1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

2. Informe del president

3. Seguiment econòmic i pressupostari

4. Preus dels màsters per a estrangers, per al curs 2020-2021 (revisió acord previ de la Comissió) 

5. Tarifes del Servei de Carreres Professionals i d'Idiomes UPF del la Fundació UPF, per al curs 2020-2021

6. Ajuts a l’estudi que perceben els estudiants en pràctiques, curs 2020-2021

7. Despeses pluriennals:

-Serveis de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari, a preus unitaris, als edificis de la UPF per al període 2021-2023

-Servei de manteniment de les principals instal·lacions dels diferents edificis de la UPF

8. Calendari de sessions, curs 2020-2021

9. Torn obert de paraules

Preus dels màsters per als estudiants no UE
(Data de publicació dels acords 28 de setembre del 2020)

S'acorda, vist el Decret 64/2020, de 30 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021, publicat al DOGC 8167 amb data 2 de juliol del 2020 i amb noves condicions sobre els preus dels màsters per als estudiants no UE i no residents derivades la situació excepcional provocada per la Covid 19, prendre coneixement de què l'increment de preus acordat per aquesta Comissió, amb data 25 de febrer del 2020, per a aquests estudiants de màster queda sense efectes.

 

Preus de gestió de convenis de pràctiques
(Data de publicació dels acords 28 de setembre del 2020)

S’acorda, per unanimitat, vista la resolució del rector de data 15 de juliol del 2020, l’adopció dels acords següents:

Primer. El manteniment pel curs 2020-2021 del preus en concepte de gestió de convenis de pràctiques establerts mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les conclusions a les que arribin els Grup de Treball per al nou model de pràctiques a la UPF i el Grup de Treball per a l’aplicació de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic a la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

 

Concepte

Tarifa

Gestió del conveni

 

10% de l’import total net de l’ajut rebut per l’estudiant amb un mínim de 250,00 € + IVA (per estudiant)

0 € si es produeix una rescissió del conveni de manera injustificada per part de l’estudiant en els primers 30 dies d’entrada en vigor i l’empresa ho informa dins d’aquests mateixos 30 dies.

Modificació del conveni per increment d’hores dins el mateix curs acadèmic

(Només si l’increment d’hores supera el 40% de les hores inicialment previstes)

150,00 euros + IVA

Renovació del conveni dins el mateix curs acadèmic.

150,00 euros + IVA

Renovació del conveni per canvi de curs acadèmic

Si la renovació és per:

- 0-50 hores: renovació sense cost

- 50-250 hores: 150,00 €+IVA

- Més de 250 hores: 10% de l’import total net de l’ajut rebut per l’estudiant amb un mínim de 250,00 € + IVA (per estudiant)

 

NOTA: Les renovacions o modificacions de convenis poden arribar a ser un 25% dels convenis que es gestionen cada curs, per tant, al voltant de 850 nous convenis que cal gestionar.

Segon. L’adequació dels preus cobrats a les entitats col·laboradores en concepte de participació a la fira d’ocupació (UPFeina) fixant una tarifa única de 375,00 euros (més IVA) per entitat participant.

El gerent de la Universitat podrà trametre, d’acord amb l’article 14.1 de la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF aprovada per acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012, modificat per acords del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, de 20 de març del 2013 i d'1 de juliol del 2015, l’autorització al rector o rectora per tal que aquest eximeixi, si s’escau, les entitats col·laboradores del pagament de les despeses de gestió i/o de l’ajut a l’estudiant d’acord amb les circumstàncies previstes en l’esmentat article.

 

Tarifes i pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF) pel curs 2020-2021
(Data de publicació dels acords 28 de setembre del 2020)

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de 15 de juliol del 2020, les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF – Programa d’Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF) pel curs 2020-2021, que s’adjunten com a annex 1 i annex 2.

 

Ajuts a l’estudi per als estudiants en pràctiques
(Data de publicació dels acords 28 de setembre del 2020)

S’aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector de 15 de juliol del 2020, el manteniment, per al curs 2020-2021, de la quantia que, en concepte d'ajut a l'estudi, han de percebre els estudiants en pràctiques, aprovada mitjançant acord de la Comissió Econòmica del Consell Social d’11 de juny de 2018, sense perjudici de la seva modificació posterior en funció de les conclusions a les que arribin els Grup de Treball per al nou model de pràctiques a la UPF.

