a la persona presumptament responsable dels fets si encara no s’ha incoat el procediment disciplinari, o a la persona interessada si el procediment disciplinari ja s’ha incoat, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures cautelars, les quals han d’estar degudament motivades i s’han de notificar a totes les persones interessades.

Les mesures cautelars que es puguin adoptar no pressuposen en cap cas la resolució final del procediment disciplinari si finalment s’acaba incoant. Les mesures cautelars que es puguin adoptar no hauran de causar perjudicis de difícil o impossible reparació a les persones presumptament responsables dels fets o persones interessades.

Les mesures cautelars s’extingiran amb la resolució del rector o rectora que decreti l’arxiu de les actuacions o posi fi al procediment disciplinari, segons el cas.

 

9. Seguiment i control de l'evolució del cas i del benestar de les persones afectades

9.1. La Unitat d'Igualtat farà un seguiment de l'evolució del cas des de la queixa o denúncia fins a la resolució definitiva.

9.2. La Unitat d’Igualtat és la unitat responsable dins la Universitat de proporcionar a les persones afectades accés a diferents tipus d’acompanyament, incloent-hi les adaptacions docents, acompanyament psicològic en una entitat externa especialitzada, i derivació i acompanyament a serveis públics d’atenció integral i a associacions especialitzades.

Aquests serveis s’oferiran al conjunt de la comunitat universitària, al marge que s’hagi produït o no queixa o denúncia i que s’hagi activat o no el procés previst en l’apartat 6 d’aquest protocol.

9.3. Així mateix, la Unitat d’Igualtat també proporcionarà informació sobre els drets que la legislació vigent atorga a les dones en situació de violència en l’àmbit de la parella o familiar i dels fills i filles que en depenen, així com de les situacions de violència LGBTIfòbica en l’àmbit familiar.

 

6.3. Aprovació del programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral activa (programa “TALENT SÈNIOR UPF”).
 

Els propers vuit anys (entre el 2022 i el 2030) arribaran al final de la seva vida laboral activa moltes persones que van participar en la creació de la Universitat Pompeu Fabra o s’hi van incorporar durant els primers anys. És la generació dels fundadors i fundadores de la Pompeu Fabra.

En molts casos es tracta d’acadèmics i personal de gestió que han dedicat tota la vida professional o, com a mínim, els millors anys (sovint vint-i-cinc, trenta o més) a posar en marxa i fer créixer la UPF. Aquesta experiència els ha proporcionat un bagatge i uns coneixements que han procurat traslladar als seus companys i companyes  i als seus col·laboradors més propers. 

Aquestes persones han estat els protagonistes de l’aventura exitosa de la UPF en els seus primers trenta anys de vida, raó per la qual el seu bagatge i la seva experiència han esdevingut un referent inigualable per als qui s’hi han anat incorporant, fins a l’actualitat.

Tanmateix, algunes d’aquestes persones, tot i arribar-los l’hora de la jubilació, se senten encara amb forces i capacitat per seguir fent aportacions de valor, i com a institució això ho hem de saber reconèixer i poder aprofitar. Es troben en la mateixa situació o en una molt semblant moltes altres persones que, havent-se incorporat a la UPF en moments posteriors, han dedicat una bona part de la seva vida professional a la nostra universitat i també tenen ganes i capacitat per continuar aportant el seu talent a la institució.

Per aquest conjunt de raons es considera oportuna la creació del “Programa Talent Sènior UPF”, que ha de permetre formalitzar la vinculació i les aportacions d’acadèmics i personal d’administració i gestió, a la consolidació i progrés de la Universitat, més enllà del moment de la seva jubilació.

Per tot això el Consell de Govern

 

ACORDA

Únic. Crear el programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral activa (“Programa Talent Sènior UPF”), que es regirà pel reglament que consta com a annex.

 

ANNEX

REGLAMENT DEL PROGRAMA D’APROFITAMENT DEL TALENT EXTRAORDINARI MÉS ENLLÀ DE LA VIDA LABORAL ACTIVA (“PROGRAMA TALENT SÈNIOR UPF”)

 

1. Objectiu del programa.

El programa d’aprofitament del talent extraordinari més enllà de la vida laboral activa “Programa Talent Sènior UPF” té per objectiu afavorir l’establiment d’una relació entre la Universitat Pompeu Fabra i aquelles persones dels col·lectius de PDI i PAS que, tot i havent arribat al moment de la seva jubilació, voluntàriament vulguin mantenir la seva implicació amb la universitat.

