1. Aprovació de l’acta de la sessió de 14 de desembre del 2018
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 14 de desembre del 2018.

3. Aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica

Modificació i programació universitària dels cursos curs 2019-2020 i 2020-2021

(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

3.1. S'aprova la programació universitària per al curs 2020-2021, que consta com annex 1.

3.2. S'aprova la modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com annex 2.

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Vista la necessitat de modificar alguns articles de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau per tal que concordi amb la realitat actual d’aquests ensenyaments;

Atès que el redactat d’alguns apartats pot donar peu a una incorrecta interpretació de la norma;

El Consell de Govern

ACORDA

Article 1. Modificar la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, de 9 de maig del 2012, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer del 2016, de 6 de juliol del 2016, de 26 d'abril del 2017 i d'11 d'abril del 2018, en els termes que s’assenyalen a continuació:

Primer. L’apartat 3.1.2. de l’article 3. Reincorporació, queda redactat de la manera següent:

“3.1.2. L'estudiant ha de presentar la documentació acreditativa dels motius pels quals sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.”

Segon. L’apartat 4.1. de l’article 4. Matrícula, queda redactat de la manera següent:

 “4.1. L'estudiant ha de formalitzar la sol·licitud de matriculació als ensenyaments de grau dins els terminis fixats per la Universitat. Fora d’aquest termini no es podrà formalitzar la matrícula i només es podran fer modificacions de matrícula en els terminis que la universitat estableixi. Les sol·licituds presentades fora dels terminis fixats no s'admetran a tràmit.

L'acceptació de la sol·licitud per part de la Universitat està condicionada a la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud, al compliment per part de l'estudiant dels requisits establerts a la normativa vigent per accedir als ensenyaments de grau i al pagament complet del corresponent preu públic en la forma i el termini establerts.”

Tercer. L’apartat 4.3.2. de l’article 4. Matrícula, queda redactat de la manera següent:

“4.3.2. En el moment de formalitzar la matrícula, els estudiants amb crèdits de formació bàsica i obligatoris no superats, hauran de matricular obligatòriament tots aquests crèdits en cas que també matriculin crèdits per primera vegada.”

Quart. L’apartat 4.4.2. de l’article 4. Matrícula queda redactat de la manera següent:

“4.4.2. Pel que fa a la limitació de matriculació de l'apartat anterior, als estudiants admesos en els programes especials de grau, se'ls aplicaran les normatives acadèmiques pròpies que s'hagin establert en les memòries corresponents aprovades pel Consell de Govern.”

Cinquè. L’apartat 8.9. de l’article 8. Reconeixement de crèdits, queda redactat de la manera següent:

“8.9. Els crèdits que es reconeguin es faran constar a l'expedient de l'estudiant i es reflectiran en el Suplement Europeu al Títol, d'acord amb el que estableix la normativa legal de qualificacions vigent en el moment de l'esmentat reconeixement de crèdits.”

Sisè. L’apartat 8.11.2. de l’article 8. Reconeixement de crèdits, queda redactat de la manera següent:

“8.11.2. La Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics està composta pels membres següents:

- President o presidenta: el rector o rectora o vicerector o vicerectora en qui delegui.

- Vocals: fins a un màxim de 10 professors designats pel Consell de Govern.

- Secretari o secretària: el/la cap del servei competent en matèria de gestió acadèmica.”

Setè. L’apartat 4.1 de l’article 9bis. Formació transversal de lliure elecció, queda redactat de la manera següent:

“4.1. Només es podran matricular assignatures en el marc de la formació transversal de lliure elecció si l'estudiant està matriculat en un curs del seu pla que permeti cursar optativitat, excepte per a aquelles activitats formatives que ho estableixin altrament o quan es cursi com a mínor.”

Article 2. Suprimir de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau l’annex 1 - Relació de programes especials en els estudis de grau-.

 

Canvi de denominació de les bases de la convocatòria del programa UPF d’ajuts a l’estudi i d’aprovació de les bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF. Curs 2018-2019
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Primer. S’acorda el canvi de denominació de les Bases de la convocatòria del Programa UPF d’ajuts a l’estudi per Bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF.

Segon. S’acorda l’aprovació de les Bases de la convocatòria d’ajuts a l’estudi de la comunitat UPF, curs 2018-2019, que consten com a annex, destinat a estudiants de centres propis de la UPF que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula o d’altres preus públics.

Annex

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI DE LA COMUNITAT UPF, CURS 2018-2019

1. Àmbit d’aplicació

1.1. Aquests ajuts van adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster. Els destinataris s’han de trobar davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula o d’altres preus públics d’obligat pagament a la universitat, com a resultat de:

a) una situació sobrevinguda durant el darrer trimestre de l’any 2017 i durant l’any 2018, que afecti de manera greu a l’economia familiar;

b) denegació de la beca de la convocatòria general, per motius acadèmics, i necessitat de complementar la beca equitat obtinguda;

c) concessió de la beca general, amb uns ingressos familiars compresos entre el llindar 1 i 2 que estableix la convocatòria d’aquestes beques i que han d’abonar assignatures amb recàrrec.

1.2. Els estudiants beneficiaris no podran gaudir de cap altre ajut públic o privat per la mateixa finalitat, concepte o curs acadèmic, llevat dels casos contemplats a l’apartat b) i c) de l’article 1.1.

1.3. Aquests ajuts es podran atorgar només una vegada, a excepció dels casos en que la comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació. En qualsevol cas, es prioritzaran les sol·licituds que no hagin gaudit d’aquests ajuts amb anterioritat.

1.4. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els sol·licitants si la situació econòmica ha estat causada per decisions individuals, com pot ser l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar.

2. Finançament

2.1.La Universitat assegura la dotació d’un mínim de 75.000€ per al funcionament  d’aquests ajuts.

2.2.També s’hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques o jurídiques la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts.

3. Modalitats dels ajuts

3.1.Les modalitats dels ajuts són els següents:

-  Preu dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2018-2019.

-  Exempció de les despeses de gestió per manca de pagament dels preus de matrícula a la Universitat.

-  Complement a la minoració dels preus públics dels estudis universitaris obtinguts per la beca EQUITAT

-  Altres ajuts als preus públics que consideri la comissió.

3.2. L’import dels ajuts podrà abastar tot o part dels crèdits matriculats corresponents o de les despeses esmentades a l’apartat anterior, per l’adaptació a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d’ajut disponible, segons el que consideri la comissió de selecció.

4. Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

4.1. Cursar, en un centre propi de la UPF, uns estudis oficials de grau o de màster. Per aquest nivell d’estudis haurà de complir un dels següents supòsits:

- que el màster sigui habilitant,

- que estigui matriculat en el segon curs d’un màster amb una durada de dos cursos acadèmics,

- que cursi, amb matrícula parcial, el segon any del primer curs del màster.

4.2. Haver matriculat el curs acadèmic 2018-2019 el mínim de crèdits exigit per obtenir beca a temps parcial en la convocatòria de beques de caràcter general per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

4.3. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea i acreditar la residència a l’Estat espanyol des de fa un any, com a mínim. Els estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residència de llarga durada.

4.4.  No estar en possessió o no reunir els requisits per a l’obtenció d’un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències professionals, per a les quals es sol·licita l’ajut a l’estudi.

4.5. Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l’any 2017 i/o durant l’any 2018 no li permet fer front al pagament dels preus públics exigits per la universitat. Aquesta situació no ha d’haver estat causada per una decisió de la persona sol·licitant. En particular, caldrà acreditar que la persona sol·licitant es troba en unes circumstàncies econòmiques que li haurien permès obtenir les beques de les convocatòries ordinàries.

4.6. El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l’ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

5. Sol·licitud

5.1. Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 29 de març del 2019.

5.2. La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la Universitat i caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa al Punt d’Informació a l’Estudiant o a qualsevol altre lloc admès per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. Documentació

6.1.  Els sol·licitants han d’aportar necessàriament la documentació següent:

-  Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entendrà per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

-  Certificat de convivència del Padró Municipal d’Habitants que correspongui.

-  Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys durant l’any 2017: Declaració de la renda de l’any 2017, certificat d’imputacions o altres documents acreditatius.

- Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: certificat de l’INEM de la situació actual, certificat de defunció d’algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.

6.2. Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.

