1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de 9 d’octubre del 2019.

2n. Informe del rector.

3r. Proposta de concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF.

4t. Eutopia:

- Informe sobre l’evolució del projecte.
- Proposta d’indemnització per als membres de la comunitat universitària.


5è.  Projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2020 i Bases d'execució.

6è. Proposta d'aprovació de temes d'àmbit acadèmic:

- Proposta d'aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2020.
- Proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau
- Proposta de modificació de la Normativa acadèmica de màster universitari.

7è. Proposta d'aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador:
 
- Proposta d’acord sobre les despeses de primera instal·lació als professors tenure-track.
- Proposta d’atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat funcionari i contractat i dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2019.


8è. Proposta de creació de la spin off Medbioinformatics Solutions, S.L.

9è. Proposta de modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en aprenentatge i en coneixement (CLIK).

10è. Proposta de reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

11è. Proposta d’aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible.

12è. Proposta d’aprovació d’expedients de contractació pluriennals.

13è. Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern.

14è. Presentació de la revisió del  Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra i aprovació de l’obertura d’un procés de participació.

15è. Proposta de designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes.

16è. Ratificació de convenis i estatuts.

- Ratificació de convenis.
- Ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional.
- Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.


17è. Afers de tràmit.

18è. Torn obert de paraules.

 

Acords:

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 9 d’octubre del 2019
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

S’aprova l’acta de la sessió del Consell de Govern de 9 d’octubre del 2019.

3. Concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

El Consell de Govern, a proposta del rector, acorda concedir el títol de doctora honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Angela Y. Davis, en reconeixement a la dilatada trajectòria acadèmica i intel·lectual, amb valuoses anàlisis sobre la interrelació entre gènere, raça i classe social, així com la seva activa militància en la defensa dels drets civils, la justícia, la igualtat i la llibertat de les persones.

4. Eutopia
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Indemnització per als membres de la comunitat universitària

Eutopia és una aliança de sis universitats europees (Universitat París-Sena, Universitat Vrije de Brussel·les, Universitat de Warwick, Universitat de Ljubljana, Universitat de Göteborg i Universitat Pompeu Fabra) que té com a objectiu crear una comunitat connectada i inclusiva que, mitjançant la investigació col·laborativa, una major mobilitat d’estudiants i professors i innovacions compartides entre d’altres, busca abordar els reptes locals i globals que contribueixin a crear un nou model d’educació superior a Europa.

Per dur a terme aquest objectiu és necessari la participació de forma continuada en reunions, jornades o altres activitats que es deriven del projecte Eutopia a les quals  podran participar els estudiants de la UPF.

A aquest efecte el Consell de Govern,

ACORDA

Primer. El gerent pot autoritzar una indemnització, en la quantia màxima que estableixi el Consell Social, en concepte de despeses per a la participació en reunions, jornades o altres activitats del Projecte Eutopia per als estudiants de la UPF que hi assisteixin.

Segon. No estan incloses en aquesta indemnització les despeses oportunes de viatges, allotjament i manutenció, que aniran a càrrec directament de la Universitat.

5.  Pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per l'exercici 2020 i Bases d'execució
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

5.1. D'acord amb el previst als articles 89 c) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i 186.3 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2020, que consta com a annex 1 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

5.2. S'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2020 de la Universitat Pompeu Fabra conforme al previst a l'article 186.2 dels Estatuts de la UPF, que consten com a annex 2.

6. Aprovació de temes d'àmbit acadèmic
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Aprovació del Pla de Foment als Màsters Universitaris 2020.

El Pla de Foment per als màsters universitaris es va crear l’any 2011 amb l’objectiu de facilitar recursos addicionals als departaments de la UPF per a la millora de la formació de postgrau i l’impuls a la seva excel·lència i internacionalització.

Els anys 2011 i 2012 el Pla de Foment consistia en una dotació mínima, que es complementava amb una dotació incrementada a departaments amb màsters amb un preu per crèdit per sobre del nivell superior dels preus per a màsters universitaris fixats pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

L’any 2013, com a conseqüència de les modificacions en els preus dels crèdits, el Pla de Foment es va replantejar i es va estructurar en quatre tipus de dotacions econòmiques: tres assignades segons el nombre d’estudiants matriculats a cada màster i la quarta per a aquells màsters que donen accés a una professió regulada. Els Plans de Foment del 2014 i 2015 van mantenir aquesta mateixa estructura i des del Pla de Foment 2016 s’ha incorporat una dotació addicional en concepte d’internacionalització.

El Pla de Foment 2020 proposa  mantenir l’estructura dels plans anteriors, i preveu una dotació de 101.000 euros, xifra que suposa una disminució  del 3,5 %  respecte el curs anterior.

Seguint amb aquest criteri el Consell de Govern,

ACORDA

Aprovar el Pla de Foment per als màsters universitaris 2020, el qual es regirà per les bases següents:

Article 1. Pressupost

La dotació global del Pla de Foment per als màsters universitaris (PFM) 2020 està integrada per 101.000 €, dins les disponibilitats pressupostàries de la UPF.

Article 2. Dotació  de l’ajut

La dotació de l’ajut que la Universitat atribueix als departaments pren en consideració el nombre d’estudiants inscrits en els màsters universitaris i la seva procedència, en els termes en què figura en els apartats següents:

 1. Dotació segons el nombre d’estudiants matriculats al curs 2019-20 de nou accés (màsters d’un any) o de nou accés i 2n curs (màsters de dos anys). Es diferencien 4 tipus de dotació, d’acord amb els valors següents:
  • Dotació de 5.000€: màsters amb més de 30 estudiants matriculats
  • Dotació de 3.000€: màsters que tenen entre 20 i 30 estudiants matriculats
  • Dotació de 2.000€: màsters amb menys de 20 estudiants matriculats i que:
   • el curs acadèmic 2018-19 tenien més de 19 estudiants matriculats de nou accés;
    o bé,
   • el curs acadèmic 2019-20 es troben en la seva primera edició.
     
  • Dotació de 10.000€:  màsters que donen accés a una professió regulada
 2. Dotació addicional en concepte d’internacionalització. Segons el nombre d’estudiants matriculats de nou accés al curs 2019-20 o de segon curs en el cas de màsters de dos anys, de fora de la Unió Europea i que no tenen la consideració de residents espanyols de llarga durada, s’estableixen els valors següents:
  • Dotació de 600€: màsters que tenen entre 10 i 19 estudiants internacionals 
  • Dotació de 1.200€: màsters que tenen entre 20 i 29 estudiants internacionals   
  • Dotació de 1.800 €: màsters que tenen 30 o més estudiants internacionals 

Article 3. Gestió dels ajuts

La gestió dels ajuts correspon als directors de departament els quals poden delegar-la en el coordinador de màster corresponent.

Article 4. Conceptes finançables

El PFM permet el finançament dels conceptes que figuren a continuació, sempre que estiguin relacionats amb la coordinació, gestió o organització acadèmica dels màsters:

- Despeses de viatge i allotjament de conferenciants

- Retribució de conferenciants

- Despeses de preparació de material docent

- Ajuts a l’estudi

- Despeses per a captació i promoció d’estudiants

Article 5. Pagament

Es preveu que la Universitat transfereixi a tots els departaments les dotacions corresponents als màsters que gestionen durant el primer trimestre de 2020.

Article 6. Concessió dels Ajuts

El vicerector o vicerectora competent en docència adjudicarà directament els ajuts a tots aquells màsters que oficialment formen part de l’oferta de màsters universitaris per al curs 2020-2021, d’acord amb les condicions estipulades a l’article 2, sense necessitat de formalització de sol·licituds per part dels departaments.

Article 7. Durada

Els ajuts atorgats es podran utilitzar per al cofinançament de les activitats dels Màsters universitaris impartits tant el curs 2019-2020 com el 2020-2021 i per a despeses generades des del dia 1 de gener fins el 31 de desembre del 2020.

Els romanents que puguin restar dels ajuts seran reintegrats al Pressupost de la Universitat.

