1. Aprovació de l’acta de la sessió de 17 d’octubre del 2018
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 17 d’octubre del 2018.

3. Concessió de medalles de la UPF
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

A proposta del rector i amb la voluntat de fer un reconeixement especial a aquells professors que han servit a la UPF des de l’exercici d’un càrrec de responsabilitat  en l’àmbit acadèmic, el Consell de Govern acorda concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació als professors següents:

‒Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d’Economia i Empresa(2017-2018).

‒Vanesa Daza Fernández directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2018).

4. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació d'aquest acord: 18 de setembre del 2019)

4.1. El Consell de Govern, a proposta del rector, acorda concedir el títol de doctora honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Maria João Pires, en reconeixement a l’excel·lència artística, per la seva contribució al món de la música com una de les pianistes i intèrprets de música clàssica més destacades de les darreres dècades, i especialment per la seva contribució a una forma de pedagogia musical més integral, fortament arrelada en valors, i amb objectius d’integració social de persones desafavorides. La senyora Maria João Pires és un exemple mundial de com el desenvolupament artístic, i més concretament musical, només pot entendre’s en el marc d’un fort compromís social i humanístic.

4.2. El Consell de Govern, a proposta del Departament d’Humanitats i de la Facultat d’Humanitats, acorda concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Gonzalo Pontón Gómez, referent en la difusió del pensament històric, polític, humanístic, literari i científic de màxima categoria intel·lectual, mitjançant la seva labor com a editor i historiador.

5.  Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2019 i Bases d'execució
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

5.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2019, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

5.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2019 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2.

6. Aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2019-2020

Primer. S’aprova el calendari acadèmic del curs 2019-2020 que figura com a annex 3.

Segon. Es faculta el vicerector o vicerectora competent en matèria de projectes per a la Docència la modificació de les dates del calendari acadèmic per adaptació als festius que determinin les administracions responsables.

Tercer. Es faculta la vicerectora encarregada de la Direcció dels Projectes per a la Docència per tal que pugui acordar amb les altres universitats que imparteixen el grau en Filosofia, Política i Economia el calendari acadèmic per a l’any corresponent, a fi que s’ajusti a les característiques d’aquest ensenyament interuniversitari.

Modificació de la programació universitària

1. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019, que consta com annex 4.

2. S'aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020, que consta com annex 5.

Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2019

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte d’internacionalització.

El Pla de Foment 2019 manté l’estructura del pla anterior i preveu una dotació de 104.600 euros, xifra que suposa un increment del 3,46 %  respecte el curs anterior.

Seguint amb aquest criteri, el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2019, el qual es regirà per les bases següents:

Bases del Pla de Foment Pla de Foment per als màsters universitaris 2019

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2019 està integrada per 104.600 €, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants inscrits en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

 1. Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2018-19 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys). Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:
  • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 30 estudiants matriculats
  • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 20 i 30 estudiants matriculats
  • Dotació de 2.000€: màsters amb menys de 20 estudiants matriculats i que:
   • el curs acadèmic 2017-18 tenien més  de 19 estudiants matriculats de nou accés;o bé,
   • el curs acadèmic 2018-19 es troben en la seva primera edició.
  • Dotació de 10.000€:  màsters que donen accés a una professió regulada
 2. Dotació addicional en concepte d’internacionalització. Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2018-19 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:
  • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
  • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
  • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals   

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Cofinançament de despeses de personal de gestió-administració

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2019.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El/la vicerector/a competent en docència adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2018-2019, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per el cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2018-2019 com el 2019-2020 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2019.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector/a competent en docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2019, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2019-2020

S’aprova la convocatòria d’ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs acadèmic 2019-2020, d’acord amb les bases següents:

 1. Convocatòria

Es convoca un ajut de matrícula per cada màster universitari ofert per la Universitat Pompeu Fabra més un ajut addicional per aquells màsters amb més de 30 estudiants matriculats a primer curs el curs acadèmic anterior.

La dotació econòmica total de cada ajut serà de fins a 2.000 euros per contribuir a cobrir l’import de la matrícula. En cas que el màster tingui una durada de dos cursos acadèmics, l’ajut de matrícula es renovarà automàticament per al segon curs acadèmic.

 1. Requisits i criteris de priorització

Els beneficiaris dels ajuts han d’haver estatadmesos a un màster universitari amb dedicació a temps complet.

El criteri de priorització per a la selecció del candidat serà el de la valoració de la qualitat dels expedients acadèmics de la titulació d’accés dels sol·licitants.

 1. Tramitació

Els estudiants admesos a un màster universitari, pel fet d’haver formalitzat una sol·licitud de preinscripció, participen automàticament en aquesta convocatòria en els terminis i condicions descrits, llevat que de forma expressa indiquin la voluntat de no participar-hi.

La difusió d’aquests ajuts i qualsevol notificació es farà a través dels canals d’informació habituals de la Universitat.

 1. Comissió de valoració

Cada màster universitari constituirà una comissió de valoració que estarà formada per un president, que serà el coordinador del màster, un vocal i un secretari, nomenats pel director del departament entre tot el professorat a temps complet adscrit al departament.

Aquesta comissió de valoració resoldrà la convocatòria, informarà la Vicerectora de direcció de projectes per a la docència que  resoldrà qualsevol altra qüestió no prevista en aquesta convocatòria.

La resolució de l’adjudicació es publicarà als canals d’informació habituals de la Universitat.

 1. Incompatibilitats

El benefici de l’ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o beca, públic o privat que tinguin la mateixa finalitat.

 1. Interpretació i aplicació d’aquest ajut

Correspon a la Vicerectora de direcció de projectes per a la docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest ajut.

7. Creació i participació en la spin-off Bioinspired Materials
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

Un equip emprenedor entre els quals hi consta un investigador de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta de creació de spin off, que tindrà per objecte el desenvolupament i explotació dels resultats de l’activitat de recerca (Tecnologia).

La societat Bioinspired Materials SL té naturalesa de base tecnològica, atès que l’empresa inclou entre d’altres les activitats de recerca i desenvolupament tecnològica sobre el resultat R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.