7.  Procediment de selecció

7.1. Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de selecció constituïda a l’efecte i que tindrà la composició següent:

- Vicerector. Direcció de projectes per a la comunitat universitària

- Tres professors nomenats pel rector

-  La vicegerent de Docència

- Un representant dels estudiants, escollit pel Consell d’Estudiants

- La cap del Servei de Gestió Acadèmica, que actuarà com a secretària de la Comissió

7.2.  La Comissió de selecció podrà requerir l’assessorament de tècnics especialistes.

7.3.  La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinarà la modalitat de l’ajut a concedir a cada sol·licitud.

7.4. La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de tres mesos des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

7.5. La resolució es publicarà a la web de la UPF. La resolució indicarà NIF/NIE de l’estudiant, import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.

7.6. Contra la resolució de la Comissió de selecció, la persona interessada podrà interposar recurs de reposició davant el rector de la Universitat en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució.

8. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i curs acadèmic.

9. Autorització per a l’obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud d’aquest ajut comporta l’autorització a la UPF per obtenir i contrastar les dades necessàries de la persona sol·licitant i dels membres computables de la unitat familiar amb els organismes públics, universitats o centres d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l’objectiu de resoldre el procediment.

10. Comunicacions als sol·licitants

Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

11. Revocació de l’ajut

La Comissió de selecció podrà revocar l’ajut en cas de comprovar que s’han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria.

12. Avaluació

El president de la Comissió de selecció presentarà al rector un informe sobre els resultats i el funcionament d’aquests ajuts.

Disposició única

Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

 

Aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2019-2020
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

El Pla Estratègic 2016-2025 estableix la docència com un dels cinc àmbits estratègics de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb l'impuls de tres eixos transversals: 1) una universitat global, plenament multilingüe amb una cultura de projecció internacional; 2) que aposta per un model transformador, socialment responsable i sostenible,  de caràcter integral; 3) que treballa en xarxa, teixint vincles i relacions que esdevinguin oportunitats d'aprenentatge i millora, aprofundint i aportant valor en les relacions amb interlocutors del món professional, social, productiu i cultural.

En aquest marc, la UPF continua construint un model educatiu singular, distintiu, innovador i de qualitat, configurat per una formació orientada a l'excel·lència, on s'integren les dimensions docent, investigadora, social i humana, a partir de la reflexió dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'impuls de la innovació. Aquests trets  la situen com un referent educatiu tant dins del sistema universitari català, com en l'àmbit estatal i internacional.

La societat evoluciona; la universitat, també. Per respondre als nous reptes del coneixement i l’aprenentatge, la UPF està treballant a través del projecte EDvolució en el redisseny del seu model educatiu, perquè expressi la singularitat de la seva naturalesa com a institució d’ensenyament i s’adeqüi a les necessitats del futur i que inspiren les línies estratègiques de la convocatòria d’enguany.

Així mateix, la integració dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) és un repte per posar a l’Agenda 2030, aprovada per la ONU (2015), al centre de la tasca de les nostres universitats, com s’expressa en “El compromís de les universitats catalanes amb els objectius de desenvolupament sostenible: cap a una educació transformadora per a un món nou com un repte assolit pel conjunt de les universitats catalanes”.

A aquest efecte, l'article 141.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra estableix que correspon al Consell de Govern aprovar els plans adreçats a impulsar i a incentivar la renovació pedagògica i la millora dels processos educatius, així com promoure programes d'incentivació i de reconeixement de la qualitat docent, dirigits tant al professorat com als equips docents.

La coordinació i la gestió del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK) correspon al Centre per a  la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK), que vetlla per "promoure, impulsar i donar suport a les accions de renovació pedagògica i d'innovació docent entre els professors per millorar els models educatius".

En conseqüència, el Consell de Govern

ACORDA:

Article únic. Aprovar la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK 2019-2020), que es regeix per les bases que s'annexen a continuació.

Annex

Bases de la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement (PlaCLIK 2019-2020)

1. Objecte i finalitat

Atesa la voluntat de la UPF de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes sobre innovació i millora de la qualitat docent en el marc de les titulacions, es convoquen els ajuts del PlaCLIK per ser desenvolupats durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021, si escau. En funció del tipus i les necessitats de cada proposta, els projectes es podran desenvolupar en un curs o en dos.

La convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes, relacionats amb els ensenyaments de grau i de postgrau, que atenguin necessitats i que aportin innovació al procés d'ensenyament-aprenentatge, a partir de diferents línies transversals i eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, ODS i metodologies actives d’aprenentatge.  

Les propostes poden ser projectes de disseny, implementació i avaluació d'iniciatives o investigacions, estudis i anàlisis d'impacte sobre la innovació docent relacionats amb alguna de les línies transversals i dels eixos temàtics  estratègics.

Els projectes han d’integrar en cada cas una línia transversal, com a mínim un eix temàtic estratègic d’EDvolució en relació amb una tendència internacional, incloure algun dels ODS, així com indicar quina metodologia d’aprenentatge actiu es proposa desenvolupar. 

2. Les línies transversals

Les línies transversals de la convocatòria són les següents:

—Internacionalització

—Multilingüisme

—Compromís social i desenvolupament sostenible

—Pluridisciplinarietat i treball en xarxa

3.  Eixos temàtics estratègics, tendències internacionals, ODS i metodologies de aprenentatge

3.1. Eixos temàtics estratègics d’EDvolució

—Acompanyament a l’estudiant: tutoria que ajuda a fomentar l’aprenentatge no estrictament acadèmic i afavoreix uns lligams socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants. 

—Arquitectura d’aprenentatge: organització i distribució del pas dels estudiants per la universitat (com estructurar itineraris acadèmics interdisciplinaris), competències que han d'adquirir al llarg de la seva trajectòria (internacionalització) i manera d'aconseguir-ho.

—Entorns i recursos innovadors d’aprenentatge: redisseny i reorganització dels espais com a  espais polivalents capaços d'acollir tota mena d'esdeveniments (tutories, treballs en grups, xerrades, coworking, etc.) connexió total d’espais físics d’aprenentatge, espais virtuals, entorns col·laboratius i espais orientats als recursos i als serveis.

—Format educatiu: les noves modalitats educatives i la inclusió de les TIC han propiciat una nova manera de relacionar-se i d'adquirir coneixement. Dinàmiques com el flipped learning, les classes per videoconferència, els MOOC o el núvol s'ofereixen com un complement efectiu a l'educació presencial.

—Identitat UPF: desenvolupament competencial transversal identitari,  competències transversals que els singularitzin com a estudiants UPF.

3.2. Tendències internacionals 

EDvolució pensa en les tendències educatives de futur i integra algunes de les iniciatives en l’àmbit internacional. Per facilitar la tria de cada temàtica s’ofereix un recull d’aquestes tendències a partir d’un estudi que ha tingut en compte les referències següents:

 • Premis Reimagine Education
 • Global University Network for Innovation (GUNI)
 • OCDE Schools for 21st Century Learners
 • Radar de la tecnologia: tecnologies emergents (150 tecnologies emergents) 
 • Horizon Report NMC 2017 - Key Trends Accelerating Higher Technology Adoptions 
 • Innovating Pedagogy 2017 - Open University

Metodologia docent

Aquestes tendències educatives s'emmarquen en els següents àmbits:

—Adaptació a les motivacions i emocions de les persones que aprenen (Emotional Learning).

—Personalització de l’ensenyament-aprenentatge.

—Cultures d’innovació i promoció de l’aprenentatge profund.

—Aprenentatge social col·laboratiu.

—Potenciació de la curiositat.

—Integració del coneixement humanístic i de la perspectiva a la comunitat.

—Aprenentatge immersiu.

Acompanyament i orientació

—Millorar i enfortir l’orientació de futur.

Organització de la docència

—Disseny d’entorns i espais innovadors d’aprenentatge

—Disseny blended learning i aprenentatge col·laboratiu.
—Interacció  docent-alumne.

—Agrupació d’alumnes

—Interacció intergrupal.

—Promoció de la connexió horitzontal.

—Implicació dels Alumni

—Nous models temporals

Recursos i tecnologia

—Repertori de recursos pedagògics

—Open Textbooks.
—Tecnologies d’aprenentatge adaptatiu i d’aprenentatge mòbil.
—Eines transmèdia.