Article 8. Interpretació i aplicació d’aquest Pla

Correspon al vicerector o vicerectora competent en docència adoptar les mesures i disposicions que calguin per a la interpretació i aplicació d’aquest Pla.

Article 9. Justificació econòmica i acadèmica

El 31 de desembre del 2020, els directors de departament hauran de presentar una memòria justificativa de les despeses ocasionades. L'extensió màxima de l'informe serà de dues pàgines i s’haurà de presentar amb la signatura del director del departament i del coordinador del màster.

Modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Per tal d'establir un règim excepcional que permeti flexibilitzar els sistemes d’avaluació i qualificació previstos als plans docents de les assignatures, així com fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides entre altres per a estudiants amb necessitats educatives especials i per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, el Consell de Govern

ACORDA

Únic. Modificar la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau, aprovada per Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords del Consell de Govern de 13 de juliol del 2011, 9 de maig del 2012, de 7 de novembre del 2012, de 17 de febrer, 6 de juliol del 2016, de 26 d'abril del 2017, d'11 d'abril del 2018, de 20 de febrer del 2019 i de 29 de maig del 2019 incorporant una Disposició addicional cinquena que queda redactada com segueix:

“Disposició addicional cinquena

En casos de situacions excepcionalsdegudament justificades, es faculta els degans o directors perquè, respecte dels ensenyaments impartits al seu centre, puguin modificar el sistema d’avaluació i qualificació dels plans docents de les assignatures, i fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides si escau.”

Modificació de la Normativa acadèmica de màster universitari.

Per tal d'establir un règim excepcional que permeti flexibilitzar els sistemes d’avaluació i qualificació previstos als plans docents de les assignatures, així com fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides entre altres per a estudiants amb necessitats educatives especials i per a esportistes d’alt nivell o d’alt rendiment, el Consell de Govern,

ACORDA

Únic. Modificar la Normativa acadèmica de màster universitari, aprovada per Acord del Consell de Govern de 6 de febrer del 2013 en els termes següents:

Primer. Es modifica la Disposició addicional que  passa a denominar-se Disposició addicional primera que queda redactada com segueix:

“Disposició addicional primera.

En el cas dels màsters interuniversitaris, s'establirà en el conveni corresponent la normativa acadèmica que s'ha d'aplicar.”

Segon. S’introdueix una Disposició addicional segona que queda redactada com segueix:

“Disposició addicional segona

En casos de situacions excepcionals, degudament justificades, es faculta els directors perquè, respecte dels ensenyaments impartits al seu departament, puguin modificar el sistema d’avaluació i qualificació dels plans docents de les assignatures, i fer-hi les adaptacions curriculars que siguin requerides si escau.”

7. Aprovació de temes de l'àmbit del personal docent i investigador
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió al professorat funcionari i contractat i dels complements addicionals per mèrits de recerca al professorat funcionari de la convocatòria ordinària del 2019

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, regula el procediment per a l’assignació d’aquestes retribucions addicionals, segons el que preveu l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

La resolució EMC/3081/2018 de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre del 2018, així com, dona publicitat als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat els informes d’avaluació de l’activitat docent i els informes d’avalució dels mèrtis individuals de gestió emesos per la universitat del professorat funcionari i contractat corresponent a la convocatòria ordinària del 2019, i pel que fa als mèrits de recerca l’avalució positiva d’algun tram de  recerca en la 1a convocatòria AAI 2019 del PDI funcionari (reconeixement del sexenni avaluat positivament per la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, CNEAI) en relació amb les retribucions addicionals per mèrits investigadors que, d’acord amb l’article 72 de la Llei d’universitats de Catalunya, han estat reconeguts per AQU Catalunya.

És per tot això que el Consell de Govern en aplicació del que disposa l’article 7 del Decret 405/2006

ACORDA

Proposar al Consell Social l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió al professorat relacionat en els annexos.

 • Mèrits de docència fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat, que consten com a annex 3.
 • Mèrits de gestió fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari i contractat, que consten com a annex 4.
 • Mèrits de recerca fins el 31 de desembre del 2018, amb efectes econòmics de l’1 de gener del 2019, al professorat funcionari, que consten com a annex 5.

8. Creació de la spin off Medbioinformatics Solutions, S.L.
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Antecedents

 1. Un equip emprenedor en el qual hi consten investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va presentar una proposta de creació de spin off, que tindrà per objecte el desenvolupament i explotació dels resultats de l’activitat de recerca (Tecnologia).
 2. La societat Medbioinformatics Solutions, S.L. té naturalesa de base tecnològica, atès que l’empresa inclou entre d’altres les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic sobre el resultat d’R+D de què es parteix, la producció de béns o serveis que hi estiguin relacionats i la seva comercialització.
 3. La participació de la UPF en la societat esmentada es materialitzarà aportant la quantitat de 500€, adjudicant-se a la UPF 500 participacions socials de la companyia, que representen el cinc per-cent (5%) del seu capital social. 
 4. Per tal de regular les relacions jurídiques entre les parts, en tant que socis titulars del capital social de la companyia, així com el govern i l’administració d’aquesta, els socis, incloent la UPF, subscriuran un pacte de socis i, per altra banda, la societat Medbioinformatics Solutions, S.L. i la UPF subscriuran un contracte de transferència i explotació de la tecnologia. En virtut del pacte de socis, s’establiran clàusules de protecció de l’interès públic, com una clàusula antidilució per la UPF. 

La titularitat del capital social de la companyia quedarà regulada en aquest document amb la següent distribució:

Socis

Quantitats aportades en concepte de Capital Social

Quantitats aportades en concepte de Prima

Participacions

Percentatge

xxxxxxxxxxxxxx

1.000€

-

1.000

10%

xxxxxxxxxxxxxx

2.000€

-

2.000

20%

xxxxxxxxxxxxxx

1.000€

-

1.000

10%

xxxxxxxxxxxxxx

1.000€

-

1.000

10%

ICROWD PLUS D

1.000

8.000€

1.000

10%

Prous Institute for Biomedical Research (PROUS)

2.000€

48.000€

2.000

20%

xxxxxxxxxxxxxx

1.000€

24.000€

1.000

10%

Universitat Pompeu Fabra

500€

-

500

5%

Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

500€

-

500

5%

Total

10.000€

80.000€

10.000

100%


 

 1. La Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle, amb el suport d’ UPF Ventures, ha realitzat una valoració favorable tant de la tecnologia, com de la participació de la UPF a la societat limitada que es constituirà, amb proposta de denominació Medbioinformatics Solutions, S.L.
 2. La proposta de creació de spin off esmentada als punts anteriors va ser presentada a la Comissió d’Innovació de data 30 d’Octubre de 2019.
 3. Per tot l’ exposat anteriorment, la UPF està interessada a promoure la constitució de la societat amb proposta de denominació Medbioinformatics Solutions, S.L, conjuntament, amb l’investigador Ferran Sanz Carreras del departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, per tal de dur a terme l’explotació econòmica dels resultats d’R+D obtinguts a partir de la recerca realitzada per l’esmentat investigador.

Fonaments de dret

Primer. L’article 84 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, preveu per  a la promoció i desenvolupament de les seves finalitats, que les Universitats, per sí mateixes o en col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i amb l'aprovació del Consell Social, puguin crear empreses, fundacions o altres persones jurídiques d'acord amb la legislació general aplicable.

És aplicable així mateix, el que disposen els articles 55.3.g), 55.5 i 64.2.a) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, així com 35.2.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Segon. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, al seu article 88 apartat e) estableix que el Consell Social haurà d’aprovar la constitució, la modificació i l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat, i aprovar la participació de la Universitat en altres entitats.

Tercer. L’article  42 dels Estatuts de la UPF, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost (DOGC núm.6929 de 6 d'agost del 2015, estableix que correspon al Consell de Govern proposar al Consell Social la creació d’entitats jurídiques i la seva modificació, així com la participació de la Universitat en altres entitats.