La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 150€, adjudicant-se a la UPF 150 participacions socials de la companyia, que representen el cinc per cent (5%) del capital social de la companyia

Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Bioinspired Materials SL i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció del interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF. La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

 

Socis

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

950

31,66

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

950

31,66

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

950

31,66

Universitat Pompeu Fabra

150

5%

Total

3.000

100,00%

 

 

La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, amb el suport d’ UPF Ventures, ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Bioinspired Materials, S.L.

La proposta de creació de spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 23 d’octubre de 2018.

Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació Bioinspired Materials, S.L, conjuntament, amb l’investigador Javier Macía Santamaría del departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca en col·laboració duta a terme per l’ esmentat investigador.

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves fins, que les Universitats, per si soles o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació del a universitat en altres entitats.

Tercer. L’article  42 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar la participació de la UPF en la constitució d’una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents, la qual, amb proposta de denominació Bioinspired Materials, S.L. tindrà per objecte social la recerca i desenvolupament d’elements biotecnològics per a la producció i comercialització de nous materials aplicats al camp de la construcció i arquitectura. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 6.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 150 participacions de valor nominal d’un euro (1€), equivalent al 5% del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

8. Aprovació de la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d'empresa a la Universitat Pompeu Fabra

Preàmbul

Un dels objectius de la UPF és enfortir la relació societat-universitat incrementant el contacte amb les empreses i les institucions del nostre entorn, amb el convenciment que aquesta relació serà molt positiva per a ambdues parts. La creixent importància que ha adquirit la col·laboració entre universitat i altres entitats públiques i privades fa necessari que les universitats promoguin diferents models de cooperació que s’adaptin als objectius plantejats i al tipus d’entitat amb la qual es vol col·laborar.

La Universitat Pompeu Fabra, al Pla Estratègic UPF 2016-2025, dedica un apartat específic a la necessitat de crear vies innovadores de finançament, fomentant el mecenatge amb tota mena d’institucions, incrementant els incentius als donants potencials, especialment als antics alumnes, i establint aliances amb empreses i entitats. Per donar suport en aquesta estratègia, la UPF ha creat la unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge, que té com a principal objectiu impulsar la creació de vincles estables entre la UPF i empreses o institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

En aquest context, les denominades “càtedres d’empresa” (o “càtedres universitat-empresa”) constitueixen una excel·lent oportunitat per potenciar la relació entre la universitat i les empreses així com amb altres entitats com ara organitzacions socials o empresarials, fundacions, administracions públiques, etc. (en aquests casos, es mantindrà la mateixa denominació encara que no es correspongui estrictament amb la designació universitat-empresa), de manera estable a llarg termini en una àrea científico-tecnològica d’interès comú.

En els últims anys, el nombre de càtedres i aules d’empresa ha crescut a Espanya de manera molt notable. És una fórmula apreciada per les empreses i que satisfà ambdues parts. En el marc d’una càtedra d’empresa es realitzen habitualment activitats diverses en el camp de la formació, el suport a la investigació, la vigilància tecnològica, la difusió i transferència de coneixement, i el foment de la cultura, focalitzant cadascuna de les càtedres en aquelles activitats més properes als objectius dels proponents en una àrea temàtica determinada. En alguns casos, aquesta activitat es redueix a la impartició de cursos o de seminaris en l’àmbit d’aquesta, per apropar-se amb això a l’existència d’una “aula” permanent en una temàtica concreta patrocinada per una determinada entitat.

Les càtedres d’empresa presenten avantatges indubtables per a la universitat i per a les entitats col·laboradores. D’una banda, per a la universitat representen una oportunitat d’acostar la seva realitat al món empresarial, de finançar projectes específics molt diversos, de posar en marxa instruments de formació d’estudiants i investigadors i de possibilitar l’intercanvi de personal, entre altres. D’altra banda, les empreses o altres entitats col·laboradores poden desenvolupar els seus projectes de responsabilitat social corporativa, demostrar a la societat el seu grau d’implicació social, col·laborar en la formació dels futurs graduats i postgraduats i millorar la seva imatge en la societat, entre d’altres.

És per això que, un cop constatat que la Universitat vol fomentar les càtedres d’empresa com a instrument de col·laboració i estimular a tots els actors implicats, i que cal comptar amb un marc regulador que n’afavoreixi el creixement i que estableixi els procediments per al seu correcte funcionament, el Consell de Govern acorda aprovar aquesta Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la UPF.

CAPÍTOL I
Sobre la creació de les càtedres d’empresa

Article 1. Definició, objecte i règim jurídic de les càtedres d’empresa

1.1. Les càtedres d’empresa constitueixen una fórmula de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i les empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques o privades (denominades d’ara en endavant l’“empresa”). L’objectiu comú d’ambdues és realitzar activitats relacionades amb la docència, la recerca, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura en una àrea d’interès comú i durant un temps determinat.

1.2. La iniciativa de creació de les càtedres d’empresa correspon al personal docent i investigador (PDI) de la UPF. Així mateix, la iniciativa pot provenir de qualsevol dels òrgans de govern de la UPF o del desenvolupament d’un conveni de col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Procediment de creació

2.1. La sol·licitud d’establir una col·laboració mitjançant una càtedra d’empresa, l’ha de presentar un membre del PDI, que actuarà com a “promotor” durant el procés de tramitació de la proposta, i serà la persona de contacte i responsable d’aquesta mentre es constitueixi formalment la càtedra. Aquesta persona no ha de ser necessàriament qui n’assumeixi la direcció, un cop creada.

2.2. Les càtedres poden ser proposades amb una o més entitats públiques o privades (nacionals o internacionals) externes a la UPF, entenent com a externes aquelles entitats que no tinguin participació de la UPF o en les quals la participació de la UPF, bé accionarial o bé en els òrgans col·legiats de govern, sigui minoritària.