 

2. Persones que es poden acollir al programa.

Pot acollir-se a aquest programa qualsevol persona del PDI o del  PAS que hagi tingut relació contractual o funcionarial amb la UPF i, després de la seva jubilació, estigui interessada en participar-hi.

La incorporació al programa es pot sol·licitar en qualsevol moment després de la jubilació. 

Els professors emèrits només podran acollir-se al programa un cop finalitzada la relació contractual que en el seu cas es pugui haver establert amb posterioritat a la seva jubilació

La participació en el programa té una durada d’un any natural, prorrogable tantes vegades com la persona interessada vulgui i la seva sol·licitud sigui acceptada per la comissió descrita al punt 7.

 

3. Modalitats de participació.

El “Programa Talent Sènior UPF” preveu dues modalitats de participació:

a) Voluntariat. Aquesta és la modalitat preferent i estarà oberta a qualsevol persona que, complint els requisits descrits al punt 2, sol·liciti la seva incorporació al programa i aquesta sigui aprovada per la Comissió descrita al punt 7 d’aquestes bases.

b) Encàrrec amb compensació. Aquesta modalitat tindrà un caràcter excepcional i es reservarà per aquells casos en què la universitat sol·liciti a una de les persones acollides al programa la realització d’alguna activitat al marge de les que corresponen al conjunt de treballadors d’acord amb les seves funcions i competències. Aquesta modalitat només s’activarà a instància de la pròpia Universitat. En els termes previstos per la normativa actual, les persones participants en aquesta modalitat podran percebre honoraris sempre que siguin compatibles amb el cobrament de la pensió de jubilació.  Només podran ser objecte d’aquesta modalitat les activitats descrites al punt 4 d’aquest reglament que, per la seva especificitat, la seva complexitat i la seva estreta vinculació amb les línies estratègiques de la Universitat, la seva realització només pugui encarregar-se a persones amb una trajectòria i una formació concretes.

 

4. Activitats incloses en el programa.

Les persones acollides al “Programa Talent Sènior UPF” podran participar en les activitats següents en els termes i condicions previstos per la normativa actual:

a) programes de mentoria, tant dels nous acadèmics, com de personal del PAS;

b) activitats de formació i informació sobre la universitat o similars;

c) activitats de recerca i/o de transferència de coneixement;

d) accions de projecció nacional i internacional de la UPF;

d) en general, activitats orientades a completar el traspàs del seu coneixement i experiència a les noves generacions d’acadèmics i gestors de la Universitat, més enllà de les persones que concretament poguessin ocupar la plaça que ells o elles hagin deixat vacant.

 

5. Drets de les persones acollides al programa.

Les persones acollides al “Programa Talent Sènior UPF” gaudiran dels drets i serveis següents:

 • Seguir disposant del mateix compte de correu electrònic institucional que quan estaven en actiu.
 • Serveis d'informació bibliogràfica i de préstec de documents: documents de la UPF, documents d'altres universitats catalanes (PUC) i préstec interbibliotecari (documents d'altres biblioteques d'arreu del món, aplicant les tarifes establertes).
 • Accés a recursos electrònics (exclusivament des de les instal·lacions de la UPF).
 • Accés a la xarxa sense fils Eduroam
 • Servei de gestió de bibliografies
 • Accés al Campus Global amb els continguts que la Universitat determini.
 • Accés, en les mateixes condicions que la comunitat universitària en actiu, a les activitats, tallers i cursos que la Universitat organitza.
 • Accés als espais físics que la Universitat habiliti per a les persones que participin en aquest programa; en el benentès que la participació en aquest programa no comporta el dret a mantenir els espais ocupats al llarg de la vida laboral activa.
 • Disposar d’un carnet acreditatiu que l’identifiqui.
 • Accés als mateixos serveis i avantatges que s'ofereixen als Alumni de la UPF.  