En virtut de l’anterior, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’adopció del següent acord:

Primer. Autoritzar la constitució de l’empresa de base tecnològica sorgida a partir de resultats de l’activitat de recerca duta a terme a la Universitat, amb proposta de denominació Medbioinformatics Solutions, S.L, amb els percentatges de titularitat establerts al punt 4 dels Antecedents.

La societat tindrà per objecte social el desenvolupament de productes i serveis basats en tecnologia de la informació orientats a la implantació de la medicina personalitzada. Específicament Medbioinformatics Solutions, S.L se centrarà en el desenvolupament d'aplicacions programari dirigit al sector de la recerca biomèdica i farmacèutica basats en l'ús d'eines de Big Data i d'intel·ligència artificial (IA). Així mateix, l’empresa tindrà per objecte l’execució d'activitats de consultoria en el camp de la bioinformática per a la salut. L’esborrany d’Estatuts de la societat s’adjunta com annex 6.

Segon. Aprovar la participació de la Universitat en el capital social de la Societat mitjançant la subscripció de 500 participacions de valor nominal total 500€, equivalent al 5%  del capital social.

Tercer. Autoritzar àmpliament el rector perquè, en nom de la Universitat Pompeu Fabra, pugui efectuar tots els actes necessaris per a l’execució d’aquests acords.

9. Modificació de la regulació del Centre per a la Innovació en aprenentatge i en coneixement (CLIK)
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

En data 17 de febrer de 2016, per acord del Consell de Govern, es va crear el Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per  contribuir a la transformació del model d’aprenentatge per mitjà de la innovació, amb una atenció especial al multilingüisme i les llengües, a la formació del professorat, a l’assessorament pedagògic i al pla d’acció tutorial, entre altres.

En data 6 de juliol del 2016, per resolució del rector, es van establir els àmbits de funcionament del  Centre per a la Innovació en Aprenentatge i en Coneixement – Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK).

D’altre banda, cal tenir en compte també la regulació del Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) i de les unitats de suport a la innovació i la qualitat docents (USQUID), aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2012, modificada per l'Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017.

Els projectes EDvolució (el nou model educatiu cap al qual està avançant la Universitat Pompeu Fabra, per tal d’adequar-se a les necessitats dels professionals, de les empreses i dels agents socials del futur) i EUTOPIA (l’aliança entre sis universitats europees que vol crear una comunitat connectada i inclusiva que s’ocupi de reptes globals i locals), plantegen nous reptes a nivell de docència que impliquen una major especialització dels serveis que actualment presta el CLIK i que s’han de centrar en les funcions que es duen a terme en l’àmbit d’Innovació Docent i en el de Coneixement i Aprenentatge.

Per tot això,  el Consell de Govern

ACORDA

Article únic: es modifica l’acord del Consell de Govern de 17 de febrer de 2016 de creació  del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) en els termes següents:

Primer.

L’article 3 queda redactat de la següent manera:

Article 3. Objectius del CLIK.

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK) té els objectius següents:

- Impulsar les activitats d'innovació, millora i suport a la docència i, en particular, promoure els projectes vinculats a la innovació i l'optimització de la docència a la UPF mitjançant la difusió de les convocatòries d'ajuts corresponents, assessorant els professors en aspectes de planificació docent, incentivant noves pràctiques docents i promovent la introducció de noves metodologies docents i aplicacions audiovisuals i tecnològiques dins i fora de les aules i en tota activitat d'aprenentatge.

 • Contribuir a la formació del professorat per a la docència, organitzant un conjunt d'activitats, de caràcter divers, adreçades al conjunt de professors de la Universitat i relacionades amb l'activitat docent i amb els nous rols que se'ls demanaran com agents actius del canvi.
 • Esdevenir un centre de referència dins i fora de la comunitat universitària de la UPF, amb contacte permanent i coordinació amb altres centres d'universitats i organitzacions d'educació superior en un context internacional.
 • Motivar les línies de recerca en pedagogia aplicada als diferents àmbits de coneixement de la UPF i contribuir a la generació de resultats d'investigació en aquest context.
 • Possibilitar l'enllaç del model docent universitari amb altres pràctiques d'aprenentatge transversals, establertes des d'altres plataformes de coneixement, espais o contextos de formació.”

Segon.

L’article 4 queda redactat de la següent manera:

“Article 4. Funcions del CLIK

El Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement - Center for Learning Innovation and Knowledge (CLIK), per assolir els objectius anteriors, desenvolupa les funcions següents:

 1. Promoure, impulsar i donar suport a les accions d'innovació docent i de renovació pedagògica entre el professorat per millorar l'eficàcia dels models educatius.
 2. Organitzar i desenvolupar els plans de formació del professorat, tant de formació inicial com de formació contínua, que responguin a les necessitats de la universitat.
 3. Oferir un servei d'assessorament pedagògic sobre qualsevol aspecte relacionat amb la docència, adreçat als òrgans de govern, a les unitats de coordinació acadèmica, als centres i unitats acadèmiques o administratives i als professors.
 4. Donar suport a aquells projectes d'innovació docent que pel seu abast, característiques o transversalitat siguin d'interès institucional-estratègic.
 5. Assessorar els equips directius de les unitats de coordinació acadèmica, en matèria d'innovació i millora educativa.
 6. Contribuir a les iniciatives docents destinades a millorar el rendiment acadèmic i ocupabilitat dels estudiants i, en particular, la plena adaptació dels estudiants a la vida universitària, tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge.
 7. Fomentar la participació en convocatòries competitives per a la captació de recursos externs del seu àmbit d'actuació.
 8. Establir lligams entre l'activitat docent i la de recerca amb la finalitat d'establir-ne una transferència d'enriquiment i complementarietat.
 9. Dur a terme aquelles altres que li atribueixin les normes pròpies de la UPF.”

Tercer.

Es suprimeixen i queden sense efecte els articles 5, 6  i 7.

Quart.

L’article 8 queda redactat de la següent manera:

“Article 8. Coordinació administrativa, coordinació amb Gerència i pressupost

 1. El CLIK (Center for Learning, Innovation and Knowledgement) s'estructura com a servei universitari especialitzat, sota la coordinació general del vicerector o vicerectora encarregat de la direcció de projectes d'innovació.
 2. La coordinació administrativa i la coordinació amb la Gerència es farà mitjançant la Unitat de La Factoria, adscrita a la Biblioteca.
 3. El CLIK disposarà d'un pressupost anual per fer front a les seves actuacions i funcions d'acord amb Gerència”

Cinquè.

Es suprimeix i queda sense efecte la Disposició transitòria.

Disposició final

Aquest acord entrarà en vigor l’1 de febrer del 2020.

10. Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Atesa la necessitat d’introduir diverses millores en el Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009, i en el Reglament del servei de préstec interbibliotecari de la UPF, aprovat per acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990;

Es considera necessari aprovar un nou reglament que actualitzi les condicions en què s’ofereix el servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF, tot harmonitzant-les amb les establertes per al servei de préstec consorciat (PUC) i, alhora, les integri en un de sol. 

Els canvis introduïts són una conseqüència d’implementar, en els darrers anys, noves condicions i noves modalitats de préstec entre les biblioteques del sistema universitari de Catalunya (préstec consorciat (PUC), aplicació de tarifa zero en alguns casos per al préstec interbibliotecari, etc.).

També, i molt especialment, com a conseqüència de l’aprovació d’un nou acord
–Reglament del servei de préstec de documents entre les biblioteques que integren el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)–, en el marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que implica també la UPF, ja que incideix directament en les condicions de prestació del servei de préstec i d’obtenció de documents de cada una de les institucions participants.

Així, les principals modificacions introduïdes es concreten en els punts següents:

 • Inclusió en un sol reglament de les característiques i les condicions dels serveis: del préstec de documents de la UPF, del préstec consorciat (PUC) de les biblioteques del CSUC i també del préstec interbibliotecari de la UPF.
 • Ampliació del termini en la modalitat habitual de préstec i del nombre de renovacions dels diferents tipus de préstecs.
 • Unificació de les condicions del préstec i de les sancions per retard dels documents de la UPF amb les del préstec consorciat (PUC).
 • Simplificació de les modalitats i dels terminis dels préstecs reduïts.
 • Incorporació de la modalitat de fons de recerca, específica per a professorat i per a personal investigador de la UPF.