2.3. El promotor d’una càtedra d’empresa ha de presentar una proposta dirigida al Rectorat, a través de la unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge, qui la sotmetrà a avaluació per part del vicerectorat que tingui delegades les competències en l’àmbit del patrocini i mecenatge.

2.4. La proposta ha de contenir necessàriament un programa d’activitats i una memòria justificativa, que ha d’incorporar, com a mínim, la informació següent:

 1. Raons que justifiquen la proposta
 2. Objectius i pla general d’actuació
 3. Pla de despeses i proposta econòmica de finançament

2.5. El vicerectorat competent en la matèria valorarà l’oportunitat de la proposta presentada i la seva idoneïtat, en funció de les actuacions que s’hagin de realitzar que justifiquin la seva creació. Si és aprovada, la creació de la càtedra d’empresa es formalitzarà mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la UPF i una o més entitats externes.

Article 3. Conveni de creació de les càtedres d’empresa

3.1. Les càtedres d’empresa s’han de formalitzar mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Universitat i l’empresa o entitat col·laboradora, segons els objectius i les condicions acordades.
3.2. El conveni ha de recollir almenys, entre d’altres, els aspectes següents:

 1. La descripció de les activitats que s’han de desenvolupar sota l’empara de la càtedra, tal com es detalla en l’article 5 d’aquesta normativa.
 2. La durada de l’acord, que seguirà les condicions establertes a l’article 6 d’aquesta normativa.
 3. Les condicions econòmiques, d’acord amb l’article 9 d’aquesta normativa.
 4. La proposta de direcció de la càtedra, d’acord amb els punts que estableix l’article 8 d’aquesta normativa.
 5. La proposta dels membres i les activitats de la Comissió Mixta de Seguiment, d’acord amb els punts que estableix l’article 8 d’aquesta normativa.
 6. El compromís per part de l’empresa col·laboradora i de la UPF de divulgar l’existència de la càtedra en totes les comunicacions institucionals que facin referència a les activitats desenvolupades per la càtedra.

Article 4. Dinamització i gestió dels convenis de les càtedres d’empresa

4.1. La dinamització d’iniciatives per promocionar el mecenatge i la creació de càtedres d’empresa correspon al personal docent i investigador (PDI), als grups de recerca i a l’estructura acadèmica de la UPF.

4.2. La unitat UPFund-Patrocini i Mecenatge ha d’informar i assessorar la comunitat universitària sobre la creació de les càtedres d’empresa i gestionar-ne la formalització mitjançant el conveni corresponent.

4.3. El director o directora de la càtedra ha de ser un acadèmic vinculat a la Universitat, de reconegut prestigi i experiència —consensuat amb l’empresa i designat pel rector o
rectora—, que exerceix el rol de màxima responsabilitat en la gestió de la càtedra i que té com a funcions la direcció i la realització de les activitats previstes en el programa de treball de la càtedra, així com la gestió dels recursos econòmics. Per facilitar la gestió econòmica, el director o directora de la càtedra comptarà amb el suport de la seva unitat de gestió i administració (UGA) i de la secció econòmica del campus corresponent.

Article 5. Activitats

5.1. Les activitats que han de desenvolupar són les establertes en el conveni de creació de la càtedra d’empresa i les acordades per la Comissió Mixta de Seguiment a què es refereix l’article 8.

5.2. Entre altres activitats considerades d’interès mutu s’inclouen a títol orientatiu les següents:

Activitats de formació

 • Beques predoctorals i postdoctorals
 • Premis a treballs de fi de carrera
 • Conferències i seminaris
 • Incentivació de la cooperació educativa (estudiants en pràctiques)
 • Col·laboració en els plans de formació de l’empresa/entitat
 • Promoció de trobades d’experts en l’àrea d’interès de la càtedra

Activitats de recerca

 • Desenvolupament de línies de recerca conjunta
 • Realització de treballs de recerca
 • Realització de tesis doctorals en cooperació amb l’empresa
 • Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre temes d’interès
 • Cooperació per obtenir projectes de recerca en l’àmbit català, espanyol i europeu

Activitats de divulgació i transferència de coneixement

 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica
 • Col·laboració en la promoció d’esdeveniments tècnics i científics
 • Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interès
 • Suport a les tesis doctorals en l’àmbit d’interès de la càtedra

Article 6. Durada
6.1. Les càtedres d’empresa formalitzen una relació estable entre una empresa i la Universitat (de caràcter plurianual), que permet posar en marxa activitats que requereixen certa continuïtat en el temps.

Per aquest motiu, la durada mínima d’aquests convenis és de 3 anys, prorrogables per mutu acord de les parts.

6.2. El director o directora de la càtedra (amb el vistiplau de la Comissió de Seguiment) és l’encarregat de presentar la proposta de pròrroga de la càtedra.

Article 7. Extinció

La càtedra d’empresa pot deixar de ser reconeguda per la UPF com a tal si es demostra la seva inactivitat en la memòria anual d’activitats, o l’entitat o entitats externes col·laboradores no fan les aportacions establertes en el conveni.

CAPÍTOL II
Estructura i òrgans de direcció

Article 8. Estructura de les càtedres d’empresa

8.1. El model de govern de les càtedres vol potenciar que l’empresa i la Universitat presentin conjuntament la realització d’activitats d’interès comú. Per això, la direcció d’aquestes és responsabilitat d’un director o directora de la càtedra i d’una Comissió Mixta de Seguiment.   

8.1.1. Director o directora de la càtedra

8.1.1.1. El director o directora de la càtedra serà un acadèmic vinculat a la UPF de reconegut prestigi i experiència nomenat pel rector un cop escoltada l’empresa o institució patrocinadora de la càtedra i la unitat acadèmica de referència.

8.1.1.2. El director o directora de la càtedra és el responsable de l’execució i el seguiment de les activitats previstes.