Comunitat d’aprenentatge

—Coneixement humanístic i transferència social.
—Construcció de coneixement científic i integració de la recerca a la docència.

Avaluació i impacte

—Anàlisi de dades i big data: pensar i prendre decisions amb dades.

3.3. Metodologies actives d’aprenentatge

Les propostes han d’explicitar la/les metodologies  entre aquelles que fomenten l’aprenentatge actiu de l’alumnat:

Aprenentatge basat en problemes (ABP): metodologia d'aprenentatge en què el/la docent planteja un problema real l’estudiantat i l’ajuda a investigar-ne la resposta, tot deixant que sigui l’alumnat qui trobin la solució.

Aprenentatge orientat a projectes (AOP): mètode de treball en què l'estudiantat es fa responsable del seu propi aprenentatge, tot investigant i solucionant una hipòtesi plantejada pel professorat.

Aprenentatge basat en recerca (ABR): metodologia pedagògica en què el professorat incorpora els últims resultats i avenços d'una determinada investigació als continguts de l'assignatura.

Aprenentatge servei (ApS): proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. A través d’aquest projecte, l’estudiantat es forma mitjançant el treball sobre necessitats reals de l'entorn i amb l'objectiu de millorar-lo.

Flipped classroom: metodologia docent en què l'alumnat desenvolupa les seves activitats d’estudi fora de l’aula i aprofita l'experiència de la classe presencial per consolidar els coneixements apresos mitjançant dinàmiques i casos pràctics guiats pel docent. S'inverteix, així, el model anterior en què el professorat explicava la teoria a classe i els exercicis pràctics es feien fora de l’aula sense ajuda. 

Estudi de casos: metodologia en què el professorat presenta a classe un cas real d'una institució o empresa i l’estudiantat l’ha de resoldre'l de manera autònoma.

Ludificació (gamification): utilització dels mecanismes propis dels jocs per fomentar la motivació de l’alumnat.

3.4. Objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de Nacions Unides 

La sol·licitud haurà de detallar quin dels ODS s’identifiquen a la proposta i com es preveuen treballar a fi de desenvolupar una docència amb perspectiva sostenible.

L’Agenda 2030 compta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al combat contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats. Són els següents:

1) Erradicació de la pobresa: acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2) Lluita contra la fam: acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3) Bona salut: garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4) Educació de qualitat: garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5) Igualtat de gènere: aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6) Aigua potable i sanejament: garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7) Energies renovables: garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8) Ocupació digna i creixement econòmic: promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9) Innovació i infraestructures: construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10) Reducció de la desigualtat: reduir la desigualtat entre els països i a dins.

11) Ciutats i comunitats sostenibles: crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12) Consum responsable: garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13) Lluita contra el canvi climàtic: combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14) Flora i fauna aquàtiques: conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15) Flora i fauna terrestres: protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16) Pau i justícia: promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17) Aliances per als objectius mundials: enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.

4. Destinataris

Poden sol·licitar els ajuts el professorat de la UPF, a títol individual, o a títol col·lectiu a través d’equips docents i de recerca o d’unitats acadèmiques. 

Pot participar en aquesta convocatòria tot el personal docent i investigador de la UPF que tingui prevista l'assignació de docència durant el curs 2019-2010, en un màxim de dos projectes, tot i que només es pot coordinar una de les iniciatives.

Els projectes poden estar conformats per membres d'una mateixa unitat acadèmica, o bé ser interdepartamentals o interuniversitaris. Així mateix es pot preveure la col·laboració d'entitats i d'organitzacions externes, d'unitats de gestió i de serveis.

En el cas de projectes interuniversitaris, la coordinació ha d'anar a càrrec de PDI de la UPF i el projecte ha de vetllar per la transferència mútua de resultats i el cofinançament de la iniciativa per part de l'altra institució universitària o organització.

El PDI sol·licitant que hagi gaudit d'un ajut del PlaCLIK anteriorment, sempre que aquest hagi estat justificat en el temps i la forma previstos, pot concórrer a aquesta convocatòria amb un nou projecte que tracti aspectes substancialment diferents als que hagin estat objecte d'ajut en convocatòries anteriors.

5. Període d'execució

La convocatòria preveu que els projectes tinguin caràcter anual o biennal. En el cas dels projectes anuals, el període d'implementació serà en el transcurs del curs 2019-2020. Els projectes biennals podran desenvolupar-se en els cursos 2019-2020 i 2020-2021.  

6. Dotació econòmica

L'import total destinat a la convocatòria del PlaCLIK 2019-2020 és de 90.000 €.

L'import màxim que s'atorgarà per projecte és de 8.000 €.

Quan el pressupost d'un projecte superi la quantia de l'ajut assignat, la sol·licitud ha de preveure mecanismes que completin el finançament o bé el seu reajustament pressupostari, tot atenent els criteris de compatibilitat de la convocatòria.

L'ajut atorgat s'ingressarà al centre o departament on estigui assignada la coordinació i la gestió econòmica del projecte.

Les despeses a càrrec de l'ajut han de ser necessàries per executar el projecte i correspondre's als conceptes elegibles especificats en l’apartat següent. Així mateix, s'han d'haver fet constar a la sol·licitud i han d'haver-se efectuat en el període d'execució del projecte.

7. Despeses elegibles

Els conceptes elegibles d'aquesta convocatòria són:

—Serveis tècnics i professionals externs que col·laborin en el treball multidisciplinari del projecte.

—Personal de suport o contractat, amb caràcter temporal.

—Material fungible i material específic, no inventariable, indispensable per desenvolupar el projecte.

—Despeses d'inscripció, viatge i allotjament, si escau, per presentar una comunicació relacionada amb el projecte en una jornada o un congrés.

—Despeses de coordinació (viatges i allotjament), en el cas de projectes interuniversitaris.

—Despeses de publicació i difusió dels resultats del projecte.

—Altres despeses, justificades i relacionades amb el projecte, prèviament autoritzades pel CLIK.

8. Compatibilitat

Els ajuts del PlaCLIK no són compatibles amb l'atorgament d'altres ajuts de la UPF o externs que tinguin el mateix objecte i destinatari/s, excepte en el cas de projectes interuniversitaris quan el finançament extern provingui d'una altra universitat participant. En aquest sentit, si una proposta rep finançament extern, el responsable del projecte ha de renunciar a l'ajut PlaCLIK concedit.

Els ajuts del PlaCLIK són compatibles amb premis que promocionin la qualitat i la innovació educatives.

9. Procediment de sol·licitud: fases de la convocatòria

La convocatòria es durà a terme en dues fases, a fi i efecte de:

a. Fomentar la col·laboració entre les propostes similars, tot convidant a la preparació d'un projecte comú.

b. Alinear els projectes amb els objectius estratègics i transversals de la convocatòria.

c. Fer més efectiva la dedicació dels sol·licitants en la preparació de projectes.

d. Assimilar-se a altres processos competitius internacionals tant en l'àmbit de la recerca com de la docència.

Fase I. Idees

L'objectiu d'aquesta primera fase és recollir idees d'innovació educativa que fonamentin els posteriors projectes que se'n derivin. En la sol·licitud s'inclourà una breu descripció de la idea, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

Fase II. Projectes

Una vegada valorades i seleccionades les idees, es convidarà a concretar i ampliar les propostes amb una valoració positiva, tot definint els projectes amb una memòria més extensa.

Així mateix, les idees seleccionades pel CLIK s'exposaran en una sessió per definir i concretar projectes, a fi de fomentar el treball comú entre propostes similars.

En aquesta segona fase cada responsable adquireix el compromís d'haver informat el responsable del centre o departament on es preveu executar el projecte.

En el cas que el projecte tingui implicacions o  que necessiti el suport d'altres serveis de la UPF, cada sol·licitant, abans de presentar la sol·licitud, s'hi ha de posar en contacte per valorar les possibilitats de desenvolupament del projecte i garantir-ne la viabilitat. EL CLIK assumirà un paper orientador i assessor en tots aquests tràmits, si el sol·licitant ho demana.

10. Sol·licituds i documentació que s'ha de presentar

La sol·licitud a cadascuna de les fases es farà a través de l'aplicació PlaCLIK-Innovació, accessible des del web del CLIK.  