És per això que el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar el Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) de la Universitat Pompeu Fabra, que s’annexa en aquest acord.

Segon. Derogar el Reglament del servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF, aprovat per acord del Consell de Govern de 15 de juliol del 2009 i el Reglament del servei de préstec interbibliotecari de la UPF, aprovat per acord de la Comissió Gestora de 30 d'octubre de 1990.

Tercer. Aquest nou reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2020.

ANNEX

REGLAMENT DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE DOCUMENTS DE LA BIBLIOTECA/CRAI (CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I LA INVESTIGACIÓ) DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

El servei de préstec de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF s’ofereix a tots els membres de la comunitat universitària i a aquelles altres persones expressament autoritzades. La seva reglamentació té com a objectiu potenciar l’ús dels fons documentals propis de la UPF o, mitjançant el préstec consorciat (PUC), dels fons documentals de les institucions membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), tot garantint-ne la conservació amb les màximes garanties.

Article 1. Objectiu

1.1. El servei de préstec de documents que s’ofereix a la Biblioteca/CRAI de la Universitat Pompeu Fabra té com a finalitat posar a disposició dels usuaris aquells documents que necessitin per desenvolupar la seva activitat universitària (estudi, docència, recerca, etc.).

1.2. Per fer possible aquest objectiu, s’articulen dues maneres d’accedir als documents: 

1.2.1. Préstec de documents

El servei de préstec té com a objectiu que els usuaris puguin utilitzar els documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF o de les altres institucions membres del CSUC, en les millors condicions i d’acord amb les seves necessitats informatives. Es fa per dues vies:

 • El préstec de documents de la UPF és un servei que s’ofereix a tots els membres de la comunitat UPF. Comprèn el fons bibliogràfic en qualsevol suport físic.
 • El préstec consorciat (PUC) és un servei de préstec de documents en qualsevol suport físic que s’ofereix als membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF.

1.2.2. Préstec interbibliotecari (PI)

El servei de préstec interbibliotecari té com a objectiu que la Biblioteca/CRAI pugui obtenir aquells documents de què no disposa per tal de subministrar-los als usuaris que els necessiten. Comprèn tant el préstec de documents originals com l’obtenció de còpies. En correspondència, facilita a altres biblioteques el préstec o la còpia de documents de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

 Article 2. Usuaris

2.1. Usuaris del servei de préstec de documents 

2.1.1. Per part de la UPF, tenen la condició d’usuaris del servei de préstec de documents els estudiants de la Universitat, tant si ho són d’estudis oficials com de propis; el personal docent i investigador; el personal d’administració i serveis i aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei de préstec de documents.

2.1.2. Les autoritzacions poden ser temporals o indefinides. Les autoritzacions temporals, les concedeixen els caps de la Biblioteca/CRAI, i les indefinides, la Direcció de la Biblioteca. Les autoritzacions tenen caràcter revocable. Les autoritzacions derivades de conveni o acord estaran subjectes a la vigència del conveni o acord corresponent.

2.1.3. Són usuaris del PUC els membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF, i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID (Biblioteques, Informació i Documentació) del CSUC, i que pertanyen a les tipologies següents: estudiants de grau, de postgrau, de màster i doctorands; personal docent i investigador de les universitats i usuaris de la Biblioteca de Catalunya; personal d’administració i serveis de les universitats i treballadors de la Biblioteca de Catalunya, i altres usuaris autoritzats per aquestes institucions.

2.2. Usuaris del servei de préstec interbibliotecari

2.2.1. Quan la Biblioteca/CRAI actua com a sol·licitant, tenen la condició d’usuaris del servei de préstec interbibliotecari els estudiants de la Universitat, tant si ho són d’estudis oficials com de propis; el personal docent i investigador; el personal d’administració i serveis, i aquelles altres persones expressament autoritzades o que pertanyen a entitats amb les quals hi hagi establert conveni o acord per a la utilització del servei de préstec interbibliotecari.

2.2.2. Quan la Biblioteca/CRAI actua com a prestadora, ho fa sempre amb caràcter institucional, tant a sol·licitud de les biblioteques del CSUC, en el marc del seu acord de préstec interbibliotecari, com a sol·licitud de les biblioteques de la xarxa REBIUN (biblioteques universitàries espanyoles) o d’altres biblioteques i institucions, públiques o privades, nacionals i internacionals.

Article 3. Formalització de les sol·licituds i validació dels usuaris

3.1. Préstec de documents de la UPF

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del catàleg de la UPF o bé retirar-los directament de la prestatgeria. Per fer la reserva, els usuaris s’han de validar en el sistema informàtic amb la seva clau i contrasenya UPF. Per formalitzar el préstec dels documents, han de presentar el carnet de la Universitat o un document identificatiu substitutiu.

3.2. Préstec consorciat (PUC)

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del catàleg col·lectiu o bé anar presencialment a la biblioteca de la institució propietària del document (préstec in situ). Per fer la reserva, els usuaris s’han de validar en el sistema informàtic amb la clau i contrasenya de la seva institució. 

Per formalitzar el préstec dels documents, els usuaris han de presentar el carnet de la seva institució, tant si els retiren en la seva biblioteca com si ho fan en la biblioteca de la institució propietària del document.

3.3. Préstec interbibliotecari

Els usuaris poden sol·licitar els documents a través del formulari en línia de préstec interbibliotecari, on s’han de validar amb la seva clau i contrasenya UPF.

En cas que no formin part de la comunitat UPF, han de sol·licitar prèviament la seva clau i contrasenya des de l’aplicació de préstec interbibliotecari.

Article 4. Documents de la UPF amb limitacions de préstec

La majoria de documents que formen part del fons bibliogràfic de la Biblioteca/CRAI estan disponibles per al préstec.

Amb l’objectiu de garantir-ne una correcta conservació o de facilitar-ne un ús més intensiu, s’apliquen mesures de limitació per al préstec: uns documents en queden exclosos i d’altres tenen reduccions dels terminis o alguna restricció quant a la disponibilitat.

4.1. Documents exclosos de préstec

Els documents exclosos de préstec són els següents:

a) Documents antics, rars i preciosos.

b) Tesis, tesines, treballs i projectes de fi de carrera no publicats.

c) Documents de col·leccions singulars.

d) Els documents amb préstec reduït (art. 4.2) estan exclosos per al PUC.

e) Documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de ser exclosos del servei de préstec.

4.2. Documents amb préstec reduït 

Hi ha un conjunt de documents que tenen alguna reducció de préstec per als usuaris UPF. Són els següents:

a) Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies, atles, materials cartogràfics i similars).

b) Documents de bibliografia recomanada. 

c) Publicacions en sèrie (revistes, sèries i similars), que poden treure en préstec el professorat i el personal investigador.

d) Alguns dels documents audiovisuals.

e) Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.

f) Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca/CRAI només té un exemplar.

g) Documents que, a criteri dels caps de la Biblioteca/CRAI, hagin de tenir uns terminis de préstec reduït.

Article 5. Condicions del préstec

5.1. Préstec de documents de la UPF

5.1.1. Nombre de documents

El nombre de documents que els usuaris descrits en l’article 2.1 poden tenir simultàniament en préstec són:

–Estudiants de grau de la UPF: deu (10) documents de la UPF

–Estudiants de postgrau de la UPF: trenta (30) documents de la UPF

–Personal docent i investigador de la UPF: seixanta (60) documents de la UPF

–Personal d’administració i serveis de la UPF: deu (10) documents de la UPF

–Persones expressament autoritzades o que pertanyin a entitats amb les quals hi hagi establert un conveni o un acord: deu (10) documents de la UPF

–Usuaris de les institucions del CSUC i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID del CSUC: deu (10) documents (per al conjunt del PUC)

5.1.2. Modalitats, terminis i renovacions de préstec 

5.1.2.1. Modalitat habitual

– Préstec de vint-i-un (21) dies:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris.
 • S’aplica a tots els documents que no tenen cap limitació per al préstec.