8.2. La Comissió Mixta de Seguiment apareixerà en el conveni que regula la col·laboració i decideix les activitats que s’han de realitzar i la corresponent distribució pressupostària. Estarà formada, paritàriament, per representants de l’empresa o entitat col·laboradora i de la Universitat:

1. Vicerector o vicerectora que tingui delegades les competències

2. Director o directora de la càtedra

3. Dos representants designats per l’empresa o entitat col·laboradora

La Comissió Mixta es reunirà, almenys, una vegada a l’any, i tindrà entre d’altres, les funcions següents:

—Fer el seguiment, la vigilància i el control de l’execució del conveni i dels compromisos adquirits.

—Aprovar els programes d’actuació de la càtedra, amb detall de les activitats que s’han de realitzar i la corresponent assignació pressupostària.

—Fer el seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades.

—Aprovar el pressupost.

—Aprovar la memòria anual d’activitats.

—Adoptar els acords necessaris per al compliment de les finalitats i els objectius de la càtedra, d’acord amb la normativa de la UPF i el mateix conveni de creació.


CAPÍTOL III
Règim econòmic i compromisos de les parts
 

Article 9. Dotació econòmica

9.1. Amb la finalitat de poder executar les activitats de la càtedra, l’empresa es compromet a dotar-la, durant el període de durada del conveni, amb una aportació fixa anual.

9.2. Per a les càtedres d’empresa, l’aportació mínima són 30.000 € anuals.

9.3. Dintre del pressupost de la càtedra s’ha de distingir entre:

9.3.1. Costos d’execució: tots els costos necessaris per desenvolupar les activitats de la càtedra.

9.3.2. Costos indirectes: la universitat aplicarà, en concepte de costos indirectes, el percentatge que estableixi la normativa vigent d’aplicació de cànons de la UPF.

9.4. Al conveni de creació de la càtedra s’establiran els terminis en què es faran les aportacions econòmiques per part de l’empresa/entitat col·laboradora i les possibles modificacions de les aportacions anuals.

 

Article 10. Unitats de gestió econòmica

10.1. La distribució del pressupost es farà segons allò acordat al conveni de creació de la càtedra i/o a la Comissió Mixta de Seguiment.

10.2. Per facilitar la gestió econòmica, el director o directora de la càtedra comptarà amb el suport de:

10.2.1. La unitat de gestió i administració (UGA) corresponent.

     —Per gestionar i tramitar totes aquelles sol·licituds de despeses associades a la càtedra (per exemple, contractació de personal, beques, liquidacions de viatges, serveis externs, etc.).

—Per donar suport, si escau, a la realització d’activitats (espais, logística...).

10.2.2. La secció econòmica del campus corresponent.

     —Per obrir els segments econòmics, fer la dotació de crèdit i la gestió de pagaments.

     —Per preparar, si escau, l’informe econòmic de les despeses fetes.

 

Article 11. Compromisos de difusió de la UPF
La UPF es compromet a difondre la participació i la col·laboració de l’empresa en totes les activitats que faci la càtedra d’empresa. Aquest compromís inclou, entre d’altres:

1. La presentació pública de la càtedra d’empresa.

2. La inclusió d’informació de la càtedra d’empresa a la pàgina web de la UPF.

3. La difusió de la càtedra d’empresa en la comunicació derivada de les activitats realitzades.

4. La menció en les memòries anuals i altres publicacions corporatives de la UPF.

5. La recepció d’informació periòdica de la UPF.

6. La participació en actes de reconeixement a entitats patrocinadores de la UPF.

7. La presència del logotip de les entitats col·laboradores al portal UPFund-Patrocini i Mecenatge.

8. La menció en notícies publicades en els mitjans de comunicació propis de la UPF. 

9. La invitació als actes institucionals i acadèmics de la UPF.

Article 12. Ús de la marca
Tant l’empresa com la UPF poden fer ús de la marca de les altres parts del conveni de col·laboració exclusivament en relació amb les activitats realitzades a l’empara de la càtedra, prèvia aprovació per escrit de l’altra part.


CAPÍTOL IV
Titularitat dels drets de propietat intel·lectual

Article 13. Titularitat dels drets per a les càtedres d’empresa

La titularitat dels drets sobre els resultats generats sota el conveni de la càtedra d’empresa correspon a la UPF. La formalització d’una càtedra no suposa la cessió o la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial titularitat de les parts.

Disposició transitòria. Adequació a la normativa

1. Les actuals càtedres d’empresa han d’adequar-se a la present normativa en el moment de renovar-les.

2. Si cap de les càtedres d’empresa existents abans de l’aprovació d’aquesta normativa no ha reportat cap activitat durant dos anys consecutius i/o les entitats col·laboradores no han fet les aportacions econòmiques establertes en el conveni corresponent, el vicerectorat amb les competències en l’àmbit del patrocini i mecenatge pot proposar al rector o rectora que les cancel·li.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra.

9. Modificació de la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

Vist l’Acord de la Junta de Govern de 21 de juliol de 1999 (modificat per acord del Consell de Govern de 8 de novembre del 2006, de 17 de desembre del 2007, de 15 de desembre del 2010, d'1 de febrer del 2012, d'11 de desembre del 2013, de 4 de febrer del 2015 i de 9 desembre del 2015) pel qual es regula l’aplicació de cànons a diverses activitats, i atès que no contempla cap percentatge aplicable al pressupost de les càtedres d’empresa, el Consell de Govern

ACORDA

Punt únic. Afegir a la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats un apartat setè amb el contingut següent:

“7.  Càtedres d’empresa

Al pressupost d’ingressos de les Càtedres d’Empresa s’aplicarà un cànon general del 20% en concepte de despeses indirectes.

Destinació:

- 50%  al pressupost general de la UPF.

- 50%  com a incentiu per la captació, per al servei, unitat o projecte del “promotor” de la càtedra, segons està definit en  l’art. 2 de la Normativa de creació de les càtedres d’empresa.

En el cas que la figura del “promotor” coincideixi amb el Director/a de la càtedra, aquest 50% del cànon s’incorporarà també al segment econòmic de la càtedra.”

10. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (Política de seguretat i salut en el treball de la Universitat i assignació de responsabilitats i funcions de prevenció de riscos laborals)
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

S'acorda la modificació del Manual de Gestió del Pla de Prevenció de Riscos Laborals, aprovat pel Consell de Govern en data 5 de març del 2008 i modificat per Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2012, que inclou específicament la Política de Seguretat i Salut en el Treball i l’assignació de responsabilitats i funcions preventives als diferents nivells jeràrquics en que s’organitza l’estructura acadèmica i administrativa de la Universitat, que consta com a annex 7.

11. Política de seguretat en la informació
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

El Consell de Govern aprova la Política de Seguretat de la Informació de la UPF, que consta com a Annex.

Annex

Política de seguretat en la informació

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, disposa a l’article 156.2 que l’Esquema Nacional de Seguretat té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en l’àmbit d’aquesta mateixa llei i que està constituït pels principis bàsics i pels requisits mínims que garanteixin adequadament la seguretat en la informació tractada.

El Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, modificat pel Reial Decret 951/2015 de 23 d’octubre, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (en endavant, ENS), a l’article 11, determina que tots els òrgans superiors de les administracions públiques, com és el cas de la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF), hauran de disposar formalment d’una política pròpia de seguretat en la informació que articuli la gestió continuada de la seguretat i que aquesta política s’establirà d’acord amb els principis bàsics indicats en el mateix Reial Decret i que es desenvoluparà aplicant uns requisits mínims especificats.

Introducció

L’article 177.2 dels Estatuts de la UPF especifica que l’administració de la Universitat ha de fomentar el desenvolupament de les infraestructures i dels recursos necessaris per a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i ha d’assegurar el dret d’accés dels ciutadans als seus serveis per mitjans telemàtics amb plenes garanties jurídiques i de seguretat. Ha de promoure la gestió del coneixement i l’accés a la informació d’acord amb els principis de proximitat, transparència i agilitat.

El Pla Estratègic 2016-2025 defineix com a missió de la UPF:

 • Formar, mitjançant un model educatiu rigorós, innovador i personalitzat, persones amb sòlids coneixements científics i culturals, competències transversals adequades per adaptar-se als canvis i reptes de la societat i capacitats per desenvolupar els seus projectes de vida.
 • Esdevenir una universitat de recerca preeminent.
 • Promoure la innovació i la transformació social.
 • Impulsar el compromís amb la cultura.

Les TIC són un element essencial per a l’assoliment d’aquests objectius. Han de ser administrades amb diligència i s’han de prendre, en tot moment, les mesures de protecció adequades per garantir la disponibilitat dels serveis; la integritat, la confidencialitat i l’autenticitat de la informació tractada; i la traçabilitat dels tràmits realitzats.

Organització de la seguretat

Article 1. Desenvolupament de la política de seguretat en la informació

Aquesta política de seguretat complementa normatives de la UPF en altres matèries, com la protecció de dades de caràcter personal o l’administració electrònica.

La política de seguretat en la informació es desenvoluparà mitjançant normatives TIC de seguretat específiques, que hauran de ser aprovades pel Consell de Govern i que seran de compliment obligatori per part dels membres de la comunitat universitària i per part de qualsevol usuari dels sistemes d’informació de la UPF en general.

Per poder implementar la política de seguretat en la informació i les normatives TIC es podran definir procediments de treball, els quals seran aprovats pel Comitè de seguretat TIC i seran de compliment obligatori pel personal que administri els sistemes TIC de la Universitat, tant si és del Servei d’Informàtica com d’empreses subcontractades.

Quan la UPF presti serveis TIC a altres institucions o organismes, el Servei d’Informàtica els haurà de fer partícips de la política de seguretat en la informació i d’altres normatives TIC associades, haurà d’establir canals de coordinació i haurà d’establir procediments d’actuació per reaccionar adequadament en cas de possibles incidents de seguretat.

Quan la UPF utilitzi serveis TIC d’altres institucions, organismes o empreses o els cedeixi informació, sigui mitjançant la contractació de serveis, la col·laboració o qualsevol altra que no tingui caràcter contractual, els haurà de fer partícips de la política i de la normativa de seguretat relacionada amb aquests serveis i aquesta informació. Aquesta institució, organisme o empresa quedarà subjecta a les obligacions establertes en la normativa esmentada i podrà desenvolupar procediments operatius propis per complir-la. S’hauran d’establir procediments específics per reportar i resoldre incidències. S’haurà de garantir que el seu personal està conscienciat adequadament en matèria de seguretat, si més no al mateix nivell que el que estableix aquesta política. Quan la institució, organisme o empresa no pugui satisfer algun aspecte d’aquesta política, segons el que estableixen els paràgrafs anteriors, el responsable de Seguretat haurà d’elaborar un informe en què especifiqui els riscos a què està exposada i la forma de tractar-los. Els responsables de la informació i els serveis afectats hauran d’aprovar aquest informe per poder utilitzar els serveis.