Cada fase es formalitzarà de la manera següent:

—Fase I. Idees: formulari de proposta d'idea i breu descripció de la idea.

En la fase I, es presentarà una informació preliminar segons un model normalitzat amb l'encaix de la idea a les línies de la convocatòria, la viabilitat del seu desenvolupament i l'impacte esperat.

—Fase II. Projectes: formulari de sol·licitud i memòria descriptiva del projecte.

En la fase II, es presentarà la informació concretada segons el model normalitzat.

La memòria descriptiva no ha d'incloure cap indicació ni referència —ni noms ni cognoms— de la persona responsable del projecte, ni de l'equip participant. La memòria hauria de detallar quin dels ODS s’identifiquen i com es preveuen treballar, així com la metodologia activa d’aprenentatge. El text ha de permetre que l'avaluació sigui anònima.

11. Selecció i avaluació

11.1. Coordinació

La coordinació del PlaCLIK correspon al CLIK, el qual assessora en el plantejament i en el disseny de les propostes i en fa el seguiment en les diferents fases fins a la justificació dels projectes.

11.2. Valoració formal i tècnica

Una vegada finalitzat el període de presentació de les sol·licituds, a cadascuna de les fases, el CLIK comprovarà que es compleixen els requisits formals, i farà  la valoració d'adequació de la proposta a les baproses de la convocatòria i l'ajustament a les línies transversals i estratègiques. A més, a la segona fase, l'Àrea de Serveis, Tecnologia i Recursos d'Informació (ASTRI) estudiarà la viabilitat tècnica del projecte.

El CLIK traslladarà aquestes valoracions als avaluadors.

11.3. Sistema d'avaluació

1) En la primera fase, cada proposta serà avaluada amb un sistema peer review per dos experts externs en matèria d'innovació educativa, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta del CLIK. El CLIK publicarà la llista de les propostes que passen a la segona fase.

2) A la segona fase, cada proposta serà avaluada per una comissió formada pels dos experts que han intervingut en la primera fase i un mínim d'un professor i un màxim de dos professors per proposta​, que no participin en la convocatòria, amb experiència en temes d'innovació docent, nomenats pel vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació, a proposta del centre o departament on s'adscriu el projecte. La Comissió seguirà igualment un sistema d'avaluació peer review. La Comissió valorarà les propostes d'acord amb els criteris que es detallen a l'apartat 11.4. Es facilitarà una rúbrica a la Comissió per avaluar cadascun dels aspectes objecte d'avaluació.

3) El CLIK elevarà un informe de la valoració formal i tècnica i les valoracions dels avaluadors a l'òrgan competent per resoldre.

Els projectes han d’integrar en cada cas una línia transversal, com a mínim un eix temàtic estratègic d’EDvolució en relació amb una tendència internacional, incloure algun dels ODS, així com indicar quina metodologia d’aprenentatge actiu es proposa desenvolupar. 

11.4. Criteris de valoració de les sol·licituds

1) En la fase I. Idees

Adequació a les línies estratègiques i transversals del PlaCLIK

(0-3 punts)

Implementació i viabilitat de la idea proposada

(0-3 punts)

Impacte

(0-4 punts)

 

2) En la fase II. Projectes

Excel·lència:

Grau d'originalitat i innovació en els projectes

Integració mínim d’un eix temàtic estratègic

Adequació i integració d'una o més línies transversals

Implicació de treball col·laboratiu i interdisciplinari

(0-3 punts)

Implementació:

Viabilitat i adequació al context

Pla de treball

Equip acadèmic

Adequació del pressupost

(0-3 punts)

Impacte:

Resultats que s'esperen obtenir, rellevància i impacte en la docència i l'aprenentatge

Possible transferència social/empresarial

Pla d'extensió a altres estudis/cursos

Previsió de difusió de resultats

(0-4 punts)


12. Resolució

El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació és l'òrgan competent per resoldre la convocatòria. Per a l'adjudicació i la resolució podrà comptar amb l'assessorament del director acadèmic del CLIK i el suport tècnic d'un membre de l'equip pedagògic del CLIK. També podrà demanar assessorament a altres vicerectors, segons l'àmbit del projecte sol·licitat.

El vicerector o vicerectora resoldrà la convocatòria tenint en compte l'informe de valoració formal i tècnica del CLIK, la puntuació atorgada pels avaluadors, el pressupost sol·licitat i la disponibilitat pressupostària.

Es pot proposar una llista de reserva integrada per les sol·licituds que no hagin estat seleccionades per rebre l'ajut i que hagin obtingut la major puntuació.

El vicerector o vicerectora pot resoldre atorgar projectes sense dotació econòmica, atès l'especial interès de la proposta. En aquest cas, el CLIK pot certificar la realització del projecte prèvia presentació de la memòria justificativa segons el model normalitzat per part del responsable del projecte.

13. Notificació de la resolució

La resolució es publicarà al web del CLIK. Contra aquesta, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant del rector, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació.

14. Acceptació

L'acceptació de l'ajut es formalitzarà mitjançant un document normalitzat signat pel responsable del projecte, en el qual es comprometi a totes les condicions fixades en les bases d'aquesta convocatòria i a les exposades a la resolució de la convocatòria, si és el cas. L'acceptació s'ha d'adreçar al director acadèmic del CLIK segons la data prevista al calendari.

S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut concedit les persones beneficiàries que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrites en aquest apartat.

15. Compromisos dels beneficiaris dels ajuts

En finalitzar el projecte, d'acord amb el calendari de la convocatòria i segons temporització de cada projecte, el responsable de la proposta ha de justificar-ne la realització d'acord amb el format normalitzat i enviar-ho a l'adreça [email protected].

Així mateix, cada beneficiari adquireix el compromís de participar en alguna acció interna o externa de difusió organitzada per la UPF: en la realització d'un vídeo breu, la redacció d'un article o d'una comunicació per presentar en un congrés o la participació en una activitat dins de la programació del CLIK.

A les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta convocatòria, s'ha de fer una referència explícita al suport rebut del PlaCLIK 2019-2020 de la UPF.

El fet de participar en aquesta convocatòria implica que les persones beneficiàries dels ajuts autoritzen que la memòria justificativa del projecte presentada, segons el model normalitzat establert, es publiqui a l'e-Repositori institucional. La gestió d'aquesta publicació serà a càrrec del CLIK.

16.  Renúncia o incompliment de les condicions de la convocatòria

La no realització total o parcial del projecte en el termini previst així com l'incompliment de les obligacions que es deriven de la concessió de l'ajut, comportarà el reintegrament de l'import concedit. Així mateix, pot implicar la denegació d'ajuts en convocatòries posteriors.

En cas que, excepcionalment, es produeixin canvis, incidències o renúncies, el responsable del projecte ha d'enviar un escrit motivat al director acadèmic del CLIK, des de l’aplicació PlaCLIK-Innovació o a través d’un altre recurs que s’estableixi des del web del CLIK. El vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació resoldrà en el termini d'un mes, des de la data de presentació.

Les modificacions, si escau, es comunicaran a l'interessat i als òrgans acadèmics i administratius corresponents.

En cas que es produeixi alguna renúncia, o que no es lliuri el document d'acceptació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, el vicerector o vicerectora per a la direcció de projectes d'innovació podrà adjudicar l'ajut a projectes de la llista d'espera segons l'ordre de priorització proposat. 

17. Termini i forma de justificació

Les persones beneficiàries dels ajuts han de justificar l'execució efectiva dels projectes d'acord amb el calendari de la convocatòria, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, mitjançant el model normalitzat de justificació acadèmica i econòmica que es pot obtenir a la pàgina web del CLIK.

En el cas de projectes atorgats sense dotació econòmica, la memòria només inclourà la justificació acadèmica. Aquesta justificació s'enviarà a l'adreça [email protected].

El CLIK emetrà els certificats de realització del projecte sempre que el responsable hagi lliurat la documentació de justificació establerta.

Els romanents que quedin a la data de justificació, segons la durada anual o biennal establerta per a cadascun dels projectes, es retornaran al pressupost general de la UPF.

La justificació dels projectes, en temps i forma, és condició per poder participar en posteriors edicions dels ajuts PlaCLIK.