– Préstec de set (7) dies:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris de la UPF; no aplicable al PUC.
 • S’aplica als documents de bibliografia recomanada (apartat b) de
  l’article 4.2.

– Préstec d’un (1) dia:

 • Disponible per a tot tipus d’usuaris de la UPF; no aplicable al PUC.
 • S’aplica als documents especificats en l’article 4.2, llevat dels de l’apartat b).
 • Aquests préstecs s’han de retornar, com a màxim, durant el primer dia laborable posterior al dia que s’ha fet el préstec.

Els préstecs fets segons la modalitat habitual es poden renovar fins a sis (6) vegades si els documents no han estat sol·licitats per altres usuaris i sempre que les renovacions es facin dins del termini de préstec.

5.1.2.2. Modalitats específiques per al personal docent i investigador de la UPF

 1. Dipòsit:

– Té un termini de préstec d’un (1) any.

– S'aplica a tots els documents que no tenen limitació per al préstec.

– Els documents en dipòsit, quan hagin superat els vint-i-un (21) dies de préstec, poden ser sol·licitats pel personal de la Biblioteca/CRAI si altres usuaris els demanen en préstec. El personal docent i investigador té un termini màxim de quatre (4) dies per tornar el document, que se li retornarà si ho sol·licita i un cop hagi finalitzat el préstec als altres usuaris, que no poden renovar-lo.

– Aquests préstecs poden ser renovats per terminis d’un màxim d’un (1) any.

 1. Fons de recerca:

– Té un termini de préstec de dos (2) anys.

– S’aplica als documents adquirits amb ajuts de recerca, que poden quedar en préstec a càrrec del personal docent i investigador responsable de l'ajut. Aquests documents no són reservables per altres usuaris.

– Aquests préstecs poden ser renovats per terminis d'un màxim de dos (2) anys.

5.2. Préstec consorciat (PUC)

S’ofereix als membres de les institucions del CSUC, inclosa la UPF, i d’algunes biblioteques associades a l’Àrea de BID (Biblioteques, Informació i Documentació) del CSUC (art. 2.1.2).

Cada institució determina quins documents exclou del préstec consorciat per raons d’ús, de preservació, relacionades amb drets d’autor o d’altres.

Les condicions del PUC són les següents:

– Deu (10) documents en préstec: s’hi inclouen tant els que l’usuari ha sol·licitat o tingui en préstec per PUC com els que ja hagi retornat i s’estiguin enviant a la biblioteca propietària.

– El termini de préstec és de vint-i-un (21) dies.

– Sis (6) renovacions per document: les renovacions es poden fer sempre que els documents no hagin estat reservats per altres usuaris i es facin dins del termini de préstec.

5.3. Préstec interbibliotecari

5.3.1. Documents rebuts d’altres biblioteques

5.3.1.1. Els documents rebuts mitjançant el servei de préstec interbibliotecari tenen diferent disponibilitat segons siguin originals o reproduccions d'originals:

a) Documents originals: aquests documents són prestats per altres centres a la Biblioteca/CRAI de la UPF, i no als usuaris. La biblioteca prestadora és la que determina les condicions d’ús dels documents, tant pel que fa al període de disponibilitat com pel que fa a la consulta i a la reproducció dels documents, a les renovacions, etc. La Biblioteca/CRAI de la UPF n’informa els usuaris en cada cas. 

b) Documents que són reproduccions d’originals: aquests documents, llevat del cas de les tesis, passen a ser propietat dels usuaris que els han sol·licitat. La Biblioteca/CRAI pot guardar-ne còpia si els considera d’interès per a la Universitat. 

5.3.1.2. Els usuaris han de respectar la normativa legal vigent pel que fa a la propietat intel·lectual dels documents originals o reproduccions rebudes en préstec.

5.3.2. Documents servits a altres biblioteques

5.3.2.1. La Biblioteca/CRAI, quan actua com a centre prestador, rep les peticions de préstec d’altres biblioteques, i proporciona els documents sol·licitats sempre que s’ajustin a les normes d’aquest reglament.

5.3.2.2. Quan els documents sol·licitats pertanyin a alguna de les tipologies relacionades en l'article 4, Documents de la UPF amb limitacions de préstec, la Biblioteca/CRAI  pot servir-los mitjançant còpia dels originals, sempre que ho permetin les condicions físiques, els drets de propietat intel·lectual o altres circumstàncies. 

5.3.2.3. La durada del préstec per a documents prestats a altres centres és de quaranta-cinc (45) dies naturals a partir de la seva data de sortida, i han de ser retornats dins d'aquest termini.

5.3.3. Tarifes

La utilització del servei de préstec interbibliotecari està sotmesa al pagament de les tarifes aprovades anualment pels òrgans de govern competents i publicades a la web de la Universitat, tant si la Biblioteca actua en qualitat de centre peticionari com de centre prestador. 

Article 6. Documents no retornats o retornats malmesos

6.1. Els usuaris que reben documents en préstec han de vetllar per la seva integritat i la seva bona conservació.

6.2. Els usuaris tenen l’obligació de retornar els documents quan finalitzi el termini de préstec, sempre que no tinguin autoritzada cap renovació, i en les mateixes condicions físiques en què se’ls hagin prestat.

6.3. En cas que els documents no es retornin en la data establerta:

 • Mentre duri el retard, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents.
 • A partir de la data de devolució dels documents amb retard, s’aplica un (1) dia de bloqueig per cada document i per cada dia de retard. Els dies de bloqueig es compten per dies naturals.

6.4. En cas d’impossibilitat de retornar els documents o si es retornen malmesos, els usuaris han de restituir-los per exemplars de la mateixa edició. Si els documents que s’han de restituir estan exhaurits, els usuaris n’han d’adquirir d’altres de característiques similars. Fins que això no es compleixi, els usuaris queden exclosos del servei de préstec de documents, amb independència d’altres mesures que es puguin aplicar.

Disposició final

Correspon als caps de la Biblioteca/CRAI vetllar pel compliment del reglament i prendre les mesures adequades per al bon funcionament del servei.

11. Aprovació de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

L’any 2007, la Universitat va crear una convocatòria d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries. Des d’aleshores, les bases que l’han de regir s’han anat adequant a les circumstàncies i al context social, fins al 2015, any en què es va aprovar el text fins ara vigent.

El nou context global ha comportat l’evolució d’una cooperació al desenvolupament molt focalitzada en els països del Tercer Món cap a una mirada més local, posant èmfasi en accions solidàries que intenten pal·liar la manca de recursos que pateix part de la nostra societat.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar al setembre del 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també vol enfortir la pau universal i l’accés a la justícia social. L’Agenda planteja 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que serveixen de guia de referència per a governs, institucions i societat civil per impulsar un creixement econòmic i social sostenibles.

El Pla Estratègic 2016-2025 de la UPF destaca el de promoure una comunitat participativa i socialment responsable, oferint activitats que mostrin l’aposta de la Universitat per la responsabilitat social, que desenvolupin el benestar de les persones i l’esperit de voluntariat, i que permetin als membres de la nostra comunitat universitària formar-se integralment com a ciutadans.

Les noves bases obren la participació al col·lectiu de treballadors de la UPF jubilats; actualitzen les línies de treball dels projectes, especificant una línia d’activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social, i modifiquen lleugerament la manera d’avaluar els projectes.

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat, que inclou fons del pressupost general de la Universitat, el pressupost del Consell Social i les aportacions voluntàries dels membres de la comunitat universitària (estudiants, professors i personal d'administració i serveis) o altres donacions puntuals.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Aprovar les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible, que consten com a annex.

Segon. Derogar les bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes d'activitats solidàries aprovades per acord del Consell de Govern de 9 de desembre del 2015.