Article 2. Estructura de responsabilitat

1.El responsable de la informació, a efectes de l’ENS, és el secretari general de la UPF o la persona en qui delegui. Són funcions del responsable de la informació:
 • Establir els requisits de la informació en matèria de seguretat en la informació.
 • Treballar en col·laboració amb els responsables de la seguretat i del sistema en el manteniment dels sistemes catalogats segons l'annex I de l'ENS.
 • Qualsevol altra funció que li atorgui l’ENS o la legislació vigent.
2.El responsable del servei, a efectes de l’ENS, és el gerent de la UPF o la persona en qui delegui. Són funcions del responsable del servei:
 • Establir els requisits dels serveis en matèria de seguretat de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • Treballar en col·laboració amb els responsables de la seguretat i del sistema en el manteniment dels sistemes catalogats segons l'annex I de l'ENS.
 • Vetllar per la inclusió de clàusules sobre seguretat en els contractes amb altres institucions o organismes i fer que es compleixin.
 • Qualsevol altra funció que li atorgui l’ENS o la legislació vigent.
3.El responsable de la seguretat TIC, a efectes de l’ENS, és el vicegerent de la UPF competent en TIC o la persona en qui delegui. El responsable de seguretat no pot ser la mateixa persona que el responsable del servei. Són funcions del responsable de seguretat:
 • Determinar les decisions per satisfer els requisits de seguretat tant de la informació com dels serveis
 • Mantenir la seguretat de la informació que emmagatzemen i processen les infraestructures TIC de la UPF i els serveis que presten.
 • Realitzar o promoure les auditories periòdiques que permetin verificar el compliment de les obligacions de la UPF en matèria de seguretat.
 • Promoure la formació i la conscienciació del personal TIC dins del seu àmbit de responsabilitat.
 • Verificar que les mesures de seguretat establertes són adequades per a la protecció de la informació que es tracta i els serveis que es presten
 • Analitzar, completar i aprovar tota la documentació relacionada amb la seguretat dels sistemes.
 • Monitoritzar l'estat de seguretat dels sistemes proporcionat per les eines de gestió d'esdeveniments de seguretat i els mecanismes d'auditoria implementats en els sistemes.
 • Donar suport a la investigació dels incidents de seguretat, des que es notifiquen fins que es resolen, i supervisar-la.
 • Elaborar els informes periòdics de seguretat, els quals han d'incloure els incidents més rellevants del període.
 • Aprovar els procediments de seguretat dels sistemes TIC de la Universitat.
 • Proposar actualitzacions de les normatives de seguretat TIC de la UPF.

Article3. Comitè de seguretat TIC

1.El Comitè de seguretat TIC de la UPF es reunirà amb una periodicitat biennal, com a mínim, i estarà format per les persones següents:
 • El responsable de la informació.
 • El responsable del servei.
 • El responsable de la seguretat TIC, que actuarà com a secretari.
 • Altres persones convidades en funció de l’ordre del dia de la sessió.
2.El Comitè de seguretat TIC té les funcions següents:
 • Coordinar la seguretat en la informació i dels serveis TIC de la UPF.
 • Fer el seguiment de la política de seguretat en la informació i proposar-ne modificacions al Consell de Govern si així ho estima necessari.
 • Valorar les propostes de creació o modificació de les normatives de seguretat TIC que li arribin i proposar-ne l’aprovació al Consell de Govern si així ho estima necessari.
 • Divulgar la política i les normatives de seguretat TIC de la UPF.
 • Supervisar les auditories de compliment de l’ENS.

Conscienciació i formació

Article 4. Formació

1.L’oferta formativa de la UPF haurà d’incloure cursos de conscienciació i formació en seguretat, tant per al PDI com per al PAS, i haurà de tenir en compte tant la formació contínua com la formació del personal de nova incorporació.
2.El Servei d’Informàtica vetllarà perquè tot el personal d’empreses subcontractades que administri infraestructures TIC de la Universitat conegui i apliqui tant les normatives de seguretat com els procediments de treball TIC de la UPF.
 
Implementació de la seguretat
 

Article 5. Prevenció

La UPF ha d’evitar o, com a mínim, prevenir que la informació o els serveis siguin perjudicats per incidents de seguretat. Per això, s’han d’implementar, si més no, les mesures de seguretat que defineix l’ENS així com qualsevol altra millora que s’identifiqui durant una avaluació d’amenaces o qualsevol altre control. Aquests controls i els rols i les responsabilitats de seguretat de tot el personal, han d’estar clarament definits i documentats.

Per tal de garantir el compliment de la política:

 • S’haurà de validar que els sistemes compleixen les mesures de seguretat abans que comencin a funcionar.
 • Se n’haurà d’avaluar regularment la seguretat, incloent-hi avaluacions dels canvis de configuració que es fan de forma rutinària.
 • S’haurà de sol·licitar que organismes o entitats independents els revisin periòdicament, amb la finalitat d’obtenir una avaluació independent.

Article 6. Detecció i reacció

1.És responsabilitat del Servei d’Informàtica monitoritzar de manera continuada el funcionament dels serveis TIC de la UPF, per tal de detectar anomalies en els nivells de prestació de serveis i actuar-hi en conseqüència, tal com estableix l’article 7.3 de l’ENS.
 
2.És responsabilitat del Servei d’Informàtica disposar de procediments de restauració de la informació i de recuperació del servei per poder fer front a situacions en què un incident de seguretat els inhabilita, tal com estableix l’article 7.4 de l’ENS.
 
3.És responsabilitat del Servei d’Informàtica establir mecanismes per respondre eficaçment als incidents de seguretat i definir protocols per a l’intercanvi d’informació relacionada amb els incidents amb els equips de resposta a emergències de seguretat (comunament coneguts com CERT, Computer Emergency Response Team).

 

Article 7. Gestió de la seguretat

1.Línies de defensa

La infraestructura TIC haurà de comptar amb una estratègia de protecció constituïda per diverses capes de seguretat, que poden ser de naturalesa física, lògica o organitzativa, i que permetin la minimització de l’impacte de possibles incidents de seguretat, tal i com estableix l’article 8 de l’ENS.

2.Anàlisi i gestió de riscos

L’anàlisi i la gestió de riscos serà part essencial del procés de seguretat i haurà de mantenir-se actualitzat. La gestió de riscos permetrà el manteniment d’un entorn controlat, minimitzant els riscos fins a nivells admissibles.

S’haurà de realitzar una anàlisi de riscos sobre les infraestructures TIC, en què s’avaluïn les amenaces i els riscos als quals estan exposades. Aquesta anàlisi s’haurà de repetir:

 • Quan canviï la informació que es tracta.
 • Quan canviïn els serveis prestats.
 • Quan esdevingui un incident greu de seguretat.
 • Quan es reportin vulnerabilitats greus.

Article 8. Estructuració de la documentació de seguretat del sistema

1.Aquesta política de seguretat en la informació, que estableix els requisits i els criteris de seguretat TIC en l’àmbit de la Universitat, s’haurà de desenvolupar per mitjà de normatives de seguretat TIC que afrontin aspectes específics.

2. Es desenvoluparan també procediments de gestió operativa per al personal que utilitzi, faci funcionar o administri els sistemes d’informació i de comunicacions.
 