Els membres del col·lectiu del PDI també podran gaudir dels serveis addicionals següents:

 • Poder utilitzar la UPF com a la seva afiliació acadèmica sota la fórmula "(Professor/a honorari/honorària), Universitat Pompeu Fabra".

A més, les persones que participin en el  programa durant un mínim d’un any rebran un diploma de reconeixement de la Universitat.

 

6. Procés per a la incorporació al programa.

Les persones interessades a participar en aquest programa hauran de sol·licitar-ho abans del 31 de maig (en cas de voler començar la seva participació a partir del mes de juliol) o del 30 de novembre (en cas de voler començar la seva participació a partir del mes de gener de l’any següent). Per tal de formalitzar la seva sol·licitud, les persones interessades s’adreçaran per escrit al Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat.

La sol·licitud haurà d’incloure la darrera posició ocupada per aquesta persona a la Universitat, una breu motivació del seu interès a participar en el programa i les activitats en què, a parer seu, podria implicar-se. Un cop rebuda la sol·licitud, el Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat sol·licitarà un breu informe valoratiu a la persona o persones responsables de la unitat o unitats en el marc de les quals s’encabirien aquestes activitats.

El Vicerectorat responsable de les relacions amb la comunitat traslladarà el conjunt de sol·licituds a la comissió que descriu el punt 7 per tal que aquesta les valori i aprovi la seva inclusió en el  programa durant els mesos de juny i desembre de cada any.

Per tal de valorar les diferents sol·licituds rebudes, la Comissió prendrà en consideració els dos criteris següents: l’adequació de la motivació expressada pel candidat o candidata l’objectiu i a les activitats incloses en aquest programa i l’adequació del perfil i de les habilitats de la persona sol·licitant al contingut de les activitats en les quals pretén col·laborar.

 

7. Comissió del programa.

La comissió responsable de la valoració i aprovació de les sol·licituds d’incorporació al programa es reunirà dues vegades a l’any, els mesos de juny i desembre, i estarà integrada per les persones següents:

- El vicerector o vicerectora responsable de les relacions amb la comunitat, que actuarà com a president o presidenta.
- El gerent de la universitat.
- El vicegerent responsable de l’àrea de Recursos Humans.
- El secretari o secretària general.
- Un representant del col·lectiu del PDI designat conjuntament pel Comitè d’empresa i la Junta del PDI.
- Un representant del col·lectiu del PAS designat conjuntament pel Comitè d’empresa i la Junta del PAS.
- Un alumni.


La Comissió publicarà la resolució amb la seva decisió i informarà les persones sol·licitants no més tard de 25 dies des de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

 

8. Finançament del programa.

La comissió descrita al punt 7 podrà autoritzar, en els casos excepcionals esmentats al punt 3, el pagament d’honoraris en els termes previstos per la normativa vigent.

El finançament d’aquests honoraris haurà de procedir preferentment de fons addicionals, com ara la creació d’una càtedra institucional o d’empresa. 

 

9. Coordinació i seguiment del programa.

El Vicerectorat responsable de coordinar les relacions amb la comunitat s’encarregarà, juntament amb la gerència,  del desenvolupament, la coordinació i el seguiment d’aquest programa. 

El Vicerectorat responsable de coordinar les relacions amb la comunitat elaborarà un informe anual incloent, entre d’altres informacions, les persones participants, les activitats realitzades i el cost total. Aquest informe es posarà a disposició del Consell de Govern durant el primer trimestre de l’any següent.

 

7. Aprovació de temes de l’àmbit organitzatiu i econòmic:
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

7.1. Informe sobre la signatura de l'Acord de la disposició transitòria divuitena del conveni col·lectiu del PAS-L de les universitats públiques catalanes.

El Consell de Govern pren coneixement de la signatura de l'Acord de la disposició transitòria divuitena del conveni col·lectiu del PAS-L de les universitats públiques catalanes, que consta com a annex 4.

7.2. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

7.2.1.

La UPF està adherida a la contractació conjunta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per al servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic Online Training Suite per a les universitats que integren el grup de compra. Ultimada la licitació d’aquesta contractació, es formalitza el contracte amb l’adjudicatària THE MATHWORKS, SL el 10/04/2019 per un període fins al 31/03/2022 i es preveu la possibilitat de pròrroga de fins a dues anualitats addicionals.