18. Calendari

Procés

Data

Publicació de les bases de la convocatòria del PlaCLIK 2019-2020

25 de febrer del 2019

Període de presentació de fase I. Idees

Del 25 de febrer al 25 de març del 2019

Publicació de les idees seleccionades

11 d’abril del 2019

*Període de presentació de la fase II. Projectes

Del 6 de maig al 3 de juny del 2019

Publicació de la resolució de la convocatòria

5 de juliol del 2019

Tramesa de la carta d'acceptació de l'ajut per part dels responsables dels projectes atorgats

Fins al 26 de juliol del 2019

Tramesa de la justificació acadèmica i econòmica dels projectes finalitzats

Fins al 31 d’octubre del 2020 o 2021 (en funció
de la temporització
del projecte)

 

*Després de la publicació de les idees seleccionades s'organitzarà una sessió per preparar la fase de projectes.

 

4. Aprovació de temes de l’àmbit de la recerca

Aprovació de venda de les participacions de la UPF en la Spin Off Prospera Biotech SL per cessament d’activitat
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Prospera Biotech SL (en endavant, “Prospera”) és una empresa de base tecnològica sorgida del Grup de Recerca en Biologia Cel·lular (Cell Biology Group, DCEXS), especialitzada en el desenvolupament de noves aproximacions per millorar la funcionalitat, manteniment i regeneració de teixits danyats.

L’objecte social de Prospera és implementar tecnologia biomèdica de frontera amb l'objectiu de combatre la fibrosi i la inflamació i millorar la pèrdua i la degeneració de teixits.

La UPF, ICREA i Prospera van subscriure un contracte de transferència de tecnologia en data 1 de desembre de 2015,  l’objecte del qual era la llicència en exclusiva a Prospera de la sol·licitud de patent europea EP12729486.6, titulada “New Treatment for Muscular Dystrophies”.

En data 10 d’octubre de 2017 la companyia va informar a la UPF la seva voluntat de no contestar l’acció oficial contra la sol·licitud de patent EP12729486.6 i per tant, decidia  abandonar el procés de protecció de la mateixa.

La clàusula 6.6 del contracte de transferència de tecnologia estableix que si l'empresa no té la voluntat de continuar amb la protecció de la patent les institucions poden revocar la llicència, sense haver de fer front a cap compensació a favor de la companyia. D’aquesta manera, UPF i ICREA van formalitzar la revocació  de la llicència mitjançant notificació expressa a l’empresa, amb efectes 1 de desembre de 2018.

El fet de revocar la llicència sobre la patent i resoldre per tant el contracte de transferència implica que l’empresa perd la base tecnològica de la Universitat i també implica la pèrdua dels potencials retorns per l’explotació de la patent.

La revocació de la llicència amb la conseqüent pèrdua de condició d’Empresa de Base Tecnològica i la manca de retorns presents i futurs a la UPF, justifica que la Universitat no es mantingui al capital social de l’empresa i que l’empresa perdi per tant, la seva condició d’Spin off de la UPF.

Per tots aquests motiu, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Transmetre la totalitat de les participacions de la Universitat Pompeu Fabra en l'entitat Prospera Biotech S.L. a un o diversos socis, en la proporció que aquests ostentin a l’empresa en el moment de notificar l’exercici del dret de sortida de la companyia, per un valor total d’un euro.

Segon. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquest acord.

Tercer. Elevar el present acord al Consell Social per a la seva aprovació.

 

Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2019
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

S'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2019, que consten com a annex.

Annex

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN EL MARC DEL PLA DE MESURES DE SUPORT A LA RECERCA PER A L'ANY 2019

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2019 es regeix per les bases següents:

Primer. Objecte

Aquestes bases regulen les condicions i el procediment per a la concessió dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l’any 2019.

Segon. Convocatòria

1. Correspon al rector o al vicerector/a en qui delegui la convocatòria dels ajuts del Pla de Mesures de Suport a la Recerca.

2. La convocatòria establirà el pressupost de cada programa, els terminis de presentació de les sol·licituds, el període durant el qual es pot realitzar l’activitat objecte de cada programa, i el termini màxim de resolució de les sol·licituds.

Tercer. Lloc de presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds d’ajuts s’han de presentar, acompanyades de la documentació que s’estableixi a les bases de cada programa, al Registre General de la Universitat Pompeu Fabra adreçades al Servei de Recerca.

2. Els impresos per participar en aquesta convocatòria es poden obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF.

Quart. Instrucció del procediment

Els actes d’instrucció s’efectuen d’ofici pel Servei de Recerca i estan subjectes a les previsions corresponents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Cinquè. Resolució de les convocatòries

1. El rector o vicerector/a en qui delegui resoldrà l’assignació dels ajuts en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria.

2. Sense perjudici de l’obligació legal de l’Administració de resoldre, la manca de resolució expressa produirà efectes desestimatoris, segons el que disposa l’article 25 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Sisè. Límit de finançament

Les sol·licituds resoltes favorablement seran finançades en funció de la disponibilitat pressupostària i fins al límit màxim especificat a la convocatòria.

Setè. Publicació

La resolució dels ajuts es farà pública al web del Servei de Recerca de la Universitat.

Vuitè. Denegació d’ajuts per incompliment

L’incompliment de les obligacions derivades de la concessió d’ajuts dins del Pla de Mesures de Suport a la Recerca d’edicions anteriors podrà comportar la denegació de l’ajut.

Programa COFRE

Ajuts per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Primer. Objecte

L’objecte d’aquest programa és cofinançar les activitats de recerca dels departaments, centres específics, unitats i grups de recerca.

Segon. Sol·licitants

Modalitat A: Departaments

Poden sol·licitar aquest ajut els departaments de la UPF:

 • Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
 • Departament de Ciències Polítiques i Socials
 • Departament de Dret
 • Departament d'Economia i Empresa
 • Departament d'Humanitats
 • Departament de Comunicació
 • Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

Poden participar en aquesta modalitat els centres específics, les unitats i els grups de recerca UPF reconeguts segons la normativa vigent, els coordinadors dels quals estiguin vinculats a la UPF per dur a termes tasques de recerca  en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas dels grups de recerca, els beneficiaris dels ajuts seran els coordinadors del grup. En el cas de les unitats, el seu coordinador serà el beneficiari dels ajuts atorgats a cadascun dels grups que formen part de la unitat. En el cas dels centres específics de recerca, el beneficiari de l’ajut serà el director del CER. Quan hi hagi un CER reconegut, la sol·licitud es farà en nom d’aquest i no dels grups i unitats que en puguin formar part.

Tercer. Conceptes finançats

Aquest programa permet el finançament dels conceptes següents:

 • Contractació de personal (personal investigador, de suport tècnic o administratiu) d’acord amb la reglamentació vigent.
 • Adquisició d’equipament fungible, inventariable o bibliogràfic.
 • Edició de materials produïts (llibres, documents de treball, despeses de publicació d’articles, etc.).
 • Viatges per activitats de recerca: despeses de desplaçament i estada.
 • Assistència a congressos.
 • Altres activitats directament relacionades amb la recerca.

No seran despeses elegibles les minutes d’honoraris a personal UPF.

Quart. Documentació

Modalitat A: Departaments

Els departaments formalitzaran la sol·licitud mitjançant l’imprès normalitzat que es pot obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF que haurà d’incloure la signatura del director/a de departament. Caldrà que adjuntin una memòria (segons model normalitzat) que contingui 1) la previsió de pressupost i les actuacions a les que es destinaran el finançament del programa i 2) una explicació sobre la distribució del finançament i les acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.

Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

La sol·licitud es formalitzarà mitjançant l’imprès normalitzat que es pot obtenir al web del Servei de Recerca, dins l’apartat Ajuts UPF en el qual s’hi inclouran les dades actualitzades del grup (relació de membres i nombre de doctors).

És requisit obligatori la signatura del coordinador del grup i de tots els seus membres.

Cinquè. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar des del moment de la seva concessió i fins al 31 de desembre de l’any següent de l’atorgament. Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de Recerca. excepte que s’acordi una altra finalitat.

Sisè. Dotació

La dotació global del Programa COFRE  2019 serà de1.850.000 €, repartits de la manera següent:

Programa

Modalitat

Total (€)

COFRE

A. Departaments

Finançament

900.000

 Indicadors

475.000

B. CER, Unitats i Grups de Recerca

 Finançament

475.000

Total

1.850.000

 

Setè. Avaluació

COFRE Modalitat A: DEPARTAMENTS

S’aplicaran els criteris següents:

1. Finançament

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, de cada departament, en els darrers tres anys.