ANNEX

Bases que regeixen la concessió d'ajuts econòmics per a projectes de compromís social i desenvolupament sostenible

Article 1. Objecte

Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió d’ajuts destinats a finançar projectes, activitats i/o accions vinculades a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

Article 2. Naturalesa i àmbits d’aplicació

2.1. Els continguts de les propostes que es poden presentar en aquesta convocatòria han de:

 • Orientar-se cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts a l’Agenda 2030, amb un enfocament interdisciplinari i obert. Serà en la convocatòria corresponent on s’especificarà quins ODS són els prioritaris.
 • Ajustar-se als principis i a les bones pràctiques recollits en el Codi de Conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament, elaborat pel Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales i aprovat per la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas el 2006, al qual la UPF es va adherir per acords del Consell de Govern de 27 de gener del 2010.
 • Respectar els principis del pla director de cooperació al desenvolupament català vigent en el moment de la convocatòria.

2.2. Els projectes s'han de gestionar de manera que els beneficis a tercers que es generin indirectament, com la contractació de personal tècnic, becaris, adquisició de material, o similars, recaiguin en el personal local, les zones geogràfiques i les àrees de població que en siguin beneficiàries.

2.3. Els projectes han de preveure necessàriament la identificació d'una entitat beneficiària responsable en el lloc d'execució del projecte que representi els interessos de les persones beneficiàries.

2.4. Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions o ajuts econòmics amb la mateixa finalitat.

Article 3. Modalitats

Poden optar en aquesta convocatòria els projectes destinats a les línies següents:

 •     Línia 1. Formació-educació: accions que promoguin l'educació i/o que facilitin la formació de formadors en universitats o d'altres institucions educatives formals en temes de desenvolupament sostenible.

•      Línia 2. Projectes destinats a fomentar la cooperació internacional al desenvolupament.

•      Línia 3. Activitats solidàries d’àmbit local adreçades a col·lectius en risc d’exclusió social.

Article 4. Exclusió

Queden fora de l’abast d’aquesta convocatòria els projectes següents: 

 • Treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals de cooperació i desenvolupament.
 • Actuacions d’ajuda humanitària en situacions d’emergència.
 • Projectes a títol personal sense participació d’entitat beneficiària.

Article 5. Període d’execució

Els projectes s’han d’executar dins l’any de la convocatòria.

Article 6. Sol·licitants

Poden optar a obtenir subvencions en el marc d'aquestes bases els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador, i personal d'administració i serveis. També hi poden participar els antics alumnes (Alumni) UPF i treballadors de la UPF jubilats.

La sol·licitud es fa conjuntament entre la persona sol·licitant i una entitat social, entre les quals hi ha un vincle:

 • La persona sol·licitant ha d’exercir d’interlocutor amb UPF Solidària i participar directament i activament en l’execució del projecte proposat. Quan en el projecte participi més d’un membre de la UPF, caldrà presentar una única sol·licitud conjunta.
 • L’entitat sol·licitant serà qui tindrà la consideració d’“entitat beneficiària” als efectes de la Llei general de subvencions.

La participació directa i activa de totes les persones membres del projecte s’ha de detallar al formulari de la convocatòria, amb indicació de la seva vinculació a la UPF i el rol que desenvoluparan en el marc del projecte finançat.

Article 7. Dotació econòmica de la convocatòria anual

La dotació econòmica de la convocatòria prové del fons de solidaritat que s'explica en la introducció d'aquestes bases, i la seva quantitat s'estableix en cada convocatòria anual.

Article 8. Assignació econòmica als projectes

8.1. L'assignació econòmica màxima atorgable a les sol·licituds presentades no pot superar en cap cas el 75% del pressupost total del projecte. El percentatge restant ha de ser assumit per l’entitat beneficiària o per altres entitats externes. 

8.2. L'import assignat pot cobrir excepcionalment, i de manera total o parcial, el cost del desplaçament, assegurança i visat del sol·licitant. En qualsevol cas, aquest cost no pot superar el 40% de l’import concedit.

8.3. L'import assignat pot cobrir parcialment o total els diferents conceptes del pressupost del projecte. 

8.4. No es poden cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es pot destinar l'ajut a la remuneració dels serveis professionals de les persones participants de la Universitat.

Article 9. Convocatòria de les subvencions

9.1. Es farà una convocatòria anual, i l'òrgan convocant serà el rector o rectora o vicerector o vicerectora que tingui les competències en aquesta matèria.

9.2. La convocatòria dels ajuts es difondrà a través de la pàgina web i d’altres canals de comunicació habituals de la Universitat, i ha de contenir la informació següent:

 • Dotació econòmica i distribució prevista per a cada modalitat
 • Factors i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) prioritaris
 • Composició de la Comissió Avaluadora
 • Criteris de valoració dels projectes
 • Documentació que s’ha de presentar
 • Període de presentació de les sol·licituds 
 • Data prevista de la resolució 

Article 10. Sol·licituds i documentació

10.1. Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant el formulari normalitzat, que es publicarà amb la convocatòria i que estarà disponible a la web d'UPF Solidària.

10.2. La sol·licitud ha de ser emplenada i signada pel membre de la comunitat universitària de la UPF i el representant legal de l’entitat beneficiària.

Article 11. Procés de valoració i de selección

11.1. El rector o rectora nomenarà una Comissió Avaluadora, que serà presidida pel vicerector o vicerectora, i que serà l'encarregada de valorar i de seleccionar els projectes subvencionats per la convocatòria.

11.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pel president o presidenta i pels membres següents:

 • Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament aliè a la UPF.
 • Un expert en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament de la UPF.
 • Un membre de cadascun dels col·lectius que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS), a proposta de la presidència de la Comissió.
 • Un representant del Consell Social de la UPF.
 • El responsable de la unitat a la qual correspon la gestió del programa de solidaritat i cooperació de la UPF, que n'exercirà la Secretaria.

11.3. Els projectes seran valorats, d'acord amb els criteris següents:

11.3.1. Qualitat i viabilitat del projecte (30%)

Descripció i coherència del projecte, viabilitat i sostenibilitat de recursos per a l'execució i el manteniment autosostingut i autònom del projecte en acabar l'ajut econòmic de la UPF.

11.3.2. Sol·licitants (30%)

Experiència i/o formació en cooperació al desenvolupament i experiència i/o formació en els camps temàtics del projecte que es proposa i nivell de participació de membres de diferents col·lectius de la comunitat universitària.

11.3.3. Prioritats (40%)

 • Projectes amb vinculació d'universitats o d’altres institucions educatives formals de països en les posicions més baixes de l'Índex de Desenvolupament Humà del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD); o bé els projectes desenvolupats a Catalunya.
 • Projectes que tinguin com a finalitat principal l'educació i la transferència de coneixement.
 • Implicació i participació de la comunitat beneficiària en el desenvolupament, la gestió i la sostenibilitat del projecte.
 • Aquells altres aspectes de priorització que es recullin en la convocatòria anual.

11.3.4. Valoració mínima (60%)

La valoració mínima exigida per poder beneficiar-se d’aquestes subvencions és del 60%.

Article 12. Resolució i comunicació

12.1. El rector o rectora resoldrà l'atorgament de subvencions entre les sol·licituds presentades en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de finalització del termini de presentació dels projectes.

12.2. Es publicarà la resolució de la convocatòria a través de la pàgina web d'UPF Solidària (www.upf.edu/web/upfsolidaria), i es comunicarà el resultat als sol·licitants a través del correu electrònic, per escrit.

12.3. L'atorgament de subvenció a un projecte pot estar condicionat a la reformulació de qualsevol aspecte que es consideri necessari. Així, la subvenció estarà condicionada al fet que els sol·licitants presentin la documentació requerida per la resolució en la fase d'acceptació de l'ajut.