En data 18/02/2022, el CSUC proposa a les entitats del grup de compra la pròrroga del contracte per al període des de l’1/04/2022 i fins al 31/03/2024.

El 21/02/2022 la Universitat comunica la seva conformitat a la tramitació de la pròrroga del contracte, ja que la UPF necessita continuar comptant amb aquesta prestació de serveis.

La pròrroga que planteja el CSUC, per un període pluriennal, s’emmarca en una estratègia de mantenir la viabilitat econòmica del contracte amb l’increment que existeix en els preus. És a dir, com a mesura per garantir la continuïtat de la prestació que el CSUC no albira que sigui possible si la prorroga fos per períodes anuals.

L’import de la despesa que correspon a la UPF, amb un percentatge de finançament respecte al total del 9%, queda distribuït per anualitats de la manera següent:

ANY/PERIODE

Import sense IVA

IVA

Import amb IVA

Partida

Abril 2022 – desembre 2022

11.823,00 €

2.482,83 €

14.305,83 €

201.30

Any 2023

15.764,00 €

3.310,44 €

19.074,44 €

201.30

Gener 2024 – març 2024

3.941,00 €

827,61 €

4.768,61 €

201.30

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la pròrroga de la contractació del servei de llicències de MATLAB Total Academic Headcount Full Suite i MATLAB Academic Online Training Suite, per al període 2022-2024, que ha tramitat el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

 

7.2.2.

La UPF està adherida a la contractació conjunta del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per als serveis de l’Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d’Identitats per a les universitats que integren el grup de compra (UAB, UPF i URV). Ultimada la licitació d’aquesta contractació, es formalitza el contracte amb l’adjudicatària SISTEMAS INFORMÁTICOS ABIERTOS, SAU el 27/03/2020 per un període de 24 mesos a partir de l’ 1/04/2020

En data 28/03/2022, el CSUC proposa a les entitats del grup de compra la pròrroga del contracte per al període des de l’1/04/2022 i per 36 mesos (fins al 31/03/2025) i una modificació a la baixa en el serveis d’evolutius corresponents a la UPF de 400 hores anuals a 225 hores.

El 30/03/2022 la Universitat comunica al CSUC la seva conformitat a la tramitació de la pròrroga del contracte per al període de l’1/04/2022 fins al 31/12/2022, amb el compromís de tramitar en la propera sessió del Consell Social l’autorització de la despesa pluriennal de la pròrroga fins el 31/12/2025.

La Universitat precisa continuar disposant d’una oficina tècnica pel manteniment del sistema de gestió d’identitats i cobrir a la vegada les necessitats de suport incidental de la plataforma, de millora tècnica i/o funcional de la gestió d’identitats i de coordinació de projectes per la l’evolució tècnica i funcional de les diferents solucions que composen la gestió d’identitats.

La pròrroga que planteja el CSUC, per un període pluriennal, s’emmarca en una estratègia de mantenir la viabilitat econòmica del contracte amb l’increment que existeix en els preus. És a dir, com a mesura per garantir la continuïtat de la prestació que el CSUC no albira que sigui possible si la prorroga fos per períodes anuals.

L’import de la despesa que correspon a la UPF, amb un percentatge de finançament respecte al total del 36,22 %, queda distribuït per anualitats de la manera següent:

Període

Import total sense IVA

IVA

Import total amb IVA

Partida

2023

24.825,94 €

5.213,45 €

30.039,39 €

227.64

2024

24.825,94 €

5.213,45 €

30.039,39 €

227.64

2025

6.206,48 €

1.303,36 €

7.509,84 €

227.64

 

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF de la pròrroga del contracte dels serveis de l’Oficina Tècnica pel Govern de la Gestió d’Identitats, per al període 2023-2025 que tramita el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

 

7.2.3.

El curs acadèmic 2017-18 la Universitat opta per contractar la plataforma d’aprenentatge virtual (Moodle) al núvol, el que suposa que un proveïdor especialitzat operi i mantingui la plataforma de manera que es redueixi la inversió de recursos humans i tècnics propis en l’operació i manteniment de la plataforma Moodle, així com es disposi d’una plataforma amb major estabilitat i disponibilitat. El resultat és la plataforma que es denomina a la UPF l’Aula Global.