2. Indicadors

 Es tindran en compte els criteris següents.

- Criteri A: Repartiment lineal per a cada departament. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de recerca del departament en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2 (25% dotació).

Criteri B: Repartiment en funció del nombre de PDI del departament l’activitat de recerca dels quals ha obtingut una qualificació d’excel·lent o molt bona en el darrer període avaluat (25% dotació)

Criteri C: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments. (25% dotació). Pel que fa als convenis, es consideren els d’import superior a 5.000€.

S’entén per ajuts de recerca competitius els projectes de recerca, les xarxes temàtiques, les accions de recerca i les infraestructures europees que han estat obtinguts en convocatòria competitiva.

- Criteri D: Repartiment proporcional al nombre d’ajuts de recerca competitius que siguin d’especial rellevància, dels 3 exercicis anteriors, obtinguts pel PDI dels departaments (25% dotació).

S’entén per ajuts de recerca competitius d’especial rellevància els següents:

 1. Projectes del Programa FP7 i Horizon 2020
 2. Projectes de la European Science Foundation (ESF)
 3. Projectes atorgats per la National Science Foundation (NSF)
 4. Projectes atorgats pel National Institute of Health (NIH)
 5. Projectes d’import superior a 750.000 €.

La Comissió de Recerca podrà aprovar l’ampliació de la llista de projectes d’especial rellevància. Aquesta ampliació, si s'escau, s’haurà de produir prèviament a la publicació de la convocatòria, en la qual constarà la llista de projectes actualitzada.

3. L’import total que rebrà cada departament per l’ajut COFRE és  la suma de l’import procedent de "Finançament " i de l’import procedent de "Indicadors".

COFRE Modalitat B: Centres Específics, Unitats i Grups de Recerca

L’import es calcula proporcionalment al cànon generat pels ajuts de recerca i convenis a l’empara de l’article 83 de la LOU en els 3 darrers anys obtingut pel PDI de cada CER, unitat o grup. Aquest import es pondera amb el resultat de l’avaluació de l’activitat de recerca de cada PDI en el darrer període avaluat. Excel·lent: 1,5; molt bé: 1,2; resta: 1

Vuitè. Justificació

En el cas del COFRE Modalitat A (Departaments) els beneficiaris de l’ajut hauran d’adreçar al vicerector/a competent en matèria de Recerca, mitjançant el Servei de Recerca, una breu memòria descriptiva anual sobre la distribució del finançament i les actuacions realitzades. Aquesta memòria és la que es correspon al punt 2 de la base quarta de la documentació i s’haurà de lliurar necessàriament en el moment de presentar la sol·licitud de COFRE a l’edició de l’any següent.

 

Reconeixement de Grups i Unitats de Recerca UPF
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Atesa la Normativa de Figures de Recerca de la Universitat Pompeu Fabra,

Vist l'informe favorable de la Comissió de Recerca de 30 de gener del 2019,

El Consell de Govern de la UPF aprova:

1.  El reconeixement del grup de recerca següent:

Grup de Recerca Seminari d’Estudis Eslaus

Coordinadora: Tamara Djermanovic Tanasijevic

Adscripció: Departament d’humanitats

2. El reconeixement de la unitat de recerca següent:

Unitat de Recerca Barcelona en Imatge Digital Interactiva (IDI)

Coordinador: Josep Blat Gimeno

Adscripció: DTIC

Grups que composen la unitat:

Interactive Technologies Group (GTI)

Image Processing for Enhanced Cinematography (IP4EC)

 

5. Aprovació de temes de l’àmbit de recursos humans

Modificació de la regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis.
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Atès que en data 11 de desembre del 2018 s’ha arribat a un acord de les condicions laborals sobre vacances, assumptes particulars, jornada intensiva, acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació, concatenació de justificacions per a un mateix dia i períodes de tancament amb la representació del personal d’administració i serveis de la Universitat.

Vista la necessitat de modificar les normes actualment vigents afectades per l’esmentat acord.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42. b) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra;

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA

Article únic.

Modificar la Regulació de les jornades i horaris del personal d’administració i serveis, aprovada per acord del Consell de Govern de 10 de novembre del 2004, modificat per acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2005, en els termes següents:

Primer. Es modifica la redacció de l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

“ 2. Jornada de treball

2.1. El personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra treballarà de dilluns a divendres, llevat del personal que fa jornada de caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius que es detalla en aquesta normativa.

2.2. El personal en règim de jornada ordinària, pot gaudir, si ho desitja, d'un descans diari de fins a 30 minuts durant la seva jornada laboral, sempre que la jornada diària sigui superior o igual a 5 hores.”.

Segon. S’afegeix l’article 3.bis, amb el contingut següent:

“3. bis. Jornada intensiva.

3.1. La jornada intensiva, en els períodes que correspongui, afecta tot el personal d'administració i serveis, llevat del personal que presta servei en jornada de caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius.

3.2. La jornada intensiva suposa la realització continuada de l'horari laboral diari, amb una reducció d'una hora o la part proporcional en el cas d’una dedicació inferior al temps complet.

3.3. La jornada intensiva d’estiu és de 13 setmanes seguides distribuïdes entre juny i setembre, i s’iniciarà a partir de la segona quinzena de juny. En el calendari laboral de cada any es fixaran les dates d’inici i d’acabament.

3.4. Els dies de jornada intensiva de Cap d’Any, Setmana Santa i Nadal es fixaran en el calendari laboral, en funció del còmput d’hores anual.

3.5. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització podrà autoritzar uns períodes diferents als que estableixi el calendari laboral per a la realització de la jornada intensiva, en aquelles unitats administratives en què el període previst en el paràgraf anterior pugui comportar perjudicis o disminucions en la prestació del servei. Aquests períodes especials de jornada intensiva s'han d’adequar a les necessitats de cada unitat, tot garantint el mateix nombre de setmanes que les establertes en l’article 3.3. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització informarà els representants dels treballadors d'aquestes autoritzacions.

3.6. Durant la vigència de la jornada intensiva, el personal pot gaudir d'un descans diari de fins a 25 minuts, sempre que la seva jornada diària sigui superior o igual a quatre hores i 20 minuts”.

Tercer. S’afegeix l’article 6.bis amb el contingut següent:

“6.bis. Acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació.

6.1. Quan, per necessitats del servei, es faci dins del temps de flexibilitat horària una jornada setmanal superior a l’habitual, el personal d’administració i serveis pot acumular un màxim de treball suplementari de 14 hores setmanals en cas de jornada ordinària de matí, de tarda o de matí i tarda i de 20 hores setmanals per a la jornada de caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius.

6.2. Aquesta acumulació pot comptar com a hores treballades la setmana següent i ser compensada dins de les franges de flexibilitat de l’horari habitual, o com a complement per a permisos recuperables.

6.3. També es pot autoritzar un màxim d’un dia anual de compensació a càrrec d’aquest saldo setmanal d’hores, que ha d’estar acumulat en el moment de gaudir-lo.

6.4. En tots els casos, l’autorització està supeditada a les necessitats del servei”.

Quart. Se suprimeix l’apartat 2 de l’article 10.

Disposició final única.

Aquest acord entra en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Aprovació d'un reglament de llicències, permisos i vacances del Personal d’administració i serveis
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Els canvis que s’han produït en les normes generals reguladores de les llicències, permisos i vacances del personal al servei de l’administració pública fan necessària una actualització de la normativa d’aquesta Universitat.

En data 11 de desembre del 2018 s’ha arribat a un acord de les condicions laborals sobre vacances, assumptes particulars, jornada intensiva, acumulació setmanal de treball suplementari i dies anuals de compensació, concatenació de justificacions per a un mateix dia i períodes de tancament amb la representació del personal d’administració i serveis de la Universitat.

L’esmentat acord suposa per una banda modificar les normes vigents, alhora que incorporar una nova regulació d’aspectes que fins ara no estaven recollits a la normativa de la Universitat. Per tal d’assegurar la qualitat de la regulació es considera convenient elaborar un nou text que inclogui, tant les disposicions afectades, com les que es mantenen i, les que s’introdueixen de nou.