Article 13. Procediment de tramitació de les subvencions

13.1. Acceptació

Perquè la resolució sigui definitiva, els sol·licitants dels projectes subvencionats han de comunicar per escrit a UPF Solidària, en el termini d'un mes després de la data de resolució de la convocatòria, l'acceptació expressa de la subvenció així com de les bases de la convocatòria.

En el cas de projectes pendents de reformulació, l'acceptació de l'ajut només s'admetrà si està acompanyada de la reformulació del projecte d'acord amb les indicacions de la resolució.

L’acceptació de l’ajuda concedida implica la realització de l’activitat en els termes indicats en la sol·licitud presentada a la convocatòria. Qualsevol variació s’ha de consultar a UPF Solidària.

13.2. Forma de pagament

Una vegada acceptada la subvenció, s'iniciarà el tràmit de la transferència per fer efectiu l'import atorgat al projecte.

Les subvencions concedides han de destinar-se a finançar únicament les despeses aprovades. En cas que calgui fer alguna modificació s'ha de sol·licitar a UPF Solidària.

La tramitació dels pagaments seguirà el procediment habitual de la UPF, que es faran efectius mitjançant transferència bancària. 

13.3. Modificació del projecte

Qualsevol modificació substantiva del projecte s'ha de comunicar abans de dur-la a terme.

Es considera una modificació substantiva aquella que implica un canvi en els objectius o els resultats del projecte, o bé aquella que suposa una desviació superior al 10% en qualsevol dels conceptes pressupostats o una modificació de les partides previstes en el projecte inicial.

L'acceptació o la desestimació d'aquesta modificació es comunicarà en un termini màxim de deu dies hàbils.

Article 14. Revocació de la subvenció

14.1. Les subvencions atorgades es poden revocar totalment o parcialment quan no es respectin els terminis establerts o quan es modifiqui significativament el contingut del projecte sense prèvia autorització de la UPF.

14.2. També pot donar lloc a la revocació no acceptar la subvenció en el termini previst en l'article 13.1 d'aquestes bases.

14.3. La justificació inadequada d'un projecte i l'incompliment en la presentació de l'informe de seguiment comportarà la revocació de la subvenció.

14.4. En cas que no hagi exhaurit el total de la subvenció concedida, una vegada presentada la memòria final, els romanents existents passaran a disposició del pressupost d’UPF Solidària.

Article 15. Seguiment i justificació dels projectes

15.1. UPF Solidària establirà un sistema de contacte periòdic amb el responsable del projecte.

15.2. S'ha de presentar una memòria final en el termini d'un mes després de la finalització del projecte, en la qual s'ha de:

 • Justificar l'assoliment dels objectius del projecte.
 • Justificar les despeses fetes (mitjançant relació de factures), adjuntant-hi tots els justificants originals i la documentació acreditativa dels pagaments corresponents a les despeses fetes. En el cas de despeses compartides amb una altra entitat o institució, s’ha de presentar l’original (que es retornarà) i una fotocòpia llegible.
 • Adjuntar una còpia del material gràfic i audiovisual il·lustratiu, degudament documentat i en format reutilitzable. L’entitat beneficiària ha de comptar amb tots els permisos i autoritzacions corresponents per al tractament de les dades personals i per als drets d’imatge de les persones i de les institucions que es mostrin en aquesta documentació. 

15.3. Per tal que el sol·licitant pugui presentar-se a una nova convocatòria és imprescindible haver lliurat la memòria final i els justificants originals corresponents.

15.4. Per confeccionar la memòria final, s'han de seguir les indicacions establertes a la convocatòria. En el cas que no compleixin els requisits mínims exigibles, UPF Solidària demanarà l'ampliació o l'esmena de la informació.

15.5. En cas que en el termini establert per a la presentació de la memòria no es justifiqui correctament l'import total atorgat, el responsable de la sol·licitud del projecte ha de retornar a la UPF els diners no gastats o justificats.

Article 16. Difusió del resultat dels projectes subvencionats

16.1. La UPF pot convocar els responsables dels projectes per fer sessions informatives i donar-los a conèixer entre la comunitat universitària.

16. 2. Qualsevol informació pública que es generi en relació amb el projecte subvencionat per la UPF ha de fer constar el suport rebut per la Universitat. Quan es reprodueixin els logotips de les entitats col·laboradores també s'hi ha d'incloure el d'UPF Solidària.

16. 3. La UPF pot utilitzar tota la informació del projecte amb l'objectiu de difondre les accions de cooperació en què la Universitat ha participat, per elaborar materials de difusió, per fer campanyes de sensibilització i per incloure-la en la seva memòria anual d'activitats.

12. Aprovació d’expedients de contractació pluriennals
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

12.1.

La Universitat Pompeu Fabra coordina el projecte PRESENT (Photoreal REaltime Sentient ENTity), iniciat l’1 de setembre de 2019 dins del programa Horizon2020, i seleccionat a la convocatòria H2020 / ICT / 2018/3. L'objectiu principal d’aquesta acció de recerca i innovació és crear i demostrar un conjunt d’eines pràctiques, un pipeline (fluxe de treball) i APIs (Application Programming Interfaces) per crear agents virtuals conversacionals realistes, en particular, amb resposta emocional,  i incorporar-los en interfícies per a un ampli ventall d’aplicacions en entreteniment, mitjans de comunicació i publicitat.

En el marc del desenvolupament del projecte PRESENT i de les responsabilitats assignades a la UPF, cal monitoritzar els processos administratius d’aquests projectes, assessorar sobre els seus mesuraments de la qualitat i de les seves avaluacions. La Universitat no disposa dels recursos necessaris especialitzats per a elaborar les tasques que suposa aquesta auditoria, per a la qual cosa s’ha preparat un expedient de contractació a licitar mitjançant procediment obert de tramitació anticipada, per una durada de 3 anys, per un import total de 36.300,00 € (IVA inclòs), i amb la distribució per anualitats següent:

Anualitat

 

Mesos

Import

 

IVA (21%)

 

Import amb IVA

 

2020

12

13.333,33 €

2.800,00 €

16.133,33 €

2021

12

10.000,00 €

2.100,00 €

12.100,00 €

2022

8

6.666,67 €

1.400,00 €

8.066,67 €

Total

 

30.000,00 €

6.300,00 €

36.300,00 €

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 640.90

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’autorització de la despesa de l’expedient de caràcter pluriennal, pel període 1 de gener de 2020 al 31 de d’agost de 2022, per a la contractació del servei d’auditoria de qualitat per al projecte europeu de recerca i innovació PRESENT (H2020 / ICT / 2018/3), per a la Universitat Pompeu Fabra.

12.2.

El Departament de Comunicació de la UPF està desenvolupant el projecte d’investigació TRANSGANG -Consell Europeu de Recerca (ERC)- en el marc del Programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 (beca núm. 742705).

Dins de les actuacions del projecte es va preveure la contractació d'un servei de realització de dues pel·lícules documentals que narrin la vida de grups juvenils urbans estigmatitzats en base als resultats de la investigació. A banda de la realització del documental els adjudicataris han de col·laborar en tres tallers d’antropologia visual.

Per raons geogràfiques d’idioma, cultura, el nivell de vida i la licitació s'ha dividit en dos lots:

 • Lot 1: Realització d’una pel·lícula documental al sud d’Europa.
 • Lot 2: Realització d’una pel·lícula documental al nord d’Àfrica i Marsella.

La UPF no disposa de mitjans especialitzats per atendre aquesta necessitat. Per aquest motiu, s’ha preparat la licitació d’un expedient de contractació pel procediment obert i de tramitació anticipada, amb una durada de 24 mesos i per un import màxim de 99.946,00 €, IVA inclòs. El repartiment per anualitats és el següent:

Lot

Mesos

Import

IVA

Import IVA inclòs

2020

12

41.300,00 €

8.673,00 €

49.973,00 €

2021

12

41.300,00 €

8.673,00 €

49.973,00 €

Total

 

82.600,00 €

17.346,00 €

99.946,00 €

 

L’import d’aquesta contractació anirà amb càrrec a la clau econòmica 640.90

Per tot això, el Consell de Govern acorda proposar al Consell Social l’autorització de la despesa de l’expedient de caràcter pluriennal, període 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021, per a la contractació de la realització de dues pel·lícules documentals i continguts audiovisuals basades en la investigació del projecte TRANSGANG (ERC Advanced Grant) pels anys 2020 i 2021.