3.Les normatives de seguretat hauran d’estar a disposició de tots els membres de la UPF que necessitin conèixer-les.
Article 9. Auditoria de compliment de l’ENS
1.Biennalment la UPF se sotmetrà a una auditoria de verificació de compliment de l’ENS, la qual serà coordinada pel responsable de la seguretat TIC.
 
2.El resultat de l’auditoria haurà de ser presentat al Comitè de seguretat TIC, que podrà decidir mesures correctores per tal d’esmenar possibles deficiències o riscos excessius identificats durant el procés d’auditoria. Aquestes mesures correctores seran de compliment obligatori.

 

12. Aprovació del Consell Assessor de la Transparència (CAT)
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té com a finalitat establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la gestió pública.

Donant compliment a aquesta finalitat, es va aprovar, per Acord del Consell de Govern de data 9 de desembre del 2015, la Normativa per la que es desenvolupa la legislació de la Transparència i el dret d'accés a la informació pública a la Universitat Pompeu Fabra.

Ara, amb la clara voluntat de configurar un espai de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es considera oportú i necessària la creació d’un consell assessor en matèria de transparència.

Aquest òrgan, que compta amb la participació de representants de tota la comunitat universitària, així com de persones expertes en l’àmbit de la transparència i bon govern, treballarà per a seguir –com ha fet la UPF des dels seu inicis- impulsant la transparència i el bon govern d’aquesta Universitat.

És per això, que el Consell de Govern

ACORDA

Aprovar la creació del Consell Assessor de la transparència que es regirà per la normativa següent:

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquestes normes és regular el funcionament i les atribucions del Consell Assessor de la Transparència de la Universitat Pompeu Fabra.

Article 2. Naturalesa

El Consell Assessor de la Transparència es constitueix com a òrgan de participació i consulta en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Article 3. Atribucions

- Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern.

- Rebre informació i avaluar les accions empreses per la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern, i el grau d’aplicació i compliment de la normativa.

- Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques i modificacions normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Emetre els informes que li siguin requerits pels òrgans de govern sobre transparència,  informació pública i bon govern.

- Elaborar una memòria anual en matèria de transparència, informació pública i bon govern, que ha de ser presentada al Consell de Govern i al Consell Social.

Article 4. Informes i dictàmens

Les funcions del consell s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i demandes que tindran naturalesa de recomanació per als òrgans de govern de la Universitat.

Els documents emesos pel Consell Assessor de la Transparència no tindran caràcter vinculant. No obstant, si l’actuació dels òrgans de govern de la Universitat s’aparten de les recomanacions incloses en ells, deuran emetre informe motivat de les discrepàncies existents.

Article 5. Membres

- Presidència, que serà exercida pel secretari general de la Universitat.

- Dos professors designats pel rector o rectora.

- Un o una representant de la part social del Consell Social, designat pel Consell Social.

- Un o una representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

- Un o una representant del Personal d’Administració i Serveis, designat per l’òrgan de representació del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat Pompeu Fabra.

- Dos tècnics de la Secretaria General experts en l’àmbit de la transparència, que exerciran la secretaria del Consell Assessor de la Transparència i aixecaran acta de cada sessió del consell, en la qual figuraran els acords adoptats i les incidències que siguin procedents. Aquests tècnics seran designats per la presidència del Consell Assessor de la Transparència.

Article 6. Assessors externs

1. Per aquells assumptes que ho requereixin, podran assistir, a instància dels membres del Consell Assessor, persones relacionades amb l’àmbit de la comunicació, la transparència, la informació, la protecció de dades o qualsevol altre àmbit que sigui necessari, que tindran veu, però no vot.

2. Els assessors externs seran nomenats per a un període o assumpte concret, a proposta de la presidència o d’algun altre membre o membres del consell. El nomenament es podrà efectuar directament a les reunions del consell assessor o, en tot cas, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data de convocatòria de la reunió on hagin de comparèixer.

Article 7. Règim de sessions i adopció d’acords

1. Es reunirà, com a mínim, dos cops l’any i de manera extraordinària, cada cop que sigui convocat per la presidència o a petició d’un terç dels membres del consell.

2. El plenari es constitueix vàlidament, en una convocatòria, amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de tota la sessió.

3. Convocatòria:

a) Convoca i presideix les sessions el president del Consell Assessor de la Transparència.

b) Les sessions s’han de convocar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.

c) Les sessions extraordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima de 48 hores.

 

13. Autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

1. La Universitat Pompeu Fabra precisa renovar el subministrament mitjançant arrendament del seu actual contracte de llicències campus de Microsoft.

El pla de llicenciament del qual es vol subministrament és la modalitat Microsoft 365 A3. Aquestes llicències permeten donar cobertura a les instal·lacions dels sistemes operatius (Windows) i al paquet ofimàtic d’Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) de les estacions de treball de la Universitat, així com l’accés a l’Office 365 al núvol i d’altres productes necessaris pel correcte funcionament dels servidors de Microsoft.

El subministrament de les llicències de Microsoft i les condicions estan subjectes a l’acord de CRUE TIC i Microsoft, el qual estipula que els contractes tindran una durada mínima de 36 mesos i estableix unes condicions favorables per a les universitats. El nostre nou contracte entraria en vigor a partir de 1 de maig del 2019, moment en el que finalitza l’actual contracte.

El càlcul de les llicències a contractar es basa en el concepte “Knwoledge Worker”, el qual és defineix per part de Microsoft com aquell professor o personal d’administració i serveis que utilitza un dispositiu qualificat amb els productes instal·lats.

Addicionalment es sol·licita la contractació dels serveis de suport professional de Microsoft catalogats com “Microsoft Premier support”. Aquests serveis permeten disposar dels serveis de suport oficial de Microsoft per a la resolució d’incidències o per a la posada en marxa de nous serveis.