Ateses les competències atribuïdes al Consell de Govern per l’article 42. b) dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra;

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra

ACORDA

Article únic. Aprovar el Reglament de llicències, permisos i vacances del personal d’administració i serveis, que consta com a annex d’aquest acord.

Disposició derogatòria única. Derogar les Normes reguladores de l’exercici del dret de llicències, permisos i vacances del personal d’administració i serveis, aprovades per acord de la Junta de Govern de 4 d’abril del 2001, modificades per acords del Consell de Govern de 14 de juliol del 2005 i 12 de març del 2014.

Disposició final única. Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

Annex

REGLAMENT DE LLICÈNCIES, PERMISOS I VACANCES DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Article 1. Àmbit d'aplicació

Aquesta normativa és d'aplicació a tot el personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra, sigui en règim funcionarial o laboral.

Article 2. Permisos i llicències

Es podran concedir els permisos i les llicències recollits a la normativa vigent.

Article 3.Vacances anuals

3.1. El personal amb jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda disposa de 22 dies laborables de vacances per any complet de servei actiu, meritat entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent, sens perjudici dels dies addicionals de vacances per antiguitat que li  corresponguin. Si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

3.2. El personal que presta servei en jornades de caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius disposa del nombre de dies de vacances anuals per any complet de servei actiu, meritat entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent. Segons el torn, disposa dels dies següents:

 1. Torn de divendres, caps de setmana i festius:

–9 dies en caps de setmana i festius

–4 dies en divendres

 1. Torn de caps de setmana i festius:                                 

–9 dies en caps de setmana i festius

3.3. Si el període treballat és inferior a un any complet de meritació en servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

Article 4. Gaudi de les vacances.

4.1. El personal de la UPF que formi part de la mateixa unitat familiar, condicionat a les necessitats del servei, tindrà preferència per gaudir de les vacances en les mateixes dates.

4.2. El gaudi de les vacances és diferent en el supòsit de períodes de tancament d’estiu, o no tancament, establert en el calendari laboral de cada any.      

4.2.1. Les regles de gaudi de les vacances en el supòsit que no hi hagi tancament d’estiu són:

 1. Personal que presta servei en jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda: els 22 dies de vacances anuals es faran preferentment durant el període de jornada intensiva d’estiu i, especialment, es facilitarà durant el mes d’agost.
 2. Personal que presta servei en caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius: els dies de vacances anuals es faran preferentment durant el període de jornada intensiva, especialment durant el mes d’agost.

4.2.2. En ambdós casos previstos a l’apartat 4.2.1:

 1. Les vacances es podran fer partides en dos períodes, sens perjudici del que s’exposa en els apartats anteriors.
 2. El personal ha de sol·licitar el període en què vulgui fer les vacances abans del 15 d’abril.
 3. El personal té dret a conèixer la resolució sobre el període de les seves vacances anuals abans del 15 de maig.
 4. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, resoldre l’autorització de les sol·licituds de vacances formulades.

4.2.3. Les regles de gaudi de les vacances en el supòsit de tancament d’estiu són:

 1. Personal que presta servei en jornada ordinària de matí, de tarda, o de matí i tarda: ha de gaudir obligatòriament de dies de vacances durant tot el període de tancament d’estiu establert al calendari laboral anual. En compensació, el personal pot gaudir, de manera independent, aïllada i durant tot l’any, de la resta de dies de vacances, sense haver de fer cap recuperació horària.
 2. Personal que presta servei en caps de setmana i festius o de divendres, caps de setmana i festius: ha de gaudir obligatòriament de dies de vacances durant el tancament d’estiu establert al calendari laboral anual. En compensació, el personal pot gaudir, de manera independent, aïllada i durant tot l’any, de la resta de dies de vacances, sense haver de fer cap recuperació horària.
 3. Les sol·licituds de vacances s’han de fer amb suficient antelació, per tal que es puguin autoritzar per part del superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, tot garantint la correcta cobertura i prestació del servei i la conciliació familiar, personal i laboral.
 4. Els dies de vacances no gaudits durant el tancament d’estiu es podran gaudir a partir de l’assignació dels serveis essencials per part de la Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització i fins al 31 de desembre, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

    4.2.4.El gaudi dels dies de vacances i dels dies addicionals de vacances per antiguitat no pot anar més enllà del dia 31 de desembre de l’any en curs, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

    4.2.5.Els dies addicionals de vacances per antiguitat es podran gaudir, de manera independent i aïllada, durant tot l’any.

     4.2.6.Les regles de gaudi de les vacances en els casos d’incapacitat temporal i altres permisos són:

 1. En les situacions de permís de maternitat, de paternitat, d’incapacitat temporal, de risc durant la lactància, de risc durant l’embaràs o d’atenció a fills prematurs que coincideixin totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudirà de les vacances immediatament un cop reincorporada al lloc de treball, d’acord amb les condicions de gaudi que es derivin dels apartats anteriors.
 2. Si alguna d’aquestes situacions impedeix iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé aquesta situació, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat, de manera immediata a la reincorporació al lloc de treball

Article 5. Sol·licituds i formes de concessió de llicències i permisos.

5.1. No es pot gaudir de permisos i de llicències sense que s'hagin sol·licitat amb antelació al seu inici, a excepció dels casos següents:

 1. El permís per naixement d’un fill i per la mort o malaltia greu del cònjuge o convivent, dels fills o dels pares i d’altres familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 2. En el cas de part.
 3. En els supòsits d'adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys.

5.2. El permís per matrimoni s’haurà de sol·licitar amb una antelació no inferior a un mes.

5.3. Les llicències per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball i per a assumptes propis sense remuneració s'hauran de sol·licitar amb una antelació mínima d'un mes.

5.4. Les sol·licituds dels delegats del personal per utilitzar les hores de crèdit hauran de ser formulades per l'interessat verbalment o per escrit, i amb una antelació mínima de 24 hores, al cap de comandament de la unitat orgànica a la qual estigui adscrit.

5.5. Es concedirà la petició, llevat que s'hagi exhaurit el crèdit, que hagi estat sol·licitada fora de termini o que l’absència de l’empleat generi un dany objectiu i immediat per a la prestació del servei. En qualsevol cas, s’haurà de justificar la causa de les denegacions.

5.6. Cada mes els delegats del personal presentaran un resum signat de les hores de crèdit utilitzades, en el qual només s'especificaran la data i les hores d'entrada i sortida del centre de treball. Els corresponents caps de les unitats afectades trametran els resums esmentats, amb les observacions que creguin pertinents, al Servei de Personal d’Administració i Serveis.

5.7. A excepció de les sol·licituds de l’apartat 5.4 d’aquest article, les sol·licituds s’han de presentar davant el cap immediat. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, instruir i resoldre els procediments, llevat de:

 1. La llicència per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball.
 2. La llicència per assumptes propis sense remuneració.
 3. El permís en cas de part.
 4. El permís en els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, de menors de fins a sis anys.
 5. Permís de lactància.

Els procediments dels supòsits anteriors, seran instruïts pel Servei de Personal d’Administració i Serveis i resolts pel gerent.

Article 6. Assumptes particulars.

6.1. El personal pot gaudir de l’equivalent en hores, segons la seva jornada laboral, dels dies d’assumptes particulars i dels dies addicionals d’assumptes particulars per antiguitat, que els corresponguin.

La meritació dels dies  d’assumptes particulars es farà per any natural, i en cas que el període treballat o la dedicació anual sigui inferior a un any complet de servei actiu, se’n gaudirà de la part proporcional.

6.2.  Amb caràcter general, la fracció de gaudi és per hores senceres, amb el mínim d’una hora, excepte en el cas de la permanència obligada de matí o tarda de la jornada corresponent o bé en els supòsits establerts en aquest article que incloguin alguna fracció inferior.