13. Presentació de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública  i bon govern

El Consell de Govern pren coneixement de la Memòria anual del Consell Assessor de la Transparència en matèria de transparència, informació pública i bon govern, que consta com a annex 7.

14. Revisió del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra i aprovació de l’obertura d’un procés de participació
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

La Comissió per a la Revisió i l'Aprofundiment del Codi ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC-UPF) ha elaborat, per encàrrec del Consell de Govern,  una proposta de Codi ètic que s’adjunta com a annex.

En el marc de l’impuls del bon govern i la transparència, la Universitat vol potenciar la participació, com a element bàsic del sistema democràtic, com també promoure els canals de debat entre tots els membres que integren la comunitat universitària.

Per això, atès que els valors i principis ètics de la institució han de ser com més compartits millor, es considera oportú que totes les persones que formen part de la comunitat universitària tinguin l’oportunitat de participar en la revisió de Codi ètic, a partir del document base elaborat per la CRAC-UPF, de manera que puguin efectuar suggeriments i propostes.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

 1. Aprovar l’obertura d’un procés de participació entre els membres de la comunitat universitària de la UPF per a la revisió del Codi ètic, que parteixi de la proposta de document que consta com annex 8, i s’efectuarà mitjançant els canals, presencials i no presencials, que s’estableixin a aquest efecte.
 2. Encarregar a la Comissió per a la Revisió i l'Aprofundiment del Codi ètic l’impuls d’aquest procés de participació i l’elaboració d’un document de síntesi que serà sotmès a aprovació del Consell de Govern.
 3. El període de participació haurà d’estar obert, com a mínim, durant tres mesos i el document final haurà d’estar disponible abans de la fi del curs 2019-2020.

15. Designació dels membres a òrgans i comissions de la Universitat i a altres organismes
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

15.1. S’acorda la designació com a representants de la Universitat Pompeu Fabra amb efectes d’1 de desembre del 2019, del rector, Jaume Casals Pons;  del vicerector encarregat de la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca, Enric Vallduví Botet i del gerent, Jaume Badia Pujol, en la Comissió Antiga de la Fundació Barcelona Media, comissió sectorial de la Fundació Eurecat.

15.2. S’acorda la designació com a representant de la Universitat Pompeu Fabra amb efectes d’1 de desembre del 2019, del professor Josep Blat Gimeno, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, en la Comissió Antiga Fundació Privada Barcelona Digital Centre Tecnològic, comissió sectorial de la Fundació Eurecat.

15.3. S’acorda  la designació de la professora Visnja Vukov, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, com a vocal de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere, en representació del personal docent i investigador, en substitució del professor Juan Benach de Rovira

16. Ratificació de convenis i estatuts
(Data de publicació dels acords: 17 de desembre del 2019)

Ratificació de convenis.

Es ratifiquen els convenis subscrits per la Universitat Pompeu Fabra, que consten com a annex9.

Ratificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional.

El consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) va ser creat per Decret 320/1993, de 28 de desembre (DOGC núm. 1848, de 19.1.1994), conformat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, amb la finalitat de promoure els estudis de comerç internacional per mitjà d’una escola de negocis internacionals adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Posteriorment, es van integrar al Consorci la Cambra de Comerç de Barcelona, el Consell de Càmeres de Catalunya i la patronal Petita i Mitjana empresa de Catalunya (PIMEC). L’adscripció de l’Escola com a centre docent d’ensenyaments superior a la UPF, conforme l’article 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, es va autoritzar per Decret 206/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1939 de 5.8.94).

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, conté el règim jurídic dels consorcis així com el règim aplicable a la seva adscripció, al personal i al pressupost, comptabilitat i control econòmic-financer i patrimonial. Així, els estatuts dels consorcis han de determinar l'administració pública d'adscripció de l'ens i aquests queden  subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i de control d’aquesta administració pública i el règim jurídic del personal al servei del consorci també ha de ser el de l'Administració pública d'adscripció, si bé amb excepcions. També es regula la separació dels membres i la liquidació dels consorcis.

La regulació del nou règim jurídic dels consorcis comporta l'obligatorietat d'adaptar els estatuts a les previsions de les lleis esmentades.

És en aquest context dels canvis legislatius que afecten els consorcis, les polítiques de racionalització del sector públic, el fet que la Generalitat no fa aportacions econòmiques a ESCI des de l’any 1998 i, en definitiva, el fet que la Generalitat consideri que l’activitat d’ESCI té poc a veure amb les polítiques públiques que desenvolupen els departaments competents en matèria d’internacionalització de l’empresa catalana i universitats, que la Generalitat de Catalunya ha manifestat la seva voluntat de reduir la presència dels seus representants en el consorci, configurant la seva participació com a minoritària però salvaguardant els drets patrimonials derivats de les seves contribucions econòmiques al consorci. En aquest sentit, la Presidència del consorci passa a correspondre al rector o rectora de la Universitat Pompeu Fabra i la presència de la Generalitat es redueix a un vocal en representació de la conselleria del departament competent en matèria d’internacionalització de l’empresa catalana.

La configuració de participació de la Generalitat de Catalunya com a minoritària determina o la necessària adscripció del consorci a l’altra administració pública participant del Consorci, això és, la Universitat Pompeu Fabra, amb l’establiment de totes les mesures del règim jurídic i funcional establertes en l’ordenament legal o, alternativament, la dissolució del consorci. Tenint en compte que, des de la seva constitució, ESCI ha consolidat la seva activitat acadèmica i ha assolit de forma satisfactòria l’objectiu fundacional de formar estudiants universitaris que ajudin a les empreses del país a internacionalitzar la seva activitat, així com altres titulacions, es considera oportú mantenir la figura del Consorci amb les característiques esmentades i continuar amb l’activitat d’ESCI, ja plenament consolidada acadèmicament i totalment sostenible econòmicament amb la seva activitat, sense aportacions de la UPF.

En data 18 d’octubre de 2019 el Patronat del Consorci va acordar per unanimitat aprovar els Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, que determinen que la Universitat Pompeu Fabra serà l’administració pública d’adscripció. Per raons d'eficàcia, eficiència i seguretat jurídica, ESCI ha considerat més convenient aprovar uns nous estatuts, que recullen les modificacions derivades de les lleis esmentades i introdueixen altres reformes necessàries com ara l'actualització del règim de contractació i la reordenació de la composició de l’òrgan de govern.

D’altra banda, la tramitació de l'aprovació dels nous estatuts s'ha ajustat al que estableix l'Acord del Govern de la Generalitat de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions, havent de procedir la Generalitat a autoritzar aquesta modificació.

Al seu torn, com ja s’ha esmentat, el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional és titular del centre docent del mateix nom, que està adscrit a la UPF com a centre docent d’ensenyament superior, d’acord amb el previst a l’article 11 de la Llei Orgànica d’Universitats i 105 de la Llei d’Universitats de Catalunya, per la qual cosa, les modificacions en la composició de l’òrgan de govern del Consorci han de ser comunicades a la Direcció General d’Universitats, als efectes de l’article 109 de la LUC.

Per tot això, el Consell de Govern

ACORDA

Primer. Ratificar els Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional, que consten com a annex 10.

Segon. Adscriure el Consorci Escola Superior de Comerç Internacional a la Universitat Pompeu Fabra, amb els efectes que es deriven de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tercer. Comunicar a la Direcció General d’Universitats, als efectes de l’article 109 de la LUC, les modificacions en l’òrgan de govern del Consorci, en tant que titular del centre docent d’ensenyament superior Escola Superior de Comerç Internacional adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Quart. Elevar al Consell Social aquests acords als efectes que emeti el seu informe.

Ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Es ratifiquen els estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, que consten com a annex 11.