Fruit d’aquesta experiència positiva, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), amb la UPF, UB, UOC, UVic-UCC i La Salle, inicia el gener del 2018 la contractació conjunta d’un servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració (Exp. CSUC 17/32), que s’adjudica a SBS SEIDOR, SL, formalitzant-se el contracte el mes de maig de 2018 i que té una durada, incloses les pròrrogues, fins al 31 de juliol 2022.

Atès que el contracte no es pot prorrogar més, el CSUC ha iniciat la preparació d’una contractació de la renovació del servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual, en el que s’incorporen les mateixes prestacions exigides en l’anterior contracte al que s’afegeixen noves funcionalitats que o bé s’han incorporat la via de modificació contractual (solució intelliboard) o bé s’han anat contractant a través d’altres negocis jurídics, com són (a) la funcionalitat Ally - per facilitar l’accessibilitat dels continguts que es posen a l’aula global en compliment a la legislació que demana que totes les aplicacions siguin accessibles-, (b) portafoli de l’estudiant i (c) una bossa d’hores de suport de programació.

Es pretén doncs amb aquesta nova contractació no només renovar la llicència sinó incorporar els serveis addicionals que s’han anat contractant de forma separada i, en darrer lloc, donar cobertura a tots els usuaris; ja que l’anterior contractació estava dimensionada per 13.000 usuaris i ara cal atendre a un total de 17.500 usuaris.

Tots aquests factors suposen que el cost de l’anterior contracte de 69.900,00 €/any sense IVA, es vegi incrementat, si bé cal assenyalar que s’ha pogut plantejar una reducció del cost per usuari que anteriorment era de 5,50 € sense IVA i ara passa a ser de 5,00 € sense IVA.


La despesa que el CSUC ha pressupostat per a la UPF en la licitació, repartida per anualitats és la següent:

 

Anualitat

Pressupost sense IVA

IVA

Pressupost amb IVA

Partida

2022

149.050,00 €

31.300,50 €

180.350,50 €

201.30

2023

169.400,00 €

35.574,00 €

204.974,00 €

201.30

2024

169.400,00 €

35.574,00 €

204.974,00 €

201.30

 

487.850,00 €

102.448,50 €

590.298,50 €

 


En el disseny estratègic de la contractació conjunta, el CSUC planteja una durada del contracte de 3 anys amb la possibilitat de pròrroga fins al màxim permès que es de 5 anys. Aquest disseny de durada inicial pluriennal es realitza com a mecanisme de contenció de preus, ja que per exemple el sector de programació informàtica els tres darrers anys ha tingut un creixement d’un 0,8 % anual que es pot veure incrementat si considerem que hi ha una taxa interanual actual d’inflació del 7,6% (font FUNCAS https://www.funcas.es/coyuntura-economica/espana/previsiones-ipc/previsiones-ipc/). Per aquest motiu, es considera que el mecanisme d’una contractació pluriennal comporta una gestió més eficient dels recursos que si la contractació fos anual.

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’aprovació de la despesa de caràcter pluriennal de la UPF en la contractació de la renovació del servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual, per al període 2022-2024.

 

8. Designació de membres a comissions de la Universitat i a altres organismes.
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

8.1. Es designa la professora Coloma Maria Ballester Nicolau, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en substitució del professor Rafael Pous Andres.

8.2.Es designa el senyor Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF, vocal del patronat del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), en substitució del senyor Jaume Badia Pujol.

8.3. Es designa el senyor Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF, vocal del Consell Rector del Consell de Recerca en Economia Internacional (CREI), en substitució del senyor Jaume Badia Pujol.

8.4.Es designa el senyor Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF, vocal de la Comissió Antiga Fundació Barcelona Media de la Fundació Eurecat, en substitució del senyor Jaume Badia Pujol.

8.5. Es designa el senyor Oriol Escardíbul Ferrà, gerent de la UPF,  vocal de la Comissió de Gestió Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del senyor Jaume Badia Pujol.

8.6.Es designa el professor Magí Panyella Roses, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, vocal del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, en substitució del professor Miquel Salvador Serna.

 

9. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 4 de maig del 2022)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 5.