6.3. El temps mínim per gaudir d’assumptes particulars i poder justificar l’absència d’una jornada laboral sencera són les hores corresponents segons la jornada i la dedicació següents:

 1. Jornada ordinària de matí i/o tarda

Temps complet:                      5.00 hores

Reducció d’1/7 de jornada:    4.30 hores

Reducció d’1/3 de jornada:    3.30 hores

Reducció de ½ jornada:         2.30 hores

 1. Jornada de caps de setmana i festius

Temps complet:

Caps de setmana i festius:      7.00 hores

Divendres (BCA):                 4.30 hores       

Reducció d’1/7 de jornada:   

Caps de setmana i festius:      6.00 hores

Divendres (BCA):                  4.00 hores      

Reducció d’1/3 de jornada:

Caps de setmana i festius:      5.00 hores

Divendres (BCA):                  3.00 hores      

La permanència obligada restant del dia, si no es complementa amb algun altre permís, es justificarà d’ofici com a absència recuperable que, juntament amb la diferència de la jornada diària, es compensarà amb el saldo setmanal acumulat.

6.4. Es consideren preferents per gaudir de les hores d’assumptes particulars els períodes no lectius, tot afavorint la conciliació familiar, personal i laboral.

6.5. El gaudi dels dies d’assumptes particulars serà des de l’1 de gener de l’any de la meritació fins a 31 de gener de l’any següent.

6.6. Correspon al superior jeràrquic immediat, amb categoria mínima de cap de secció o assimilat, resoldre l’autorització de les sol·licituds d’assumptes particulars, que està supeditada a les necessitats del servei.

Article 7. Concatenació de justificacions per a un mateix dia.

7.1. Es poden gaudir el mateix dia d’hores justificades de permís per dos motius diferents.

7.2. Quan hi hagi tancament, i en el cas del gaudi del mig dia derivat de la compensació dels serveis essencials, si el còmput d’hores del dia concatenat amb un altre permís no cobreix tota la jornada, es permetrà que el temps restant, fins a un màxim de 30 minuts, es pugui recuperar.

Article 8. Períodes de tancament.

8.1. Els dos possibles períodes de tancament, l’un durant el mes d’agost (estiu) i l’altre durant el mes de desembre (Nadal), seran negociats dintre del calendari laboral de cada any.

8.2. El període de tancament del mes d’agost, que serà com a màxim de dues setmanes, és de gaudi obligatori de vacances per a tot el personal, llevat dels serveis essencials, que han de garantir el funcionament del mínim establert en aquest punt.

El personal d’administració i serveis que dugui a terme aquests serveis disposarà de l’equivalent de dies de permís per vacances a raó d’un dia i mig per cada dia de servei prestat.

8.3. La compensació addicional del mig dia per cada dia de servei prestat durant el tancament del mes d’agost tindrà el mateix tractament que les vacances, a efectes de gaudi. En aquest sentit, han de tenir un tractament preferent i han de fer-se des del darrer dia del tancament del mes d’agost i no més enllà del dia 31 de desembre, excepte en els casos previstos en la normativa vigent.

8.4. Els dies del període de tancament del mes de desembre tenen la consideració de dies no recuperables per a tot el personal.

8.5. El personal que sigui assignat per cobrir els serveis essencials durant el període de tancament del mes de desembre disposarà de l’equivalent a raó d’un dia i mig per cada dia de servei prestat. La compensació per als serveis essencials es gaudirà durant l’exercici de l’any següent.

8.6. La Vicegerència de l’Àrea de Recursos Humans i Organització autoritzarà expressament el nombre d’efectius mínims de funcionament durant els períodes de tancament, prèvia petició i amb l’informe motivat de les directores de campus i els responsables dels àmbits funcionals. Aquest informe es trametrà a la Vicegerència durant el mes d’abril per al període de tancament del mes d’agost, i durant el mes d’octubre per al període de tancament del mes de desembre. L’informe contindrà la proposta de persones que cobriran els serveis essencials, per tal de fer-ne l’assignació definitiva i que el personal afectat disposi d’aquesta informació amb la suficient antelació per poder organitzar les seves vacances, d’acord amb l’establert al calendari laboral vigent.

8.7. Durant el període de tancament del mes d’agost, els serveis essencials d’estiu seran els següents: 

 1. Els auxiliars de servei necessaris per garantir el funcionament de les instal·lacions que estiguin obertes durant el tancament.
 2. El personal de manteniment necessari per garantir la resolució de les incidències que puguin sorgir.
 3. El personal de suport informàtic necessari per a la correcta prestació del servei.
 4. El personal adscrit a la Biblioteca del campus que estigui obert, inclòs el del Servei d’Atenció Telefònica, que sigui necessari per garantir la prestació del servei.
 5. El personal adscrit a la Secretaria General que sigui necessari per garantir la prestació dels serveis del Registre General de la UPF.
 6. Excepcionalment, i en els casos degudament justificats, el personal necessari per prestar altres serveis que s’hagin de mantenir en l’àmbit dels serveis centrals i de les direccions de campus.

 

6. Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2018
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/2977/2017 de 27 de desembre, dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'assignació de les retribucions addicionals en la convocatòria ordinària del 2018.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ja va avaluar el mèrits de recerca del professorat funcionari i contractat de la UPF, corresponents a la segona convocatòria ordinària del 2018, que va ser aprovada pel Consell de Govern del passat 17 d’octubre del 2018. En una segona comunicació, ens han fet arribar els mèrits de recerca del professorat funcionari de la UPF corresponent a la primera convocatòria ordinària del 2018.

És per tot això que, en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006, el Consell de Govern

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació del complement addicional per mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2017, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2018, al professorat funcionari següent:

Cognoms i nom

Primer any

Darrer any

Categoria

Rodero Antón, Emma

2012

2017

Professora Titular d’Universitat

 

7. Proposta de normativa de càrrecs acadèmics de la UPF
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

S’aprova la Normativa per la qual es regulen els càrrecs acadèmics de la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a annex 3.

 

8. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

8.1. S’acorda la designació del professor Xavier Binefa Valls, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal de la Comissió de Recerca, en substitució del professor Jorge  Lobo.

8.2. S’acorda la designació de la professora Davinia Hernández Leo, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en representació del PDI, i en substitució de la professora Coloma Maria Ballester Nicolau.

8.3. S’acorda la designació del professor Ramon Villanova Fortuny, vicerector encarregat de la direcció de projectes per a la comunitat universitària, vocal de la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del professor Pablo Pareja Alcazar.

8.4. S’aprova la ratificació de la resolució del rector de 18 de desembre del 2018 designant el comissionat per a l’estratègia del Grup UPF, professor Carles Ramió Matas, representant de la UPF en el Patronat de la Fundació Tecnocampus-Mataró-Maresme.

 

9. Ratificació de convenis i Estatuts
(Data de publicació dels acords: 5 de març del 2019)

Ratificació de convenis

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 4.

Ratificació dels Estatuts del Consorci de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

Vist l’acord del Consell Rector del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) de 12 de  desembre del 2018, mitjançant el qual s’aprova el nou redactat dels Estatuts de l’esmentat consorci,

El Consell de Govern ratifica els nous Estatuts del consorci Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, que consten com a annex 5  .

 

1r. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 14 de desembre del 2018.

2n. Informe del rector. 

3r. Propostes d'aprovació de temes de l'àmbit docent i d'ordenació acadèmica:

 • Proposta de modificació i programació universitària dels cursos curs 2019-2020 i 2020-2021.
 • Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.
 • Proposta de canvi de denominació de les bases de la convocatòria del programa UPF d'ajuts a l'estudi i d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts a l'estudi de la comunitat UPF. Curs 2018-2019.
 • Proposta d'aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2019-2020.

4t. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit de la recerca:

 • Proposta d’aprovació de venda de les participacions de la UPF en la Spin Off Prospera Biotech SL per cessament d’activitat.
 • Proposta de Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2019.
 • Proposta de reconeixement de Grups i Unitats de Recerca UPF.

5è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit de recursos humans:

 • Proposta de modificació de la regulació de les jornades i horaris del personal d'administració i serveis. 
 • Proposta d'aprovació d'un reglament de llicències, permisos i vacances del Personal d'administració i serveis.

6è. Proposta d'atorgament dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2018.

7è. Proposta de normativa de càrrecs acadèmics de la UPF.

8è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

9è. Ratificació de convenis i Estatuts:

 • Ratificació de convenis.
 • Ratificació dels Estatuts del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

10è. Afers de tràmit.

 • Proposta de modificació del Programa Barcelona International Summer School (BISS).
 • Proposta d’acord en relació als canvis de denominació de la Facultat d’Economia i Empresa, Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge i Escola d’Enginyeria.
 • Comentari sobre la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la UPF

11è. Torn obert de paraules.