Llicències:

 Anualitat

Clau econòmica

Import

IVA 21%

TOTAL amb IVA

2019

201.30

39.977,95 €

8.395,37 €

48.373,32 €

2020

201.30

63.206,92 €

13.273,45 €

76.480,37 €

2021

201.30

69.686,92 €

14.634,25 €

84.321,17 €

2022

201.30

24.038,97 €

5.048,18 €

29.087,15 €

 

Serveis de suport:

Anualitat

Clau econòmica

Import

IVA 21%

TOTAL amb IVA

2019

227.64

19.928,45 €

4.185 €

24.113,42 €

2020

227.64

29.891,45 €

6.277,20 €

36.168,65 €

2021

227.64

29.891,45 €

6.277,20 €

36.168,65 €

2022

227.64

9.963 €

2.092,23 €

12.055,23 €

 

Per tot això, es sol·licita que el Consell de Govern proposi al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2022) per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament de la renovació de la llicència Campus de Microsoft i els serveis de suport Premier.

2. La Universitat Pompeu Fabra ha d'expedir els títols que acrediten la superació dels estudis que imparteix. Atès que no disposa dels mitjans materials ni personals per subministrar i confeccionar les diferents tipologies de títols oficials i propis, de suplements europeus al títol, de credencials d'equivalència de títols emesos per universitats estrangeres, així com, còpies digitals autèntiques de títols oficials i de suplements europeus al títol, es necessària la contractació d'aquest servei. El Servei de Gestió Acadèmica considera que el més adequat és dur a terme una contractació per a períodes pluriennals.

La Comissió Econòmica del Consell Social, a proposta del Consell de Govern del 21 de febrer del 2018, va autoritzar, a la sessió del 27 de febrer del 2018, la despesa pluriennal (2018-2020) per a la contractació del subministrament de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest pressupost s’ha hagut de recalcular atès que la licitació del concurs previst al 2018 no s’ha dut a terme i, finalment, s’executarà en el 2019.

Es proposa una nova licitació d'un contracte de 2 anys a partir de l'1 de juliol del 2019.

L'import total de sortida proposat per a la licitació de l'expedient és de 474.815€, IVA exclòs, desglossat en les següents anualitats:

Anualitat

Import

IVA (21%)

Total

2019

231.000€

48.510€

279.510€

2020

157.300€

33.033€

190.333€

2021

86.515€

18.168,15€

104.683,15€

TOTAL

474.815€

99.711,15€

574.526,15

 

L'import total recull l’evolució de la demanda prevista.

El codi econòmic per a la formalització de la reserva de crèdit per aquesta contractació és el 227.70, corresponent al segment general.

Per tot això, es sol·licita que el Consell de Govern proposi al Consell Social la corresponent autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal (2019-2021) per a la contractació del servei d’impressió de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat Pompeu Fabra i deixar sense efectes una part de la despesa pluriennal autoritzada pel Consell Social, el 27 de febrer del 2018, en concret la destinada als anys 2019 i 2020.

14. Designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

14.1. S’acorda la designació dels professors següents com a vocals de la Comissió de Relacions Internacionals:

 • El prof. Francesc Calafell Majó, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, en substitució de la prof. Cristina Pujadas Corbi.
 • La prof. Ruth Rodríguez Martínez, del Departament de Comunicació, en substitució del prof. Jordi Balló Fantova.
 • El prof. Sergi Jordà Puig, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en substitució del prof. Leo Wanner.
 • El prof. Josep Capdeferro Pla, del Departament de Dret, en substitució de la prof. Consuelo Chacartegui Jávega.
 • El prof. Daniel Serra de la Figuera, del Departament d’Economia i Empresa, en substitució del prof. Xavier Freixas Dargallo.
 • La prof. Núria Bel Rafecas, del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, en substitució de la prof. Janet Ann Decesaris Ward.
 • El prof. Javier Arregui Moreno, del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

14.2. S’acorda les designacions de la professora Ester Farnós Amorós, del Departament de Dret, i del professor Alfonso Martínez Vicente, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com a vocals de la Comissió de Reconeixement de Crèdits Acadèmics, en substitució dels professor Alfons Aragoneses Aguado i Rafael Pous Andrés, respectivament.

15. Ratificació de convenis
(Data de publicació dels acords: 19 de desembre del 2018)

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex 8.

16. Afers de tràmit

El Consell de Govern va aprovar en la seva sessió de 13 de desembre del 2017 la modificació de la denominació del centre d’ensenyament superior adscrit a la UPF “Escola Superior de Comerç Internacional” per “Barcelona School of International Studies” i sol·licitar l’autorització del canvi de nom a la Direcció General d’Universitats.

Atès l’Acord del Patronat de l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) mitjançant el qual s’acorda no procedir al canvi de denominació del centre “Escola Superior de Comerç Internacional” per “Barcelona School of Internatinoal Studies”, el Consell de Govern de la UPF queda informat de la continuïtat de la denominació de dit centre.

 

 

 

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 17 d’octubre del 2018.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió de medalles de la UPF.

4t. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

5è.  Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2019 i Bases d'execució.

6è. Propostes d’aprovació de temes de l’àmbit docent i d’ordenació acadèmica:

‒Aprovació del calendari acadèmic per al curs 2019-2020.

‒Modificació de la programació universitària.

‒Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2019.

‒Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris, curs acadèmic 2019-2020.

7è. Proposta de creació i participació en la spin-off Bioinspired Materials.

8è. Proposta d’aprovació de la Normativa de creació i funcionament de les càtedres d’empresa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

9è. Proposta de modificació de la Normativa per la que es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats.

10è. Proposta d’aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (Política de seguretat i salut en el treball de la Universitat i assignació de responsabilitats i funcions de prevenció de riscos laborals).

11è. Proposta de política de seguretat en la informació.

12è. Proposta d’aprovació del Consell Assessor de la Transparència (CAT).

13è. Proposta d'autorització d'expedients de despesa de caràcter pluriennal.

14è. Proposta de designacions de membres a òrgans i comissions de la Universitat.

15è. Ratificació de convenis.

16è. Afers de tràmit.

17è. Torn obert de paraules.