 

Autorització de despeses pluriennals
(Data de publicació dels acords 28 de setembre del 2020)

  1. S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal període 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023, per a la contractació del Servei de suport auxiliar de manteniment i petits treballs de trasllat de mobiliari, a preus unitaris, als edificis de la Universitat Pompeu Fabra pel període 2021-2023, dividit en tres lots.

Per aquest motiu, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment obert harmonitzat i de tramitació anticipada, amb una durada de 3 anys i per un import màxim de 667.039,94 €, IVA inclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

 

 

Any 2021

Any 2022

Any 2023

Total

Lot 1

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Lot 2

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Lot 3

59.004,19 €

60.855,30 €

63.898,07 €

183.757,56 €

Pressupost anual s/IVA

177.012,57 €

182.565,90 €

191.694,21 €

551.272,68 €

IVA

37.172,64 €

38.338,84 €

40.255,78 €

115.767,26 €

Pressupost base anual

214.185,21 €

220.904,74 €

231.949,99 €

667.039,94 €

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 219.20.

 

2. S’acorda, per unanimitat, l’autorització de l’expedient de despesa de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2023, per a la contractació del Servei de manteniment de les instal·lacions principals dels diferents edificis de la Universitat Pompeu Fabra, per al període 2021 a 2023, amb expedient núm. E-300100/07-04-20.

Per aquest motiu, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment obert harmonitzat i de tramitació anticipada, amb una durada de 3 anys i per un import màxim de 4.250.737,24 €, IVA inclòs. El repartiment per anualitats és el següent: 

 

Lot

Anualitat

Pressupost
IVA exclòs

IVA

Pressupost base IVA inclòs

1

2021

893.666,35 €

187.669,93 € 

1.081.336,28 € 

 

2022

911.539,68 €

191.423,33 € 

1.102.963,01 € 

2023

929.770,47 €

195.251,80 € 

1.125.022,27 € 

Total Lot 1

2.734.976,50 € 

  574.345,06 € 

3.309.321,56 € 

2

2021

  66.522,12 € 

13.969,65 € 

80.491,77 € 

 

2022

  67.852,56 € 

14.249,04 € 

82.101,60 € 

2023

  81.179,61 € 

  7.047,72 € 

98.227,33 € 

Total Lot 2

215.554,29 € 

45.266,41 € 

260.820,70 € 

3

2021

14.984,70 € 

3.146,79 € 

18.131,49 € 

 

2022

15.284,39 € 

3.209,72 € 

18.494,11 € 

2023

15.590,08 € 

3.273,92 € 

18.864,00 € 

Total Lot 3

45.859,17 € 

9.630,43 € 

55.489,60 € 

4

2021

8.233,56 € 

1.729,05 € 

9.962,61 € 

 

2022

8.398,23 € 

1.763,63 € 

10.161,86 € 

2023

8.566,20 € 

1.798,90 € 

10.365,10 € 

Total Lot 4

25.197,99 € 

5.291,58 € 

30.489,57 € 

5

2021

12.621,14 € 

2.650,44 € 

15.271,58 € 

 

2022

12.873,56 € 

2.703,45 € 

15.577,01 € 

2023

13.131,03 € 

2.757,52 € 

15.888,55 € 

Total Lot 5

38.625,73 € 

8.111,41 € 

46.737,14 € 

6

2021

147.952,00 €

31.069,92 € 

179.021,92 € 

 

2022

150.911,04 € 

31.691,32 € 

182.602,36 € 

2023

153.929,26 € 

32.325,14 € 

186.254,40 € 

Total Lot 6

452.792,30 € 

95.086,38 € 

547.878,68 € 

Subtotal anualitat 2021

1.143.979,87 € 

240.235,77 € 

1.384.215,64 € 

Subtotal anualitat 2022

1.166.859,46 € 

245.040,49 € 

1.411.899,95 € 

Subtotal anualitat 2023

1.202.166,65 € 

252.455,00 € 

1.454.621,65 € 

TOTAL LOTS

3.513.005,98 € 

737.731,26 € 

4.250.737,24 € 

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 213.00.